Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроках музичного мистецтва». «Музичне виховання це не виховання музиканта, а перш за все виховання людини»

Скачати 122.55 Kb.

Уроках музичного мистецтва». «Музичне виховання це не виховання музиканта, а перш за все виховання людини»
Скачати 122.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір122.55 Kb.
ТипУрок
  1   2

«Інформаційно-комунікаційні технології

на уроках музичного мистецтва».

«Музичне виховання – це не виховання музиканта, а перш за все виховання

людини»

В.О.Сухомлинський


На сьогоднішній день в музичній освіті відбувається активний пошук нових педагогічних методик. Музичне мистецтво відкривається перед дитиною як процес стано­влення художнього образу через різні форми художнього вті­лення (літературні, музичні, образотворчі).
Музи́чна осві́та - процес засвоєння знань, вмінь та навичок, необхідних для музичної діяльності, а також сукупність знань і пов'язаних з ними вмінь та навичок, отриманих у результаті навчання. Під музичною освітою нерідко розуміють і саму систему організації музичного навчання.
Худо́жній о́браз - особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність.
Музика Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.

Запровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів. З огляду на сучасні реалії вчитель по­винен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.

Важливим завданням музичного виховання в школі є формування музичної культури почуттів учнів як необхідної частини їх духовної культури, збагачення їх емо­ційно-естетичного досвіду, інтересів, поглядів у процесі спіл­кування з музикою та розви­ток універсальних якостей творчої особистості.

На мою думку, використання інформаційних технологій на уроках музики сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, на­самперед розвитку її творчих здібностей.

Музичне виховання - це педагогічний процес (виховання), спрямований на розвиток музичних здібностей та на формування у людини музичної культури в цілому.
Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Застосування сучасних комп'ютерних технологій у навчанні одна із найбільш стійких напрямів розвитку процесу творення нашого часу. За допо­могою використання су­часних засобів можна підвищити мотивацію учня. А предмет музики, як ніхто інший, цілком може до творення, оскільки музика є предметом співтворчості лише на рівні особистості автора музичного твору, особистості вчителя й особистості учня, будь-яку його потребу та здатність до творчості, самореалізації, вдосконалення.

Низку питань щодо використання мультимедійних технологій на уроках музи­чного мистецтва розглянуто у працях О.

Музичний твір - це твір, художні образи котрого виражені за допомогою звуків. Автор музичного твору називається композитором. Музичний твір може існувати у вигляді нотного запису, виконання, звукозапису (цифрового чи аналогового) та відеозапису.
Мультимедіа Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Базелюка, Н.Бєлявіної, О.Бороздіна, Т.Затяміної, І.Красильнікова, Л.Масол, Ю.Пєтєліна, О.Тарачевої, Г.Тараєвої, О.Чайковської. На ос­нові вищезазначених психолого-педагогічних і методичних напрацювань було розроблено методику формування пізнаваль­ного інтересу підлітків на уроках музичного мистецтва засобами мультимедій­них технологій.

Використання інформаційних технологій дає змогу залучати дітей до створення творчих робіт,


  • пошукової роботи під час вивчення народної твор­чості, української музич­ної культури, творчості композито­рів світу;

  • оформлення результатів роботи у вигляді різних проектів за певними те­мами.

Існує багато програм для роботи з комп'ютером на уроці музичного мистецтва. Умовно їх можна поділити на декілька груп:


  • музичний програвач;

  • програма для співу карооке;

  • музичний конструктор;

  • музичні енциклопедії;

  • навчальні програми;

  • музичні ігри.

Використання ІКТ під час уроків музики буває в вигляді доповідей, проектів із комп'ютерної презентацією у програмі

  1   2


Скачати 122.55 Kb.