Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроки 20–21. Машинобудування І металообробка Мета

Скачати 57.49 Kb.

Уроки 20–21. Машинобудування І металообробка Мета
Скачати 57.49 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір57.49 Kb.

Уроки 20–21. Машинобудування і металообробка
Мета: дати характеристику галузі (значення, склад машинобу­дування, територіальна структура); пояснити чинники розміщен­ня різних типів підприємств; визначити регіональні відмінності розвитку машинобудування в Україні; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і великих центрів машинобудування), уміння аналізувати схему внутрішньогалу­зевих, міжгалузевих зв’язків машинобудування; виховувати еко­логічну культуру учнів (висновки про вплив галузі на довкілля, раціональне збереження природних ресурсів тощо), економічне мислення (вихід з кризи для галузі).
Тип уроку: комбінований.
ХІД УРОКУ:

І.Організаційний момент:

ІІ. Актуалізація опорних понять

1. Назвіть сировинні бази чорної металургії.

Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.
Чо́рна металургі́я - одна з найважливіших галузей важкої промисловості, яка охоплює виробництво чорних металів та спорідненої сировини і напівфабрикатів.

2. Назвіть принципи та райони розміщення підприємств чорної та кольорової металургії.

3. Яке значення має кольорова металургія для господарського комплексу України? Яку продукцію вона виробляє?

4. Порівняйте три райони чорної металургії. Назвіть спільні проблеми та запропонуйте шляхи виходу з них.

IIІ. Мотивація навчальної діяльності

Продукція машинобудування надзвичайно різноманітна. Кожна галузь машинобудування виробляє продукцію певного призначення, що застосовується повсюдно: у промисловості, сільському господарстві, побуті, на транспорті.

Кольоро́ва металу́ргія (рос. цветная металлургия, англ. non-ferrous metallurgy; нім. NE-Metallurgie f, Buntmetallurgie f, Metallhüttenwesen n, Nichteisenhüttenwesen n, Nichteisenmetallurgie f) - галузь важкої промисловості, підприємства якої видобувають і збагачують руди, виробляють та обробляють кольорові метали, рідкісні й дорогоцінні метали та їх сплави, видобувають природні алмази та іншу мінеральну сировину. До кольорової металургії належать також заготівля й переробка вторинних кольорових металів. Основні види продукції кольорової металургії - руди, концентрати, метали і сплави кольорових металів, порошки, хім. сполуки кольорових металів, вироби з кольорових металів і сплавів тощо; попутна продукція - мінеральні добрива, будівельні матеріали та інш.
Сільське господарство Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

Визначте, яка продукція машинобудування є у вашому домі:

• використовується на кухні;

• є у вітальні та інших кімнатах.

Визначте марку холодильника, телевізора, пилососа. Де вони були виготовлені? Це продукція імпортного чи вітчизняного ви­робництва? Чому ваша родина зробила такий вибір?

Висловіть думку про конкурентоспроможність вітчизняної побутової техніки.

Якщо ваші батьки мають роботу в місті, то як саме члени вашої родини дістаються на роботу? Як пов’язані між собою засоби пересування й машинобудування?

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Яка продукція машинобудування є на робочих місцях ваших батьків (верстати, комп’ютер, торговельне устаткування та ін.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
)? Які галузі машинобудування виготовили її?

Зробіть висновок про роль машинобудування в економіці в цілому й у житті кожної родини.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

1.Структура машинобудування, значення та передумови розвитку:

Машинобудівний комплекс – це сукупність галузей промисловості, що виробляють машини й устаткування для всіх ланок народного господарства.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.

Так як продукція машинобудування надзвичайно різноманітна за призначенням, за кільікстю використаної сировини, за кількістю використаної кваліфікованої праці, тому структура його надзвичайно складна і різноманітна.

- А шо таке структура промисловості?

Складається машинобудування більше з 70 галузей, багато з яких поділяються на підгалузі. (Робота по таблиці. ст.111)

Але між цими галузями є багато спільного, що дає змогу об’єднати їх у єдине ціле на основі спільності технологій, сировини, а також призначення готової продукції.

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.2.Виробничі можливості та фактори розміщення

Наукоємний (науково-технічний)


Сучасне машинобудування неможливо уявити без широкого впровадження наукових розробок, тому виробництво найбільш прогресивної і складної техніки концентрується в районах і цен­трах, які мають високорозвинену наукову базу.
• Трудомісткий (великі витрати праці і висока кваліфікація працівників)
Наприклад, для виробництва 1 т мінеральних добрив потріб­но всього 2–3 години.
Добрива - органічні й неорганічні речовини, які застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості.
Ткацький верстат важить 2 т, а щоб його виготовити, необхідно 1000 годин робочого часу.
Тка́цький верста́т - верстат, що виробляє з ниток різноманітні види текстильних тканин, основна машина ткацького виробництва.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

• Сировинний (металомісткій)
Виробництво деяких видів машин (металургійного, енерге­тичного, гірничошахтного устаткування) потребує багато металу. Заводи для їхнього виробництва переробляють за рік сотні тисяч тонн металу, тому наближення металомістких галузей до мета­лургійних баз зменшує витрати на доставку сировини.
• Транспортний
Оскільки перевезення машин та їхніх деталей здійснюється на великі відстані і в різних напрямках, машинобудівні заводи розміщаються на великих транспортних магістралях.
• Споживчий
Продукція машинобудування дуже різноманітна. Вона по­трібна всюди, тобто для неї характерна повсюдність споживання. Багато машинобудівних підприємств орієнтовано на споживачів продукції, оскільки їхню продукцію складно транспортувати через велику вагу або розміри.
Машинобудівний завод - підприємство, яке спеціалізується на виготовленні (збиранні) машин.

Для машинобудування характерні такі форми організації виробництва, як кооперування й спеціалізація.Кооперування — виробничі зв’язки між спеціалізованими підприємствами, що спільно виготовляють певну продукцію. Так, для виготовлення одного літака необхідно 120 тис. деталей, електровоза — 250 тис. деталей, які невигідно виготовляти на одному заводі. Тому спеціалізовані заводи, заводи-філії, які працюють у малих і середніх містах, виготовляють деталі, вузли для складальних заводів, що сприяє кращому використанню трудових ресурсів і ефективності виробництва.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.

Для підприємств машинобудування характерні такі види спеціалізації:подетальна спеціалізація — випуск окремих вузлів або деталей (мотори, запчастини);

предметна спеціалізація — випуск готових виробів (трактори, автомобілі, літаки);

технологічна спеціалізація — виконання окремих операцій технологічного циклу (наприклад, транспортні самохідні шасі) — засіб підвищення продуктивності праці, зниження собівартості випуску продукції.

Виробництво машин складається з трьох основних технологічних стадій: заготовка деталей, їх технологічна обробка, збір.3. Географія та перспективи машинобудування

Металомістке важке машинобудування випускає устаткування і машини для гірничодобувної, електроенергетичної, металургійної промисловості, будівництва.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Продуктивність праці Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).
Воно тяжіє до сировини (метал) та споживача і тому розміщене в Придніпров‘ї та Донбасі (Дніпродзержинськ, Краматорськ, Горлівка, Кривий Ріг, Донецьк, Харків).

Зорієнтоване на трудові ресурси і мережу шляхів сполучення транспортне машинобудування розміщене фактично в більшості регіонів України.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.

З огляду на потенціал нашої країни деякі світові автогіганти розміщують збирання своїх автівок на українських підприємствах. Таким чином, автомобілебудування в Україні представлене цілою низкою підприємств різної потужності: Львів, Черкаси, Бориспіль (автобуси), Дніпропетровськ, Київ (тролейбуси), Запоріжжя, Луцьк, Ужгород, Черкаси (легкові автомобілі), Кременчук (вантажні авто), смт Ладан Прилуцького району (пожежні авто).

Прилуцький район Прилу́цький райо́н - район Чернігівської області України з центром у місті Прилуки. Район утворений в 1923 році. Площа - 1,8 тис. км². Населення - 40,87 тис. осіб.
До цього переліку слід додати підприємства, що виробляють вузли і агрегати до автомобілів (Мелітополь, Херсон, Харків).

Суднобудування: Миколаїв (танкери), Херсон (морські та річкові судна), Київ, Керч,Феодосія.

Літакобудування та виробництво космічної техніки розвиваються в містах з великим науково-технічним потенціалом і висококваліфікованим персоналом (Київ, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя). Локомотивобудування: Луганськ, Харків.

Підприємства вагонобудування розташовані в Кременчуку, Дніпродзержинську, Маріуполі, ближче до центрів металургії.

Зорієнтоване переважно на споживача сільськогосподарське машинобудування представлене в Тернополі, Дніпропетровську, Херсоні, Харкові, Білій Церкві.

Сільськогосподарське машинобудування - галузь машинобудування, підприємства якої виробляють різні машини та устаткування для потреб сільського господарства.

Київ, Львів, Харків, Одеса, Запоріжжя мають підприємства верстатобудування та точного машинобудування, що тяжіють до кваліфікованих кадрів.

Неповним перелік був би без підприємств, що працюють на потреби військово промислового комплексу (в Харкові та Києві виготовляють та модернізують танки, БТР та іншу спецтехніку).

Підсумовуючи, можна зазначити: галузь має високий науковий потенціал, висококваліфіковані трудові ресурси. Тому розвиток машинобудування (особливо наукоємного) є одним із головних пріоритетів держави. Подальший розвиток галузі потребує технічного переоснащення, реконструкції і модернізації виробництв, у тому числі за рахунок конверсії підприємств колишнього військово-промислового комплексу.

Військо́во-промисло́вий ко́мплекс, скорочено ВПК - сукупність взаємопов'язаних та взаємозалежних промислових підприємств, науково-дослідних центрів, підрозділів збройних сил та державних установ і організацій, які забезпечують військові потреби держави, виготовляють озброєння і все необхідне для їхнього виробництва.

V. Домашнє завдання:

Опрацювати текст підручника

Джерелa матеріалу:

http://vchitel.infosubject.com.ua


Скачати 57.49 Kb.

  • IIІ. Мотивація навчальної діяльності
  • 2.Виробничі можливості та фактори розміщення
  • Ткацький верстат
  • 3. Географія та перспективи машинобудування