Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВ о. начальника Чернігівської митниці дфс

Скачати 93.32 Kb.

В о. начальника Чернігівської митниці дфс
Скачати 93.32 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір93.32 Kb.

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Чернігівської митниці ДФС


_______________ В.М.Супроненко

" ____ " __________ 20___ року

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії "Б"-


завідувача сектору інформаційних технологій

Чернігівської митниці ДФС


(1 вакансія)


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

1.Забезпечення функціонування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів із застосуванням митної декларації (далі – МД)
2.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення дотриманням норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Впровадження та забезпечення функціонування програмно – інформаційних комплексів (далі – ПІК), автоматизованої системи митного оформлення (далі – АСМО) в митниці.
3.Впровадження та подальша технічна підтримка функціонування довідників та каталогів ПІК, АСМО, розроблених ДФС.
4.Організація і забезпечення створення, функціонування у належному режимі, обслуговування, ремонту та модернізації локальних обчислювальних мереж (далі – ЛОМ), інформаційно-телекомунікаційних комплексів ЄАІС (далі – ІТК) митниці.
5.Організація та здійснення підключення митниці до мережі Інтернет, забезпечення функціонування, обслуговування та супроводження вузла доступу до мережі Інтернет в митниці.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

6.Здійснення контролю та проведення перевірок виконання структурними підрозділами митниці правил користування ЛОМ, ІТК, та відомчою телекомунікаційною мережею (далі – ВТМ).
7.Здійснення заходів щодо оптимального розподілу та перерозподілу засобів обчислювальної техніки (далі – ЗОТ) між структурними підрозділами митниці з метою найбільш ефективного їх використання.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

8.Впровадження, організація обслуговування та ремонту ЗОТ митниці.
9.Здійснення в межах компетенції Сектору процедур митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, забезпечення експлуатації програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки, телекомунікаційного обладнання, локальних комп’ютерних мереж та забезпечення організації та контролю за впровадженням і використанням програмно-інформаційних комплексів які використовуються в процесі митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.


Функції сектору
Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює підготовку та впровадження інструкцій, інших нормативних та розпорядчих документів, надання рекомендацій з питань закупівлі, впровадження та експлуатації ЗОТ;

- надає висновки про можливість і доцільність ремонту ЗОТ, які вийшли з ладу, визначення можливості їх подальшого використання, оформлення необхідної документації на їх списання через неможливість або недоцільність проведення ремонту;

- приймає участь у роботі комісії зі списання ЗОТ та комісії з прийняття-передання і перевірки матеріально-технічних засобів, що надаються ДФС у рамках проектів міжнародної технічної допомоги;

- здійснює проведення планових і позапланових перевірок підрозділів митниці з дотримання правил експлуатації ЗОТ з метою недопущення нецільового й некваліфікованого їх використання;

- забезпечує впровадження, організовує обслуговування та ремонт ЗОТ, забезпечує контроль ефективності функціонування ЗОТ;

- забезпечує розроблення пропозицій, узгодження проектної документації щодо оснащення ЗОТ митниці та прийом їх в експлуатацію;

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

- приймає участь у роботі відповідних комісій та підготовці матеріалів, необхідних для підписання договорів митниці на закупівлю у постачальників (виконавців) товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, а також забезпечення супроводження таких договорів;

- у межах своєї компетенції, забезпечує здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України з використанням АСМО «Інспектор», приймає участь в удосконаленні митних процедур з метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу;

- в межах компетенції, взаємодіє з іншими органами державної влади, які здійснюють, передбачені законодавством відповідні види державного контролю;

Митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом податків і зборів.
Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Ми́тниця - це державна установа, що контролює перевезення товарів через кордон, стягує митні платежі, виконує інші завдання відповідно до законодавства.
Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

- в межах компетенції, надає ДФС пропозиції та технічні специфікації при взаємодії з донорами міжнародної технічної допомоги (далі – МТД);

- проводить опрацювання законодавчих і нормативних актів, урядових рішень та ініціативи у сфері підвищення ефективності використання ЗОТ;

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

- забезпечує матеріально-технічним оснащенням наради, семінари та інші заходи, які проводяться митницею в межах компетенції сектору;

- готує та надає до ДФС пропозицій стосовно залучення та використання міжнародної технічної та зовнішньої допомоги та взаємодії з іноземними донорськими і виконавськими організаціями та Мінекономрозвитку відповідно до документації проектів міжнародної технічної допомоги;

- забезпечує за дорученням керівництва ДФС представництва ДФС, митниці у засіданнях наглядових рад, робочих груп, семінарах, тренінгах тощо, які проводяться під час підготовки до реалізації програм і проектів міжнародної технічної і зовнішньої допомоги та їх виконання;

- надає у межах компетенції методичну і практичну допомогу структурним підрозділам митниці;

- забезпечує адміністрування, створення баз даних митниці та забезпечує створення архівних копій баз даних;

- забезпечує реєстрацію користувачів баз даних, надання їм відповідних привілеїв при доступі до баз даних митниці з метою забезпечення захисту системи від несанкціонованого доступу;

- забезпечує адміністрування та супроводження інформаційних ресурсів митниці;

- забезпечує адміністрування користувачів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем (далі – АІАС), АСМО «Інспектор» та інших ПІК митниці;

- забезпечує інсталяцію та супроводження АІАС, автоматизованих систем, ПІК та АСМО;

- забезпечує супроводження програмного забезпечення баз даних АІАС, ПІК та АСМО які функціонують у режимі „клієнт–сервер”;

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Супроводження програмного забезпечення - процес покращення, оптимізації та виправлення дефектів у програмному забезпеченні після його вводу до експлуатації.

- забезпечує надання до ДФС зауважень і пропозицій щодо вдосконалення програмного забезпечення АІАС, ПІК та АСМО;

- проводить опрацювання законодавчих, нормативних документів, урядових рішень та ініціатив у сфері інформатизації;

- проводить налагодження роботи автоматизованих робочих місць з інформаційними ресурсами загального користування в митниці;

- забезпечує встановлення системного програмного забезпечення серверного обладнання та систем антивірусного захисту;

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

- забезпечує організацію та керування роботами у нештатних ситуаціях (при порушенні температурного режиму, аварійному відключенні електроживлення, спрацюванні сигналізації тощо);

- забезпечує підготовку матеріалів для проведення тендерних закупівель серверного обладнання та робіт для забезпечення функціонування серверного приміщення.

- забезпечує підготовку і супроводження угод із закупівлі серверного обладнання для забезпечення функціонування серверних приміщень;

- забезпечує підготовку та надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів -працівників митниці;

-забезпечує подання до акредитованого центру сертифікації ключів звернень про скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів-працівників митниці;

- забезпечує доступу підписувачів-працівників митниці через телекомунікаційні мережі до акредитованих центрів сертифікації ключів у разі неможливості здійснення ними такого доступу із своїх робочих місць;

- здійснює організацію та забезпечення виконання функцій митного контролю за переміщенням товарів та предметів через митний кордон України з використанням програмного забезпечення;

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Державний кордон України - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, визначає межі державної території, - суші, вод, надр, повітряного простору - тобто межі державної території України, просторові рубежі дії державного суверенітету України.

- виконує оперативне усунення недоліків у роботі ЗОТ, телекомунікаційного обладнання, транспортної мережі супутникового зв’язку та програмного забезпечення на митних постах та підрозділах митниці для виключення затримок при здійсненні митного контролю та митного оформлення;

Транспортна мережа, або ядро мережі (backbone або core network), - це універсальна мережа, що реалізує функції транспортування/комутації й об’єднує окремі мережі доступу із забезпеченням транзиту трафіка між ними високошвидкісними каналами.

- здійснює ведення номенклатури справ сектору та дотримання встановленого порядку роботи з документами, їх надходження, відпрацювання, розроблення, відправлення адресату або передачі в

Інші обов’язки, передбачені відповідною посадовою інструкцією.Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3618 грн., надбавка за вислугу років, інші виплати відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;
Паспорт громадянина України Па́спорт громадяни́на Украї́ни - документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця (наказ НАУПДС №156 від 05.08.2016);

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.Дата, час і місце проведення конкурсу

16 листопада 2016 року о 1000 год.

за адресою: 14017, Чернігівська область,

м. Чернігів, проспект Перемоги,6


Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Давидюк Василь Іванович,

тел.: 0462 652233

e:mail: chernigov@sfs.gov.ua;

Вимоги до професійної компетентності

I

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

вища (за спрямуванням)

2

Ступінь вищої освіти

не нижче магістра (спеціаліста)

3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

4

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

II

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання
корупції»;

4) Закон України «Про звернення громадян»;

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6) Закон України «Про інформацію».
2

Професійні знання

Знати укази Президента України та постанови Верховної Ради України, акти Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, накази Державної фіскальної служби України з питань інформаційних технологій;
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.
Державна фіскальна служба України Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Володіти теоретичними та практичними знаннями щодо:  • технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;

  • вміти вести адміністрування локальних і корпоративних мереж;
    Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства.


  • забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем комп’ютерною технікою, обладнанням, системним та офісним програмним забезпеченням;

  • ведення баз даних
3

Лідерство

досягнення кінцевих результатів

4

Прийняття ефективних рішень

вміння вирішувати комплексні завдання

5

Комунікації та взаємодія

вміння ефективної комунікації та публічних виступів

6

Впровадження змін

реалізація плану змін

7

Управління організацією роботи та персоналом

володіти методами організації і технікою управління кадрами, соціально-психологічними процесами, методами оцінки особистісних і ділових якостей персоналу

8

Особистісні компетенції

незалежність та ініціативність


Завідувач сектору

по роботі з персоналом ____ ___________ О.М.Павленко

(дата, підпис)


Скачати 93.32 Kb.

  • Чернігівської митниці ДФС