Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок№3 Тема уроку: Як скомпонувати малюнок в обраному форматі

Скачати 50.11 Kb.

Урок№3 Тема уроку: Як скомпонувати малюнок в обраному форматі
Скачати 50.11 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір50.11 Kb.
ТипУрок

Урок№3

Тема уроку: Як скомпонувати малюнок в обраному форматі

Мета: ознайомити учнів з поняттям «композиція», законами, які допомагають компонувати зображення в обраному форматі; актуалізувати знання з правил обрання формату зображення відповідно до задуму; розвивати вміння аналізувати твори образотворчого мистецтва;
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
формувати естетичні почуття, смак;
Естетика Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
активізувати творчу ініціативу учнів; виховувати зацікавленість творами образотворчого мистецтва. Оснащення

Матеріали та інструменти: кольоровий папір, ножиці, клей, пензлі для клею, альбоми, серветки для витирання рук.

Зоровий ряд: репродукції картин Й.
Репроду́кція (лат. re- префікс, що означає зворотню або повторну дію і лат. produco - створюю) - відтворення.
Курилас «На Гуцульщині»; І. Шишкін «Жито», «Полудень. Околиці Москви»; Ф. Шнайдер «Натюрморт із птахами, фруктами та овочами»; К. Петров-Водкін «Натюрморт із оселедцем».

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

І Організаційний момент

Привітання. Перевірка готовності учнів до урокуІІ Оголошення теми й мети уроку

ІІІ Викладення нового навчального матеріалу

 1. Розповідь вчителя «Основи композиції».

Учитель: Термін «композиція» зазвичай вживають у двох значеннях. З одного боку, композиція — це побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і характером. З іншого боку, композицією називають і сам твір, тобто кінцевий результат діяльності художника.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Художник Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Композиція надає твору цілісності, організує та підпорядковує його елементи один одному й цілому. Ознайомимося з основними законами композиції та запишемо їх до словничків.

Підпорядкування компонентів композиції та композиційних засобів ідейному задуму твору.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Цей закон вимагає цілісності, виразності, ідейності художнього твору та зобов'язує художника, щоб його композиція в усіх деталях підпорядковувалась ідейному змісту, розкривала ставлення митця до зображуваного та його захоплення.

Наявність композиційного центру. Композиційний центр містить головні компоненти, які розкривають ідею твору.

Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
Поміж основних прийомів, які дають змогу робити акцент на композиційному центрі (місці в картині, яке притягує погляд глядача), є грамотне володіння формами, лініями, кольором, світлотінню.

 1. Розповідь про композицію картини Й. П. Куриласа «На Гуцульщині». Демонстрація її репродукції.

Співмірність усіх частин композиції між собою та щодо цілого. Згідно з цим законом художник має враховувати співвідношення об'ємів, кольорів, світла, тону й форми, а також ритму й пластики, руху чи стану спокою, щоб твір справляв враження єдиного цілого, відповідав ідейному задуму.

Закон цілісності композиції вимагає, щоб глядач сприймав її як неподільний твір мистецтва, у якому кожне зображення доповнює зміст.

Твір мистецтва, художній твір - об'єкт, що володіє естетичною цінністю; матеріальний продукт художньої творчості (мистецтва), свідомої діяльності людини.
Цілісність залежить від здібностей художника підпорядковувати другорядне головному;
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
створити такий твір, де кожну деталь можна сприймати як необхідну; доповнювати щось важливе для розвитку задуму. А ще є прийоми та правила композиції, яких художник обов'язково має дотримувати. На попередньому уроці ми вивчали поняття «формат». Пригадайте, які формати ви обирали.

Сьогодні ми навчимося розміщувати зображення в обраному форматі. Пам'ятайте: важливу роль мають обрані художником для твору типи формату. Художники часто використовують у композиції поняття «рама». Але це не рами, що обрамляють картини. Тут «рама» — композиційне явище, визначене всією конструкцією зображення як межа картини, на якій завершується композиційна цілісність. Для неї є характерними такі правила: об'єкт, зображений на однорідному полі близько до «рами», сприймається розміщеним близько до площини «рами» або навіть частково злитим із нею; об'єкт, зображений далі від «рами» до середини картинної площини, сприймається віддаленим углиб. Ви вже знаєте, що формат картини має відповідати її композиції, зміст якої добре компонується не в будь-якому розмірі картинної площини: витягнутий угору прямокутний формат підсилює монументальність зображення;

Монумента́льність (монументалі́зм) - якість художнього твору, притаманна монументу.
Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
формат, витягнутий по горизонталі, послаблює та сковує зображення.
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.


 1. Розповідь про різні формати картин І. І. Шишкіна «Жито», «Полудень. Околиці Москви».

А ще картини можуть викликати відчуття рівноваги та нерівноваги у композиції. Рівновага залежить від розташування основних мас композиції, організування композиційного центру, пластичної й ритмічної побудови композиції, пропорцій, колірних, тональних і фактурних взаємин окремих частин одна з одною та з цілим. Рівновага виявляється по-різному в асиметричних і симетричних композиціях. Наявність симетрії ще не гарантує врівноваженості композиції. Невідповідність симетричного елемента і площини, або диспропорція частин і цілого, робить її візуально неврівноваженою. Вдало знайдену симетричну композицію сприймати легко, незважаючи на складність її побудови. Проте твердження, що симетрична композиція є виразнішою, є неправомірним. Історія мистецтва доводить, що асиметрично побудовані за законами гармонії композиції з точки зору художньої цінності жодним чином не поступаються симетричним композицям.
Історія мистецтв - розділ мистецтвознавства, який вивчає процес розвитку мистецтв з часів їх появи до наших днів.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається


 1. Навчальна вправа

Учитель: Порівняйте два натюрморти — Франса Шнайдера «Натюрморт з птахами, фруктами та овочами», Кузьми Сергійовича ІІетрова-Водкіна «Натюрморт із оселедцем».
Натюрмо́рт (фр. Nature morte - дослівно - мертва природа) - різновид малярства, що зображає зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобич мисливців, пізніше додались предмети, з часом букети квітів, композиції овочів, фруктів, посуд тощо.
Який з них є статичним та врівноваженим, а в якому відчувається динаміка і відсутня рівновага?
Статика - розділ механіки, в якому вивчають умови рівноваги нерухомих тіл.


Демонстрування наочності

5. Фізкультхвилинка

ІV Актуалізація набутих знань

 1. Бесіда за питаннями

♦   Які закони композиції ви запам'ятали?

♦   Які композиційні прийоми використовують художники?

♦   Опишіть свої враження від картини «Жито» Івана Івановича Шишкіна.

V Самостійна практична робота учнів


 1. Виконання врівноваженої (неврівноваженої) композиції з геометричних фігур.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
  Геометрія Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.


Учитель. Створіть власні композиції, пам'ятаючи про закони та правила композиції. Виріжте з кольорового паперу різні геометричні фігури і спробуйте створити з них композицію: врівноважену або неврівноважену.
Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.


V Підведення підсумку уроку. 

1. Підбиття підсумків (загальна оцінка уроку).2. Визначення завдання для підготовки до наступного уроку: звернути увагу на зовнішній вигляд та проаналізувати форми різних рослин;
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
принести графічні матеріали (олівці, гелеві (кулькові) ручки, фломастери та ін.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
), гумки, альбоми.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 50.11 Kb.

 • Матеріали та інструменти
 • Тип уроку
 • Розповідь про композицію картини Й. П. Куриласа «На Гуцульщині» .
 • Р озповід ь про різні формати картин І. І. Шишкіна «Жито», «Полудень. Околиці Москви» .
 • Історія мистецтва
 • Навчальна вправа Учитель: Порівняйте два натюрморти
 • Демонстрування наочності 5. Фізкультхвилинка І V Актуалізація набутих знань Бесіда за питаннями
 • V С амостійна практична
 • V Під ведення підсумку уроку.