Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУзагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»

Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
Сторінка2/7
Дата конвертації16.06.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
виховної роботи, педагога-організатора, вчителів, класних керівників, технічних працівників. Зміст посадових і функціональних обов’язків працівників закладу відповідає вимогам нормативних документів. Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до типових ПВТР для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року № 455), затверджені директором та погоджені з профспілковим комітетом.
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
У закладі розроблені і є в наявності майже всі плани, обов’язкова ділова документація, що передбачена наказом від 28 серпня 2013 року № 1239 Міністерства освіти і науки України.

При складанні перспективного плану враховано основні завдання і напрямки роботи по роках, визначено послідовність у виконанні основних завдань, планом враховано і реальні можливості навчально-виховного комплексу, демографічні показники, раціональне використання матеріальних та фінансових ресурсів.

P= P0 + (N - M) + (V+ - V-) = P0 + E + Vпр (рівняння демографічного балансу)
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
При складанні перспективного плану враховані вимоги Статуту навчального закладу.

На основі перспективного плану складено річний план роботи в якому визначені основні проблеми і завдання, над здійсненням яких працюватиме навчально-виховний комплекс. У вступній частині плану дано аналіз роботи педагогічного колективу за минулий 2014-2015 навчальний рік. Розділи, структура плану відповідають вимогам та основним завданням, що поставлені перед педагогічними працівниками на навчальний рік. Планом передбачено різні види планування.

У плані відбито важливі ділянки роботи педагогічного колективу, зокрема:

- реалізація проблемного питання над вирішенням якого четвертий рік працює педагогічний колектив: “Розвиток дитини від дошкільного віку до професійного вибору в умовах компетентністного підходу до навчання та виховання учнів”;

- впровадження інноваційних технологій навчання на уроках та позакласній роботі;

- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту, виховання громадянина України, реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності;

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

- формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, індивідуальна робота з слабшими та сильнішими учнями.

Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.

В плануванні роботи навчального закладу у вступній частині зроблено аналіз діяльності педагогічного колективу по якісному навчанню учнів, рівню їх вихованості, що конкретно необхідно зробити для забезпечення систематичного відвідування учнями навчального комплексу, забезпечення всіх учнів гарячим харчуванням, яка проводилась робота по дальшому вдосконаленню навчання, виховання учнів та підготовки їх до праці, вибору професії.

Для поліпшення управлінської діяльності, удосконалення інформаційного забезпечення внутрішкільного управління, підвищення його аналітичної основи і регулювання в умовах розширення прав і відповідальності навчального закладу за кінцеві результати, дирекцією використовуються різні форми внутрішкільного контролю.

В навчально-виховному комплексі впроваджено систему самокорегування та самоконтролю, яка формується та реалізовується на практиці за схемою: річний план - план роботи на семестр - план роботи на місяць. В результаті чого, кожної п’ятниці складається план роботи навчального закладу на наступний тиждень. Щопонеділка на нараді тижневого планування роботи закладу підводиться підсумок роботи за тиждень, що завершився та доводиться до відома членів педагогічного колективу план роботи на новий навчальний тиждень.

З метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, піднесення ефективності і поліпшення якості педагогічної праці в навчальному закладі складено план і тематику роботи педагогічної ради, ведеться книга протоколів засідання педагогічної ради в якій фіксується хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, пропозиції і зауваження членів педради. Прийняті рішення педагогічної ради записуються у протоколи, протоколи підписані головою педради та її секретарем. Книга протоколів педагогічної ради пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою і підписана директором. Всі рішення приймаються колегіально, які обговорюються членами педагогічної ради.

На розгляд педагогічної ради винесені питання по удосконаленню навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи, переведення учнів до наступних класів, їх випуску, нагородження за успіхи в навчанні, впровадження досягнень психологічної науки і передового педагогічного досвіду в роботу педагогічного колективу, заслуховуються звіти про виконання рішень попередньої ради (протокол від 26 жовтня 2015 року №2 “Про хід виконання рішення педагогічної ради від 31 серпня 2015 року №1”).

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

План внутрішкільного контролю охоплює всі ділянки навчально-виховної роботи. Дирекцією ведуться спеціальні журнали запису висновків і пропозицій по наслідках внутрішкільного контролю. При спостереженні ходу уроку, робляться відповідні записи, висновки, в яких дається загальна оцінка уроку, виходячи з його ефективності, зазначаючи позитивні та негативні сторони.

З метою поліпшення управлінської діяльності, удосконалення інформаційного забезпечення внутрішкільного управління, підвищення його аналітичної основи і регулювання в умовах розширення прав і відповідальності навчального закладу за кінцеві результати, дирекцією використовуються різні форми внутрішкільного контролю, а саме: фронтально-оглядовий, попереджувальний, тематичний, персональний, епізодичний, паралельний, комплексний, оцінний, вибірковий, цільовий та інші.

При вивченні системи уроків учителя застосовується модель математичної оцінки ефективності уроку, загальні висновки формуються на основі еквіваленту до кількості набраних балів, з врахуванням попередніх зауважень на підставі яких і складають загальні пропозиції. Аналогічно відвідують позакласні виховні заходи.

По потребі складають графік поглибленого контролю за викладанням навчальних дисциплін, що потребують методичної допомоги.

При відвідуванні та аналізі уроків дирекцією звертається увага на:

- рівень професійної та методичної майстерності;

- знання навчальних програм та пояснювальних записок до них;

- обізнаність та вміння впроваджувати інноваційні технології навчання;

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

- знання та впровадження в практику роботи елементів передового педагогічного досвіду вчителів області, держави в цілому;

- виконання вчителем навчальних програм;

- якість і ефективність пояснення навчального матеріалу;

- виховання в учнів інтересу до навчального предмету, розвиток пізнавальної активності учнів;

- роботу вчителя з обдарованими та здібними учнями.

Однією з форм керівництва роботою педагогічного колективу є наказ. В закладі ведеться книга наказів з кадрових питань, основної діяльності та руху учнів. Накази видаються на основі та з метою виконання законів, постанов, розпоряджень Президента, Уряду, Верховної Ради, нормативних актів органів освіти, зокрема:

- з кадрових питань;

- з питань основної діяльності (організація навчально-виховного процесу);

- нормативні;

- про зарахування учнів, вибуття їх з навчального закладу, переведення з класу в клас.

Тематику наказів на навчальний рік директор визначає в річному плані роботи. В наказах висвітлюються різні питання навчально-виховного процесу, тематика і кількість наказів обумовлена насамперед практичними потребами. Про те, культура написання наказів потребує вдосконалення, інколи порушується структура їх написання.

Дирекція закладу протягом останніх років працювала і здійснювала контроль за виконанням Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, виконання річного плану та плану роботи педагогічної ради загальноосвітнього закладу, створенням умов для здорового психологічного клімату в колективі, стану ведення шкільної документації, стану викладання навчальних предметів, рівня навчальних досягнень учнів, роботою класоводів, учителів-предметників, класних керівників з учнями 1-11-го класів, за рівнем вихованості школярів, організацією гарячого харчування, заходів по попередженню правопорушень, злочинності та бездоглядності.

Позитивно на роботу в закладі впливає організаторська діяльність дирекції. ЇЇ ефективність зростає завдяки удосконаленню умінь розподілити доручення, призначити відповідальних за певні ділянки роботи на основі знання психологічних і педагогічних можливостей конкретного працівника.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646 „Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти дирекцією навчального закладу організовано та систематично проводиться відповідна робота направлена на облік дітей шкільного віку, що проживають на території обслуговування школи та забезпечення їх 100% залучення до навчання.

Школярі - село в Україні, у Жовківському районі Львівської області, орган місцевого самоврядування - Замочківська сільська рада. Населення становить 68 осіб (станом на 2001 рік). Село розташоване у центрі Жовківського району, за 8,7 кілометра від районного центру.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
З цією метою у навчальному закладі директором видано відповідні накази: від 15 січня 2016 року № 12 “Про організацію обліку дітей та підлітків у 2016 році” та від 15 січня 2016 року № 13 “Про заходи щодо безумовного виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку у мікрорайоні школи”, в результаті чого як наслідок, всі діти шкільного віку, які проживають на території обслуговування Йосипівського навчально-виховного комплексу ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” охоплені навчанням.

З метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, урегулювання відносин, пов'язаних з їх захистом під час обробки, забезпечення для кожного працівника та учня навчального закладу права на недоторканість особистого життя, зокрема щодо збирання інформації про особу, дирекцією, відповідно до законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та виконання наказу відділу освіти районної державної адміністрації від 22 грудня 2011 року №357 “Про захист персональних даних” проведено систему організаційних заходів по даному напрямку, а саме: видано наказ від 03 січня 2012 року №1 “Про захист персональних даних”, яким призначено відповідальних осіб, що організовують роботу пов'язану із захистом персональних даних, розроблено та затверджено вище згаданим наказом інструкцію з порядку збирання, зберігання та обробки персональних даних, проведено роботу по оформленню згод на збір та обробку персональних даних, в результаті чого сформовано відповідні персональні бази даних, зберігання яких здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою забезпечення виконання вимог пункту 2 та додатку 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
№ 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”, відповідно до листа відділу освіти районної державної адміністрації від 21 лютого 2013 року № 274 “Про забезпечення виконання Інструкції з діловодства за зверненнями громадян” в навчальному закладі ведеться журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян відповідно до встановленої форми. Дирекція навчального закладу проводить особистий прийом відповідно до затвердженого графіка. Звернення, які надходять до адміністрації школи, реєструються, розглядаються та вживаються відповідні заходи щодо вирішення проблем, порушених у зверненнях громадян, відповіді на які надаються без порушень строків, обґрунтовані та повні, в письмовій формі. З метою попередження випадків повторних звернень та звернень до органів влади вищого рівня проводиться роз’яснювальна робота серед громадян, надаються консультації та обґрунтовані роз’яснення.
Державна влада - це публічно-політичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус.
Робота з питань звернення громадян дирекцією аналізується, готуються узагальнені інформації, статистичні щомісячні та щоквартальні звіти.

 1. Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи.

Виховну роботу в Йосипівському НВК ступенів організовано відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11–х класів загальноосвітніх навчальних закладів України.
Зве́рнення громадя́н - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Заступник з виховної роботи – Олійник О.С., за фахом вчитель біології та основ сільського господарства, навантаження 0,5 ставки. Педагог-організатор – Волков О.В., за фахом учитель початкових класів, навантаження 0,5 ставки.

Школа є опорною в районі з проблеми «Творче впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у виховання школярів».

Членами атестаційної комісії відвідано наступні виховні заходи: • в 11 класі (класний керівник Бондаренко А.В.) «Турнір знавців української поезії і прози»;

 • у 6 класі (класний керівник Носань Т.В.) « Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» - огляд-конкурс читців декламаторів та юних поетів;

 • у 8 класі (класний керівник Козир С.І.) «Подвиг ваш безсмертний» - патріотична година;

 • у 1-4 класах (класні керівники Шаповал В.С., Івченко Л.А., Чередніченко Л.В., Письмак Т.В.) свято «Жінка, весна, мати».

Відвідані заходи проведені на високому методичному рівні, з урахуванням вікових особливостей учнів, використано різні форми роботи, зокрема інтерактивні.

Проаналізовано плани роботи класних керівників:

8 клас, класний керівник Козир С.І., оформлення плану відповідає вимогам, класний керівник значну увагу приділяє родинному вихованню;

11 клас, класний керівник Бондаренко А.В., налагоджено роботу з батьками учнів, класний керівник акцентує увагу на професійну орієнтацію учнів;

9 клас, класний керівник Криштопа О.М. значну увагу звертає на патріотичне виховання учнів;

Професійна орієнтація, профорієнтація - заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.
Патріоти́чне вихова́ння - планомірна виховна діяльність, спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Батьківщини та до представників спільної культури або країни.

10 клас, класний керівник Берднік О.В., надає перевагу вихованню здоров’язбергіаючої компетентності;

класні керівники 1-4 класі приділяють значну увагу моральному вихованню учнів .

У навчальному закладі виховна робота здійснюється за допомогою традиційних та нетрадиційних форм роботи: анкетування, гра, виставка, патріотична година, урок-реквієм, усний журнал, акції, флеш-моб, бліц-турніри, театралізовані ранки, фотовиставки.

Цікаве дозвілля учнів у позаурочний час забезпечують гуртки за інтересами:

«Паросток» - керівник Шаповал В.С.;

«Первоцвіт» - керівник Чередніченко Л.В.;

«Юні казкарі» - керівник Бондаренко А.В..

На базі Йосипівського НВК організовано роботу гуртків Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості: «Футбол» - керівник Жижко В.В.; «Юні користувачі ПК» - керівник Горобець О.О.

Учні закладу мають досягнення у різних конкурсах:

2012/2013 навчальний рік
П І Б учня

клас

Назва конкурсу

Місце,


ПІБ вчителя,який

підготував учня1.

Дорошенко Т.

10

«Учень року – 2013» у номінації «Творча особистість»

ІІ

Козир С.І.

2.

Агітбригада «Живчик »

8

«Молодь обирає здоров’я»

ІІІ

Олійник О.С.

3.

Дорошенко Т.

10

«Охорона праці очима дітей» - конкурс малюнків

І

Козир С.І.

2013/2014 навчальний рік


Назва заходу

Переможці

Керівник

Місце

1.


Районний конкурс читців творів Т.Г.Шевченка «Чарівна мелодія Шевченкового слова»

ТарабанВ., Горобець Д.

Рябоконь А.Ю.

ІІІ

2.


Конкурс «Тебе, Кобзарю, пам’ятаємо нині»

Бабенко К

Нямцу В.


Козир С.І.

ІІ

3.


Обласний етап екологічної акції «День юного натураліста»

Учнівський колектив 9 класу

Олійник О.С.

ІІІ

Назва заходу

Переможці

Керівник

Місце

1


Всеукраїнська трудова акція

«Дослідницький марафон

(районний етап)


Баращук В.

Олійник О.С.

ІІІ

2


Екологічна акція «Юннатівський

зеленбуд» (районний етап)Терещенко Н.

Олійник О.С.

ІІІ

3


Екологічна акція «Ліси для

нащадків» (районний етап)Самойленко Л.

Жижко А.В.

ІІІ

4


Екологічна акція «День юного натураліста» (обласний етап)

Діденко Л.

Олійник О.С.

ІІІ

5


Районний конкурс «Збережемо

тепло і електроенергію»Бабенко К.

Козир С.І.

І

6


Районні змагання з тенісу

Бараненко Ю.

Носань А.О.

ІІ

2014/2015 навчальний рік
Організація діяльності органів дитячого самоврядування являє собою системну навчально-виховну роботу з лідерами, забезпечує психолого-педагогічні умови для розвитку їхньої громадянської компетентності та соціальної активності. Органи учнівського самоврядування Йосипівського НВК мають чітку структуру: комісія дисципліни і порядку, комісія спорту, туризму і здорового способу життя, комісія молодіжного дозвілля, інформації та навчання; волонтерський загін «Турбота».

Практична спрямованість діяльності органів учнівського самоврядування полягає в проведенні: • тематичних вечорів: «Шануй батька і неньку», «Жінка, весна, кохання», «Моя рідна Україна», «Всеперемагаюча сила добра і милосердя»;

 • свят: «Здрастуй, школо!», Свято Квітів, Книги, Рідної мови, Матері, Казки, Гумору; «Золота осінь», «Уклін тобі, Вчителю», лінійка до дян народження В.О. Сухомлинського (Свічка Великого Добротворця);

 • конкурсів: «Умілі руки», «Господаронька», «Сильні, сміливі, спритні», «Йосипівські пересмішники», «Читців поезії», малюнків, плакатів, конкурс на краще озеленення класу, конкурси «Учень року». «Клас року»;

 • виставок учнівської творчості: «Українська писанка», «Вишиванка моєї бабусі» «Рецепти з бабусиної скриньки», виставка української творчості.

На загальношкільній лінійці лідери учнівського самоврядування щомісячно звітують про проведену роботу, та майбутні плани. Одним із основних напрямів в організації шкільного і класного самоврядування є створення свідомої дисципліни. Учні, які порушують дисципліну, викликаються на засідання парламенту школи.

Цікавою та корисною формою роботи в Йосипівському НВК став волонтерський рух. Волонтерський загін «Турбота» – це дієвий підрозділ шкільного самоврядування, який відкриває широкі можливості для самореалізації учнів, орієнтує їх на досягнення соціально-корисної мети, забезпечує захист права дітей, заповнює позаурочний простір змістовними справами: «Серце до серця», «Щастя на крилах», «Допоможемо птахам перезимувати», «Кому потрібна наша допомога?», «Засвіти ліхтарик толерантності», «Милосердя починається із власного дому», «Людина добром красна», «Пам’ятник».

Близько 40 % учнів школи щорічно беруть участь у заходах різних напрямів і рівнів. Виховна робота спрямована на розвиток індивідуальності і разом з тим розрахована на велику кількість учасників виховного процесу.

Одним із головних напрямків виховної роботи є громадянське та національно-патріотичне виховання учнів. Великого значення у вихованні почуття патріотизму у дітей має виховання поваги до Конституції України, та

1   2   3   4   5   6   7 • Міністерства освіти України
 • Кабінету Міністрів України