Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №31. Тема: Введення даних у масив та

Скачати 49.56 Kb.

Урок №31. Тема: Введення даних у масив та
Скачати 49.56 Kb.
Дата конвертації 02.05.2017
Розмір 49.56 Kb.
Тип Урок


УРОК №31.

ТЕМА: Введення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення.
Текст Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.


Тема: Введення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення.

Мета: Актуалізувати знання учнів про масив, оголошення одновимірного масиву, індексацію елементів масиву.
Індекса́ція - встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.
Оголошення Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Подати новий навчальний матеріал про введення даних у масив та відображення його вмісту, використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:

Актуалізація опорних знань учнів.

Вивчення нового навчального матеріалу.


 1. Багаторядкове поле та його властивості.

 2. Введення та виведення значень елементів одновимірного масиву.

Практичні завдання.

Домашнє завдання.


Актуалізація опорних знань учнів:

1. Що таке одновимірний масив?

2. З чого складається ім’я елемента масиву?

3. Що може використовуватись як номер елемента масиву?

4. При складанні проектів для розв’язування яких задач зручно використовувати масиви?
Склада́ння (ви́робу) - технологічний процес утворення з'єднань складових виробу (поєднання, координування і фіксація деталей у вузли, а вузлів у готовий виріб).


5. Як записати змінну типу одновимірний масив у рядку var?

6. Яким може бути діапазон номерів елементів масиву?
Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Багаторядкове поле та його властивості.

Для введення і виведення значень елементів одновимірного масиву можна скористатися багаторядковим полем (компонент типу TMemo), який можна розмістити на формі так само, як й інші компоненти (рис.).

Серед властивостей цього компонента є багато таких, які мали раніше розглянуті нами компоненти: Name, Height_,_Width_,_Top_,_Left'>Color, Font, Enabled, Visible, Height, Width, Top, Left та ін.

Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.
Серед властивостей, яких не мали попередні компоненти, розглянемо такі:ScrollBars (англ. scroll – прокручування, barsпрямокутні смуги) – значення цієї властивості визначає наявність чи відсутність на цьому компоненті смуг прокручування (горизонтальної – ssHorizontal, вертикальної – ssVertical, обох – ssBoth) для перегляду тексту, який виходить за границі компонента;
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.


ReadOnly (англ. read – читати, only – тільки) – значення цієї властивості визначає можливість редагування рядків компонента: False – можна редагувати, True – не можна (тільки для читання);
Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


Lines (англ. lines – лінії, рядки) – значенням цієї властивості є набір значень, розташованих у рядках цього компонента; кожний рядок має номер, нумерація рядків починається з 0;

Lines.Count (англ. count – підрахунок) – значення цієї властивості дорівнює кількості заповнених даними рядків компонента; зазначимо, що ця властивість відсутня у списку властивостей вікна Object Inspector.

 1. Введення та виведення значень елементів одновимірного масиву.

Розглянемо задачу, в якій проілюструємо, як увести елементи одновимірного масиву з багаторядкового поля і як вивести елементи одновимірного масиву в багаторядкове поле.

Задача. Сформувати одновимірний масив з десяти дійсних чисел, які вводяться в рядки багаторядкового поля, піднести ці числа до квадрата і вивести ці квадрати в інше багаторядкове поле.

Розмістимо на формі два багаторядкових поля з іменами Memo1 і Memo2, розташуємо їх на формі одне поруч з іншим та встановимо для них значення властивостей: Height = 150, ScrollBars = ssVertical, ReadOnly = False. Розмістимо на формі також кнопку, встановимо для неї Caption = 'До квадрата' і створимо процедуру, пов’язану з подією OnClick для цієї кнопки.

На рисунку наведено текст цієї процедури і вікно її виконання.

У тексті процедури використано два стандартні методи, що пов’язані з багаторядковим полем: процедура Clear (англ.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
clear – очищувати), що очищує всі рядки цього компонента, і процедура Append (англ. append – додавати), що додає до багаторядкового поля новий рядок і виводить у

нього значення параметра, вказаного в дужках.

Зверніть увагу: в наведеному на рисунку прикладі процедури розв’язування задачі уведення значень елементів, піднесення їх до квадрата і виведення нових значень елементів масиву організовано трьома окремими циклами лише для кращого розуміння.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Очевидно, що усі ці операції можна було б організувати в одному циклі.

Після запуску проекту на виконання у вікні, що відкрилося, у першому багаторядковому полі (на рис. зліва) потрібно видалити текст Memo1, який знаходився там за замовчуванням, і ввести в кожний рядок по одному числу, які й будуть значеннями відповідних елементів масиву. Після цього потрібно вибрати кнопку і в результаті виконання процедури з чисел у рядках першого багаторядкового поля буде сформований одновимірний масив, потім значення елементів цього масиву будуть піднесені до квадрата і нові значення будуть виведені в рядки другого багаторядкового поля.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Можна увести числа в багаторядкове поле до запуску проекту, змінюючи значення властивості Lines цього поля. Це зручно робити, наприклад, на етапі налагодження програми.

Для цього потрібно:

1. Вибрати багаторядкове поле.

2. Вибрати кнопку в кінці рядка Lines вікна Object Inspector.

3. У вікні String List Editor (англ. stringрядок тексту, list – список, editor – редактор), що відкрилося, видалити текст першого рядка і ввести дані десяти чисел, натискаючи після кожного клавішу Enter.

4. Вибрати кнопку ОК.Тоді при збереженні проекту ці значення також будуть збережені й автоматично з’являться в цьому полі після запуску проекту на виконання.

Практичні завдання:

1. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із десяти цілих чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, знайдіть середнє арифметичне значення елементів масиву та виведіть результат у напис.
Арифмети́чне сере́днє (в математиці і статистиці) - сума всіх зафіксованих значень набору, поділена на кількість елементів набору. Якщо з контексту зрозуміло, про яке значення йде мова, тоді просто кажуть середнє.
Створіть у власній папці папку Проект 31.1 і збережіть у ній проект.

2. Створіть проект, у якому потрібно сформувати масив із дванадцяти дійсних чисел, що знаходяться в рядках багаторядкового поля, збільшіть значення кожного елемента масиву в 3 рази і виведіть нові значення в інше багаторядкове поле. Створіть у власній папці папку Проект 31.2 і збережіть у ній проект.

Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал підручника на ст. 104-106. (Й.Я.
  Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
  Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

 3. Завершити виконання практичних завдань.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.


Скачати 49.56 Kb.

2021