Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВ. Н. Каразіна Введено в дію наказом від 08. 05. 2019 р. №0202-1/267 освітньо-професійна програма

Скачати 422.88 Kb.

В. Н. Каразіна Введено в дію наказом від 08. 05. 2019 р. №0202-1/267 освітньо-професійна програма
Скачати 422.88 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.02.2020
Розмір422.88 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна


Введено в дію наказом від 08.05.2019 р.

№ 0202-1/267

освітньо-професійна програмаКомп’ютерна інженерія
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Затверджено вченою радою університету “_22_” _квітня 2019 року, протокол №5.ПЕРЕДМОВА


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ

 1. Шматков Сергій Ігорович, д. т. н., проф., завідувач. кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, голова проектної групи.

 2. Толстолузька О.Г. д. т. н., с.н.с. професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки

 3. Лосев Ю. І. д. т. н., проф., професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки


Мета програми: узагальнює зміст навчання, встановлює вимоги до змісту та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія.

Обсяг програми

Цикл підготовкиМаксимальний навчальний час за циклами
(академічних годин/кредитівECTS)

1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

450/15

1.2 Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

1080/36

1.3 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3780/126

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

2.1 Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

270/9

2.2 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

1260/42

3. ПРАКТИКА(у числі нормативних навчальних дисциплін)

Виробнича практика

150/5

Переддипломна практика

150/5

Підготовка бакалаврської роботи

60/6

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ

7200/240


Нормативний термін навчання – 4 роки.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, і вимоги до професійного відбору вступників.

 • До вищого навчального закладу за 123 «Комп’ютерна інженерія» приймаються на загальних засадах особи без обмеження віку, які мають повну загальну середню освіту або освітній рівень молодшого спеціаліста.

 • Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або(та) професійну підготовку встановленого зразка.

 • Для забезпечення ефективності реалізації задач освітньої та професійної підготовки, під час відбору абітурієнтів на вступних іспитах чи співбесідах ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених стандартом повної загальної середньої освіти.

Результати навчання (компетенції), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти.


Компетенція

Шифр

компетенції

Компетенції соціально–особистісні:

КСО
Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики)

КСО.01
Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя

КСО.02
Здатність учитися

КСО.03
Здатність до критики й самокритики

КСО.04
Креативність, здатність до системного мислення

КСО.05
Адаптивність і комунікабельність

КСО.06
Наполегливість у досягненні мети

КСО.07
Толерантність

КСО.08
Екологічна грамотність

КСО.09
Інструментальні компетенції

КІ
Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою

КІ 01
Знання іншої мови (мов)

КІ 02
Навички роботи з комп'ютером

КІ 03
Навички управління інформацією

КІ 04
Дослідницькі навички

КІ 05
Загальнонаукові компетенції:

КЗН
Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей та уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності

КЗН.01

Базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи у сфері захисту інформації

КЗН.02
Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси

КЗН.03
Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін 

КЗН.04
Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін

КЗН.05
Професійні компетенції
Загально – професійні:

КЗП
Базові знання теорії кіл, сигналів та процесів в електроніці

КЗП.01
Знання архітектури комп’ютера

КЗП.02
Знання організації інформаційно-обчислювальних процесів і систем

КЗП.03
Сучасні уявлення про інформаційні технології

КЗП.04
Сучасні уявлення про призначення, структуру та принципи побудови інформаційних і комунікаційних систем

КЗП.05

Знання структури і методів роботи з базами даних та знань

КЗП.06
Володіння методами та засобами програмування мовами високого та низького рівня

КЗП.07
Знання принципів роботи операційних систем

КЗП.08
Володіння спеціалізованими програмними пакетами

КЗП.09
Знання структури, організації відкритих комп’ютерних систем

КЗП.10
Знання протоколів передачі даних в інформаційних системах

КЗП.11
Знання теорії цифрової обробки сигналів

КЗП.12
Сучасні уявлення про будову, призначення та застосування спеціальних мікропроцесорів

КЗП.13
Сучасні уявлення про методи перетворення та обробки інформації

КЗП.14
Знання й застосування на практиці теорії ймовірності і математичної статистики

КЗП.15
Здатність планувати й реалізувати відповідні заходи, щодо захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах

КЗП.16
Знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства України в галузі інформаційної безпеки

КЗП.17
Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці

КЗП.18
Здатність використовувати основні поняття, принципи та методи технологій тестування програмних продуктів (ПП), здійснювати планування тестування, розробку тестових сценаріїв та процедур, аналізувати особливості розробки й генерації тестів, здійснювати автоматизацію тестового циклу, документування тестування.

КЗП.19
Спеціалізовано – професійні:

КСП
Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі математики (математичної статистики), для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання у сфері комп’ютерного моделювання

КСП.01
Здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання обчислювальної техніки 

КСП.02
Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі механіки, фізики, електрики, магнетизму, оптики, ядерної фізики для дослідження у сфері комп’ютерної інженерії 

КСП.03
Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички в сфері математики, фізики, електроніки, програмування для оволодіння теорії й методів побудови інформаційних та комунікаційних систем

КСП.04
Здатність розробляти і координувати процеси, фази життєвого циклу програмних систем на основі застосування відповідних моделей, методів та технологій розробки програмного забезпечення

КСП.05
Професійно-профільовані знання й уміння в галузі управління

КСП.06
Професійно-профільовані знання й уміння в галузі документального та правового забезпечення

КСП.07
Професійно-профільовані знання й уміння в галузі програмування

КСП.08
Професійно-профільовані знання й уміння в галузі адміністрування інформаційних систем

КСП.09
  1   2   3


Скачати 422.88 Kb.

 • ПЕРЕДМОВА РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ Шматков Сергій Ігорович
 • Толстолузька О.Г.
 • ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 7200/240 Нормативний термін навчання
 • Результати навчання (компетенції), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти.
 • Компетенція Шифр компетенції
 • Інструментальні компетенції КІ
 • Загальнонаукові компетенції: КЗН
 • Професійні компетенції Загально – професійні
 • Спеціалізовано – професійні: КСП