Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок 7 Тема. Повторення вивченого

Скачати 81.27 Kb.

Урок 7 Тема. Повторення вивченого
Скачати 81.27 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір81.27 Kb.
ТипУрок

УРОК 7

Тема. Повторення вивченого. Миша.

Мета. Удосконалити знання учнів про сфери застосування сучасних комп'ютерів, їх пристроїв, назви, призначення та використання, уміння вмикати та вимикати комп'ютери, формувати вміння працювати мишею, володіти навиками вибирати об'єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші, дати представлення про різні види миші;

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

розвивати увагу, пам'ять, вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки, розвивати навики роботи з маніпулятором «миша», перетягувати об'єкти, навики комунікативного спілкування;

Маніпуля́тор (рос. манипулятор; англ. manipulator; нім. Manipulator m) - керований пристрій (машина), оснащений робочим органом для виконання рухових функцій, аналогічних до функцій руки людини, під час переміщення об'єктів у просторі.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

виховувати активність, організованість, культуру праці, навички безпеки під час роботи за комп’ютером.

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянніОбладнання: ілюстрації сучасних комп'ютерів, таблиці, 2 мікрофона, презентація «Миша», комп’ютерна гра «Стрільці по яблуках».

Підручник та зошит: Г.В.Ломаковсько, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд, Ф.М.Рівкінд «Сходинки до інформатики» (2 кл.)


Хід уроку.

І. Організація класу.

Урок починається,

Дітлахи збираються.

Сходинками до інформатики

Знову добираються.

Перевірка психологічного стану учнів.

Мікрофон - прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.ІІ.Знайомство з планом уроку.
! ?!
ІІІ.Логічна розминка.

1.Володя назвав усі числа другого десятка, а Михась-усі двоцифрові числа, кожне з яких записується двома однаковими цифрами.які числа назвав Володя, а які Михась? (Володя - віл 11 до 20, Михась -11,22,...99)

2.Два хлопчики разом йшли до щколи й по дорозі знайшли 10 копійок. Скільки грошей знайдуть 4 хлопчики?

3.Скільки пальців на двох руках? А на 4-х? 10?ІV. Перевірка домашнього завдання.

1. Дидактична гра «Пристрої комп’ютера».

Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.
Учасникам гри роздаються картки з назвами пристроїв та ілюстраціями. Спочатку до дошки виходять учні з ілюстраціями, а потім учні з відповідними картками. Беручись за руки вони утворюють відповідні пари.V. Повторення вивченого матеріалу.

Гра "Знавці комп'ютерів"

1.Розподіл на групи:"Журналісти", "Науковці", "Практики".

2.Завдання для груп:

"Журналістам"- скласти запитання за темами "Сучасні комп'ютери", "Складові комп'ютера";

"Науковцям" повторити статті підручника (за необхідністю) та сформулювати відповіді на можливі запитання;

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

"Практикам"- повторити вивчені поняття, допомагати науковцям відповідати на питання «журналістів».

Під час відповідей користуватися мікрофонами.

3.Користуватися опорними таблицями.
Складові комп’ютера

монітор


системний блок

клавіатура

миша

принтер


модем

Сучасні комп’ютери

стаціонарні

персональні

портативні

ноутбук

нетбук


мікрокомп’ютери

кишенькові
VІ. Систематизація знань.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

1) Проведення гри.

Можливі запитання "журналістів".

1.Для чого потрібні комп'ютери?

2.Які бувають сучасні комп'ютери?

3. Які це "персональні","стаціонарні","кишенькові комп'ютери"?

4.З чого складається комп'ютер?

5. Які пристрої комп'ютера відомі?

6.Дайте їм визначення.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


VІІ. Фізхвилинка.

А ми зовсім не втомились!

Вправо, вліво подивились.

Встали. Спинки розігнули.

Руки вгору підтягнули.

Опустили їх на боки,

Та надули свої щоки.

Видихнули та присіли,

Підстрибнули і на місце сіли.

Вправи для очей.

Витягнути праву руку вперед. Слідкувати очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вказівного пальця витягнутої руки вліво i вправо, вверх i вниз. Повторити 4-5 раз.

Вправи для рук.

Розслабити руки, опустити вниз, потрясти злегка.

Перевірка психологічного стану учнів.

VІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

1).Розгадування кросворду «Миша».

Кросворд (англ. Crossword - перетин слів) - Гра-задача, яка полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб за горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова.

- Яке слово по вертикалі?


1
2


3

По горизонталі:


 1. Пристрій введення і виведення інформації.
  Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
  (Модем)

 2. Орган смаку.(Язик)

 3. На моніторі. (Екран)

2) Постановка проблеми.

- Що ви про це слово можете розказати?ІХ. Оголошення теми і мети уроку. (Учнями)

Х.Вивчення нового матеріалу.

- Що таке "миша"? Для чого вона потрібна? (Відповідають "науковці" та "практики").Тлумачення слова:

1) невеличка тварина-гризун, переважно сірого кольору, з гострою мордочкою і довгим тонким хвостом; за поведінкою мишей угадували погоду, — «миші й кроти роблять великі запаси корму — зима буде холодною і сніжною», «миші пищать — на похолодання», «як миші роблять гнізда всередині копи, то буде мокра осінь, а як внизу, то суха;

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

2) летюча миша – різновид мишей.

- Як вигадаєте про які миші ми будемо говорити?

1.) Інформаційна хвилинка

Маніпулятор типу «миша», «мишка» (англ. mouse) — один з вказівних пристроїв уведення, який дає змогу користувачеві взаємодіяти з комп'ютером.

Миша сприймає своє переміщення в робочій площині (зазвичай на частині поверхні стола) і передає цю інформацію комп'ютеру. Програма є у комп'ютері, у відповідь на переміщення миші виконує на екрані дію, яка відповідає напрямку і відстані цього переміщення.

Перша «миша» була сконструйована у 1964 році руками аспіранта Біла Інгліша (англ.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Аспірáнт - основна форма підготовки наукових кадрів при вищих навчальних закладах і науково-дослідницьких установ. Час навчання в стаціонарній аспірантурі входить до наукового стажу і зараховується при призначенні пенсії за Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
Bill English) під керівництвом власне винахідника Дугласа Карла Енгельбарта
Види маніпуляторів:

 • двоклавішна дротова механічна комп'ютерна миша;
  Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
  Винахідник - людина, яка створює нові винаходи, головним чином, технічні пристрої або методи. Хоча деякі винахідники можуть бути також вченими, більшість з них - інженери, які створюють технічні новинки на базі відкриттів інших вчених.


 • триклавішна дротова механічна комп'ютерна миша;

 • двоклавішна дротова механічна комп'ютерна миша;

 • комп'ютерна миша з трекболом;
  Трекбол (Trackball, вимовляється /ˈtrækˌbɔːl/) - пристрій, вмонтований у переносний комп'ютер і призначений для маніпулювання «курсором». Аналог миші для переносних комп'ютерів (notebook, laptop).


 • бездротова («Радіомиша»);

 • дротова, з двома коліщатками комп'ютерна миша

2) ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ «МИША»

- Чому цей пристрій назвали саме «Миша»?ХІ. Практична робота за комп'ютером.

1.Повторення правил безпечної роботи за комп'ютером.

Журналісти ставлять запитання. Гра «Мікрофон»

2. Фізхвилинка перед роботою за комп’ютером.

3.Робота мишею в програмі "Сходинки до інформатики"-"Стрілці по яблуках".

4. Фізхвилинка після роботи за комп’ютером.

Після роботи (англ. Clocking Off) - британський драматичний серіал, який виходив на телеканалі BBC One з 2000 до 2003 року. Його було виготовлено для BBC незалежною компанією Red Production Company і створено Полом Ебботом.ХІІ. Підведення підсумків уроку.

- Що сьогодні нового взнали?

- Що забули, а сьогодні згадали?

- Що на уроці було найскладнішим? найлегшим?

- Які теми пригадали?

- Де в житті нам знадобляться знання про «мишу»?

ХІІІ. Домашнє завдання.

с.42, відповідати на питанняХІV.Вербальне оцінювання навчальної діяльності учнів на уроці.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.


Перевірка психологічного стану учнів.

Додатки до урокуДвоклавішна дротова механічна комп'ютерна миша

Триклавішна дротова механічна комп'ютерна миша

Двоклавішна дротова механічна комп'ютерна миша

Комп'ютерна миша з трекболом

Бездротова («Радіомиша»)

Дротова, з двома коліщатками комп'ютерна миша


Скачати 81.27 Kb.

 • Тема. Повторення вивченого. Миша.
 • І. Організація класу.
 • ІІ.Знайомство з планом уроку. ! ! ІІІ.Логічна розминка.
 • ІV. Перевірка домашнього завдання. 1. Дидактична
 • V. Повторення вивченого матеріалу .
 • V ІІІ. Мотивація
 • Розгадування кросворду
 • 2) Постановка проблеми.
 • Маніпулятор
 • ХІ. Практична робота за компютером.
 • ХІІ. Підведення підсумків уроку. - Що сьогодні нового взнали
 • ХІІІ. Домашнє завдання.
 • Двоклавішна дротова механічна компютерна миша Триклавішна дротова механічна компютерна миша Двоклавішна дротова механічна компютерна миша
 • Компютерна миша з трекболом Бездротова («Радіомиша») Дротова, з двома коліщатками компютерна миша