Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок: Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди. 7 клас за програмою «Хімія. 7-11 класи, Київ, «Перун. Ірпінь»

Скачати 178.56 Kb.

Урок: Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди. 7 клас за програмою «Хімія. 7-11 класи, Київ, «Перун. Ірпінь»
Скачати 178.56 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 16.06.2017
Розмір 178.56 Kb.
  1   2


Урок: Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором.
Хімічні властивості - властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції. До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу.
Реакція сполучення.
Реакція (рос. реакция, англ. reaction, нім. Reaktion f) - дія, стан, процес, дія на доторк.
Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.
Поняття про оксиди.

7 клас за програмою «Хімія. 7-11 класи, Київ, «Перун. Ірпінь», 2005 р.»

За підручником Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: Підруч. Для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2007.
Цілі уроку: ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню. Розглянути взаємодію кисню з вуглецем, сіркою, фосфором. Сформувати уявлення про реакції сполучення, про оксиди. Поглибити знання дітей про хімічні реакції, сформувати навички складання рівнянь хімічних реакцій горіння як простих, так і складних речовин.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.
Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.
Наочно показати необхідність хімічних знань для збереження життя та здоров’я людини. Формувати співчуття, людяність, відчуття особистої відповідальності за власну безпеку та безпеку оточуючих.

Тип уроку:вивчення нового матеріалу

Обладнання: комп’ютер, віртуальна хімічна лабораторія, НПЗ Хімія – 8, комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Співчуття́ - 1. Чуйне ставлення до чийого-небудь горя, до чиїхсь переживань. // Почуття жалю, викликане чиїм-небудь нещастям, горем. // Жаль, висловлений усно або письмово з приводу нещастя, горя, що спіткали кого-небудь. 2.
Гуманізм - ( лат. humanitas - «людяність», humanus - «людяний», homo - «людина») це система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Хімія – 7. ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2010», завдання до уроку.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності, створення емоційного настрою класу.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.


Вчитель: ЧТО? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? И ГДЕ?

Живут в земле, в огне, в воде,

Вот в первый раз огонь добыт.

А почему огонь горит?

Зерно под солнцем проросло

Зачем растению тепло?

Открытий путь – нелегкий путь,

Но человеку не свернуть.

ЧТО? ПОЧЕМУ? – за ним следят,

Чтоб шел вперед, а не назад.

Вот ПОЧЕМУ из года в год

Наука движется впередСлайд 1. У мене теж виникло питання «Чому?», відповідь на нього я сподіваюсь знайти разом з вами. Але, перш ніж я задам вам це питання, прошу подивитися на екран. (відео фрагмент А. Макаревич «Пока горит свеча»).
Макаре́вич - білоруське й українське прізвище. Його носіями також можуть бути росіяни, поляки та євреї. Походить від грецького імені «Макар», яке в перекладі означає «щасливий».


Слайд 2. Питання: чому горить свіча?

(Припущення учнів, міркування)Слайд 3. Оголошення теми і очікуваних результатів уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Завдання №1

Слайд 4. Подивіться на екран, На якому малюнку мова йде про Оксиген – хімічний елемент, а на якому про кисень – просту речовину?
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Прості речовини Простá речови́на - хімічна речовина, структурні одиниці якої: або є представниками; або складаються з атомів, тільки одного хімічного елементу.
Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.


Слайд 5. Якщо ви правильно дасте відповідь на ці питання, то дізнаєтесь, який народ вперше відкрив кисень (Про це не сказано у підручнику хімії)Питання

Н

2

16

О2

О

78%

-2

О3

32

21%

фотосинтез

Виверження вулканів

1.

Хімічний символ елемента Оксиген

й

а

п

р

к

м

о

д

ж

є

щ

я

2.

Відносна атомна маса

х

о

и

й

м

е

н

ж

о

б

ь

т

3.

Ступінь окислення Оксигену у сполуках

ю

б

л

р

п

в

т

у

с

і

ц

ф

4.

Формула простої речовини кисень

п

е

к

а

р

ц

з

х

л

ь

т

м

5.

Відсоток кисню у повітрі

у

к

н

г

ш

щ

з

х

ї

й

є

о

6.

Відносна молекулярна маса кисню

с

м

и

т

ь

б

ю

і

ц

ф

ц

а

7.

Основне джерело одержання кисню в природі.

к

п

р

о

л

д

ж

є

у

а

і

с1

2

3

4

5

6

7

к

и

т

а

й

ц

і

Дійсно, перші відомості про кисень належать китайському вченому Мао- Хоа, який жив у VIII сторіччі. Він встановив, що у повітрі є газ, який підтримує горіння та дихання.

Завдання № 2:

Слайди 6-10. Якщо ви правильно дасте відповідь на питання, то дізнаєтесь назву неіснуючої речовини, яку алхіміки вважали причиною горіння.

Питання (за зображеннями та відео на слайдах):  1. Що демонструє даний дослід?

  2. Як називається цей процес?

  3. Яку речовину нагрівали, який вчений застосував даний метод, яку речовину добуто?

  4. Назвіть речовину, вкажіть продукти реакції, яка роль MnO2?

  5. Назвіть речовину, як довести, що в стакані кисень?

Варіанти відповіді:

Н)Жевріюча скіпка

Л)Фотосинтез

Ф) об’єму повітря

Й)Інгібітор

О)Каталізатор

Б)Вода

І)Кисень

С)Гідроген пероксид

Ю)Фосфор (V)оксид

Г)Прістлі

З)КNO3

Х)H2SO4

К)KCLO3

Т)Н2О, О2

В)Карбон

У)СО2, Н2О

П)О3

О)Меркурій (ІІ) оксид

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ф

л

о

г

і

с

т

о

н

Слайд 11. Впізнай речовину. Як би ви назвали процес(реакцію) при якій виділяється тепло та світло? Калій хлорат (бертолетова сіль), горіння

Слайд 12. Висновок: Кисень підтримує горіння

Слайд 13. Давайте доведемо, що саме кисень підтримує горіння. Для цього порівняймо процес горіння на повітрі та в кисні. Які висновки можна зробити?

ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу.
Бронза (стар. спиж) - сплав міді, та інших металів, чи неметалів. Здебільшого до складу бронзи входить олово. Частка олова у бронзах може становити від 1.25 до 10%. Серед неметалічних сполук найчастіше до складу бронзи входить фосфор.


Завдання № 3: Розглянемо детальніше процес взаємодії кисню з деякими речовинами.

Слайд 14-18. Демонстрація горіння фосфору, вуглецю, сірки, заліза, алюмінію.

Питання: Чи загорівся би алюміній так легко, якби він був не у вигляді порошку, а у вигляді готового виробу?

Написання хімічних реакцій горіння даних речовин. Поняття про оксиди як продукту взаємодії простої речовини з киснем.

Складна речовинаВчитель: Для чого ми вивчаємо процеси взаємодії кисню з іншими речовинами? Як людина довідувалася про перебіг той чи іншої реакції? Іноді ці знання добувалися ціною людського життя та великої кількості жертв, яких можна було уникнути.

Слайд 19 Демонстрація вибуху водню. Написання рівняння реакції. А це наслідки незнання властивостей «гримучої суміші»: 4 березня 1936 року із елінгу для збирання дирижаблів вивели найбільший повітряний корабель — цепелін LZ 129 «Гінденбург». Це було найбільше повітряне судно із усіх, які коли-небудь піднімалися над землею. 245 метрів завдовжки і 41 метр у поперечнику; 190 000 м³ газу у балонах. Оснащений чотирма дизельними двигунами «Даймлер» потужністю 1 100 к.с.
Дирижа́бль (від фр. dirigeable - керований) - літальний апарат легший за повітря, аеростат із двигуном, завдяки якому дирижабль може рухатися незалежно від напряму повітряних потоків. Має обтічний еліптичний корпус (повітряну кулю), пропелери та одну або кілька гондол для команди, пасажирів чи вантажу.
Повітряне судно - літальний апарат, що підтримується в атмосфері у результаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні. Повітряне судно долає силу тяжіння використовуючи статичний підйом або підйомну силу крила.
Дизельний двигун Ди́зельний двигу́н - двигун внутрішнього згорання, у якому використовується легке нафтове пальне. Це поршневий двигун типу бензинового, але тільки повітря (а не пально-повітряна суміш) заходить у циліндр при першому такті поршня.
, цепелін здатен підняти у повітря до 90 тон корисного вантажу і пролетіти понад 15 тисяч кілометрів, розвиваючи швидкість до 150 км/год за попутного вітру.
Кіломе́тр (позначення км) - міра довжини в метричній системі, дорівнює одній тисячі метрів.
Для тих часів це були немислимі показники. Ввечері 3 травня 1937 року «Гінденбург» відкривав новий літальний сезон компанії. Для цепеліна цей політ виявився останнім. 6 травня 1937 року, над авіабазою ВМС у Лейкхерсті, Нью-Джерсі, «Гінденбург» загорівся і потерпів крах, у результаті якого загинуло 35 із 97 людей, що були на його борту, а також одна людина на землі.

Слайд 20. Вибух дирижаблю «Гінденбург». Розслідуванням аварії займалися уряди США і Німеччини. Обидві сторони погодилися, що винен витік водню: дріт каркаса розірвався і міг пробити обшивку. За офіційною версією утворилася вибухонебезпечна суміш цього газу з повітрям, ймовірно, підпалена електричним розрядом, пов'язаним з грозовими погодними умовами.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.
Гроза, громовиця - атмосферне явище, пов'язане з електричними розрядами в купчасто-дощових хмарах. Супроводжується блискавкою та громом. Гроза відноситься до одних з найнебезпечніших для людини природних явищ, за кількістю зареєстрованих смертельних випадків у США тільки повені призводять до більших людських втрат.
Вибухонебезпечна суміш Вибухонебезпечна суміш (ВС) - суміш повітря з горючими газами, парою, туманами, горючим пилом та волокнами, в якій за нормальних атмосферних умов після запалення процес горіння (вибух) поширюється на весь об'єм суміші.
  1   2


Скачати 178.56 Kb.

2021