Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок симпозіум

Скачати 25.88 Kb.

Урок симпозіум
Скачати 25.88 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір25.88 Kb.

Корнус Ірина Вікторівна, учитель хімії.

7 клас.


Тема уроку: «Рівняння».

Мета інтегрованого уроку:

Освітня: поглибити загальні знання учнів про рівняння (хімічні та алгебраїчні), закріпити вміння учнів розставляти коефіцієнти у хімічних рівняннях, використовувати знання про залежності між компонентами арифметичних дій;

Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Алгебра (від араб. الجبر‎ аль-джебр - відновлення) - розділ математики, що вивчає математичні операції і відношення, та утворення, що базуються на них: многочлени, алгебраїчні рівняння, алгебраїчні структури.

Хімі́чне рівня́ння - це скорочений запис хімічної реакції хімічними символами елементів і хімічними формулами речовин.

сформувати навички розв'язування задач за допомогою складання рівнянь (пропорцій).

Розвиваюча: розвивати вміння логічно, науково грамотно висловлювати власну думку; застосовувати міжпредметні зв'язки закріпити знання та вміння розв'язування задачі з хімії та алгебри.

Виховна: виховувати працьовитість, спостережливість, кмітливість при застосуванні на практиці теоретичних знань.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.Завдання інтегрованого уроку: сформувати поняття означення рівняння з позицій хімії та математики, його компонентів; знати властивості хімічних та математичних рівнянь; розрізняти хімічні і математичні рівняння; знаходити спільні підходи у розв‘язку хімічних і математичних рівнянь.

Тип уроку: інтегрований урок закріплення практичних умінь і навичок.

Форма проведення: урок – симпозіум.

Форми та методи: індивідуальна робота, робота в групах, ілюстративний, пізнавально-пошуковий методи, метод співпраці “учитель - учень”, “учень - учень”, ігровий.

Інтеграція знань: хімія (закон збереження маси), математика (алгебраїчні рівняння, обчислення), українська мова та література (білий вірш), інформатика (комп'ютерна підтримка, створення проектів, презентація, фізика (дисперсія світла).

Обладнання: мультимедійна дошка, періодична система хімічних елементів Д.І.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Інформа́тика (англ. informatics, information science; нім. Informatik; рос. информатика) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Періоди́чна систе́ма елеме́нтів - класифікація хімічних елементів, розроблена на основі періодичного закону.

 Менделєєва; картки завдання у групах; шкала успішності; індивідуальні картки із завданнями; правила проведення інтерактивних вправ.
ФРАГМЕНТ УРОКУ

IV. Узагальнення та систематизація знань.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).Вчитель математики. Перейдемо від теорії до практики, і починаємо з вправи «Поле чудес»: хімічні рівняння з пропусками; математичні рівняння з параметрами.

Вчитель хімії. Візьміть картки з відповідним завданням.Вчитель математики. Виконайте взаємоперевірку, поставте відповідні бонуси та внесіть результати до Шкали успішності.Вчитель хімії. При розв’язуванні хімічних і математичних завдань використаний один і той самий принцип. Тепер, володіючи методикою, давайте спробуємо поглибити Ваші вміння.

Вчитель математики. Пропонуємо вам виконати вправу «Знайди помилку». Для знаходження помилки, як в хімічних, так і в математичних рівняннях, ми використовуємо один алгоритм.Вчитель хімії. Які були допущені помилки в математичних та хімічних рівняннях? Виконайте самоперевірку з дошкою.Релаксація (звучить музика Г. Свіридова).

«Сядьте зручно, заплющить очі. Спокійно вдихніть і видихніть. Уявіть собі, що ви пливете на човні морем, далеко від школи. Хвилі то піднімають човен, то опускають... Ви почуваєте себе вільно, впевнено. Насолоджуйтесь цим почуттям спокою… Розплющить очі. Повертаймося до роботи.»Вчитель хімії. Зрозуміло, що як математика, так і хімія не можливо уявити без задач, то ж наступне наше завдання математична і хімічна задачі.Вчитель математики. Аналізується хід розв'язання задач.

Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

Виконайте самоперевірку та занесіть результати до шкали успіху.


Скачати 25.88 Kb.

  • Тип уроку
  • Інтеграція знань
  • Обладнання
  • Вчитель математики.
  • Вчитель математики. Аналізується