Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУроку №15 (лпз№10) Тема програми : Встановлення та налагоджування операційної системи Тема уроку

Скачати 80.63 Kb.

Уроку №15 (лпз№10) Тема програми : Встановлення та налагоджування операційної системи Тема уроку
Скачати 80.63 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір80.63 Kb.
ТипУрок

План уроку №15 (ЛПЗ№10)
Тема програми: Встановлення та налагоджування операційної системи

Тема уроку: Дефрагментація диску

Мета уроку:

 • навчальна - познайомити учнів з основним процесом де фрагментації диску, розкрити основні принципи дії процесу дефрагментації;
  Дефрагментація - процес оновлення та оптимізації логічної структури розділу фізичного диску з метою забезпечити зберігання файлів у неперервній послідовності кластерів. Зазвичай використовується у файлових системах FAT та NTFS.
  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
  Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
  вивчити покрокові дії запуску де фрагментації на персональному комп’ютері.

 • Розвивальна – розвивати зорову пам'ять та вміння виділяти головне при вирішенні проблемного питання, розвивати логічне мислення при визначенні поняття «Дефрагментація», вміння самостійно приймати рішення щодо виникнення проблем з жорстким диском, вміння аналізувати дії учнів під час виконання практичної роботи на ПК, визначаючи негативні та позитивні сторони практичних умінь учнів.
  Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
  Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.


 • Виховна – виховувати культуру праці та поведінки на уроці, спілкування під час вирішення проблемного завдання, повагу до обраної професії.

Тип уроку: комбінований

Форма проведення: формування практичних умінь - лабораторне практичне заняття
Дидактичне забезпечення:

 • роздатковий матеріал;

 • комп’ютерна презентація «Дефрагментація диску» у програмному забезпеченні MS PowerPoint

 • Ребрина В.А.
  Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
  , Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика. Універсальний збірник. 10 клас.-К.: Генеза, 2008;

 • А.С. Фигурнов. Персональный компьютер-Издательство Питер, 1998;

 • Следзінский І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики –посібник для студентів,- Тернопіль, 2003

Обладання: персональний комп’ютер, дошка

Хід уроку
І Організаційний момент

- перевірка присутніх учнів та їх готовності до уроку


ІІ Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Повторення пройденого матеріалу з теми «Використання утиліт».

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Василе́нко - поширене українське прізвище, утворене від імені Василь.
Інформа́тика (англ. informatics, information science; нім. Informatik; рос. информатика) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Інтелектуальна вправа. Викладач підготував питання до кожної літери, яка надрукована у вигляді миші, з правильних відповідей –літер повинно скластися слово-категорія УТИЛІТА, яке об’єднує всі визначені програми – (визначення - це спеціалізовані програми, призначені для обслуговування і оптимізації роботи системи, програми-помічники, які вирішують завдання, з якими сама оперативна система впоратися не в змозі). (додаток 1)

У - Антивирусные программы предназначены для защиты файловой системы от повреждения компьютерными вирусами.

ТПрограммы для сжатия (архивации) файлов и резервного копирования предназначе- ны для создания копий программ и документов. Это необходимо для переноса данных на другой ПК, а также для создания резервного архива данных и программ.

И - Программные оболочки операционных систем подключают ПК к интерфейсу, обеспечивающему простой и быстрый доступ к программам. Такой оболочкой, в частности, является широко известная утилита Windows FAR Manager

Л – програми – перекладачі

І - Программы-деинсталляторы предназначены для корректной очистки операционной системы от элементов удаляемых программ.
Перекладач, товмач - 1) Проміжна ланка в комунікації, необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються джерело та адресат, не збігаються. Як мовний посередник перекладач може здійснювати не тільки переклад, а і різні види адаптивного транскодування.


ТПрограммы для работы в локальной сети и Интернете предназначены для дистанционного доступа к ресурсам ПК и коллективного использования компонентов сети — базы данных, принтера.

А - програми – русифікатори


ІІІ. мотивація навчальної діяльності

Слово викладача: Сьогодні ми ознайомимося з основними принципами дії такого процесу як дефрагментація диску.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Завдяки одержання знанням і вмінням ви зможете самостійно здійснювати дефрагментацію дисків на персональному комп’ютері будь-якої операційної системи платформи Windows. Оволодівши даними знаннями і навиками ви зможете без особливих зусиль прискорювати працездатність операційної системи вашого комп’ютера, що дуже важливо як для секретаря так і для ОКН

ІV.
Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.
Повідомлення теми, мети та завдань уроку

Викладач записує на дошці тему уроку, навчальну мету та визначає такі завдання уроку: • Визначення процесу дефрагментації диску;

 • Розкрити основні принципи дії процесу дефрагментації;

 • Вивчення покрокових дій запуску де фрагментації на персональному комп’ютері.


V. вивчення нового матеріалу

План вивчення:

 1. Структура диску (матеріал подано у вигляді комп’ютерної презентації Дефрагментація.ppt)

Проблемне завдання: в чому полягає необхідність застосування де фрагментації?
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Жорсткі диски (вінчестера) - це декілька твердих круглих пластин, які кріпляться на одному стержні та знаходяться в герметичному корпусі. Для кожної сторони пластини є своя зчитуюча головка.На кожному комп'ютері можуть виникнути

фізичні дефекти

Дефекти - це порушення поверхні диска.логічні помилки

Логічні помилки - це порушення файлової структури.


Для виявлення помилок і дефектів призначена програма "Проверка диска". Для її запуску потрібно скористатися послідовністю команд: "Пуск "- "Программы" - "Стандартные" - "Служебные программы" - "Проверка диска".

Області, які займають файли на диску, не обов'язково є зв'язні, це трапляється тому, що при записі інформації операційна система спочатку шукає перше вільне місце, а потім наступне і так далі, у результаті файл на диску може бути фрагментованим, тобто розбитим на частини.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
За наявності на диску багатьох фрагментованим файлів робота операційної системи суттєво сповільнюється, тому використовують дефрагментацію диску - перерозподіл файлів, які розташовані в неправильних областях.

Програма дефрагментації диску призначена для оптимізації розміщення файлів на диску з метою прискорення доступу до них. Необхідність її використання пояснюється тим, що при запису файлів великих розмірів на заповнений диск, коли відсутня неперервна область, достатня для їх розміщення, операційна система записує файл у вигляді кількох фрагментів так, що він займає декілька несуміжних ділянок.
Розпо́діл в еконо́міці - стадія відтворення сукупного суспільного продукту, що зв'язує виробництво і споживання; розподіл засобів виробництва і продуктів споживання між класами суспільства й робочої сили за сферами діяльності.
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Вільне місце, що залишається після видалення файлів, при збереженні нових файлів заповнюється у довільному порядку. Якщо диск має багато фрагментованих файлів, системі необхідно більше часу для звернення до них, оскільки потрібно виконувати додаткові операції читання з диску їх окремих частин. На створення файлів витрачається більше часу, оскільки вільний простір на диску складається із розрізнених фрагментів. Система вимушена зберігати нові файли в різних місцях диску.
Дефрагментацією називається процес пошуку і об’єднання фрагментованих файлів і папок. Програма переміщує дані таким чином, щоб кожний із файлів займав на диску один неперервний фрагмент, а вільне місце об’єднувалося в єдину неперервну ділянку. Це прискорює роботу програм з файлами.

Для запуску програми дефрагментації у вікні властивостей диску на вкладці Сервис слід натиснути кнопку [Выполнить дефрагментацию].

В результаті на екрані з’являється діалогове вікно, розділене на дві основні області.

Непере́рвна фу́нкція - одне з основних понять математичного аналізу. Неперервні функції трапляються набагато частіше, ніж диференційовні, множина всіх неперервних функцій замкнена відносно арифметичних операцій (за винятком ділення) і композиції та утворює чи не найважливіший клас функцій в аналізі.
Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.
У верхній частині перелічені диски даного комп’ютера.

В нижній частині відображається графічне представлення того, наскільки обраний диск є фрагментованим. Кольорами вказується стан диску (додаток 2):

· червоним відображаються фрагментовані файли;

· синім виводяться неперервні області;

· білим відображається вільний простір диску;

· зеленим виводяться системні файли, які не можуть бути переміщені.

Перед виконанням дефрагментації можна проаналізувати вибраний диск, натиснувши кнопку [Анализ]. Відображається діалогове вікно з повідомленням про відсоток фрагментованих файлів на диску і рекомендаціями щодо необхідності виконання операції.

Для запуску процесу дефрагментації достатньо натиснути кнопку [Дефрагментація] в основному вікні програми або у вікні завершення аналізу диску.

Час, необхідний для дефрагментації диску, залежить від декількох факторів, у тому числі від його розміру, кількості файлів на диску, ступеня його фрагментації та доступних ресурсів системи.

У вікнах результатів аналізу та дефрагментації наглядно відображаються поліпшення в структурі диску після виконання операції. Детальнішу інформацію можна отримати, натиснувши кнопку [Вывести отчет]. Для усунення надмірної фрагментації файлів призначена утиліта Дефрагментация диска (Defrag).

Відповідь на проблемне запитання
VІ. практична робота
1. Вступний інструктаж
Дефрагментацію краще виконувати, коли інші програми не працюють, річ у тому, що коли під час дефрагментації відбувається заповнення інформації на диск, Windows починає процес дефрагментації знову. Це не впливає на результат роботи утиліти Defrag, але уповільнює процес дефрагментації.

Послідовність виконання практичної роботи: (метод «Закінчити речення»)

1. Щоб здійснити дефрагментацію: клацніть по кнопці Пуск і оберіть команду Программы - Стандартные – Служебные – Дефрагментация диска;

2. У діалоговому вікні Выбор диска задайте диск, який підлягає дефрагментації, та натисніть ОК;

3. У наступному вікні ви можете керувати процесом дефрагментації: перервати його (кнопка Стоп), перервати на деякий час (кнопка Пауза) і викликати докладну карту логічного диска (кнопка Сведения);

4. По закінченні дефрагментації з'явиться вікно повідомлення, яке слід закрити, клацнувши по кнопці ОК.

2 . Поточний інструктаж (Метод «АКВАРІУМ»)


 • Слідкувати за дотриманням вимог, що ставляться перед учнями;

 • Допомагати учням у разі потреби;

 • Звернути уваги учнів на типові помилки та хиби під час виконання практичної роботи:

Типові помилки: не повинні бути запущені інші програми під виконання дефрагментації

 • Відзначати правильність навчальних дій учнів.

6.3. Заключний інструктажМетод «СЕНКАН»

Іменник - ДЕФРАГМЕНТАЦІЯ

Дієслово – розподіляє, систематизує, заповнює…

Прикметник – системна, допоміжна, корисна….

Особисте ставлення – необхідна професійна компетентність…

Перефразування - процес пошуку і об’єднання фрагментованих файлів і папокVІІ. підсумок уроку

7.1. рефлексія (усвідомлення набутих знань, виконаної роботи)

Вправа «Мікрофон» - закінчити речення на сьогоднішньому уроці я дізнався нового, а саме…

7.2. Заключна частина:

 • Виставлення оцінок за роботу;

 • Домашнє завдання


Скачати 80.63 Kb.

 • Тема уроку
 • Розвивальна
 • Виховна
 • Форма проведення
 • Василенко
 • V. вивчення нового матеріалу
 • Програма дефрагментації диску призначена для оптимізації розміщення файлів на диску з метою прискорення доступу до них.
 • VІ. практична робота
 • (метод «Закінчити речення»)
 • 2 . Поточний інструктаж (Метод «АКВАРІУМ»)
 • VІІ. підсумок уроку