Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Урок у 7 класі Тема уроку: Складання ескізу, або креслення майбутнього виробу. Мета

Скачати 69.83 Kb.

Урок у 7 класі Тема уроку: Складання ескізу, або креслення майбутнього виробу. Мета




Скачати 69.83 Kb.
Дата конвертації 09.04.2017
Розмір 69.83 Kb.
Тип Урок


Урок у 7 класі

Тема уроку: Складання ескізу, або креслення майбутнього виробу.

Мета:

Навчальна: засвоїти  технологічний  зміст процесу  ескізів та креслень, навчитися  виконувати ескізи та креслення за допомогою графічного редактора КОМПАС-3D LT .

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.


            Виховна:. виховувати  самостійність, наполегливість при  вирішенні  поставлених  задач, охайність, культуру поведінки.
            Розвиваюча: розвиток  координації  руху, просторового і аналітичного  мислення, пізнавального  інтересу  до  предмету .
Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії.

Дидактичні  засоби:

-    Комп’ютер.

-    Проектор.

-    Мультимедійна дошка.

Інструменти, прилади :  робочий зошит.

Тип уроку:  комбінований.

ПЛАН


 1. Організаційна частина.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Викладення нового матеріалу.

 4. Закріплення нового матеріалу.

 5. Завдання для виконання вдома.

Хід уроку

1. Організаційна частина.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.



   1. Організаційна частина.

Заходжу в клас. Вітаюся до учнів: «Добрий день!», учні мені відповідають. Перевіряю відсутніх шляхом переклички. Відмічаю відсутніх учнів в журналі. Запитую в учнів чи у всіх є зошити і ручки. Звертаюсь до учнів з проханням зосередити свою увагу і починаю заняття.

2. Актуалізація опорних знань.



   • Дайте визначення таким термінам

    • деталь

    • кресленик

    • Тіло деталі

    • ескіз

    • вигляд

    • розріз

    • переріз

   • Які умови висуваються до креслення деталі?
    Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
    Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


   • Скільки виглядів має виріб?

   • За якими ознаками визначають необхідну кількість виглядів на кресленнях?

   • Які існують правила нанесення розмірів?

3. Викладення нового матеріалу

Багато тривимірних моделей деталей створюються з метою отримання конструкторської документації (наприклад, робочих креслень деталей) або інших плоских зображень (наприклад, каталогу деталей).

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.

Вивчивши попередні теми, ви зробили вивід, що в КОМПАС-3D LT виконувати креслення "легко" і швидше, ніж на папері. Основне наше завдання на цьому уроці навчитися отримувати плоске зображення (своєрідну “заготівку креслення”) поточної тривимірної моделі і редагувати її; з'ясувати наскільки уміння працювати в КОМПАС-3D LT дозволяє заощадити час на виконання креслень деталей.

Зображення заготовки креслення буде автоматично розміщено в новому файлі креслення КОМПАС-3D LT; згодом Ви зможете редагувати його, проставляти розміри і оформляти креслення, користуючись стандартними засобами графічного редактора КОМПАС-3D LT.

Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.



Отримаємо заготівку для креслення наступної деталі.
Складіть план по якому здійснюватиметься побудова деталі в Компас 3D.

Для створення заготівки креслення поточної деталі викличте з меню Файл команду Створити заготовку для креслення..

Після виклику команди на екрані з'явиться діалог вибору параметрів креслення.

Діалог формування заготівки креслення





Цей діалог з'являється на екрані після виклику команди Створити заготівку для креслення. У нім можна набудувати параметри створюваних в кресленні деталі проекцій, розрізів і перетинів.

Опції діалогу

Вибір виглядів

У цій групі опцій можна вибрати проекції, в яких повинне створюватися зображення деталі, і набудувати їх параметри.

Вигляди


У цьому списку перераховано сім назв стандартних орієнтацій (Спереду, Ззаду, Зверху, Знизу, Зліва, Справа і Ізометрія) і всі призначені для користувача орієнтації, що існують в моделі.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Включите опції, відповідні назвам проекцій деталі, які повинні бути отримані в заготівці креслення.

Для зображення деталі в кожній орієнтації в кресленні буде створений окремий вигляд.

Якщо потрібно отримати зображення деталі у всіх орієнтаціях, включите опцію Вибрати всі види.

Активний вигляд

Ви можете набудувати параметри відображення кожного вибраного виду окремо. Для цього виділите назву вигляду в списку, встановивши на нім курсор. У групі опцій Активний вигляд введіть або виберіть із списку масштаб зображення даного вигляду, вкажіть спосіб відображення невидимих ліній (видаляти, не видаляти або умовно) і включіть (або вимкнете) відображення ліній переходів (опція Показати лінії переходів).

Для завдання параметрів відображення іншого вигляду виділите в списку його назву і повторите настройку.

Поля між видами

Якщо в креслення передається зображення декількох видів, стають доступними опції цієї групи. Введіть в поле X відстань (у міліметрах) по горизонталі між габаритними прямокутниками сусідніх видів, а в полі Y – відстань (у міліметрах) по вертикалі між габаритними прямокутниками сусідніх видів.

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
Міліметр (від мілі і метр) - одиниця вимірювання відстані, що дорівнює 1/1000 метра. Позначення: українське «мм», міжнародне «mm». 1 мм = 0,001 м = 0,01 дм = 0,1 см = 1000 мкм.
Вказані відстані вимірюються “по паперу”, без урахування масштабу видів.




Ця група опцій служить для завдання параметрів розрізів і перетинів на кресленні деталі.

Для того, щоб задати положення січної площини, повинне бути включене створення вигляду, на якому ця площина може бути зображена у вигляді лінії перетину (або розрізу). Наприклад, для завдання положення профільній січній площині повинне бути включене створення вигляду зверху (знизу) або вигляду спереду (ззаду).

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Січна площина - площина, якою умовно розсікають об'єкт для виявлення його форми.

Додати Розріз / переріз
Виділите в списку створюваних видів той, на якому можна показати потрібну лінію перетину (або розрізу).


Натисніть кнопку Додати. Система перейде в режим побудови лінії розріз / переріз. Після завдання лінії розріз / переріз на екран повернеться діалог введення параметрів креслення, в його списку розрізів і перетинів з'явиться позначення тільки що створеної лінії розріз / переріз. Натискаючи на кнопку Додати, можна створити і інші лінії розріз / переріз в потоковому вигляді.

Тип зображення

Для того, щоб вказати, який тип зображення повинна формувати січна площина, виділите в списку позначень ліній розріз / переріз потрібну лінію і включите потрібну опцію Розріз або Перетин.



Параметри штрихування

Для того, щоб задати параметри штрихування розрізу або перетину, виділіть в списку позначень ліній розріз / переріз потрібну лінію і вкажіть крок, кут і стиль штрихування.

Для іншої січної площини можна вибрати інший тип зображення і параметри штрихування.

Видалення розріз / переріз

Будь-який розріз або перетин можна видалити із списку, виділивши його назву і натиснувши кнопку Видалити.

Список розрізів і перетинів можна сформувати для кожного створюваного в кресленні виду.

Після вибору і завдання параметрів всіх видів, розрізів і перетинів натисніть кнопку Створити для формування заготовки креслення з вказаними параметрами зображення. Для виходу з діалогу без створення заготівки креслення натисніть кнопку Відміна.

Система автоматично сформує вказані Вами зображення і розмістить їх в новому файлі креслення КОМПАС-3D LT. Кожен вид, розріз або перетин будуть розміщений в окремому виді креслення, що має відповідну назву.

Формат листа буде підібраний так, щоб всі види помістилися на нім повністю.

Якщо види мають однаковий масштаб, вони розташовуватимуться на кресленні з урахуванням проекційних зв'язків.

Якщо Ви не зберігали документ-деталь, то після створення заготівки креслення на екрані з'явиться запит на збереження змін в деталі. Ви можете зберегти зроблені зміни або відмовитися від їх збереження.

Заготівка креслення міститиме зображення моделі в тому вигляді, в якому вона знаходилася у момент виклику команди створення заготівки креслення.

Збережіть креслення, що вийшло, проставте на нім необхідні розміри і технологічні позначення, оформите документ.



Узагальнення  і систематизація понять для виконання практичної роботи

1.

Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
    Для чого необхідна заготівка креслення?

2.    Які геометричні об'єкти можна задати в діалоговому вікні Параметри креслення при створенні заготівки?

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

3.    Що таке активний вигляд?

4.    Як виставити відстань між видами?

5.     Які переваги дає користувачеві можливість побудови заготівки креслення по тривимірному зображенню?

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.



Первинне закріплення отриманих знань

Індивідуальна робота за картками.



Картка А містить дві проекції деталі з розмірами і зображення деталі, необхідно побудувати саму деталь і її креслення, використовуючи команду Файл - Створити заготівку для креслення.



Картка В містить три  проекції деталі з розмірами, необхідно побудувати саму деталь і її креслення, використовуючи команду Файл - Створити заготівку для креслення.



Картка складності З містить 2 види з розмірами, необхідно побудувати саму деталь і її креслення, використовуючи команду Файл - Створити заготівку для креслення.



Узагальнення і систематизація понять для виконання практичної роботи

1.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Для чого необхідна заготівка креслення?

2. Які геометричні об'єкти можна задати в діалоговому вікні Параметри креслення при створенні заготівки?

3. Що таке активний вигляд?

4. Як виставити відстань між видами?

5. Які переваги дає користувачеві можливість побудови заготівки креслення по тривимірному зображенню?

Підведення підсумків уроку

Які ж нові знання ви отримали сьогодні на уроці?

Яка значущість цих знань для вас?

Обов'язкове оцінювання робіт що вчаться за картками.

Домашнє завдання

Написати алгоритм побудови креслення заготівки деталі по її опису:

Трикутна призма із стороною підстави 30 мм і заввишки 40 мм покладена бічною гранню на прямокутний паралелепіпед розмірами 60х40х20 мм.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.
Прямокутний паралелепіпед - паралелепіпед, всі грані якого є прямокутниками.

Перпендикулярно до трикутної підстави призми крізь неї і частково через паралелепіпед проходить циліндровий отвір діаметром 20 мм.

Діáметр кола - найдовша хорда. За величиною діаметр дорівнює двом радіусам.
Трику́тник у евклідовій геометрії - три точки, що не лежать на одній прямій, і три відрізки, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC. Трикутник є многокутником і 2-симплексом.



Виконати наочне зображення і креслення деталі в Компас 3D LT 5.11.




Скачати 69.83 Kb.

2021