Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВ. Н. Каразіна Геолого-географічний факультет

В. Н. Каразіна Геолого-географічний факультет
Сторінка1/5
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти та науки України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної географії та картографії

ПРАСУЛ Ю.І., КОПАНІШИНА К.М.

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

РОБОТА З АЕРО- ТА КОСМОЗНІМКАМИ

(матеріали до модуля 2)


для студентів 2 курсу

Харків 2009

УДК 528.87

ББК 26.12

П70


Рекомендовано Вченою радою геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.

Фізи́чна геогра́фія - наука про природу та антропогенні зміни ландшафтної оболонки Землі, що є середовищем життєдіяльності людства та земної біоти загалом.

Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна.

Каразіна


(протокол № 9 від 17 квітня 2009 р.)
Рецензент: к. геогр. н., старший науковий співробітник відділу картографії Інституту географії НАН України Ляшенко Д.О.
Прасул Ю.І., Копанішина К.М.

Дистанційне зондування Землі. Робота з аеро- та космознімками (матеріали до модуля 2). – Харків: Форт , 2009. – 51 с.

Навчально-методичний комплекс з модуля 2 «Робота з аеро- та космознімками» дисципліни «Дистанційне зондування Землі» розроблений відповідно до діючих вимог, що стосуються запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється докторам і кандидатам наук із стажем наукової роботи не менше трьох років, які працюють у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації або наукових установах та організаціях до них прирівняних і зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектору, лабораторії), завідувача кафедри або призначені на посади ректора, проректора з навчальної та наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року та опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п'яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві - без співавторів.

Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

З урахуванням наявності необхідного навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни та досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти даний комплекс містить такі складові: анотація дисципліни, навчальна програма, робоча програма з модуля 2, теоретичний матеріал, інструктивно-методичні матеріали до практичного заняття, завдання для підготовки та проведення поточного контролю, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів, які можна використати як питання контрольної роботи для студентів заочної та дистанційної форми навчання.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.

Навчально-методичний комплекс призначений для підготовки фахівців спеціальності «Географія».

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

УДК 528.87ББК 26.12
ЗМІСТ

стор.

Вступ

4

Анотація дисципліни

5

Навчальна програма дисципліни

7

Робоча програма з модуля 2
Тематичні плани з модуля 2
Система поточного контролю
Навчальні матеріали до модуля 2:Змістовний модуль 5 «Властивості знімків»Тема 9.

Геометричні властивості знімківТема 10.

Зображувальні властивості знімківТема 11.

Інформаційні властивості знімківЗмістовний модуль 6 «Дешифрування знімків»Тема 12.

Первинна обробка зображеньТема 13.

Дешифрування знімків, прилади для дешифруванняТема 14.

Дешифрування окремих елементівТема 15.

Комп’ютерна обробка знімків
Практичні роботи до модуля 2№ 4.

Прив’язка та визначення масштабу аеро- чи космознімку№ 5.

Визначення координат центру та кутів аеро- чи космознімку№ 6.

Графічне трансформування знімків та їх масштабування№ 7.

Дешифрування знімків
Питання для самоперевірки
Приклад модульних завдань
Рекомендована література
ВСТУП
З розвитком людського суспільства все тісніше стають зв'язки людини з природою.

Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.

Своєю працею вона ширше освоює природні ресурси.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Для раціонального використання природи необхідно знати земні ландшафти, особливість процесів, що відбуваються у навколишньому середовищі.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).

Ландша́фт (від нім. Landschaft - вигляд простору, краєвид, де Land - земля, територія, простір і schaft - суфікс, що означує взаємодію, взаємний зв'язок) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі. Відтак, якщо у загальному розумінні, ландшафт це будь-який простір з характерним виглядом, то у географічному - це простір з характерним виглядом у межах ландшафтної оболонки Землі. Ландшафти мають різні розміри: від невеликих локальних утворень (річкові заплави й тераси, ерозійні яри і балки, гляціальні долини і горби тощо), до геокомплексів регіонального (рівнинні й гірські простори, континенти й океани тощо) й глобального (ландшафтна оболонки Землі) рівня.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

Вивчення природи Землі - важлива задача комплексу методів досліджень, в число яких сьогодні входять і дистанційні методи дослідження. Завдяки дистанційним методам вивчення земної поверхні, що базується на використанні штучних супутників Землі, забезпечених спеціальним оснащенням, уявлення про будову і структуру Землі і навколишніх планет стало більш досконалим, а дослідницька наукова діяльність, що ведеться в надрах та на земній поверхні – більш продуктивною.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.

Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Шту́чний супу́тник - об'єкт, поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини. Інколи називається просто супутник, однак в такому випадку слід відрізняти від природних супутників, таких як Місяць.

Виявлення і розпізнавання на знімках об’єктів місцевості, морфометричних і морфологічних характеристик, встановлення взаємозв’язку їх з іншими об’єктами представляє суть дешифрування.Отже, дешифрування аерокосмознімків – це процес, за допомогою якого розкривається зміст аерокосмознімків, тобто встановлюється відповідність між об’єктами досліджень та їх фотографічними зображеннями;

Шифрува́ння - оборотне перетворення даних, з метою приховання інформації. Шифрування з'явилось близько 4 тис. років назад. Першим відомим зразком шифру вважається єгипетський текст, створений приблизно в 1900 р.

Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.

виявляється якісна та кількісна характеристика об’єктів, їх взаємне положення та зв’язок. Це стало новим словом в географії та картографії.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни – “Дистанційне зондування Землі”.

Лектор – Прасул Юлія Іванівна, к. геогр. н., доцент.

Статус – обов’язковий. Курс – 2, 3 семестр.

Кількість – кредитів – 3, академічних годин – 108 (у т.ч. лекції – 36, практичні заняття – 18, самостійна робота – 54).

Академі́зм - стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі «високого мистецтва» - насамперед національними академіями мистецтв з використанням спадщини античності та Відродження.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.Попередні умови для вивчення – знання основ картографії, топографії, основ дешифрування аерокосмічних знімків, фізики та інших дисципліни географічного та картографічного циклів.

Топографія (від дав.-гр. τόπος - місце; γράφω - пишу) - науково-технічна дисципліна, що займається географічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків.Опис курсу: Зміст курсу полягає в засвоєнні знань дистанційних методів картографічних досліджень, в оволодінні навичками створення та оновлення топографічних, загальногеографічних та тематичних картографічних творів за даними дистанційних зйомок. Особлива увага приділяється вивченню сучасних технологій картографування на основі даних аерокосмічного дослідження Землі, проблемам аерокосмічного картографування. Дисципліна міцно пов'язана з практичними вимогами шкільної освіти при вивченні окремих тем з курсу "Географія".

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

Задачами курсу є: засвоєння студентами основних понять та термінів, історії розвитку дистанційних методів та їх використання в різних галузях, засвоєння та оволодіння навичками технології одержання аерокосмічних знімків, видів знімань та напрямків використання матеріалів дистанційного зондування, методів дешифрування знімків, їх властивостей та ознак, способів використання знімків при створенні та оновленні карт з метою дослідження географічних об’єктів та явищ, способів використання аерокосмічних знімків при комплексному вивченні та системному картографуванні природних ресурсів.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.Структура курсу – Модуль 1. Дистанційна інформація та шляхи її одержання (Вступ; Основи дистанційного зондування; Отримання дистанційної інформації; Матеріали дистанційного зондування);

Модуль 2. Робота з аеро- та космознімками (Властивості знімків; Дешифрування знімків);

Модуль 3. Використання даних дистанційних методів дослідження в географії (Напрями використання аерокосмічних знімків; Аерокосмічне картографування; Використання аерокосмічної інформації в практичній та науковій діяльності).

Форми та методи навчання – лекції, практичні роботи, консультації та самостійна робота студентів згідно програми курсу.

Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Навчально-методичне забезпечення – космічні знімки, географічні атласи, конспект лекцій, підручники та навчальні посібники.

Аерофотозніма́ння - фотографування земної поверхні з літака чи супутника за допомогою спеціальних аерофотокамер. Дистанційний метод вивчення земної поверхні шляхом фотографування в різних областях оптичного спектра з літака чи інших літальних апаратів.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.Мова викладання – українська.

Список рекомендованої літератури:

основної:

  1. Книжников Ю.Ф. Основы аэрокосмических методов географических исследований. - М.: МГУ, 1980. - 137с.

  2. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы географических исследований. – М.: Академия, 2004. – 336 с.

  3. Некос А.Н., Щукін Г.Г., Некос В.Ю. Дистанційні методи досліджень в екології. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 372 с.

  4. Смирнов Л.Е. Аэрокосмические методы географических исследований: Уч.пос. – Л.: Изд-во Ленинг. ун-та, 2003. – 304 с.

додаткової:

  1. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. – К.: Вища школа, 1993. – 456 с.

  2. Картография с основами топографии / Под ред Г.Ю.Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. – 576 с.

  3. Кравцова В.И. Космическое картографирование. - М.: МГУ, 1977. - 168с.

  4. Кравцова В.И. Материалы космических съемок и их использование в географических исследованиях. - М.: МГУ, 1980. - 98с.

  5. Сердюков В.М., Патыченко Г.А., Синельников Д.А. Аэрокосмические методы в географических исследованиях: Уч. пос. Киев: Выща школа, 1987. – 222 с.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Пояснювальна записка.

Програма дисципліни «Дистанційне зондування Землі» для вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для підготовки бакалаврів спеціальності «Географія» напряму підготовки «Географія» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки фахівців та навчального плану, затвердженими МОН України в установленому порядку.

Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи органу з оцінки відповідності. Акредитація - сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у певній державі чи міжнародній організації.

Бакала́вр - рівень вищої освіти, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Згідно з навчальним планом дисципліна викладається протягом третього семестру другого курсу. Вона відноситься до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки для спеціальності «Географія» Ця дисципліна передує вивченню низки фахових дисциплін, що передбачає інтеграцію та формування умінь застосовувати набуті знання та вміння в процесі подальшого навчання та професійної діяльності. Їй належить чільне місце в колі предметів, які формують науковий світогляд майбутніх фахівців географів.

Навчальна дисципліна охоплює широке коло питань вивчення теоретико-методичного арсеналу дистанційних методів зондування та використання космічних і аерознімків в процесі дослідження географічних процесів та явищ.

Мета навчальної дисципліни – формування теоретичних знань в галузі дистанційного зондування Землі, опанування практичних умінь використання знімків в науковій та виробничій діяльності.

Ко́смос (від грец. κόσμος - «порядок») - одне з ключових понять давньогрецької історії та культури. Вживалося на позначення встановленого Богом (богами, Божеством) Всесвітнього Ладу, Порядку - на противагу Хаосу - Всесвітньому Безладу.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Дистанці́йне зондува́ння Землі (ДЗЗ)́ - спостереження поверхні Землі авіаційними і космічними засобами, оснащеними різноманітними видами знімальної апаратури.

Дисципліна “Дистанційне зондування Землі” міцно пов’язана з іншими дисциплінами географічного та картографічного циклів і є складовою частиною системи географічних наук. Дисципліни, що забезпечують викладання курсу – картографія, фізика, математика, кліматологія, землезнавство, географія та інші дисципліни природничого та картографічного циклів.

Кліматоло́гія (від грец. κλίμα - «нахил» і -λογία - «знання») - наука, що вивчає питання кліматоутворення, опис і класифікацію клімату земної кулі, антропогенні впливи на клімат. Відноситься до географічних наук, оскільки клімат є географічною характеристикою.

Землезна́вство, або зага́льна фізи́чна геогра́фія - наука про будову довколишнього середовища людства (географічну оболонку). База у вирішенні сучасних глобальних проблем людства. Сучасний підхід землезнавства у пізнанні планетарних механізмів виходить з позицій феномена самоорганізації, тобто здатності самодовільно підтримувати, зберігати й удосконалювати власну організацію за умов постійного впливу зовнішніх чинників та внутрішніх перебудов. Саме в пізнанні цих аспектів планетарних механізмів полягає передумова науково обґрунтованого природокористування та стійкого розвитку людства.Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни

Програма побудована за модульним принципом і складається з 3 модулів, які в свою чергу поділяються на 9 змістовних модулів. Кожен модуль є логічно завершеною частиною курсу.Модуль 1. Дистанційна інформація та шляхи її одержання (Вступ: Основні поняття, сутність та зміст дисципліни «Дистанційне зондування Землі». Предмет та задачі курсу. Поняття та сутність дистанційних методів географічних досліджень. Наукові школи.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Наукова школа (рос. научная школа, англ. scientific school, нім. wissenschaftliche Schule f, Richtung f) - форма організації колективної наукової праці співробітників НДІ, ВНЗ, наукового центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого.

Сучасні напрями досліджень. Основи дистанційного зондування: Історія розвитку дистанційних методів зондування земної поверхні. Фізичні основи дистанційних методів дослідження. Отримання дистанційної інформації: Класифікація знімання. Технології одержання знімків. Характеристики природничих супутників. Матеріали дистанційного зондування: Матеріали аерозйомки. Фонд космічних знімків).

Модуль 2. Робота з аеро- та космознімками (Властивості знімків: Геометричні властивості знімків. Визначення масштабу.

Масштаб, мірило (від нім. Maß - міра, і нім. Stab - палка) - відношення розмірів об'єкта, виконаних без спотворень, до інших номінальних значень. Масштаб це число, що може бути більше 1, якщо розміри об'єкту ненадійні, креслення дрібних деталей) - це називають масштабом збільшення, або менше 1 (плани будинків, топографічні та географічні карти, карти зоряного неба) - масштаб зменшення.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Зображувальні властивості знімків. Фотографічна генералізація.

Генералізація (рос. генерализация, англ. generalization, нім. Generalisierung f) - процес відбору і узагальнення якісних і кількісних характеристик карти в картографії. Мета генералізації - виділення основних типових рис та особливостей об'єкта згідно з призначенням карти, її масштабом.

Інформаційні властивості знімків. Дешифрування знімків: Первинна обробка зображень. Підготовка знімків до дешифрування. Види перетворення знімків. Дешифрування знімків. Види дешифрування. Ознаки дешифрування. Дешифрування окремих елементів місцевості. Прилади для дешифрування та робота з ними. Автоматизація дешифрувальних робіт).

Модуль 3. Використання даних дистанційних методів дослідження (Напрями використання аерокосмічних знімків: Напрямки використання знімків в географічних дослідженнях. Географічні інформаційні системи: можливості обробки даних космічних засобів контролю навколишнього середовища.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Аерокосмічне картографування: Фотокартографічні твори. Недоліки та переваги аерокосмічного картографування. Технологічні схеми. Використання аерокосмічної інформації в практичній та науковій діяльності: Дистанційні методи досліджень рельєфу. Дистанційні методи досліджень клімату. Дистанційні методи досліджень ґрунтів. Дистанційні методи досліджень ландшафтів. Дистанційні методи досліджень генезису географічних об’єктів. Дистанційні методи досліджень в системі моніторингу природного середовища тощо).

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

Під час вивчення курсу «Дистанційне зондування Землі» передбачені лекції (інформаційні, проблемні), самостійні і практичні роботи студентів (з даними дистанційного зондування Землі, статистичним матеріалом, різноманітними картами та ін.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

), використання комп’ютерів, консультації, поточний та підсумковий контроль.

Поточний та підсумковий контроль якості знань та практичних умінь, набутих у процесі вивчення курсу „Дистанційне зондування землі”, здійснюється шляхом поточного контрольно-тестового моніторингу успішності засвоєння навчального матеріалу; бального оцінювання знань, набутих в процесі самостійної підготовки та вмінь, проявлених у процесі виконання практичних робіт; підсумовуючого контролю обсягу набутих знань відповідно до вимог Болонського процесу.

Боло́нія (італ. Bologna від лат. Bononia) - одне з найважливіших міст Італії, центр регіону Емілія-Романья та однойменної провінції. Болонія розміщена на відстані близько 310 км на північ від Риму. Це сьоме за кількістю населення місто в Італії - 380 635 осіб (2012).

Я́кості знань - в педагогіці - співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння.

Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.

Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за 100-бальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.
РОБОЧА ПРОГРАМА З МОДУЛЯ 2

Програмований матеріал з модуля 2 «Робота з аеро- та космознімками» поділено на 2 змістовних модуля: Властивості знімків; Дешифрування знімків.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, практичні роботи, самостійна та індивідуальна робота студентів.Засвоєння окремих тем та змістовних модулів контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по його завершенню на підсумковому занятті.

Структурований план підготовки з модуля 2 «Робота з аеро- та космознімками»: всього годин – 40 (1,1 кредитів), кількість аудиторних годин – 20, з них – лекційні – 12, практичні – 8;

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

самостійна робота студентів – 20 годин.

Мета вивчення модуля – сформувати у студентів первинні знання та вміння з технології роботи та обробки аерокосмічних знімків, ознайомити з теоретичними та практичними основами дешифрування знімків.

Зміст модуля 2 «Робота з аеро- та космознімками»:

Змістовний модуль 6 «Властивості знімків»

Конкретні цілі: знати основні властивості знімків: геометричні, інформаційні, зображувальні;

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

похибки, які пов’язані з кожною із цих властивостей та способами їх усунення; уміти визначати масштаб аеро- та космознімку різними способами, переходити від масштабу знімку до масштабу карти, визначати координати центру та кутів знімку (аеро- та космо-) як мінімум двома способами.

Тема 9. Геометричні властивості знімків. Фотограмметрія. Визначення масштабу планового знімку за параметрами фотоапарату та висотою фотографування, за відстанню на місцевості, за відстанню на карті.

Фотограмме́трія (грец. φως, у родовому відмінку φοτος - світло, γραμμα - написання, μετρεω - вимірюю) - наука, котра вивчає явища, форми й положення різних предметів у просторі, об'єкти та їх розміри шляхом вимірювань їх фотографічного зображення.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.

Фотокамера - прилад для фіксації зображень матеріальних об'єктів за допомогою світла на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті).

Точність визначення масштабу. Перспективність знімків. Спотворення за рельєф. Корисна площа знімків. Геометрична корекція знімків. Прив’язка та визначення меж і координат знімку.

Тема 10. Зображувальні властивості знімків. Рисунок зображення. Структура та текстура рисунку.

Геометричний стиль, або Геометрика - тип давньогрецького вазопису, характерний для доби кінця «темних віків в Греції» близько 900-700 років до н. е. Геометричний стиль витіснив протогеометричний стиль.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

Фотографічна генералізація, її принципи та властивості. Метричне та змістовне узагальнення зображення.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Перетворення та фільтрація знімків.

Тема 11. Інформаційні властивості знімків. Поняття інформації, вимоги до неї. Наочність знімків. Виразність зображення. Навантаження знімків. Комплексність і сучасність знімків. Інформативність знімків.

Фільтра́ція (рос. фильтрация, англ. filtration, нім. Filtration f, Filtern n, Filterung f, Filtrierung f) - процес проходження розчину чи суспензії через пористу перегородку (мембрану) за різницею гідростатичного тиску з обох боків мембрани, причому розмір профільтрованих часточок обмежується діаметром пор.

Інформативність - категорія, що забезпечує вербалізовану організацію знань, їх осмислення, передавання та кодування читачем. Інформативність (в теорії тексту) трактується в широкомому сенсі як весь її зміст повідомлення і в вузькому сенсі - як нове знання, яке є в тексті.

Інформаційна ємкість.

Змістовний модуль 7 «Дешифрування знімків»

Конкретні цілі: знати основні види обробки матеріалів дистанційного зондування, етапи підготовки знімків до використання та їх сутність, ознаки дешифрування, сучасні технології дешифрувальних робіт; уміти обробляти матеріали аерокосмічних зйомок відповідно до поставлених завдань, перетворювати знімки, дешифрувати дані дистанційного зондування, використовувати карту в процесі дешифрування.

Тема 12. Первинна обробка зображень. Підготовка знімків до дешифрування. Види перетворення знімків. Трансформування знімків. Види трансформування. Графічне трансформування. Фотомеханічне трансформування. Електронне трансформування.

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).

Ортотрансформування. Фотоплан.

Тема 13. Дешифрування знімків, прилади для дешифрування. Поняття дешифрування. Якість дешифрування. Види дешифрування. Ознаки дешифрування: прямі (розмір, форма, тон, колір, тіні) і непрямі (ландшафтні, соціально-географічні). Особливості стереоскопічного зору. Стереоскоп, стереоскопічна пара знімків. Стереокомпаратор.

Тема 14. Дешифрування окремих елементів. Ознаки і принципи дешифрування населених пунктів, транспортної мережі, рельєфу, гідрографічних об’єктів, рослинного покриву, ґрунтів, сільськогосподарських земель.

Гідрогра́фія - розділ гідрології суходолу, який вивчає й описує водні об'єкти (річки, озера тощо), їхнє розташування, походження, розміри, режим, зв'язки з іншими елементами географічного середовища - кліматом, гірськими породами, ґрунтами, рослинністю, рельєфом тощо.

Транспортна мережа, або ядро мережі (backbone або core network), - це універсальна мережа, що реалізує функції транспортування/комутації й об’єднує окремі мережі доступу із забезпеченням транзиту трафіка між ними високошвидкісними каналами.

Росли́нність (лат. vegetatio, ōnis f) - сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) планети в цілому або її окремих регіонів та місцевостей.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Відміни між дешифруванням аерофотознімків та космічних знімків.

Тема 15. Комп’ютерна обробка знімків. Властивості цифрових знімків. Спеціальні комп’ютерні програми. Етапи комп’ютерної обробки цифрових знімків. Автоматизоване дешифрування. Кластеризація, класифікація об’єктів. Автоматизоване вимірювання.

Вимі́рювання - пізнавальний процес визначення числового значення вимірюваної величини, а також дія, спрямована на знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом, порівнюючи її з одиницею вимірювання за допомогою засобів вимірювальної техніки.


Структура залікового кредиту модуля 2

«Робота з аеро- та космознімками»Тема

лекції

Прак.

зан.


СРС

Індивідуальна робота

Змістовний модуль 6. Властивості знімків

9. Геометричні властивості знімків

2

4

4

Вивчення властивостей знімків за навчальною та науковою літературою

10. Зображувальні властивості знімків

111. Інформаційні властивості знімків.

1Змістовний модуль 7. Дешифрування знімків

12. Первинна обробка зображень

2

2

4

Ознайомлення з різними видами первинної обробки зображень

13. Дешифрування знімків, прилади для дешифрування

2
2

Ознайомлення з комплексними дешифрувальними ознаками

14. Дешифрування окремих елементів

2

2
15. Комп’ютерна обробка знімків

1
8

Освоєння технології комп’ютерної обробки знімків

Проміжний контроль засвоєння модулю 2

1
2
Усього годин – 40

12

8

20
Кредитів ECTS – 1,1 кредитів. Аудиторна робота – 50%, СРС – 50%


  1   2   3   4   5