Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУтилізація мисливської здобичі на Амвросіївському пізньопалеолітичному комплексі

Скачати 311.64 Kb.

Утилізація мисливської здобичі на Амвросіївському пізньопалеолітичному комплексі
Скачати 311.64 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 07.06.2017
Розмір 311.64 Kb.
  1   2   3

Сніжко Ірина Анатоліївна, кандидат історичних наук, 2001 р. 
Тема: Утилізація мисливської здобичі на Амвросіївському пізньопалеолітичному комплексі

(текст автореферату)

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реконструкція способу життя пізньопалеолітичного населення передбачає всебічну характеристику різних напрямків його діяльності, в тому числі таких важливих складових господарського процесу як полювання та подальша утилізація здобичі. Під утилізацією тут розуміється процес розбирання туш забитих тварин для забезпечення продуктів харчування.

Полюва́ння, лови - промисел або розвага, що складається з пошуку, переслідування та здобичі (захоплення або забій) деяких видів диких тварин (переважно птахів і ссавців).
Переро́бка (обро́блення, переро́блення) відхо́дів (також: вторинна переробка, ресайклінґ (від англ. recycling), рециклювання й утилізація відходів) - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.
Госпо́дарський процес - установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основне завдання господарського процесу - примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення - швидке вирішення спору.
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримання життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з довкілля, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

У вітчизняному палеолітознавстві дослідженню утилізації мисливської здобичі приділялося мало уваги.

Мисливство - спеціальне використання тваринного світу шляхом добування мисливських тварин, що перебувають у стані природної волі або утримуються в напіввільних умовах у межах мисливських угідь.
Протягом останнього десятиріччя інтерес до цієї проблематики зріс, проте дослідження процесу розбирання здобичі на деяких східноєвропейських стоянках обмежувалося планіграфічним та статистичним вивченням фауністичних решток, на яких, через недостатній стан збереженості їх поверхні безпосередні сліди утилізації не збереглися.
Десятилі́ття, також - десятиріччя, декада - під десятиліттям найчастіше розуміють календарне десятиліття, період часу, що включає десять років.

Амвросіївський комплекс, що включає стоянку та кістковище, місце забою бізонів з добре збереженим культурним шаром та фауністичними рештками – ідеальна пам'ятка для дослідження утилізації здобичі. Завдяки дослідженням 1980-90-х років тут було зібрано та зафіксовано різноманітні свідоцтва утилізації мисливської здобичі – колекції кісток з нарізками і давніми зламами та крем'яних знарядь розбирання, особливості культурного шару, пов'язані з цим процесом.

Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.
Культу́рний шар - ґрунт на місці давніх поселень, в якому наявні предмети матеріальної культури, сліди господарювання. Цей ґрунт відрізняють від материкового, який утворювався природнім шляхом, поза впливами діяльності людини.
Наявність достатньої джерельної бази та відповідних методичних розробок забезпечили можливість дослідження процесу утилізації мисливської здобичі на цій пам'ятці і, таким чином, значно поповнили базу для реконструкції стратегії здобування засобів існування та способу життя пізньопалеолітичного населення.
Джерело́ (рос. источник; англ. spring; нім. Quelle) - природний, самочинний сконцентрований вихід на земну поверхню підземних вод. Виникає під впливом земного тяжіння або гідростатичного тиску. Джерела утворюються на дні ярів, балок, на схилах горбів, крутих берегів річок.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Все це визначає актуальність обраної теми.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках комплексної планової наукової теми відділу археології кам'яного віку Інституту археології НАН України "Кам'яний вік на території України", N держреєстрації 0199U003880.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.


Метою дослідження є відтворення процесу утилізації мисливської здобичі на Амвросіївському комплексі, що і визначає завдання роботи, які включають: тафономічні дослідження фауністичних решток (відокремлення слідів, що виникли під дією природних факторів від тих, що сформувалися внаслідок людської діяльності); аналіз слідів різання крем'яними знаряддями та зламів на кістках, їх планіграфічне та стратиграфічне співвідношення в культурному шарі;
Кістки (кістка - лат. os) - органи в хребетних тварин, які входять до опорно-рухової системи і складаються з кісткової тканини. З кісток складається скелет. Характеризується високою твердістю, значним вмістом мінеральних речовин і своєрідною мікроструктурою.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Стратигра́фія (лат. stratum - пласт, шар; грец. γραφο - пишу) розділ історичної геології, який охоплює питання історичної послідовності, первинних взаємовідносин і географічного розповсюдження осадів, вулканогенних і метаморфічних утворень, що складають земну кору і відображають природні етапи розвитку Землі та її біосфери.
Археологія Археоло́гія (грец. αρχαιος - стародавній, λογος - слово) - наука, що висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток кам'яної, мідної (бронзової), залізної доби і пізніших часів. До цих пам'яток, що називаються археологічними, належать: стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предмети побуту, мистецтво тощо.
відтворення етапів та способів утилізації здобичі та побудова моделі розбирання мисливської здобичі для даної пам'ятки.

Методична база дослідження включає методи тафономічного, планіграфічного та мікростратиграфічного дослідження культурного шару, геологічного та палеогеографічного моделювання навколишнього середовища, трасологічний метод вивчення свідоцтв розбирання на кістках та знаряддях розбирання, метод етнографічного моделювання розбирання мисливської здобичі.

Об'єктом дослідження є Амвросіївський пізньопалеолітичний комплекс, аналогічні пізньопалеолітичні степові пам'ятки Східної Європи та палеоіндіанські стоянки мисливців на бізонів Північної Америки.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.
Етнографія (від грецького етнос - плем'я, народ; графо - пишу) - суспільствознавча наука, об'єктом дослідження якої є народи, їхня культура і побут, походження (етногенез), розселення, процеси культурно-побутових відносин на всіх етапах історії людства.
Східна Європа Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.
Предметом дослідження є колекції фауністичних решток із слідами утилізації та крем'яних знарядь розбирання, планіграфічні та стратиграфічні особливості культурного шару Амвросіївського кістковища бізонів.

Джерельну базу дослідження становлять матеріали, отримані під час розкопок кістковища, головним чином тих, що проводилися протягом 1980-90-х років за безпосередньої участі дисертантки.
Колекціонува́ння - цілеспрямований збір, як правило, однорідних предметів, що зазвичай мають наукову, історичну або художню цінність. У основі колекціонування лежить пізнання, задоволення певних інтересів.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Процес утилізації здобичі досліджено на основі вивчення колекцій з 175 кісток із слідами нарізок, 294 кісток з давніми зламами, крем'яних та кістяних знарядь, що зберігаються в фондах Інституту археології НАН України.
У колекції одного лондонського банкіра близько 5,5 тисяч обгорток від жуйок. Незвичайні фантики він став збирати ще у віці 10 років. Коли визначився брак місця для їх зберігання, він звільнив під них гардероб, викинувши всі речі дружини, через що та пішла від нього.
Використано також матеріали попередніх років досліджень, які зберігаються в фондах Донецького обласного краєзнавчого музею та Інституту зоології НАН України, опубліковані матеріали пам'яток мисливців на бізонів Північного Причорномор'я та Приазов'я (Анетівка II, Кам'яна Балка II), північно-американських кістковищ бізонів (Егейт Бейсін, Каспер, Олсен-Чаббек, Джонс-Міллер, Галл Лейк та ін.
О́бласть - місцевість, земля, край; частина якоїсь території (країни, держави, материка, суші тощо), виділена для районування за певною особливою ознакою (природними умовами, історичними традиціями, етнічними або економічними особливостями, адміністративно-політичним значенням та ін.)
Інститу́т зооло́гії і́мені І. І. Шмальга́узена НАН Украї́ни - провідна наукова установа зоологічного профілю в Україні.
Донецький обласний краєзнавчий музей - один з найстаріших і найбільших музеїв в Україні, у грудні 2014 року мав відзначити 90-річчя, проте у серпні 2014 р. внаслідок обстрілу бойовиками музей було вщент зруйновано.
), а також етнографічні свідоцтва та опубліковані дані експериментального розбирання туш тварин.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.


Наукова новизна одержаних результатів.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Вперше у вітчизняному палеолітознавстві процес утилізації мисливської здобичі досліджено не тільки завдяки планіграфічним та статистичним спостереженням за розподілом фауністичних решток на площі пам'ятки, а й на основі аналізу колекцій кісток з безпосередніми свідоцтвами утилізації та крем'яних знарядь розбирання.
Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.
Вивчено способи та етапи розбирання туш тварин на кістковищі, створено модель розбирання здобичі амвросіївськими мисливцями та проведено її порівняльний аналіз з відповідними моделями деяких пізньопалеолітичних та палеоіндіанських пам'яток. Більш впевнено доведено зв'язок формування пам'ятки з проведенням полювань на бізонів та їх утилізацією, встановлено специфіку функцій у цьому процесі кістковища як місця первинного і вторинного розбирання і стоянки як місця, переважно, вторинного розбирання і споживання м'ясної їжі.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.


Практичне значення одержаних результатів. Результати, отримані внаслідок виконання даної роботи, дозволяють відтворити процес формування і функціонування як конкретної пам'ятки – Амвросіївського комплексу, виникнення якого безпосередньо пов'язано з полюванням на бізонів, так і допоможуть в дослідженні інших пам'яток. Основні методи, застосовані для вивчення фауністичного матеріалу кістковища, можуть бути використані під час дослідження інших пізньопалеолітичних пам'яток, у складі культурного шару яких представлений остеологічний матеріал. Основні висновки дисертації слугуватимуть матеріалом реконструкції способу життя пізньопалеолітичного населення, яка може бути використана для написання узагальнюючих наукових, науково-популярних праць, підручників та лекцій для вузів, створення музейних експозицій.
Остеоло́гія - наука яка вивчає будову та функції кісток, а також пов'язаних з ними структур, підрозділ анатомії. Розрізняютьь загальну остеологію яка вивчає розвиток та будову кістяку в цілому, часткову - яка вивчає окремі кістки, порівняльну, вікову.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).


Особистий внесок здобувача у роботах, виконаних у співавторстві з О. О. Кротовою, полягає в публікації та аналізі матеріалів із слідами утилізації мисливської здобичі. В самостійних роботах автором проведений планіграфічний аналіз розподілу кісток із слідами розбирання у культурному шарі пам'ятки та порівняльний аналіз моделей розбирання здобичі на Амвросіївському кістковищі та деяких степових пам'ятках мисливців на бізонів, що дозволило визначити їх загальні і специфічні риси, узагальнено методи дослідження слідів утилізації мисливської здобичі в пізньому палеоліті.
Співавторство - це спільна творча діяльність щодо створення твору. Співавторство може виникати за наявності письмової або усної угоди про сумісну співпрацю над створенням твору. Співавтори є первісними суб'єктами авторського права.
Палеолі́т (від грец. παλαιός - давній і грец. λίθος - камінь) - давня кам'яна доба, найдавніший період людського суспільства. Щодо тривалості палеоліту є різні думки (від 3 млн до 100-150 тис. років тому).


Апробація результатів дисертації відбувалася у доповіді, зробленій під час Радянсько-Американського семінару з питань проблем культурної адаптації в епоху верхнього палеоліту (1989 р.), на конференціях у Херсоні (1990 р.), Санкт-Петербурзі (1991 р.), Донецьку (1995, 1998 рр.), Києві (1999 р.), Харкові (2000 р.).

Публікації. Основні результати дисертації викладено у 6 публікаціях, в тому числі: в 4 статтях, надрукованих у фахових наукових журналах, 2 – у матеріалах і тезах конференцій.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що рецензується або рецензований науковий журнал - журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай, не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики статті.


Структура та обсяг дисертації. Рукопис складається із вступу, п'яти розділів (з підрозділами) та висновків (183 сторінки), списку використаних джерел (210 найменувань), таблиць та ілюстрацій у двох додатках (12 таблиць, 26 фотознімків, 52 графічні ілюстрації). Загальний обсяг роботи- 299 сторінок.
ЗМІСТ РОБОТИ
  1   2   3


Скачати 311.64 Kb.

2021