Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №23. Тема. Вставляння графічних об'єктів та організаційних діаграм у текстовий документ цілі

Скачати 119.88 Kb.

Урок №23. Тема. Вставляння графічних об'єктів та організаційних діаграм у текстовий документ цілі
Скачати 119.88 Kb.
Дата конвертації25.03.2017
Розмір119.88 Kb.
ТипУрок

УРОК № 23. ТЕМА. ВСТАВЛЯННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ДІАГРАМ У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ

Цілі:

 • навчальна: сформувати вміння вставляти графічні об'єкти та організаційні діаграми у текстовий документ; формувати навички роботи з текстовими документами;

 • розвивальна: розвивати логічне мислення;
  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
  Діагра́ма - (від грец. Διάγραμμα (diagramma) - зображення - малюнок , креслення) - графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


 • виховна: виховувати в учнів інформаційну культуру, активність, уміння самостійно здобувати знання.

Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: комп'ютери, підручники, інструктивні картки, картки із завданнями.
Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.


ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ВІДТВОРЕННЯ І КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Гра «Зіпсована записка» (робота з картками)

Вставте пропущені слова.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

Набрати текст у текстовий документ означає ... (ввести) текст з ... (клавіатури).

Виправлення помилок, вилучення зайвих слів і речень, внесення додаткових слів, речень і абзаців — це ... (редагування) текстового документа.

Текст в абзаці можна розташувати зліва, справа, ... (по центру, за шириною).

Форматування текстового документа полягає у ... (встановленні абзаців, оформленні шрифтів тощо).

Рядок стану може містити такі відомості: ... (номер поточної сторінки, кількість сторінок у документі, номер рядка).

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Макетування текстового документа полягає в ... (оформленні заголовків, нумерації сторінок, створенні змісту тощо).

Найбільш поширений формат сторінки —... (А4).

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Під час вивчення теми «Текстовий процесор» ви навчилися створювати текстовий документ, вводити (набирати) текст, форматувати його, виконувати різні операції з цілим текстом та його фрагментами.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Маке́т (фр. maquette - масштабна модель, італ. macchietta, зменшувальне від macchia) - модель об'єкта в зменшеному масштабі або в натуральну величину, позбавлена, як правило, функціональності представленого об'єкта.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

— Що потрібно зробити, якщо є потреба проілюструвати текст, зробити його більш наочним, цікавим?

— Правильно, вам потрібно навчитися вставляти в текст зображення.

— Чи доводилося вам вставляти зображення раніше? У якій програмі? (MS PowerPoint)

— Як можна вставити зображення в текстовий документ, ви дізнаєтеся під час вивчення теми уроку. На цьому уроці ми навчимося додавати рисунки до тексту документа;

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
дізнаємося про основні параметри розміщення рисунків у тексті; навчимося здійснювати форматування рисунків; з'ясуємо, як працювати з фігурним текстом.V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VI. усвідомлення змісту й послідовності способів виконання дій

Пояснення вчителя з елементами демонстрування або самостійна робота учнів з джерелом інформації

— Отже, в документі можуть міститись не тільки фрагменти певного тексту, а й різноманітні графічні об'єкти.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Можна виділити такі: графічні зображення з файла, картинки з вбудованих колекцій, фігури, діаграми різних типів, об'єкти SmartArt, художній текст, художні рамки. Більшість дій з графічними об'єктами проводять аналогічно до дій у редакторі презентацій MS PowerPoint, з яким ви ознайомились у 5 класі.
Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.Вставка в текстовий документ готових графічних зображень Додавання графічних зображень з файлів або з колекції кліпів виконують, використовуючи кнопки Рисунок (Графіка) групи Зображення на вкладці Вставлення.

Слід наголосити учням, що рисунок — це графічне зображення з файла, а графіка — це з колекції Microsoft Office.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.

Редагувати і форматувати графічні об'єкти можна, використовуючи елементи тимчасової вкладки Формат вкладки Інструменти для зображення (тимчасова вкладка Інструменти для зображення з'являється автоматично на Стрічці після вибору рисунку).

Графічні зображення, вставлені в текстовий документ, мають певні властивості: розмір зображення, спосіб обтікання зображення текстом, колір, товщина та тип ліній контуру, спосіб розташування на сторінці тощо.

З більшістю з них ви вже ознайомилися під час роботи з графічними зображеннями на слайдах презентацій. Новими для вас є такі:


 • спосіб обтікання зображення текстом — визначає спосіб взаємного розміщення тексту і рисунка на аркуші. Може набувати таких значень: у тексті, навколо рамки, навколо контуру, за текстом, перед текстом тощо;

 • розташування на сторінці — визначає спосіб розміщення зображення на сторінці. Властивість може набувати значення: зверху ліворуч, посередині по центру тощо.


Вставка в текстовий документ готових фігур

Текстовий процесор MS Word містить вбудований векторний графічний редактор, який дозволяє створювати нескладні графічні зображення з геометричних фігур, які поділяються на декілька груп: лінії, основні фігури, фігурні стрілки, фігури для формул, блок-схема, виноски, зірки та стрічки.

Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.
Геометричний вектор - у фізиці і математиці - величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком. У фізиці існує чимало важливих величин, котрі є векторами, наприклад сила, положення, швидкість, прискорення, кутовий момент, імпульс, напруженість електричного і магнітного полів.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Для вставлення цих графічних зображень у текстовий документ використовують вкладку Вставлення — групу Зображення — Фігури — для вставлення в документ геометричних фігур (прямокутників, овалів, ліній, зірок тощо).

Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.

Вставлену фігуру можна редагувати (змінювати розміри та нахиляти, використовуючи маркери розміру та обертання, копіювати, переміщувати, видаляти) і форматувати (змінювати товщину та колір ліній контуру, колір та спосіб заливки тощо).

Операції копіювання, переміщення, видалення цих графічних зображень у текстовому документі виконують відомими вам способами: з використанням Буфера обміну, сполучень клавіш, елементів керування Стрічки.

Форматування графічних зображень виконують з використанням інструментів тимчасової вкладки Формат, яка автоматично з'являється після вибору рисунка на Стрічці в розділі Інструменти для зображення.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Вставка діаграм

Діаграма — це графічний спосіб вираження кількісної залежності. Найчастіше її використовують як ілюстрації до статистичних даних.

Щоб вставити діаграму, можна скористатись послідовністю команд вкладка Вставка — група інструментів Зображення — Діаграма. Найчастіше використовують стовпчасті та кругові діаграми.

Невід'ємним атрибутом діаграми є таблиця значень, з якої діаграма черпає інформацію. Сама таблиця у тексті зазвичай не відображається, її видно тільки під час створення або редагування діаграми.

Організаційні діаграми

Організаційною діаграмою можна відобразити ієрархічні відносини, наприклад між керівниками відділів та працівниками в організації.

Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
Загалом, організаційна діаграма — це схема, яка відображає взаємне підпорядкування об'єктів.

У MS Word 2007 організаційні діаграми є частиною об'єктів SmartArt. Об'єкти SmartArt використовують для вставлення в документ різноманітних схем та діаграм. Це дозволяє зробити документ більш виразним та наочним.

Дані на схемах SmartArt зображуються у вигляді взаємопов'язаних фігур, усередині яких розміщується текст. Зв'язок між фігурами відображає змістовий зв'язок фрагментів тексту.

Розглянемо створення об'єктів SmartArt на прикладі так званих організаційних діаграм, які належать до типу Структура.

Для створення організаційної діаграми потрібно виконати такий алгоритм:1. Вибрати місце в документі для вставки об'єкта.

2. Виконати Вставлення → група інструментів Зображення SmartArt Вибір рисунка SmartArt (відкривається відповідне вікно).

3. Вибрати у списку в лівій частині вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний тип макету — Структура.

4. Вибрати в центральному списку вікна Вибір рисунка SmartArt потрібний макет, наприклад Організаційна діаграма.

5. Натиснути кнопку ОК.

Після вставлення в поточному місці документа з'являється макет об'єкта SmartArt, обведений рамкою з маркерами змінення розмірів.

Додати дані до фігур об'єкта можна безпосередньо у самій фігурі, вибравши її і увівши необхідний текст. Також це можна зробити і в області Введіть текст, яка розташована ліворуч від вставленого об'єкта, — уведені дані автоматично відображаються у відповідній фігурі. Область Введіть текст можна закрити або відобразити (вибором зліва на межі рисунка кнопки).

Опрацювання об'єктів SmartArt здійснюється з використанням інструментів двох тимчасових вкладок Конструктор та Формат, які з'являються на Стрічці у розділі Інструменти для рисунків SmartArt тимчасової вкладки Інструменти для рисунків SmartArt.Вставляння об'єкта WordArt

Microsoft Word дозволяє користувачам розміщувати в документах фігурний текст (текст WordArt).
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Зазвичай цей текст використовують для оформлення заголовка документа, підписів до ілюстрацій тощо. Користувач може вибрати один з 30 різноманітних стилів фігурного тексту.

З об'єктами WordArt ви також ознайомились у 5 класі під час вивчення теми «Редактор презентацій».

Для вставлення об'єкта WordArt слід виконати послідовність команд Вставлення група інструментів Текст WordArt. У вікні, що відкриється, вибрати один із шаблонів оформлення. Після цього відкриється вікно Зміна тексту WordArt, у якому потрібно ввести текст і здійснити інші налаштування (вигляд, розмір, накреслення).

Перетворення фігурного тексту виконується з використанням тимчасової вкладки Знаряддя для WordArt (можна змінити текст, стиль об'єкта WordArt, колір та стиль заливання, контура тощо).Зміна розмірів об'єкта WordArt здійснюється аналогічно до зміни розмірів готових зображень (картинок).Художні рамки

Естетично оформити документ можна, використавши рамку по периметру сторінки.

Пери́метр (дав.-гр. περίμετρον - окружність, дав.-гр. περιμετρέο - вимірюю навколо) - сумарна довжина границь, які обмежують геометричну фігуру на площині. «Периметр» вживають як для позначення довжини границь фігури, так і для самих границь.
Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Для цього слід вибрати вкладку Розмітка сторінки → група інструментів Фон сторінки Межі сторінок.

У діалоговому вікні, що з'явиться, вибрати закладку Сторінка, а потім — Рисунок, який створюватиме рамку навколо документа. У пункті Параметри вибрати варіант: рамка відносно краю сторінки чи відносно тексту. Художню рамку можна змінити: наприклад, її розмір, вигляд, вибраний рисунок тощо.Редагування графічних об'єктів

Графічний об'єкт можна виділити, перемістити, скопіювати, видалити, а також змінити його розмір і форматування.

Перед редагуванням графічного об'єкта (зміни розмірів, кольору, місця розташування), його потрібно виділити.

Щоб виділити одночасно декілька зображень, потрібно натискати ліву кнопку миші на кожному з них, одночасно утримуючи клавішу Ctrl.

Графічний об'єкт можна переміщувати та копіювати як у межах одного документа, так і до іншого документа. Щоб перемістити об'єкт у межах одного документа, достатньо підвести до нього мишу і, утримуючи ліву кнопку, перетягнути його на нове місце.

Щоб графічний об'єкт перемістити або скопіювати до іншого документа, потрібно скористатися буфером обміну.

Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.
Виділене зображення можна вирізати або скопіювати до буфера відповідно командами Вирізати або Копіювати.

Якщо потрібно змінити розмір графічного об'єкта, достатньо натиснути лівою кнопкою миші маркер розміру і, утримуючи її, збільшити або зменшити об'єкт.

Щоб видалити графічний об'єкт, потрібно його виділити та натиснути клавішу Delete.

VII. Самостійне виконання завдань під контролем і за допомогою вчителя

Практичне завдання. Інструктаж з техніки безпеки

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2) Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8 хвилин після початку роботи).

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


Варіант А

Завдання за підручником

Варіант Б

Завдання 1

1. Засобами MS Word створити титульну сторінку реферату на тему «Історія розвитку інформатики».

2. Додати до документа об'єкт WordArt з параметрами: розмір 40 пт, шрифт Courier New, текст «Інформатика».

3. Зберегти документ у власну папку з назвою Титульна_Прізвище.Завдання 2

1. За допомогою текстового процесора Microsoft Word створити запрошення на день народження.

2. Зберегти документ у власну папку з назвою Запрошення_Прізвище.

Завдання 3

1. Створити новий документ.

2. Вставити в документ зображення з файла (за вказівкою вчителя).

3. З отриманої фотографії вирізати фото на паспорт (розміром 4 х 6 см).

4. Створити 6 копій поданого фото (у рядок).

5. Зберегти документ у власну папку з назвою Фото_Прізвище.

6. Роздрукувати документ на принтері.

Завдання 4

1. За допомогою текстового процесора Microsoft Word створіть документ, який містить коротку розповідь про ваш робочий день.
Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
Для ілюстрування документа скористайтеся бібліотекою картинок Microsoft Office.
Бібліоте́ка або книгозбі́рня (грец. βιβλιον - книжка і θηκη - сховище, скриня) - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів.


2. Зберегти документ у власну папку з назвою Робочий день_Прізвище.

VIII. узагальнення та систематизація знань

Варіант А

Робота в парах

Завдання за підручником

Варіант Б

Фронтальне опитування

1.

Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Які графічні об'єкти можна вставити в текстовий документ?2. Перелічіть команди та інструменти, з допомогою яких можна вставити в документ графічні зображення:

 • з використанням колекції кліпів;

 • додавання зображення з файла;

 • створити зображення самостійно з використанням фігур.

3. Які властивості графічного об'єкта можна змінити?

4. Укажіть порядок дій під час додавання в документ фігурного тексту WordArt.

5. Укажіть порядок дій під час додавання в документ об'єкта SmartArt.

6. Які типи розміщення рисунка в тексті підтримує Microsoft Word?

7. Опишіть відомі вам способи, за допомогою яких можна додати до тексту документа рисунок, створений іншими додатками.

8. Опишіть основні можливості, які надає Microsoft Word з форматування та розміщення рисунків у тексті.

IX. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

Завдання за підручником

X. Підсумки уроку

Учні дають відповіді на запитання вчителя.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Учитель узагальнює ці відповіді.1. Що нового сьогодні дізналися?

2. Чого навчилися?

3. Що сподобалось на уроці, а що ні?

4. Чи виникали труднощі?
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 119.88 Kb.

 • ХІД УРОКУ I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ III. ВІДТВОРЕННЯ
 • IV. МОТИВАЦІЯ
 • V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку VI. усвідомлення змісту й послідовності способів виконання дій Пояснення вчителя з елементами
 • Більшість
 • Текстовий процесор
 • Естетично
 • Варіант А Завдання за підручником Варіант Б Завдання 1 1.
 • Робота в парах Завдання за підручником Варіант Б Фронтальне опитування
 • X. Підсумки уроку