Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУзагальнення досвіду роботи вчителя початкових класів Суховільської зош і-іііст. Барни Ольги Миронівни над проблемою: «Формування обчислювальних навичок»

Скачати 143.05 Kb.

Узагальнення досвіду роботи вчителя початкових класів Суховільської зош і-іііст. Барни Ольги Миронівни над проблемою: «Формування обчислювальних навичок»
Скачати 143.05 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір143.05 Kb.

Суховільська ЗОШ І-ІІІст.

Узагальнення досвіду роботи
вчителя початкових класів

Суховільської ЗОШ І-ІІІст.

Барни Ольги Миронівни

над проблемою:«Формування

обчислювальних навичок».

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.2013р.


План

 1. Проблемно-орієнтований аналіз діяльності.

 2. Актуальність досвіду і його практична значущість.

 3. Провідна педагогічна ідея досвіду, її складові частини.

 4. Технології реалізації провідної педагогічної ідеї досвіду, її складових частин.

 5. Висновок .

 6. Список використаної літератури.


Проблемно-орієнтований аналіз діяльності.

Найважливішим завданням навчання математики в початковій школі є формування в учнів усвідомлених і міцних обчислювальних навичок — основи обчислювальної компетентності.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.

Змістова лінія «Числа. Дії з числами» є наскрізною для всього курсу.

У 1 класі учні вивчають нумерацію чисел першого десятка, числа і цифри для їх запису, опановують дії додавання і віднімання.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.

Відніма́ння - двомісна математична операція, обернена додаванню.

Далі — нумерацію у межах 20 та 100; формують поняття розряду, принцип позиційного запису числа, вивчають випадки додавання й віднімання двоцифрових чисел, які ґрунтуються на нумерації;

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.

з метою ознайомлення — випадки додавання і віднімання у межах 100 без переходу через розряд. Таблиці додавання і віднімання у межах 10 школярі засвоюють на рівні навички.

У 2 класі учні вивчають таблиці додавання і віднімання у межах 20 з переходом через розряд, а на їх основі — всі випадки додавання і віднімання двоцифрових чисел у межах 100; опановують дії множення і ділення, опановують усі випадки табличного множення і відповідні їм випадки ділення. Таблиці додавання і віднімання у межах 20 з переходом через розряд учні засвоюють на рівні навички; таблиці множення і ділення — на рівні застосування в обчисленнях.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Таблиця множення (таблиця Піфагора) - математична таблиця, що використовується для визначення операції множення для алгебраїчних систем.

Вивчення арифметичних дій у 1 і 2 класах базується на розкритті їх змісту, взаємозв’язків між діями додавання і віднімання, множення і ділення, залежностей між компонентами й результатами дій. Зміст кожної арифметичної дії розкривають у процесі виконання практичних дій на предметних множинах.

У 3 класі учні вивчають нумерацію чисел у межах 1000, закріплюють поняття розряду як основи нумерації чисел; опановують прийоми письмового додавання і віднімання;

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Арифме́тика (дав.-гр. ἀριϑμητική - мистецтво лічби, вчення про числа, від дав.-гр. αριθμός - число) - наука про числа, їх властивості й операції над ними.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

ознайомлюються із прийомами позатабличного множення і ділення, ділення з остачею. Табличні та позатабличні випадки множення і ділення школярі засвоюють на рівні навички.

У 4 класі учні вивчають нумерацію чисел у межах мільйона, засвоюють поняття класу та розрядів, що входять до складу перших двох класів, узагальнюють позиційний принцип запису чисел; засвоюють алгоритми письмового додавання і віднімання, множення і ділення багатоцифрових чисел.

У межах цієї змістової лінії на практичній основі в учнів формують поняття дробу: у 3 класі — ознайомлюють із частинами (дробами з чисельником 1), у 4 — з дробами, їх утворенням і порівнянням.

Основним завданням навчання математики є опанування учнями предметних математичних компетенцій — обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних.

Чисельник - число або алгебраїчний вираз, який стоїть над рискою при записі дробу.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Алгебра (від араб. الجبر‎ аль-джебр - відновлення) - розділ математики, що вивчає математичні операції і відношення, та утворення, що базуються на них: многочлени, алгебраїчні рівняння, алгебраїчні структури.

Предметні компетенції є структурними елементами змісту математичної освіти. Їх базис становлять знання, уміння, навички, способи діяльності, яких набувають школярі у процесі навчання. Результатом засвоєння предметних компетенцій є математична компетентність учнів. У контексті початкового навчання предметна математична компетентність розглядається як здатність учня актуалізувати, інтегрувати й застосовувати в конкретних життєвих або навчальних проблемних умовах та обставинах набуті знання, уміння, навички, способи діяльності.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.


1
Актуальність досвіду і його практична значущість.

Предметна математична компетентність учнів виявляється у таких ознаках:

цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;

розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів;

здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

Персона́ж (фр. personnage, від лат. persona - маска, роль, особа) - діюча особа, істота художнього (мистецького) твору: міфу , книги, образотворчого мистецтва, спектаклю, кінофільму, гри тощо.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.

уміння орієнтуватися на площині та у просторі;

здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

Вже багато років я працюю над проблемою: «Формування обчислювальних навичок».

Види арифметичних дій – табличні випадки, позатабличні випадки, що виконуються усно чи письмово – супроводжують школяра починаючи з першого класу і до закінчення школи. Однак, обчислювальні навики і вміння є неодмінним аспектом нашого повсякденного життя, адже в будь-якій сфері діяльності людина стикається із цифрами, числами та операціями над ними.

Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.

Актуальність проблеми пов’язана із впровадженням у навчально-виховний процес нетрадиційних форм опанування арифметичними діями, якими людина постійно користується у своєму життєвому середовищі. Відомо, що найважче молодшому школяреві дається для засвоєння табличне множення і ділення. Дитині складно механічно запам’ятати усі результати множення та ділення, тому слід впроваджувати більш цікаві форми та види роботи для опанування цим матеріалом. Тема проблеми є актуальною для сучасної школи, оскільки більшість учнів після завершення початкової школи мають низький рівень сформованості обчислювальних навиків.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.Провідна педагогічна ідея досвіду, її складові частини.

Процес пізнання, пов'язаний із засвоєнням нового прийому обчислень, може проводитись у двох напрямках: або розкривають його самі учні способом логічної роботи над виразом, або вони сприймають готовий запис обчислення виразу. І в одному, і в іншому випадках зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб спеціальними прийомами полегшити учневі засвоєння обчислювального прийому. Учити треба так, щоб знання здобувались за допомогою наявних уже знань, – у цьому, на мій погляд, полягає найвища майстерність.

Для сучасної дидактики провідним є положення про те, що «як би добре не було поставлене повідомлення учням готових знань пояснювально-ілюстративним методом, воно не забезпечить розвитку їх творчого мислення і пізнавальної самостійності».

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу.

Виконання того або іншого обчислення надалі вимагає відтворення і застосування певного прийому обчислення. Значну частину вправ на обчислення неможливо розв'язати без творчої діяльності учня, тобто без створення чогось власного, оригінального, без активного напруження зусиль, поєднаних з діяльністю уяви і пам'яті; виявлення ініціативи. Розв'язування таких завдань вимагає активності розумової діяльності.

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

Розум Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.

Якщо обмежитись

2

засвоєнням обчислювальних прийомів в учнів і поясненням ходу розв'язування того чи іншого прикладу, то втрачаються можливості інтенсивної роботи над розвитком учнів: вони оволодівають окремими обчислювальними прийомами, не вникаючи в їх сутність. Критерієм для визначення методу роботи у відкритті способу обчислення є те, чи самі учні «відкрили» прийом обчислення виразу, чи він поданий учителем у готовому вигляді.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Збіднений прийом обчислення, який засвоюється без необхідної думки й праці, неминуче призводить до лінивості думки. Недооцінка потенційних можливостей розвитку дитини не менш шкідлива, ніж надмірне перевантаження її. Формування обчислювальних умінь і навичок я намагаюсь будувати так, щоб додержуватись оптимального співвідношення між складністю і доступністю матеріалу, досягаючи потрібного ефекту. Я вважаю, що при ознайомленні з новим обчислювальним прийомом треба надавати перевагу не методові пояснення або розповіді, а методу евристичної бесіди.

Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.

Еври́стика (грец. ευρίσκω (heuristiko) - знаходжу, відшукую, відкриваю) - наука, яка вивчає творчу діяльність, методи, які використовуються у відкритті нового і в навчанні.Ефективність формування обчислювальних навичок та вмінь школярів залежить від ряду факторів, першим із яких, і можна сказати визначальним є відокремлення певної та правильної орієнтованої основи дії.

Орієнтована основа дії (ООД) – це система елементарних операцій, які необхідно виконати для того, щоб дія досягла мети. У навчальному процесі ООД може бути подана у формі пам’ятки, в якій словесно описано алгоритми дій; блок-схеми, а також опорного сигналу – словесно-графічної схеми, з зазначенням взаємозв’язків елементарного змісту. Застосування пам’яток, опорних сигналів у процесі навчання дає змогу врахувати вікові особливості пізнавальних процесів у молодших школярів під час формування вмінь і навичок.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Блок-схема (рос. блок-схема, англ. block scheme, flowchart, block diagram, flow diagram; нім. Block-schema) - Представлення задачі для її аналізу або розв'язування за допомогою спеціальних символів (геометричних образів), які позначають такі елементи, як операції, потік, дані тощо.

Опо́рний сигна́л або сигна́л-носі́й - сигнал, один або кілька параметрів якого підлягають зміні в процесі модуляції, ступінь якої визначається миттєвим значенням інформаційного сигналу, що модулює його.

Пізнáння - сукупність процесів, процедур і методів набуття знань про явища і закономірності об'єктивного голату. Пізнання є основним предметом науки гносеології (теорії пізнання).Технології реалізації провідної педагогічної ідеї досвіду,

її складових частин.

Усі таблиці арифметичних дій можна умовно поділити на 3 групи:

1) таблиці додавання і віднімання в межах 10;

2) таблиці додавання і віднімання з переходом через десяток;

3) таблиці множення і ділення.

Їх опрацювання проходить майже однаково, тому вчителю слід докласти зусиль, щоб діти не втратили інтерес і щоб їхня увага не розшаровувалась. Для цього я намагаюсь добирати різні сюжети для тренувальних вправ, використовуючи яскравий наочний матеріал і різні види робіт.

Перші уроки на складання того чи іншого виду таблиць проходять з великою увагою вчителя до самого процесу складання таблиці, до розуміння їх суті. Надалі я вже менше звертаю увагу на це і працюю над закріпленням. Тут, як правило, застосовую математичні диктанти, послідовне називання всієї таблиці або тільки її результатів, завдання з елементами гри, до яких можна віднести і змагання, а також завдання на основі структурних записів.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

Однією з форм роботи є читання таблиць.

Якщо деякі учні не в змозі одразу вивчити таблицю, вчителю необхідно навчити таких дітей швидко користуватись надрукованими таблицями.

Нестандартні випадки пояснень обчислювальних прийомів.

Як показує досвід, навіть діти з відхиленнями у розумовому розвитку запам’ятовують таблицю множення на 9, якщо застосовують таблицю

3

множення “на пальцях”. Послідовність пояснення цього прийому учням початкових класів:Покласти перед собою обидві руки, пальці розведені.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

Маємо ряд з 10 пальців. 9 множимо на 2, підгинаємо другий у ряду палець. Кількість пальців що знаходяться від підігнутого означає кількість десятків у добутку – 1. Кількість пальців, знаходяться праворуч від підігнутого – означає кількість одиниць – 8. Отже, відповідь –18.

З допомогою пальців можна навчити дитину ділити на 9.

Наприклад: 45 поділити на 9:

а) Покласти руки перед собою;

б) Визначити що в числі 45 – 4 десятки і 5 одиниць;

в) Наступний після четвертого (кількість десятків) палець підігнути. Його порядковий номер 5, що і буде відповіддю.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

Табличне ділення на “9” ще легше здійснювати без допомоги пальців. Результатом ділення буде число на одиницю більше, ніж цифра, що вказує на кількість десятків у діленому:

18 : 9, у числі 18 – 1 десяток, 1 1 = 2, відповідь 2.

27 : 9, у числі 27 – 2 десятки, 2 1 = 3,

Множення двоцифрових чисел, близьких до 100.

Нехай нам потрібно 93 помножити на 95. Традиційно такі приклади учні виконують у стовпчик.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Оригінальність даного обчислення можна розкрити таким ходом виконання:

доповнити кожен множник до 100, це буде 7 (100 – 93) і 5 (100 – 95);

віднімемо від першого множника доповнення другого (93 – 5 = 88) або від другого множника доповнення першого (95 – 7 = 88).

І в першому, і в другому випадках одержимо 88; це перші цифри шуканого добутку – сотні. Перемножимо доповнення (7•5) 35 – це останні дві цифри шуканого добутку.

Активність учня досягає вершин тоді, коли він щось робить, коли в цьому занятті бере участь не лише голова, а й руки, коли відбувається всебічне, (а не тільки зорове) сприймання об'єктів пізнання. Для кожного учня у класі я виготовила різний лічильний матеріал (силуетні картинки, геометричні фігури), батьки допомогли дітям зробити лічильний матеріал, який був у додатку до Навчального зошита.

Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.

Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.

Математика. 1 клас: у 3ч./ С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко. – Ч.1

Маючи відповідний наочний матеріал, який можна за власним бажанням пересувати, по-різному комбінувати, дитина глибше опановує абстрактні математичні співвідношення – кількісні і просторові. Така розумова робота мобілізує всі розумові функції учня: сприймання, уявлення, уяву, увагу. У такому разі пізнавальна діяльність школярів має характер дослідження як на основі логічних операцій, так і на основі практичних дій, мовленнєвої форми узагальнення.

Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.

Мо́влення - це процес спілкування людей між собою за допомогою мови, а також створення та передача повідомлення за допомогою радіо чи телебачення.

Обчислювальний прийом має бути представлений учням як проблема, яку повинні розв'язати вони самі на уроці.

Помилки при обчисленнях і методика роботи над ними

Процес оволодіння обчислювальними навичками дуже складний: спочатку учні повинні засвоїти обчислювальний прийом, а потім внаслідок тренування навчитись швидко виконувати обчислення. До того ж протягом 3-4 років навчання в початкових класах вивчається досить велика кількість

4

обчислювальних прийомів. Тому не дивно, що не всі учні одразу засвоюють їх, часто допускають помилки. У такому разі важливо здійснити пошуки шляхів підвищення, ефективності навчання, вивчення діяльності, не тільки вчителя, але й учнів.

Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.При формуванні обчислювальних навичок необхідно передбачити, які утруднення можуть виникнути в учнів і до появи яких помилок вони можуть призвести. Це допоможе так здійснити процес формування обчислювальних навичок, щоб максимально-попередити появу можливих помилок. Якщо ж вони виникнуть, то необхідно підібрати таку систему вправ, яка допомогла б ефективно сприяти їх подоланню.

Н. Менчинська і М. Моро вказують на те, що помилка – це не тільки відсутність правильної відповіді (значення виразу), а є наслідком певного процесу, природу якого необхідно виявити.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.

Різна природа помилки визначає і різні методи, спрямовані на її попередження.

Як показує практика, різну природу помилок, які допускають учні при обчисленнях, учителі пояснюють їх неуважністю. Учитель повинен бачити в помилкових обчисленнях виразів розумові зусилля учня і в кожному конкретному випадку цікаво, доступно і повчально організувати аналіз допущеної помилки для її попередження.

Різна природа помилок при обчисленнях виразів вимагає різної методики роботи над ними. Часто я не виправляю помилку, допущену учнем, а лише підкреслюю її, щоб учень сам ще раз обчислив. При фронтальній роботі з класом теж не спішу виправляти помилкові відповіді сама. Краще спочатку поставити їх на обговорення всього класу і добитись усвідомленого виправлення помилки. Тоді процес виявлення і виправлення помилки самими учнями під керівництвом вчителя можна зробити навчальним.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Отже, розвиток обчислювальних навичок (в кожному з концентрів) тісно пов'язаний із додержанням такої системи в їх формуванні:

1) підготовча робота до ознайомлення з новим обчислювальним прийомом;

2) первинне закріплення обчислювального прийому;

3) застосування обчислювального прийому в різних умовах;

4) установлення причин появи помилок і робота над їх попередженням;

5) автоматизація обчислювальних навичок.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Така система при формуванні обчислювальних навичок допомагає не тільки цементувати знання, вміння і навички, але й сприяє розвитку самостійності й системності мислення, розвиває творчі сили учнів.

В результаті накопичення великої кількості інформації, діти втрачають інтерес до цієї теми і часто плутають результати множення та ділення, допускаючи безліч помилок, навіть якщо перед тим вони добре вивчили табличні дані. З метою попередження перевтоми я застосовую нетрадиційні форми оволодіння обчислювальними навичками, влаштовую різні форми конкурсів, змагань, а не просто зациклююсь на механічному відтворенні результатів табличного множення, здійснюю міжпредметні зв’язки, проводячи інтегровані уроки, розкриваючи учням необхідність швидкого і правильного здійснення операцій над числами. Для швидкої перевірки усних обчислень я використовую числові абаки. Їх я зробила у вигляді грибочків. Діти з задоволенням обчислюють і швидко показують результати на них.

Перевто́ма - це патологічний стан, що розвивається у людини внаслідок хронічної фізичної чи психологічної перенапруги, клінічну картину якого визначають функціональні порушення в центральній нервовій системі.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

5

Люблять учні виконувати різного виду завдання, у яких потрібно знайти значення виразу і розшифрувати закодоване слово. Учні із задоволенням обчислюють приклади, на зворотній стороні яких є фрагменти картинок. Коли діти правильно виконають завдання, то утворюється цілісний малюнок. Люблять школярі різного виду завдання виконувати у групі (обчислити і посортувати у вказаній послідовності; обчислити і вибрати певні предмети з –поміж інших, знайти і виправити помилки і т.д.) Діти з задоволенням допомагають казковим персонажам у вирішенні їх завдань. Хлопцям до вподоби гра «Забий гол». Четвертокласники люблять виконувати різні обчислення, використовуючи римські цифри.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.

Римська система числення, або Римські цифри - непозиційна система числення, що використовувалися стародавніми римлянами.

(«Математика у сірниковій коробці») Учні 1-4 класів полюбляють малюнкові кросворди.

Кросворд (англ. Crossword - перетин слів) - Гра-задача, яка полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб за горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова.

Їх також легко і швидко перевіряти вчителю. До вподоби учням також ігрові завдання на ноутбуці («Політ у космос», «Математичне лото», «Математичний космодром»). Часто я використовую на уроках кругові приклади, також ігри «Затопи піч», «Збери у корзину овочі», «Мовчанка», «Будівельник» та інші.Перелік цих завдань, а також пояснення до них можна переглянути у моїх презентаціях «Брейн - ринг», «Ігри на уроках математики», «Цікаві ігри та завдання з математики», а також у папках «Дидактичний матеріал» та «Конспекти уроків».

Висновок

Оволодіння обчислювальними навичками та вміннями – складний та довготривалий процес, який вимагає від учителя значних зусиль, вимагає звертати увагу на рівень засвоєння того чи іншого матеріалу, на кожному кроці закріплювати навички та удосконалювати їх, постійно ускладнюючи та урізноманітнюючи завдання для дітей.

Отже, формування обчислювальних навичок та вмінь – цілеспрямований процес оволодіння арифметичними діями над числами в ході ефективної взаємодії вчителя та учнів. І саме, в початкових класах вчитель повинен сформувати міцні навички та вміння безпомилково виконувати арифметичні дії та розуміти їх зміст, володіти поняттями, що пов’язують компоненти арифметичних дій та операції над ними. Проблема формування міцних обчислювальних навиків та вмінь в початковій школі є досить поширеним і складним для оволодіння явищем. І саме якісне засвоєння цього матеріалу кардинально змінює відношення дитини до математики та її складових.

Я намагаюсь підійти до вивчення табличних результатів множення і ділення із зовсім іншого боку, досі невідомого для дітей, однак досить цікавого для них та легкого для сприймання.

Мої учні кожного року приймають участь у конкурсі «Кенгуру», де одержують «добрі» та «відмінні» результати.

6

Список використаної літератури 1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах. – Тернопіль, 2001. – 214 с.

 2. Валентина Шпакова. Про вивчення таблиць арифметичних дій. // Початкова освіта. – 1997. – №2. – 30 с.

  Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).

  Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави. 3. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісник АПН України. – 1993. – №1. – с. – 11–22.

  Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами. 4. Г. Мартинова, С. Скворцова. Формування вмінь та навичок додавання та віднімання // Початкова освіта. – 1997. –№4.

 5. Король Я.А. З досвіду використання історичних даних рідного краю на уроках математики.— В кн.: Учитель національної школи, ч. II, Тернопіль, 1991, с. 77—84

 6. Король Я.А. Ігрові ситуації на уроках математики у І класі чотирирічної початкової школи:

 7. Король Я.А. Корисний, дидактичний матеріал // Почат, шк.— 1979.—№ 9. — с. 44—47.

  Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

  Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом. 8. Король Я.А. Математична скарбничка: Навч.

  Скарбни́чка - спеціальне пристосування для накопичення монет. Представляє з себе ємність (у вигляді коробочки, фігурки тварини тощо) з вузькою щілиною, в яку опускаються монети. В залежності від наявності отвору для виїмки грошей копилки можуть бути одноразового і багаторазового використання.

  посібник для дітей 6—7 річного віку у двох частинах. — Тернопіль, Мандрівець, 1997.— ч. 1—64 с; ч. II.—48 с.

 9. Король Я.А. Організація навчальної діяльності на уроках математики // Почат. шк. —1986. —№ 1. —с 59—64.

 10. Король Я.А. Організація навчання шестирічних першокласників: Методичні рекомендації для керівників шкіл. —Тернопіль: 1986. —с 44—52.

 11. Король Я.А. Практикум з методики-викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник для педагогічних університетів та інститутів. —Тернопіль: Мандрівець, 1998—134 с.

 12. Король Я,А., Король Я.Р. Ігровий метод у навчанні першокласників математики // Нач. шк. —1981. —№ 1. —с. 42—45.

 13. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. – К.

  Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

  Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

  Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas - «сукупність», universitas magistrorum et scholarium - сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) - автономний вищий навчальний заклад, тип якого виробився в Європі за середньовіччя.

  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

  Сере́дня загальноосві́тня шко́ла - загальноосвітня школа, в якій учні здобувають середню освіту.

  : Початкова школа, 2006.- 432с.

 14. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. – К.

  Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

  : Початкова школа, 2011

 15. С. Сарапутова. Прийоми навчання табличного множення на 9. // Початкова освіта. – №4. – 1997. – 30 с.

 16. С.О. Скворцова, О.В.Онопрієнко. Математика. 1 клас. Навчальний зошит.: у 3ч.- Х.: Видавництво «Ранок», 2013.

 17. С.О. Скворцова, О.В.Онопрієнко. Математика. 1 клас. Розробки уроків. Х.: Видавництво «Ранок», 2013.-432с.


7Скачати 143.05 Kb.

 • 2013р. План Проблемно-орієнтований аналіз діяльності. Актуальність досвіду і його практична
 • Проблемно-орієнтований аналіз діяльності.
 • Провідна педагогічна ідея досвіду, її складові частини.
 • Критерієм для визначення
 • Технології реалізації провідної педагогічної ідеї досвіду, її складових частин.
 • Методика викладання
 • Методологічні