Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроків виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів»

Скачати 137.24 Kb.

Уроків виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів»
Скачати 137.24 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір137.24 Kb.
ТипУрок

Пенькова Л. В.
Створення дидактичного забезпечення для уроків виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів»
Постановка проблеми. Кожна професія має свою специфіку і потребує чіткого розгляду технологій. Важливо навчити вчитись, подати необхідну інформацію так, щоб задіяти всі системи сприйняття для максимального засвоєння. Як зацікавити учнів в обраній професії? Однієї мотивації не достатньо. Сучасні інтерактивні методи навчання нічого не варті без дидактичного забезпечення. А де їх взяти? Створити самому? Так! Саме під специфіку професії, якої навчає майстер виникає потреба створювати технологічні карти, презентації, тести, відеоролики та інше.

Майстер виробничого навчання є також педагогом як і викладач, проте відповідальності в засвоєнні учнями умінь та навиків навіть більше ніж у теоретиків - викладачів. [2, с. 5].

В умовах надзвичайно серйозних змін в економічному, політичному та науковому житті нашої держави, керуючись національними ідеями у вихованні та навчанні основним практичним шляхом вирішення поставленої проблеми є використання різноманітного дидактичного забезпечення на відповідних етапах уроків виробничого навчання. Створення якісного дидактичного забезпечення в деяких майстрів викликає труднощі через відсутність якісних прикладів, варіативності вимог до оформлення дидактичного матеріалу, визначення доцільності використання матеріалу на відповідному етапі уроку. [4, с. 215].

Аналіз попередніх досліджень. Постійно всі навчальні заклади шукають оптимальні рішення в якісній підготовці компетентних кадрів.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.
Для такого завдання необхідно не тільки засоби навчання, кваліфіковані педагоги, а також якісне дидактичне забезпечення до кожного уроку. Розробка таких матеріалів до кожного етапу уроку виробничого навчання сприяє формуванню в пам’яті учнів якісних знань, умінь та навиків. Швидше формуються професійні навики, розвивається творче мислення.

Існує багато видів дидактичних матеріалів та варіантів їх створення, оформлення. Однак відповідність певній професії, предмету, зміст, насиченість вимагають від педагога-майстра високої компетентності. Звичайно, створити дидактичний матеріал це одне, а правильне його використання – це інше. В будь-якому випадку не можна надіятись лише на власний досвід, необхідно вивчати напрацювання своїх колег по роботі та працівників інших навчальних закладів. Серед них вивчався викладацький досвід та наукові праці В. С. Гаркушевського – зав. кафедрою основ виробництва, кандидата технічних наук, доцента ВДПУ ім. М. М.

Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Коцюбинського.Мета даної роботи: розкрити власне бачення створення дидактичного матеріалу для відповідних етапів уроків виробничого навчання в ПТНЗ для якісної підготовки компетентних, висококваліфікованих робітників. Розкрити спосіб організації роботи учнів в тісному поєднанні теорії з професійно-практичними навиками та уміннями. Навести приклади розробленого дидактичного матеріалу майстром виробничого навчання.

Виклад основного матеріалу. Створення якісного, сучасного дидактичного матеріалу для проведення уроків неможливе без використання новітніх засобів навчання, нових технологій для якісного і продуктивного виконання робіт учнями.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Щоб якісно створити завдання, технологічні картки, тести, презентації, плакати, навчальні відеофільми та ін., необхідно знати вимоги до оформлення перерахованого, мати сучасні ТЗН, навики роботи в комп’ютерних програмах з допомогою яких реально створити відповідний дидактичний матеріал. Велике значення в застосуванні дидактичних засобів не лише для якоїсь певної теми, але і спеціальності в цілому має техніка особистої праці майстра в/н.

Техніка особистої праці – це комплекс автоматизованих прийомів, простих, але вдосконалених приладів і технічних засобів, необхідних і достатніх для того, щоб підняти організацію власної викладацької діяльності на рівень сучасних вимог.

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

Між педагогічною технікою та технічними засобами навчання (ТЗН) існує особливий закономірний зв’язок. Ефективність педагогічної техніки педагога значною мірою визначається вмінням його спиратися в процесі здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів на сучасні ТЗН. У свою чергу, ефективність використання ТЗН залежить від уміння педагога органічно поєднувати їх із власною педагогічною технологією (культура мовлення, виділення головного голосом, звертання уваги на логічний зв’язок у явищах, темп викладання нового матеріалу) [5, с. 25].

Отже, продуктивність педагогічної праці перебуває у прямій залежності від уміння педагогів гармонійно поєднувати в єдиній системі педагогічну техніку та технічні засоби праці.

За́соби пра́ці - речі або їх комплекс, за допомогою яких людина виробляє життєві блага, тобто це інструменти і обладнання, машини і устаткування, земля і дороги, виробничі будівлі і споруди. До засобів праці належать знаряддя.

Основне призначення техніки особистої праці педагога полягає в тому, щоб розширити, збільшити його можливості у досягненні поставленої мети.

Зміст, суть проблеми техніки особистої праці викладача та майстра виробничого навчання полягає в тому, що при створенні системи «педагог – техніка» змінюються функції педагогічної праці. Багато педагогічних функцій, які пов’язані з виконанням рутинних операцій (нетворчих) бере на себе техніка і тим самим звільняє розум (інтелект) для творчої діяльності. Ця проблема в педагогічній технології розроблена недостатньо і тому перспектива її дослідження актуальна й багатогранна [2, с. 55].

Одна із суттєвих вимог до сьогоднішніх учнів – це вміння швидко адаптовуватись на виробництві, активно й творчо вирішувати завдання, що виникають під час навчання та на виробництві. Тому в сьогоднішніх умовах велику перспективу має методика створення та застосування дидактичних матеріалів на уроках виробничого навчання, що поєднують теорію та практику в одне ціле.

В цій статті зосереджена увага на приклади презентацій, розробки тестів, технологічних карток, способи застосування навчального відео з Інтернету та власного виробництва та ін. з прив’язкою до етапів уроку виробничого навчання в майстернях ПТНЗ.


Отже, для успішного підбору завдань, технологічного матеріалу майстер в/н ретельно має опрацювати тему майбутнього уроку, вибрати методи проведення кожного етапу заняття з дотриманням всіх методичних вимог з проведення уроків. Вміти створити дидактичний матеріал та подати на уроці з допомогою сучасних мультимедійних засобів з відповідних програмних забезпеченням.

Який дидактичний матеріал може створити майстер виробничого навчання на конкретних етапах уроку? Розглянемо приклади.

Для вступного інструктажу має бути найбільше варіантів завдань, роздаткового матеріалу, презентацій, відео, технологічних карт. На цьому етапі уроку виробничого навчання відбувається найтісніший зв’язок теорії з практикою. Майстер в/н має виконати актуалізацію і корекцію опорних знань учнів для продуктивної практичної роботи на робочих місцях.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Опитування може проводитись у вигляді тестів на декілька відповідей, де одне із запитань є правильним [1, с. 210].

Приклад звичайних тестів:

Тестове завдання по темі «Газорозподільний механізм»

Варіант I


 1. Скільки розподільних шестерень має двигун ЗІЛ?

1.-2

2.-4


3.-6

 1. З якого матеріалу виготовлена шестерня колінвалу двигуна ЗІЛ?

1.чавуна

2.сталі


3.текстоліту

 1. Скільки опорних шийок має розподільний вал двигуна ЗІЛ?

1.-3

2.-4


3.-5.

 1. Чому піддаються опорні шийки розподільного валу двигуна КАМАЗ?
  Кулачко́вий вал - вал, на якому закріплені кулачки або вони є невід'ємною його частиною і від яких у заданій послідовності і по заданому закону отримують рух окремі механізми машини. Кулачковий вал можна розглядати як вхідну ланку кулачкового механізму.


1. цементації

2. хромуванню

3. залізненню


 1. Який тип у двигуна КАМАЗ?

1. циліндричний

2. грибоподібний

3. роликовий


 1. Куди встановлені штовхачі двигуна ЗІЛ?

1 в отвір блоку

2. у направляючу

3. у отвір голівки блоку


 1. Що з себе представляє штанга двигуна ЗІЛ?

1. сталевий стержень

2. сталеву трубку

3. дюралюмінієвий стержень


 1. Куди встановлена вісь коромисел?

1. у голівку блоку

2. у блок

3. у впускний трубопровід

9. З чого виготовлений впускний клапан?

1 вуглецевої сталі

2. легованої сталі

3.

Лего́вана сталь або спеціальна сталь - сталь, яка містить добавки інших металів з метою надання їй тих чи інших властивостей. Як легуючі елементи найчастіше застосовують хром, нікель, манган, силіцій, вольфрам, молібден і ванадій, значно рідше - кобальт, титан, берилій та інші метали.
хромованої сталі

 1. За рахунок чого забезпечується поворот випускного клапана двигуна ЗІЛ?

1. конічної втулки

2. спеціального поворотного механізму

3. скосу поверхні коромисла.
Еталон відповідей :

1.-1; 2.-2; 3.-3; 4.-1; 5.-3; 6.-1; 7.-2; 8.-1; 9.-1; 10.-2.


Приклад тестів з малюнками:

Тестове завдання № 1 «Кривошипно-шатунний механізм»
1.Вкажіть деталі під номерами?

1.http://automn.ru/vaz-2108/jpg/2-4-bigporsh.jpg

2.

3.

4.5.

6.

7.8.

9.

10.2. Для зручності підбору поршнів циліндри і поршні в залежності від діаметра діляться на такі групи?

1. A


2. L

3. T


4.B

5.D


6. С

7.E


3.По масі поршні діляться на такі групи?

1. Номінальну

2. Нормальну

3. Середню

4. Збільшену

5. Зменшену

4. Вкажіть деталі під номерами.

1.

2.иллюстрация к статье `кривошипно-шатунный механизм - § 11. шатунно-кривошипная группа`3.

4.

6.7.

8.

9.10.

12.


15.
5.Вкажіть деталі під номерами.

1. 7.jpg

2.

3.


4.

5.

6.7.
6. Дайте відповідь на питання.

Для чого служить кривошипно-шатунний механізм?

Ко́рбово-гонко́вий механізм - механізм, в якому взаємодіють між собою три елементи: ко́рба, гоно́к і повзун (найчастіше ним є поршень). Корба виконує обертовий рух, повзун - рух вертально-поступальний.

1. Кривошипно-шатунний механізм служить для створення тиску і перетворення обертального руху поршнів в поступальний рух колінчастого валу.

Колі́нчастий вал - вал (чи вузол у випадку складеного валу) складної форми, призначений для перетворення зворотно-поступального руху (наприклад, поршня) в обертальний навколо своєї осі, що має шийки, зміщені від осі обертання для кріплення шатунів, від яких сприймає зусилля і перетворює їх в крутний момент.

2.Кривошипно-шатунниі механізм служить для сприйняття тиску газів і перетворення зворотно-поступального руху поршнів при робочому ході в обертальний рух колінчастого вала.

Поступальний рух - рух, при якому всі точки тіла або системи матеріальних точок переміщуються паралельними траєкторіями.

3.Кривошипно-шатунниі механізм служить для обертання поршнів, колінчастого валу і шатунів.

Еталон відповідей: 4.


1-храповик,

2-шків привода вентилятора,

3 - оливовідбивач,

4 - шестерня колінчастого вала

6 - шатунних шийка,

7 - корінна шийка

8 - щока,

9 - вкладиш корінного підшипника,

10 - ущільнювальний вкладиш,

12 - маховик,

15 - кришка корінного підшипника

1 - гайка шатунного болта
2 - шатунні вкладиші
3 - шатун
4 - поршневий палець
5 - канавка верхнього компресійного кільця
6 - канавка нижнього компресійного кільця
7 - канавка маслознімного кільця
8 - поршень
9 - шатунний болт
10 - кришка шатуна

1 – днище поршня

2 – канавки для кілець

3 – отвір для зливу оливи

4 – юбка поршня

5 – оливознімне кільце

6 – компресійне кільце

7 – замок кільця
–1; – 4; –5; – 6; – 7 5.


 1. – 2; – 4; – 5.

6. – 2.
Завдання в тестах можуть бути розподілені за рівнями складності. Якщо є можливість провести тестування учнів з допомогою комп’ютерів на уроці виробничого навчання тоді варто використати просту програмку по створенню тестів Test-W2-v1.10.

Інтерфейс тестового редактора:

Для опитування учнів майстер в/н може застосувати картки із запитаннями різного рівня складності. Учні полюбляють завдання в яких потрібно технологічні етапи виконання певної роботи поставити в правильному порядку, або потрібно завершити технологічне речення, вставити професійні терміни у неповних реченнях. Коротка інформація для актуалізації опорних знань може бути зашифрована у завданнях «морський бій» у формі таблиці, де по вертикалі є короткі запитання, а по горизонталі відповіді, але не по порядку. Учням необхідно знайти відповідність запитанням та поставити відмітку на перехресті клітинок відповідь-запитання. Такий простий тип «морського бою» працює по принципу таблички множення за Піфагором [2, с. 148].

У своїй практиці часто використовую для актуалізації опорних знань, умінь учнів прості кросворди у формі презентації, які учням дуже до вподоби.

Витяг слайдів з кросворда «Автомобіль»:
Такі кросворди можуть містити інформацію з цілої теми навчального плану, або з окремої теми уроку.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Під час вступного інструктажу майстер виробничого навчання може також використати велику кількість дидактичного матеріалу. Найбільш поширеними є презентації з технологічними етапами, що супроводжуються обов’язково ілюстраціями. Головна вимоги до технологічних презентацій – мінімум тексту, відповідна ілюстрація та чітке формулювання технологічної операції.

Витяг слайду з презентації «Розбирання двигуна»Майстер в/н на уроках повинен використовувати навчальні відеоролики скачані з Інтернету або власного виробництва. Майстер має знати на якому етапі уроку варто застосувати відеоролики і з якою метою. Інформація на відео повинна відповідати темі уроку меті та завданням. Розробити відповідні завдання для аналізу, обговорення переглянутого [2, с. 42].

Необхідно також знати всі моменти відеофільму, тобто попередньо переглянути його. Виявити всі причинно-наслідкові явища фільму та встановити, на що слід звернути увагу учнів. Перевірити якість відтворення на відповідних технічних засобах і на робочому місці. Відпрацювати прийоми запуску та необхідних операцій в наявному програмному забезпеченні.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Продумати організацію роботи учнів до перегляду відеофільму та під час його аналізу [5, с. 116].

Учні завжди з підвищеною увагою переглядають ролики та виділяють необхідну інформацію відповідно до отриманого завдання. Завдання можуть бути фронтального характеру, варіативного та індивідуального. А зміст обов’язково творчим, пошуковим, проблемним, оскільки це підвищує зацікавленість учнів конкретними технологіями, матеріалами, способами виконання робіт. При перегляді та аналізі відеороликів учні можуть завжди отримати додаткові оцінки, проявити творчість в обговоренні, виявити позитивні сторони та недоліки при виконанні певних робіт.

Важливим дидактичним матеріалом є технологічні картки, які можна застосувати у вступному інструктажі та в процесі виконання вправ учнями на робочих місцях в поточному інструктажі. Оформляють технологічні картки двома простими способами, проте містять обов’язково ілюстрації та короткий зміст операцій [1, с. 94].

Фрагмент технологічної картки. Варіант № 1«Регулювання приводу карбюратора»п/п

Порядок виконання операції

Ілюстрація

Знімаємо корпус повітряного фільтру.

1.

Заміряємо міжцентрову відстань між наконечниками тяги, яке повинне бути рівне 80 мм.

1.jpg


2.

При необхідності знімається один з наконечників з важеля, підчепивши його викруткою.

2.jpg


Фрагмент технологічної картки. Варіант № 2

«Розбирання головки блоку циліндрів, притирання клапанів»


1. Знімаємо головку блоку циліндрів з двигуна. Відгортаємо сім гайок кріплення колекторів до головки блоку і знімаємо їх.1.jpg

2. Ключем «на 10» відгортаємо дві гайки кріплення патрубка...2.jpg

3. Знімаємо патрубок.3.jpg

4. Ключем «на 13» відгортаємо дві гайки кріплення подвійного патрубка...4.jpg

Майстер має навчити учнів користуватись технологічними картами під час виконання вправ на робочих місцях. Вони є головними помічниками в осмисленні технологічних операцій.

Блок цилі́ндрів (англ. cylinder block) - група циліндрів поршневої машини, виготовлених в одному загальному виливку, який є основною деталлю дво- і більше циліндрового поршневого двигуна внутрішнього згоряння або поршневого компресора.
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Звичайно, не можуть картки замінити практичного показу майстром в/н послідовності ремонту деталей автомобіля, але коли кожен учень на своєму робочому місці буде додатково звірятись з технологічною картою це дасть можливість йому швидше отримати потрібні уміння та навики, а значить і необхідну компетентність. Всі дидактичні матеріали повинні містити інформацію про безпеку праці при виконанні певних технологічних операцій [3, с. 163].Висновок. Використання дидактичних матеріалів для учнів на уроках виробничого навчання суттєво підвищує якість навчання їх. Дає змогу отримати максимальну кількість інформації про нові технології, матеріали, способи виконання різних операцій. Завдяки насиченій, якісно обробленій інформації майстром в/н учні можуть виділяти оптимальні варіанти вирішення ряду технологічних проблем. Чітко знати вимоги до якості робіт, можливі порушення технологічного процесу.
В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Створення чіткої технологічної системи з усіма принципами роботи відповідно до вимог часу. Проводити такі уроки з використанням розглянутих дидактичних матеріалів можна викладачам спільно з майстрами в/н, щоб теоретичні знання закріпились практичним відпрацюванням навиків та вмінь учнів. Звичайно, якісне проведення уроку забезпечується різноманітними методами організації праці та сучасними засобами навчання [4, с. 141].
Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.

Результати навчання учнів показали, що для успішного проведення уроків виробничого навчання необхідно: завдання для засвоєння знань, алгоритм аналізу технологічних операцій запланованих майстром в/н, знання технологічного процесу майстром в/н, дидактичні засоби з новими матеріалами та технологіями, вдала організація робочих місць, робота індивідуально та малими групами, засоби мультимедіа тощо. Всі задіяні дидактичні засоби повинні відповідати обраній темі та дійсно давати користь в навчанні учнів теорії та практики з подальшим використанням в своїй професійній діяльності на виробництві.Список використаної літератури:

 1. Будова, технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Підручник для професійно-технічних училищ. М.., «Вища школа», 1980

 2. Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І. О., Шпак О.Г. Педагогічні технології. - К.: ”Українська енциклопедія” ім. Бажанова,1995. – 253 с.

 3. Практикум по будові, технічному обслуговуванню і ремонту автотранспорту / Під редакцією В. М. Токаренка. Київ, «Урожай», 1992

 4. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К.
  Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
  Професійно-технічне училище - також ПТУ, Шнеція, Бурса (повна назва - Середнє міське професійно-технічне училище - СМПТУ, або СПТУ) - освітня установа для підготовки робочих кадрів на базі середньої школи (після дев'ятого, за часів СРСР - восьмого класу).
  Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.
  : Генеза, 2002. – 368 с.

 5. Стогний А.А., Ющенко Е.Л., Матюшка А.М., Проколиенко Л.Н., Мащбиц Е.И. Основы компьютерной грамотности. - К.: Выща школа, 1988. – 215 с.

 6. Третьяков А. М., Петров А. Д.. Довідник молодого слюсаря по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів. М., «Вища школа», 1980


Відомості про автораПІП (повністю)

Пенькова Любов Володимирівна

Посада

Майстер виробничого навчання

Категорія

Майстер виробничого навчання 11 тарифний розряд

Звання

-

Місце роботи, навчання (повне найменування організації)

Вище професійне училище №11, м. Вінниці

Адреса місця роботи, навчання (з вказівкою індексу)

м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 78

Контактний телефон (для іногородніх з вказівкою тел. коду міста)

0969798483

Адреса електронної пошти

lyubovpenk@mail.ru

Інші відомостіСкачати 137.24 Kb.

 • Аналіз попередніх досліджень
 • Виклад основного матеріалу.
 • Тестове завдання по темі «Газорозподільний механізм» Варіант I
 • Еталон відповідей
 • «Регулювання приводу карбюратора» № п/п
 • «Розбирання головки блоку циліндрів
 • Висновок.
 • Список використаної літератури: Будова, технічне обслуговування
 • Відомості про автора