Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУзгоджено затверджую

Скачати 242.99 Kb.

Узгоджено затверджую
Скачати 242.99 Kb.
Сторінка1/12
Дата конвертації13.03.2017
Розмір242.99 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Миколаївський будівельний коледж

Київського національного університету будівництва і архітектури

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Методист коледжу Заступник директора

______ Н.М. Савченко з навчальної роботи

____________2015 р ________ О.В. Щербина

. ______________ 2015 р.

Англійська мова за професійним спрямуванням

Методична розробка

для практичних занять для підготовки

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010301

«Розробка програмного забезпечення»

за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»

3 курс

Розглянуто та затверджено Розробили викладачі:

на засіданні циклової комісії ______О.О. Боднар

філологічних дисциплін ______Ю.П. Завірюха

Протокол № ___ від ____2015р.

Голова циклової комісії

________Т.В. Коновалова

Миколаїв 2014

Рецензія


на
Методичну розробку до виконання практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська мова) за професійним спрямуванням» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст: 6.050103 «Програмна інженерія».

Методична розробка до виконання практичних занять складені викладачами Миколаївського будівельного коледжу Завірюхою Ю.П., Боднар О.О. відповідають навчальній програмі нормативної дисципліни «Англійська мова», методичним рекомендаціям Міністерства Освіти країни по складанню навчальних програм та вимогам до його складу, змісту,порядку розробки методичних вказівок з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.
Серед позитивних моментів розроблених методичної розробки слід відмітити:
1. Вміле компонування завдань. Перші завдання спрямовані на всебічну перевірку лексичного мінімуму, передбаченого учбовою програмою, при виконанні якого студент повинен продемонструвати творчу розумову діяльність. Завдання з граматики перевіряють глибину засвоєння граматичного матеріалу.
2. Акцент зроблено на те,що поряд із засвоєною лексикою необхідного лексичного мінімуму студент може показати вільне володіння цією лексикою у контексті заданої для висвітлення теми.
3. В роботі просліджується багатоваріантність можливих правильних відповідей, можливість показати більше, ніж передбачено програмою, творче інтегроване застосування тем і розділів нормативної дисципліни.
Варіанти завдань методичних вказівок відповідають програмним вимогам.
Досить чітко просліджується професійне спрямування роботи. Принцип комплексності перевірки знань студентів витримано.
Різноманітність варіантів завдань за їх складністю є досить широкою.
Рекомендується розширити тестове завдання,включивши до нього питання з морфологічної англійської мови.
В цілому робота відповідає вимогам до методичних розробок.

РЕЦЕНЗЕНТ:

Викладач кафедри іноземних мов

Миколаївського національного університету

ім. В.О. Сухомлинського

Пустовойченко Д.В.

_______________________

«_______» ___________ 2015 р.


Підпис
Затверджено


Начальник відділу кадрів
___________ / /.
«___» ____________ 20___р.

Загальні положення.

Згідно з робочою програмою курсу "Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням" для студентів за спеціальністю 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" студенти виконують:

А) у першому модулі 16 практичних занять, загальним обсягом 32 години

Б) у другому модулі 17 практичних занять, загальним обсягом 34 години

В) у третьому модулі 17 практичних занять, загальним обсягом 34 години

Г) у четвертому модулі 18 практичних занять, загальним обсягом 36 годин

Загальна мета викладання дисципліни полягає у вивченні студентами основ знань професійно-орієнтованої англійської мови за тематикою комп’ютерних технологій. Задача викладання дисципліни – оволодіння теоретичною базою та практичними навичками спілкування англійською мовою на професійній основі, вивчення граматичних конструкцій, лексичних виразів та зворотів, необхідних для спілкування, ознайомлення з основами ділового спілкування та листування. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати лексичний мінімум за темами наукового та професійного циклів,основні морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, орфографічні правила,фонетичні правила читання, вимови,основні правила і прийоми словотворення.

Кожне практичне заняття складається з 4 частин: лексика, базовий текст, вправи на опрацювання лексичного мінімуму, граматика.

Основним завданням під час виконання практичних занять є набуття студентами навичок читання, говоріння, слухання, письма

Зміст


 1. Загальні положення

Модуль 1

 1. Практична робота №1

 2. Практична робота №2

 3. Практична робота №3

 4. Практична робота №4

 5. Практична робота №5

 6. Практична робота №6

 7. Практична робота № 7

 8. Практична робота №8

 9. Практична робота №9

 10. Практична робота №10

 11. Практична робота №11

 12. Практична робота №12

 13. Практична робота №13

 14. Практична робота №14

 15. Практична робота №15

 16. Практична робота №16

 17. Практична робота№17

Модуль 2

 1. Практична робота №1

 2. Практична робота №2

 3. Практична робота №3

 4. Практична робота №4

 5. Практична робота №5

 6. Практична робота №6

 7. Практична робота № 7

 8. Практична робота №8

 9. Практична робота №9

 10. Практична робота №10

 11. Практична робота №11

 12. Практична робота №12

 13. Практична робота №13

 14. Практична робота №14

 15. Практична робота №15

 16. Практична робота №16

 17. Практична робота №17

 18. Практична робота №18

 19. Рекомендована література

Модуль 3 (34 години)

Практична робота № 1

Тема: Що таке компютер?

Мета:

Навчальна - активізувати знання, вміння та навички студентів зі спілкування англійською мовою, розвинути аудіо-фонетичні навички, навчити студентів бути активними творцями процесу навчання, навчитись систематизувати інформацію, закріпити за допомогою тренувальних вправ лексику уроку, прищепити інтерес до культури країни, мова якої вивчається.

Базова лексика до заняття

add (v) – додавати

apply (v) – застосовувати

carry out (v) – виконувати

computer (n) – комп’ютер, EOM

data (n) – дані

delete (v) – вилучати; усувати; витирати

device (n) – пристрій

divide (v) – ділити

information (n) – інформація

input (n) – уведення; вхідні дані; пристрій введення; (v) уводити дані

instruction (n) – команда

multiply (v) – множити

output (n) – виведення (даних); вихідні дані; пристрій виведення;

(v) виводити дані

process (v) – опрацьовувати; обробляти

processing – опрацювання; оброблення

set of instruction – набір команд

software (n) – програмне забезпечення

store (v) – зберігати; запам’ятовувати

substract (v) – віднімати


 1. Прочитайте та перекладіть текст

What is a Computer?

As with any problem-solving tool, you must understand the purposes forwhich computers can and cannot be used. What is the value of computers toyou? Over the last decade, computers have become more powerful, easier to

use, and less expensive. Thus, the effort required to apply computers in personal and professional pursuits is much simpler than it was a decade ago.Like all revolutionary technologies, such as electricity, telephones, andautomobiles, computers have been embraced by individuals and organizationsrather quickly. Thus, a certain amount of computer literacy is necessary tokeep pace with rapid technological advances. Computers, although important,

are not an end in themselves. They are simply tools. They are really nothingmore than unusually fast and precise machines with an extraordinary ability to remember massive amount of detail. The computer’s speciality isdata processing, performing specific operations on data: adding, substracting, multiplying, and dividing numbers and comparing them and remembering them. These fundamental operations, conducted in countless combi-

nations at tremendous speed, are the essence of all the computer’s enormouslyvaried applications. The computer can thus answer some highly complex questions, although the human being must tell it what to do and how to do it.

A computer is an electronic device that can accept input, process it according to a set of instructions, store the instructions and the results of processing, and produce results as its output.The facts, numbers, letters, and images input to a computer are calleddata. The instructions that carry out the processing are called computerprograms or software. The output, intended for use and interpretationby people, is called information.


Вправи на опрацювання лексичного мінімуму

 1. Перекладіть лексику до тексту

Приймати вхідні дані, виконувати опрацювання, програмне забезпе-чення, зберігати (запам’ятовувати) команди, надзвичайно швидкі й точнімашини, виконання специфічних операцій, основні операції, величезнашвидкість, пристрій, вихідні дані, відповідно дo, революційні технології,численні комбінації, порівнювати, застосовувати комп’ютери.

3. Підберить правильну інтерпретацію

1. computer

2. data

3. input


4. output

5. software

6. information

7. instruction

a. Output, intended for use and interpretation by people.

b. The facts numbers, letters, and images input to acomputer.

c. An electronic device that can accept input, process itaccording to a set of instructions, store the instructions and the results of processing, and produce theresults as its output.

d. A basic unit of a program that specifies what actionis to be performed on what data.

e. Programs that control the functions of a computer

system.


f. The results of computer processing.

g. The process of transferring data into a computer system.4. Дайте відповіді на запитання

1. What is a computer?

2. What do we call facts, numbers, letters, and images input to a com-

puter?


3. What do we call software?

4. What do we call the output intended for use and interpretation by

people?

5. In what spheres are computers being used now?6. What is the computer’s specialty?

7. What is the difference between data and information?


Короткі теоретичні відомості з матеріалу

Інфінитив

Інфінітив — це неособова форма дієслова, яка поєднує властивості дієслова і іменника. Інфінітивзвичайновживаєтьсязчасткою to. Be sure to come. I am so glad to have met you.На відміну від неозначеної форми дієслова в українській мові англійський інфінітив неперехідних дієслів має форми часу, аперехідних — форми часу і стану. Утворення форм інфінітива показано в такій таблиці.Таблиця форм інфінітива перехідних і неперехідних дієслів

  Форма інфінітива 

Неперехідне дієслово

Перехідне дієслово 

Active Voice

Passive Voice 

Indefinite (неозначений)

to come

to ask

to be asked

Continuous (тривалий)

to be coming

to be asking

 

Perfect (доконаний)

to have come

to have asked

to have been asked

Perfect Continuous (доконано-тривалий)

to have been coming

to have been asking

 


1. Поставьте to де потрібно

1. I like ... play the guitar. 2. My brother can ... speak French. 3. We had ... put on our overcoats because it was cold. 4. They wanted ... cross the river. 5. It is high time for you ... go to bed. 6. May I ... use your telephone? 7. They heard the girl ... cry out with joy. 8. I would rather ... stay at home today. 9. He did not want ... play in the yard any more. 10. Would you like ... go to England? 11. You look tired. You had better ... go home.

12. I wanted ... speak to Nick, but could not... find his telephone number. 13. It is time ... get up. 14. Let me ... help you with your homework. 15. I was planning ... do a lot of things yesterday. 16. I'd like ... speak to you. 17. I think I shall be able ... solve this problem. 18. What makes you ... think you are right? 19. I shall do all I can ... help you. 20. I like ... dance. 21. I'd like ... dance. 22. She made me ... repeat my words several times. 23. I saw him ... enter the room. 24. She did not let her mother ... go away. 25. Do you like ... listen to good music? 26. Would you like ... listen to good music? 27. Thatfunnyscenemademe ... laugh.


Практична робота № 2

Тема: Компютер у бізнесі

Мета:

Навчальна - активізувати знання, вміння та навички студентів зі спілкування англійською мовою, розвинути аудіо-фонетичні навички, навчити студентів бути активними творцями процесу навчання, навчитись систематизувати інформацію, закріпити за допомогою тренувальних вправ лексику уроку, прищепити інтерес до культури країни, мова якої вивчається.
Базова лексика до заняття

accomplish manually – виконувати вручну

artificial intelligence – штучний інтелект

database program – програма бази даних

expert system – експертна система

fax machine – факс

keep track of – слідкувати за

office automation – автоматизація діловодства

production and distribution of information – виробництво і поширення

інформації

spreadsheet (n) – електронна таблиця

withhold taxes – утримувати податки

word processing – опрацювання текстів


 1. Прочитайте та перекладіть текст

Computer in Business

Computers are used to help businesses automate the collection and processing of data, and the production and distribution of information. Ofcourse, these tasks can be accomplished manually, but factors such as in-

creased complexity of the business environment, rapid growth, increasedcompetition, the value of information, and even social pressure are encouraging businesses to adopt computers as solutions to many problems. One of

the earliest applications for computers was accounting and bookkeeping,activities that are concerned with recording and processing the basic business transactions of an organization. An order entry system accepts customer orders, checks the customer's credit status, and verifies that the ordered items are in stock. An accounts receivable system keeps track ofmoney received or owed by customers. An accounts payable system keepstrack of money owed to suppliers. In a business that produces goods, aninventory system keeps track of the goods on hand for sale or shipment tocustomers. A payroll system calculates employee pay checks and keepstrack of withholding taxes, employee benefits, insurance, and dues. A general ledger system summarizes all of the basic transactions and is used toproduce the information concerning the financial status of the business, suchas the chart of accounts, income statements, and balance sheets.Office automation is technology that reduces the amount of humaneffort necessary to perform tasks in the office. Today’s businesses have awide variety of office automation technology at their disposal. The list includes telephones, fax machines, and computers; word processing, spreadsheet, and database programs; and two-way cable and satellite communication systems. Each of these components is intended to automate a task orfunction that is presently performed manually.In the period from the 1960s to the present, offices were expanding sorapidly that it was assumed that more productive ways of producing anddistributing paperwork were needed. Attention began to focus on automating the repetitive tasks of the clerical worker, and the result was the evolution of office automation.An expert system is a computer system that solves specialized problems at the level of a human expert. Expert systems are a practical application of artificial intelligence (AI), the branch of computer science that attempts to (1) understand the nature of intelligence and (2) produce newclasses of intelligent computer systems by programming computers to perform tasks that require humanlike qualities, such as reasoning and perception.There is still debate whether computers will ever exhibit intelligenceequivalent to that of a human being. Certainly, few would argue that computers are good at manipulating data and arithmetic, often exceeding humancapabilities when solving specific problems in these areas. However, computers that can exhibit intuition, understanding, insight, or common senseare still far in the future.Вправи на опрацювання лексичного мінімуму


 1. Перекладіть лексику

Перевищувати здібності людини, здоровий глузд, спеціалізованіпроблеми, автоматизація діловодства, ділова операція, утримуватиподатки, штучний інтелект, у розпорядженні, на рівні людини галузь

комп’ютерної науки, значення (цінність) інформації, збір даних,продуктивний спосіб, розвиток, виконувати завдання, вирішуватиспецифічні проблеми.

3. Розкрийте дужки

1. Computers __________ in business since the 1960s. (use)

2. Scientists __________ still, if computers ____ ever intelligenceequivalent to that of a human being. (debate, exhibit)

3. Accounting and bookkeeping ______with recording and processingthe basic business transactions of an organization. (concern)

4. As a result, office automation ______ the amount of human effortnecessary to perform tasks in the office. (reduce)

5. Increased complexity of the business environment _______ computer application in office automation. (make for)

4. Дайте відповіді на запитання

1. What factors promoted a wide computer application in businesses?

2. In what business spheres were computers first applied?

3. What does the term “office automation” mean?

4. What components of office automation are at the disposal of today’s

businesses?

5. Are modern computers able to solve any problems at the level of

human expert?6. In what cases do computers exceed human capabilities?
Короткі теоретичні відомості з матеріалу

Словотвір в англійській мові

Нові слова (так само, як і нові значення слів) з'являються тоді, коли виникає необхідність назвати нові предмети або висловити дещо інше ставлення до вже відомих предметів або якось інакше охарактеризувати їх. Нові слова створюються з існуючих елементів мови (слів, основ, словотворчих афіксів) за існуючими моделями в результаті дії звичних способів словотворення. Наприклад, D - day (Decimal day)-слово, створене в період підготовки Англії до переходу на нову грошову систему, створено за зразком раніше існували в мові слів V - day (H - bomb, G - man).Порівняно недавно з'явилися абревіатури OPEC (Organisation of Petroleum Producing Countries), SALT (Strategic Arms Limitation Talks), VAT (valueadded tax) повторюють звичну модель типу USA і ВПС. Коли в розпал енергетичної кризи в капіталістичних країнах почали пропагувати велосипед, з'явилося нове скорочення АСВ (All Change to Bicycle). Скорочення утворене з початкових літер слів, складових пропозицію, так само як SOS (Saveour souls - сигнал лиха на морі), SNAFU (Situation normal. All fouled up .- вираз, популярне у військовому жаргоні під час другої світової війни, приблизними перекладом якого є Все в нормі. Кругом повна плутанина.). Дієслово decolonise, що з'явився в період масового завоювання незалежності колишніми колоніями, повторює структуру дієслів decode, decipher, demilitarise, demobilise, decompose.Порівняно нові похідні іменники draftee, conscriptee, evacuee, promisee, licencee, selectee, insuree і ін. створені по моделі: toaddress - anaddressee, torefer - areferee. Складноскорочені іменник petro - war створено основосложеніем, тобто тим же способом, що і раніше існували в мові слова psycho - war, psycho - therapy, electro - magnetism.Новоутворення можуть бути створені на базі будь-якого слова, яке сприймається як структурно-похідне і морфологічну будову якого може бути осмислений, хоча і не завжди правильно, з етимологічної точки зору. Так, загальновідомо, що іменник boycott сходить до імені власного (прізвища людини, якого пов'язують з цим видом протесту) і є за структурою простим непохідним словом. Але осмислення компонента boy як основи дало можливість утворити жартівливе слово ladycott - протест (бойкот) жінок-домогосподарок, які відмовляються купувати продукти, в якомусь певному магазині через непомірною дорожнечу. 'You know what a' ladycott 'is? According to the New York Times it's a new word which has been coined to describe the American housewives 'boycott of supermarkets' (MorningStar). Елемент - gram, виокремленізслів telegram і cablogram іосмисленийякморфемазізначенням посилаєтьсяпотелеграфу, увійшовдо новоутворення candygram - телеграмаздоданоюдонеїкоробкоюцукерок. Наприклад: Send yourfriends a candy - gram. (Advertisement). Цікавопоходження. іменників beefburger і cheeseburger. Слова створені за зразком hamburger (Рубанийбіфштекс), осмисленогонеякпохідне слово (від Hamburg), аякскладнезосновою ham -. Компонент - mat, якби сконцентрував усобі значення іменника automat і вичленовування з слів automat, mailomat, включений як морфемив новоутворення laundromat (Пральня самообслуговування). Не всі новоутворення входять умову в якостінових словникових одиниць. Нові слова, вжиті окремими особами, але не є узуальнимі, тобто звичними для решти говорять даному мовою людей і не зустрічаються в їхній мові, називають окказіональнимі словами. Окказіональние слова створюються за існуючими в мові моделями в результаті дії продуктивних способів словотворення. Наприклад: бандитизм на екрані - про фільми за участю Джеймса онда (Літературна газета), времяход (В. Бахнов), уконторіть (Д. Гранін). What a garbage-brained fellow! (A. Christie). I am uncled and mother-in-lawed in Texas. (J. Steinbeck). Some of the developments of today are: cinerama, 3-D, and even smellovision. There was a poster advertising the technique: 'First they moved (1893), then they talked (1927), now they smell (1959)' (N. Tucker). Indispensable for seasiders! (Advertisement). The candle is wiltless and dripless. (Advertisement).Окказіональниесловав словниках нефіксуються. Для розуміння їхслід встановити, яким способом і за якою структурної моделі створено даненовоутворення, іпереводитийого, виходячи із значення утворюють його основі словотворчих афіксів, а вразі конверсії – із значення вихідного слова.Новоутворення, використовуванібільшістюговорятьданомумовоюлюдей, алещоз'явилисявмовіпорівнянонедавно, називаютьнеологізмами.Однак, оскількичас, протягомякогоновоутвореннявважаєтьсянеологізмом, у лінгвістичній літературініденеуточнено, поняття «неологізм» єдоситьневизначеним.
Практична робота № 3


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Тов «Науково-виробниче підприємство «енглер» едрпоу 36938941, іпн 369389426588
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Скачати 242.99 Kb.

 • Англійська мова за професійним спрямуванням Методичн а розробка
 • Миколаїв 2014
 • Зміст Загальні положення Модуль 1 Практична робота №1 Практична робота №2
 • Практична робота №8 Практична робота №9 Практична робота №10 Практична робота №11 Практична робота №12
 • Практична робота №13 Практична робота №14 Практична робота №15 Практична робота №16 Практична робота
 • Практична робота №4 Практична робота №5 Практична робота №6 Практична робота № 7 Практична робота №8
 • Практична робота №9 Практична робота №10 Практична робота №11 Практична робота №12 Практична робота №13
 • Практична робота №14 Практична робота №15 Практична робота №16 Практична робота №17 Практична робота
 • Базова лексика до заняття
 • Прочитайте та перекладіть текст What is a Computer
 • Вправи на опрацювання лексичного мінімуму Перекладіть лексику до тексту
 • 3. Підберить правильну інтерпретацію
 • 4. Дайте відповіді на запитання
 • Короткі теоретичні відомості з матеріалу Інфінитив
 • Таблиця
 • Форма інфінітива Неперехідне дієслово
 • Indefinite (неозначений)
 • Perfect Continuous (доконано-тривалий)
 • 1. Поставьте to де потрібно
 • Практична робота № 2 Тема: Комп ‘ ютер у бізнесі Мета: Навчальна
 • Прочитайте та перекладіть текст Computer in Business
 • Вправи на опрацювання лексичного мінімуму
 • Словотвір в англійській мові