Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №24. Тема. Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання Мета: Сформувати поняття

Скачати 157.9 Kb.

Урок №24. Тема. Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання Мета: Сформувати поняття
Скачати 157.9 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір157.9 Kb.
ТипУрок

Комп’ютерні презентації та публікації

Урок №24.

Тема. Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання

Мета:

Сформувати поняття:

 • Мультимедійні дані

 • Формати аудіо – та відеофайлів

Розглянути:

 • Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних

 • Типи мультимедійних даних

 • Медіапрогравач Windows

 • Засоби перетворення аудіо – та відео файлів з одного формату в інший

Сформувати вміння:

 • застосовувати набуті знання

 • роботи з Медіапрогравачом Windows

 • перетворювати аудіо – та відео файлів з одного формату в інший


Навчити :

 • роботи з мультимедійними даними.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування умінь

Базові поняття й терміни: мультимедійні дані, формати аудіо та відеофайлів, медіапрогравач Windows, конвертацію файлів
Структура уроку.

1.Організаційний етап

2. Перевірка домашнього завдання

3. Засвоєння нових знань

- Поняття про мультимедійні дані

- програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних

- формати аудіо – та відеофайлів

- медіапрогравач Windows

- засоби перетворення аудіо – та відеофайлів з одного формату в інший

4.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Застосовування знань

5. Підбиття підсумків уроку

6. Домашнє завданняХІД УРОКУ

1.Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання

3. Засвоєння нових знань
1.Поняття про мультимедійні дані

Як ви вже знаєте з курсу 9-го класу, для відтворення мультимедійних даних використовуються спеціальні пристрої комп'ютера. До цих при­строїв відносяться звукові колонки, мікрофони, головні телефони, муль­тимедійні проектори, мультимедійні дошки тощо. Однак нам слід уточ­нити, які дані називаються мультимедійними.Мультимедійними даними називають дані, для подання яких використовують різні способи і які людина сприймає одно­часно кількома органами чуття.
Мікрофон - прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.

Прикладом об'єкта, що містить мультимедійні дані, є комп'ютерна презентація. Презентація може містити текст, графічні зображення, зву­кові та відеооб'єкти.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Тому дуже часто такі презентації називають муль­тимедійними. Мультимедійні дані ми отримуємо, коли переглядаємо відеофільми, спектаклі, відвідуємо концерти.2.Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних

Комп'ютерних програм, які опрацьовують мультимедійні дані, доволі багато. З деякими з них ви вже ознайомилися в 9-х та 10-х класах. На­приклад, текстовий процесор Word 2007 опрацьовує текстові та графічні дані, документи, створені з його використанням, можуть містити аудіо- та відеодані.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Разом з тим, коли говорять про програми опрацювання мультимедійних даних, то частіше розуміють програми, що опрацьо­вують звукові та відеодані.
Телевізі́йна перед́ача, телерадіопередача, телепереда́ча - змістовно завершена частина програми ТБ з відповідною назвою, обсягом трансляції й авторським знаком, що може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.
Класифікація програм для опрацювання звукових і відеоданих за їхнім призначенням подана на рисунку 2.59.

Програми для перегляду або прослуховування мультимедійних даних призначені для відтворення відео та звуку. Ці програми ще нази­вають мультимедійними програвачами або медіаплеєрами. Існує багато різноманітних мультимедійних програвачів. Більшість з них може від­творювати і відео, і звукові дані, окремі спеціалізуються тільки на од­ному з видів даних і тоді їх називають аудіо- або відеоплеєрами. Розпо­всюдженими є мультимедійні плеєри Winamp (англ. Windows Advanced Media Player - розширений програвач мультимедіа для Windows), Media Player Classic, QuickTime Player, Flv Player та ін.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .

Часто до комп'ютера під'єднуються додаткові пристрої для введення звуку і відео. До таких пристроїв відносяться: мікрофон, відеокамера, веб-камера, телевізійний тюнер, DVD- програвач, відеомагнітофон тощо.

Веб-ка́мера (також вебкамера) - цифрова відео чи фотокамера, яка має можливість в реальному часі фіксувати зображення, призначені для подальшої передачі по мережі Інтернет (в програмах типу Skype, Instant Messenger, Viber тощо).
Відеомагнітофо́н - апарат для запису відеосигналу та звуку на магнітну плівку з метою подальшого відтворення.
Як правило, ці пристрої забезпечують уведення звуку та відео, але не мають функцій з їх збереження у вигляді звукових і відеофайлів певних форматів.

Для збереження звукових і відеоданих, що вводяться з наведених пристроїв, призначені спеціальні програми запису (захоплення) зву­ку та відео, які ще називають граберами (англ. grabber - той, хто за­хоплює, хапуга). Ці програми під час відтворення, наприклад, відеофільму з DVD-програвача одночасно здійснюють перекодування даних і їх запис у відеофайл обраного користувачем формату. Прикладами програм для захоплення звуку є стандартні програми ОС Windows Зву­козапис, Exact Audio Copy, Audio Grabber 3.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
0, Streamripper, AML Easy Audio Recorder та ін. Програмами для захоплення відео є Extra Screen

Capture Pro, Wondershare Streaming Video Recorder, Wondershare P2P TV Recorder та ін.

У зв'язку з великою кількістю різноманітних форматів аудіо- і відео­файлів користувачам часто необхідно перекодовувати ці файли у форма­ти, які можуть бути відтворені на тих чи інших технічних пристроях або тими чи іншими програмами.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Для перекодування файлів з одного фор­мату в інший призначені програми конвертації файлів, такі як: Easy Video Converter, MediaCoder, Xilisoft Video Converter, Flash to Video Encoder, Movavi VideoSuite, Direct MIDI to MP3 Converter, AVS Audio Converter та ін.

Програми музичних і відеоредакторів призначені для створення та редагування музичних творів, аудіокниг, звукових і відеоефектів, звуко­вого супроводу, відеофільмів тощо.

Аудіокни́га (а́удіо-кни́га, звукова́ кни́га, звукокни́га, книга вго́лос, англ. audiobook) - озвучена й записана на цифровий носій книга. Звукозаписана книга тиражується як платівка, магнітофонна касета, компакт-диск, комп'ютерний файл тощо.
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво музики) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.
Вони забезпечують виконання таких функцій: вставлення, видалення, копіювання, зміна тривалості аудіо- чи відеофрагментів, об'єднання кількох фрагментів, вставлення тексто­вих і графічних об'єктів, синхронізація звуку та відео тощо. Музичними редакторами є такі програми: Anvil Studio, ALO Audio Editor, AKRAM Audio Editor та ін.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Прикладами відеоредакторів є стандартні програми Windows Movie Maker, Xilisoft Video Editor, VideoMach та ін.Музичні та відеостудії мають приблизно таке саме призначення, що й редактори, однак мають розширений набір функцій і використовують­ся в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно- й анімаційних студіях для створення звукозаписів, аудіо- і відеокомпозицій, анімації, кіно- і відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів тощо.
Кліп, відеокліп (англ. video clip) - в основному короткий за тривалістю (біля 4-5 хвилин) відрізок відео у музичному супроводі. Також часто вживаним є термін музичний кліп, коли йдеться про відео до певної музичної композиції.
Аніма́ція (з лат. anima - душа і похідного фр. animation - оживлення), мультипліка́ція (з лат. multiplicatio - розмноження, збільшення, зростання) - вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна анімація) об'єктів.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Прикладами програм-музичних студій є: Steinberg Cubase, Sound Forge, Cakewalk Sonar, Adobe Audition та ін. Програмами-відеостудіями є Pinnacle Systems STUDIO, Apple Final Cut, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Movie Studio та ін. 1. Формати аудіо- та відеофайлів

Ви вже розглядали поняття типу (формату) файлу. Тип (формат) файлу визначає структуру даних у файлі. Ви вже знаєте різні формати текстових і графічних файлів. Мультимедійні дані можуть бути збережені у файлах різних форматів.

Приклади форматів мультимедійних файлів подані в таблиці 1.

У 9-му класі ви ознайомилися з оптичними дисками, які використо­вуються в комп'ютерах для збереження даних. Однак спочатку оптичні диски (компакт-диски) були розроблені корпораціями Philips і Sony для зберігання аудіозаписів. У 1979 р.

Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
О́птика (англ. optics) - розділ фізики, в межах якого вивчається природа оптичного випромінювання (світла), досліджуються процеси випромінювання світла, його поширення в різноманітних середовищах і взаємодії з речовиною.
Звукозапис - процес запису звукової інформації з метою її збереження і подальшого відтворення; Звукозаписом називають також записану звукову інформацію. Звукозапис заснований на зміні фізичного стану або форми різних ділянок носія запису - магнітної стрічки, грамофонної платівки, кіноплівки, цифрових носіїв інформації тощо.
В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.
Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.
був створений спеціальний формат за­пису цих даних, відомий як «червона книга» (англ. Red Book — червона книга), а самі диски, записані в цьому форматі, стали називатися Audio CD (англ. Audio Compact Disk - звуковий компакт-диск). Звукові дані за­писуються на дисках у вигляді окремих ділянок на спіральній доріжці - треків (англ. track - слід, дорога, звукова доріжка).
Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
Звукова́ дорі́жка (англ. soundtrack, розм. саундтрек) - звукове оформлення будь-якого матеріалу, наприклад, фільму, мультфільму або комп'ютерної гри, а також інформація з цим оформленням, записана на фізичному носії інформації.
Один трек містить один звуковий фрагмент, наприклад одну пісню.

Для відтворення звукових даних використовувалися спеціальні CD-програвачі. У подальшому були розроблені формати і пристрої для запису і відтворення відеодисків -Video CD (англ. Video Compact Disk - відеокомпакт-диск), а з появою оптичних дисків DVD були розроблені спеціальні формати цих дисків для збереження аудіо- і відеоданих.Незважаючи на те, що диски зазначених форматів призначені для від­творення спеціальними програвачами, більшість сучасних комп'ютерних пристроїв для роботи з оптичними дисками можуть опрацьовувати аудіо- та відеодиски. Приклади форматів цих дисків подані в таблиці 2.


Таблиця 2. Типи (формати) мультимедійних дисків

У зв'язку з тим, що більшість аудіо - та відеоданих стискуються з використанням різноманітних алгоритмів, то для їхнього відтворення потрібно застосовувати спеціальні програми - кодувальники/декодувальними, або кодеки.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Кодеки входять до складу програм-програвачів аудіо - чи відеофайлів, а також можуть випускатися як додатковий набір програм, наприклад K-Lite Codec 1. Медіапрогравач Windows

Одним з мультимедійних програвачів є програма Медіапрогравач Windows, що входить до складу стандартних програм операційної систе­мі Windows. На рисунку 2.60 зображено вікно цієї програми.

Медіапрогравач Windows надає користувачу такі можливості в опрацьовані мультимедійних (медіа-) файлів:

здійснювати пошук і включення до бібліотеки (медіатеки) медіафайлів; прослуховувати та переглядати медіафайли різних форматів;

 • здійснювати конвертацію мультимедійних даних з аудіо- та відеооп- тичних дисків у різні формати мультимедіафайлів;

 • створювати аудіо - та відеооптичні диски шляхом перекодування мультимедійних файлів і запису їх на диски відповідно до зазначених у таблиці 2.8 форматів;

 • завантажувати та відтворювати мультимедійні дані із сайтів в Інтернеті (он-лайн-сховищ), які надають послуги зі зберігання медіафайлів і до них зареєстрованих користувачів;
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • синхронізувати медіафайли на комп'ютері та на обраному портатив­ному пристрої, наприклад флеш-плеєрі та ін.

Програма здійснює перегляд папок і внесення знайдених мультиме­дійних файлів до медіатеки. Для кожного з аудіофайлів у медіатеку про­грами заносяться дані про виконавця, назва альбому, назва пісні, жанр і рік створення. Для відеофайлів - дані про акторів і жанр відео.

Для зміни папок, у яких здійснюється пошук мультимедійних фай­лів, необхідно: • Вибрати кнопку Бібліотека.

 • Вибрати в списку кнопки Бібліотека команду Додати до бібліотеки.
  Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.


 • Вибрати перемикач Мої папки та доступні мені чужі папки.

 • Вибрати кнопку Додаткові параметри.

 • Вибрати кнопку Додати.

 • Указати папку, в якій необхідно здійснити пошук мультимедійних файлів для додавання їх до бібліотеки програвача.

У подальшому програма буде автоматично відстежувати наявність файлів у вказаних папках і додавати нові до бібліотеки.

Користувач може створити свої Списки відтворення - добірки улюблених творів або творів, які необхідно відтворити під час проведення певного за­ходу, наприклад розповіді про певного виконавця, огляд його товарів з різних альбомів. Для створення списку відтворення слід: 1. Вибрати над Областю навігації кнопку Вибір категорії .
  Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
  Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.


2.У списку кнопки вибрати тип об'єктів, які будуть відображатися в Області

відомостей: Музика, Зображення, Відео, Записані телепрограми або Інші медіафайли.  1. Вибрати кнопку Показати область списку в правій верхній частині вікна.

  2. Перетягнути з Області відомостей в Область списку необхідний мульти­медійний об'єкт.

  3. Виконати команду 4 потрібну кількість разів.
   Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


  4. Вибрати кнопку Зберегти список відтворення У зберегти список відтворення

  5. Увести у відповідне поле ім'я списку відтворення.

  6. Вибрати кнопку Зберегти список відтворення.

Ім'я створеного списку відтворення з'являється у папці Списки відтворення Області навігації. Користувач може створити кілька списків відтворення.
Для відтворення аудіо - або відеофайлів необхідно:

1.Вибрати в Області навігації один з об'єктів:

у папці Списки відтворення один зі списків відтворення; у папці Бібліотека одну з груп сортування занесених до бібліоте­ки мультимедійних об'єктів.

2.Вибрати в Області відомостей потрібний альбом або файл.

3.Вибрати кнопку Відтворити .

За вибору відеофайлу програма автоматично перейде до відображення вкладки Відтворення і в Області перегляду почнеться відтворення відео. Для керування процесом відтворення звукових чи відеоданих викорис­товують кнопки керування (рис. 1). Призначення цих кнопок опи­сано в таблиці 2.

За потреби користувач може зменшити вікно програвача та перейти до так званого компактного режиму. Для цього слід вибрати кнопку Пе­рейти до компактного режиму . Вигляд вікна Медіапрогравача Windows у компактному режимі подано на рисунку 2 1. Засоби перетворення аудіо- та відеофайлів з одного формату в інший

У зв'язку з великою кількістю різноманітних форматів аудіо- та ві­деофайлів у користувачів часто виникає необхідність перекодовувати ці файли з одного формату в інший. Як ви знаєте з курсу інформатики 9-го класу, процес перекодування файлу одного формату в інший назива­ється конвертацією файлів.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.

Конвертація може здійснюватися в процесі відкриття мультимедійно­го файлу або під час його збереження на диску в іншому форматі. Одним із способів конвертації в програмі Медіапрогравач Windows є процес ви­добування даних з оптичних дисків форматів Audio CD, Video CD, DVD- Audio та DVD-Video і збереження їх, наприклад, на жорсткому магніт­ному диску у файли формату WMA, або WMV, або інший за вибором користувача. Для виконання цієї операції необхідно:

1.Вставити аудіо- чи відеодиск у пристрій для роботи з оптичними дисками.

2.Вибрати кнопку Видобування та відкрити відповідну вкладку (рис. 3).

3.Відкрити за потреби список команд кнопки Видобування, вибрати команду Додаткові можливості та на вкладці Конвертування музи­ки встановити:

Вкладка Видобування вікна Медіапрогравач Windows • тип файлу, в який буде здійснено конвертування;

 • папку, в якій будуть зберігатися файли після конвертації (за за­мовчуванням C:\Documents and Settings\user\Moї документи\ Моя музика, де user - назва поточного облікового запису);

 • перелік властивостей твору, які будуть відображатися в Області відомостей, наприклад ім'я виконавця та назва пісні.

4.Установити позначки прапорців біля тих творів, які передбачаєть­ся конвертувати.

5.Вибрати кнопку Почати видобування

6.Вибрати перемикач для встановлення захисту музичних творів від копіювання або відмовитися від захисту.

7.Установити позначку прапорця про усвідомлення відповідальності за можливі порушення авторських прав.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) - дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.

8.Дочекатися завершення процесу конвертації.

Хід процесу конвертації відображається у стовпчику Стан видобуван­ня Користувач може в будь-який час припинити процес видо­бування, вибравши кнопку Зупинити видобування

Зворотний процес конвертації медіафайлів для запису на диск і створен­ня відповідного формату аудіо- чи відеодиска в програмі Медіапрогравач Windows називається записуванням. Створення подібних дисків необхідне, коли передбачається прослуховування або перегляд медіаданих з вико­ристанням пристроїв, що не відтворюють дані, записані в комп'ютерних форматах, наприклад програвачі DVD дисків застарілих моделей. Для створення аудіодиска необхідно:

1.Уставити чистий диск у пристрій для роботи з оптичними дисками.

2.Відкрити вкладку Записування

3.Перетягнути з Області відомостей в Область записування (права частина вікна) твори або альбоми, які планується записати на диск.
4.Визначити за індикатором у верхній частині Області записування загальну тривалість відтворення даних з диска.

5.Вибрати кнопку відкриття списку Список записування на диск і вибрати команду Перейменувати список відтворення.

6.Увести в поле назву диска (якщо в Область записування з Області відомостей було перетягнуто альбом певного виконавця, то назву диска вводити не потрібно - вона буде введена автоматично за назвою альбому).

7. Відкрити за потреби список команд кнопки Записування, вибрати команду Додаткові можливості та на вкладці Записування встановити: • чи збільшувати тривалість звучання диска записування за рахунок зниження якості запису;

 • чи витягати диск після завершення записування.

8.Вибрати кнопку Почати записування.

9.Дочекатися завершення спочатку обробки (конвертації), а потім за­писування даних на диск (рис. 3).

10. Видалити список записування на диск вибором кнопки якщо не плануєте записувати інші диски з тим самим вмістом.

Крім медіаплеєрів, існує дуже багато спеціалізованих програм для здійснення конвертації різноманітних мультимедійних файлів. Прикладом такої програми є програма Total Video Converter (англ. Total Video Converter - загальний відеоконвертор). Завантажити її можна із сайта http://www.effectmatrix. com, а українізатор можна знайти за адресою http://gettyfile.com.ua/397133.

Незважаючи на назву, в якій ідеться про перетворення відео, зазначена про­грама здійснює конвертацію як відеофайлів більшості форматів МР4, AVI, 3GP, MPG, MPEG, WMV, FLV, тощо, так і звукових файлів форматів CDA, МРЗ, МР2, WAV, WMA та ін.

Програма Total Video Converter надає користувачу такі можливості: • конвертувати медіадані з одного формату файлу в інший з використанням різ­них типів кодеків;

 • створювати потокові презентації з використанням власних шаблонів зміни кадрів або переходу між відеофрагментами;

 • конвертувати кілька медіафайлів одночасно;

 • об'єднувати кілька відеороликів і аудіозаписів в одному файлі;

 • розділяти відео- та звукові доріжки і записувати їх у різні файли та ін.

Рис. 3. Вікно програми Total Video Converter

Вікно програми Total Video Converter подано на рисунку 3. Розглянемо послідовність конвертування файлів на прикладі конвертації відеофайлу формату MOV у файл формату AVI. Для цього потрібно виконати такі дії:

1.Вибрати кнопку Нове завдання і в списку вибрати команду Ім­порт медіафайлів.

2.Вибрати файл, який потрібно конвертувати.


  1. Вибрати у вікні Вибір формату конвертування вкладку відповідно до типу медіаданих (у нашому випадку - вкладку Відеофайли).

  2. Вибрати кнопку з назвою формату, в який планується конвертувати вибра­ний файл-AVI.

  3. Вибрати в списку, що відкрився, назву кодека, що буде використано під час конвертації, наприклад WMVAVI.

  4. Змінити за потреби папку, в яку буде записано конвертований файл, ви­користовуючи кнопку Вибери теку для виведення файлів

  5. Установити за потреби якість кодування даних, використовуючи список і гіперпосилання Властивості.
   Гіперпосила́ння (або просто посилання чи ланка, пóклик) - активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.


  6. Вибрати кнопку Конвертувати.

  7. Дочекатися завершення конвертації файлу.

Процес конвертування залежно від розмірів файлів, алгоритмів стиснення і потужності комп'ютера, на якому відбувається конвертація, може тривати досить

довго. Для виконання цієї операції у фоновому режимі необхідно встановити від­повідну позначку прапорця у вікні Converting (англ. converting - перетворення) (рис. 4).Рис. 4. Вікно відображення ступеня виконання завдання конвертації Аналогічно можна конвертувати й інші аудіо- та відеофайли різних форматів.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.


4. Застосовування знань

Виконайте завданняІнструктаж з техніки безпеки.

Виконання вправи для зняття мозкового штурму.

1. Перегляньте список інстальованих програм на вашому комп'ютері. Установіть, які програми для опрацювання мультимедійних даних є серед інстальованих. Визначте, використовуючи довідку цих програм, який їх тип і для чого вони призначені.

2. Проведіть пошук мультимедійних файлів на вашому комп'ютері, ви­користовуючи стандартні засоби операційної системи.

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Визначте, файл яких форматів було знайдено.


5. Підбиття підсумків уроку

Оцінюється робота учнів на уроці


6. Домашнє завдання

Опрацювання конспекту уроку.§ 2.6. «Інформатика 10 клас» Й.Я. Ривкінда, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько


Скачати 157.9 Kb.