Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВ посібнику показано способи проведення ефективних уроків за допомогою інтерактивних технологій, які викликають інтерес, навчають вмінню дискутувати

Скачати 348.37 Kb.

В посібнику показано способи проведення ефективних уроків за допомогою інтерактивних технологій, які викликають інтерес, навчають вмінню дискутувати
Скачати 348.37 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.05.2017
Розмір348.37 Kb.
  1   2   3

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\рисунок1.jpg
Автор: Сулімова Ірина Вікторівна, вчитель англійської мови КЗ «Нікопольська спеціалізована школа №5 І-ІІІ ступенів»

В посібнику показано способи проведення ефективних уроків за допомогою інтерактивних технологій, які викликають інтерес, навчають вмінню дискутувати;

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

розглянуто такі прийоми, які створюють проблемні ситуації, викликаючи в учнів інтерес до навчання, отримування знань та процесу їх засвоєння з подальшим занесенням досягнень у власне портфоліо.

Портфо́ліо (від італ. portafoglio - «портфель») - збірка (широке портфоліо) виконаних робіт та напрацювань певної особи (компанії).

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.

Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.Зміст
Вступ………………………………………………………………………………4

 1. Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ)………………………....5

  1. Специфіка ІКТ………………………………………….. 11

  2. Інтерактивні технології……………………………… 12

 1. Сучасні інтерактивні педагогічні технології (ІПТ)……………………15

 2. Портфоліо учня…………………………………………………………..

  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

  Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

  18

Висновки…………………………………………………………………………20

Література ………………………………………………………………………..21

Додатки

Додаток 1…………………………………………………………………………22Додаток 2…………………………………………………………………………23

Вступ

Актуальність теми роботи визначається не послаблюючою науковою зацікавленістю до використання інтерактивних технологій на уроках у школі. А також зростаючими в останній час дослідницьким зацікавленням до вивчення поняття «Учнівське портфоліо».

Мета педагогічного досвіду - здійснити комплексний аналіз інтерактивних технологій та методів навчання учнів на уроках англійської мови.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів;

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).

(вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Для досягнення поставленої мети в роботі послідовно вирішуються такі конкретні завдання:визначитиосновніпереваги у застосуванні інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови та їх вплив на успішність учнів;

Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну) : (від 250 млн до 350 млн людей).

провести аналіз інтерактивних технологій на уроках англійської мови; з’ясувати характер та мету терміну «учнівське портфоліо».

Англійською друкують найбільше.

У роботі застосовуються такі методи дослідження:описовий, включаючи узагальнення та класифікацію матеріалу; лексикографічний, метод суцільної вибірки, компонентний аналіз, зіставний.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Успішність (рос. успешность; англ. successfulness, effectiveness; нім. Leistung f) - наявність успіхів (позитивних наслідків) у чомусь, які дають позитивний результат. Зокрема, ступінь засвоєння учнями знань, навичок.

Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Лексикографія (від грец. λεξικογραφία та грец. λεξικόν - словник і грец. γράφω - пишу), словникарство - розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Відповідно до цього виділяють практичну й теоретичну лексикографію.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Компонентний аналіз - система прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення слова на складові компоненти, які називають семами, семантичними множниками і, зрідка, маркерами.

Застосування інтерактивних технологій дозволяють вчителю активізувати діяльність кожного учня. Інтерактивні елементи навчальних програм дозволяють перейти від пасивного засвоєння матеріалу до активного.

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні

Застосування інтерактивного навчання здійснюю шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчання учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню учнів вмінню дискутувати.

На своїх уроках використовую такі прийоми, які створюють проблемні ситуації, викликаючи в учнів інтерес до здобуття знань та процесу їх отримання.на мою думку, використання технологій інтерактивного навчання підвищує ефективність навчального процесу, сприяє високому інтелектуальному розвитку учнів,забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю мислити, творити.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.

В умовах застосування інтерактивних технологій загострюється сприйняття, підвищується концентрація уваги,поліпшується розуміння та запам’ятовування матеріалу.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
1. Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ)

В останній час все більше педагогів-практиків розуміють, що використання інформаційно-комунікативних технологій ( ІКТ) у навчальному процесі значно покращує ефективність засвоєння матеріалу учнями. Застосування ІКТ на уроках дає можливість в будь-який момент згадати та використати мовний матеріал, який стосується різних розділів іноземної мови що вивчають, проводити поглиблене структурування даного матеріалу, розміщати її будь-якій формі, використовувати колір, анімацію, графічні та звукові можливості, регулювати динамічну послідовність їх представлення. В результаті забезпечується краще розуміння мовного матеріалу.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Впровадження сучасних освітніх технологій у процес викладання іноземної мови став можливим для кожного вчителя, важливо, щоб вивчення матеріалу було цікавим для дітей, змусило їх замислитися про те, що іноземна мова потрібна їм, якщо не у майбутній професії, то просто для того, щоб відчувати себе досвідченою людиною. Застосування сучасних освітніх технологій сприяє підвищенню мотивації, інтересу до предмета, прагненню вивчати мову та спілкуватися нею.

Одним із варіантів досягнення мети є застосування інформаційно-комунікативних технологій, де в якості джерел інформації застосовуються електронні засоби.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Кожний урок іноземної мови повинен бути спрямований на практичний результат, на досягнення комунікативної компетенції. Застосування на уроках ІКТ, дозволяє урізноманітнити процес навчання, представити навчальний матеріал більш наочним та доступним для сприйняття учнями. Будь-яка схема, ілюстрація, анімація, звукозапис, використані при організації навчального процесу, стають не просто прикрасою уроку, а роблять його більш змістовним.

Застосування ІКТ при вивченні іноземних мов сприяє:


 • Розвитку творчих можливостей та здібностей учнів;

 • Створенню умов для самоосвіти учнів ;

  Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

  Звукозапис - процес запису звукової інформації з метою її збереження і подальшого відтворення; Звукозаписом називають також записану звукову інформацію. Звукозапис заснований на зміні фізичного стану або форми різних ділянок носія запису - магнітної стрічки, грамофонної платівки, кіноплівки, цифрових носіїв інформації тощо.

  Ілюстра́ція - зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.

  Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

  Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

  Самоосвіта - самостійний спосіб отримання знань в певній галузі науки, мистецтва, техніки, політичного життя, культури, ремесла. • Підвищенню рівня застосування наочності на уроці;

 • Підвищенню продуктивності уроку;

 • Встановлення міжпредметних зв’язків;

 • Здобуття реального досвіду міжкультурного спілкування на іноземній мові;

 • Збагаченню знань учнів про історію та культуру країн мови яку вивчають;

 • Розвитку умінь орієнтуватися у сучасному іншомовному середовищі.

Класичні та інтегровані уроки у супроводі мультимедійних презентацій, online-тестів та програмних продуктів дозволяє учням поглибити знання, отримані раніше, як говориться в англійському прислів’ї – « Я почув та забув, я побачив і запам’ятав».

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Як показали дослідження німецьких учених, людина запам’ятовує тільки 10% того, що він читає, 20% того, що чує, 30% того, що бачить; 50-70% запам’ятовується при участі у групових дискусіях, 80% - при самостійному виявленні та формулюванні проблем. І лише коли учень безпосередньоприймає участь у реальній діяльності, у самостійному визначенні проблем, розробці та прийнятті рішення, формулюванні висновків та прогнозів, він запам’ятовує та засвоює матеріал на 90%.

На початковому етапі вивчання іноземної мови дуже важливо граматично правильно вимовляти звуки. Саме фактична сторона володіння мовою на правильне сприйняття мовних одиниць та формування загальної культури мовлення.

Прогноз (грец. prognosis – «знання наперед») - спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив розвитку якого-небудь явища.

Диску́сія - це форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему.

Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.

Фоне́тика (грец. φωνητικός - звуковий) - це розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови. Об'єктом вивчення фонетики є звуки, їх властивості і функції, закономірності поєднання, фонетичні процеси, одиниці, засоби, ознаки.

Культу́ра мо́влення - це дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.

При правильному формуванні фонетичної сторони мовлення, дитина буде не тільки вірно вимовляти лексичні одиниці, а і з легкістю сприймати на слух матеріал на іноземній мові, що являється невід’ємною частиною граматичного оволодіння усним мовленням.

При навчанні фонетиці можна використовувати презентації з аудіо та відео матеріалами, словникові статті, озвучені носіями мови. Також дуже важливо враховувати вікові особливості та рівень володіння мовою.

При відпрацюванні звуків, можна використовувати програми-тренажери, які контролюють вимову слів, а дитина не може перейти на новий етап, не вимовивши попередні лексичні одиниці правильно.

Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.

Новий Етап - селище в Україні, в Чаплинському районі Херсонської області. Населення становить 72 осіб.

Читання- це невід’ємна частина при вивченні мови. На даному етапі дуже допомагають гіпертексти. Гіпертекст- це можливість не тільки прочитати текст, але і більш ретельно вивчити ті явища, які зустрічаються у тексті.

Застосовуючи ІКТ на уроках при відпрацюванні граматичних форм, діти значно швидше засвоюють отриману інформацію, яка представлена у наочній формі, ніж просто з використанням схем та таблиць. Коли дитина бачить ситуацію, він її проживає та опиняється в ній.

Сукупність різноманітних прийомів роботи на уроці з використанням інформаційних технологій може вирішити проблему розвитку мотивації учнів.

Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.

Граматична форма слова - це засіб вираження граматичного значення, показник граматичних значень. Найчастіше виражає одне граматичне значення або й кілька якась морфема, наприклад: закінчення -и в іменника в українській мові (може бути родовий відмінок однини (доро́ги) і називний відмінок множини (батьки́, дороги́)), -s в дієслів у англійській (третя особа однини теперішній час (reads, writes)).

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Вчителю при наявності новітніх технічних засобів, легше здійснити особистісно-орієнтовний підхід до навчання різнорівневих учнів.

Застосування мультимедійних презентацій дає можливість керування увагою учнів за рахунок ефектів анімації; посилення мотивації навчання; систематизації вивченого матеріалу;

Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

формування комп’ютерної мультимедійної компетенції, як вчителя, так і учня.

Навчання за допомогою сучасних комп’ютерних технологій несе в собі величезний мотиваційний потенціал, дозволяє робити заняття більш емоційною та інформаційнонасиченим. Однак слід пам’ятати, що комунікативні завдання на уроці в першу чергу необхідно вирішувати за допомогою живого спілкування з вчителем та однокласниками на іноземній мові.

Необхідно зазначити, що саме сучасні інформаційні та комунікативні технології вдало застосовуються у всьому світі для вивчання іноземної мови. Безумовно, впровадження ІКТ у сучасну школу потребує певний адміністративний ресурс.

В сучасному швидко мінливому світі к, який потребує від людей широкого кругозору, високої культури, здібності швидко перемикатися на різноманітні види діяльності, орієнтуватися в потоці інформації, перед освітніми навчальними закладами стоять особливо складні завдання.

Адміністративний ресурс - це можливість використання політичними силами, партіями і кандидатами на виборах їх політичного становища або зв'язків з урядовими установами з метою впливу на результати виборів.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

Безперечно, усі науки для нас дуже важливі, ми хочемо стати хорошими спеціалістами, поглиблено вивчаємо предмети спеціального циклу.

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

І постійно стикаємося з тим, що уся спеціальна література, гідна уваги написана на англійській мові. Англійська мова – це най популярніша мова на нашій земній кулі і тому питання її вивчення у нашому житті достатньо актуальні. У нашому столітті комп’ютерних технологій володіння іноземною мовою, особливо англійською, є відкритим вікном у величезний світ, так як він є міжнародним та служить для спілкування усього людства.

Найдовше слово в англійській мові: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 літер, силіко́з - захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид кремнію).

А вивчати його завжди цікаво, але особливо цікаво, коли на уроці застосовуються сучасні технології. У нашій школі уроки проводяться на високому рівні, так як враховується зацікавленість учнів у комп’ютерних технологіях, а це дуже ефективно. Тут змінюється і роль викладача: він перестає бути джерелом інформації, а стає помічником учнів.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Відносини будуються на принципах сумісної творчості.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

В цих умовах переглядається організація уроку: збільшуєтьсясамостійна та творча робота учнів, яка має в собі пошуковий та науково-дослідницький характер. Частіше використовується проектна форма діяльності. Проект передбачає самостійну дослідницьку роботу учнів, які у процесі самі шукають спосіб вирішення тих чи інших комплексних завдань. На початку уроку перед учнями ставляться основні завдання, вирішення яких необхідно показати у кінці. Все це стимулює інтерес до виховання вивчаючого матеріалу та розширює кругозір.

Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.

Цілий урок проводиться на англійській мові, що допомагає учням пристосуватися до реального мовного середовища. Усний матеріал на уроці відпрацьовується у комунікативній формі. Деякі мовні труднощі зникають за допомогою питань та додаткового пояснення. При читанні зі змістовною здогадкою та виявленням необхідної інформації використовують наочність та мовно-зорові опори, які можуть підготувати і самі учні, що ми із задоволенням робимо: самі знаходимо усю необхідну інформацію.

Вищезгаданий матеріал дозволяє наочно побачити, що інформаційні технології є засобом для всебічного розвитку учнів, привчає їх до самостійної шкільної та позашкільної роботи з того чи іншого предмету, робить освітній процес більш пізнавальним, відкритим для нових ідей.

Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.

Інформатизація прискорює та удосконалює навчання учнів. Хочу також додати, що використання інформаційних технологій на роках англійської мови сприяє підвищенню мотивації учнів, дозволяє раціонально використовувати час та збільшити темп роботи, вносить елемент новизни, дозволяє вивести учнів на принципово новий рівень оволодіння іноземною мовою.

На основі англійської мови створено кілька спрощених штучних мов.

Можливості використання інтернет ресурсів дійсно величезні. Там представлені різноманітні сайти, де можливо знайти матеріали з історії, культурі, традиціях та звичаях країни, життєвому устрою людей, святах.

Свя́то - день або дні, коли урочисто відзначають видатні події, знаменні дати; кілька неробочих днів поспіль з нагоди торжеств; звичай ґрунтується на ранніх язичницьких обрядах і ритуалах, у яких зображувалися, розігрувалися, інсценувалися, подавалися в театральній формі ті або інші сцени, пов'язані із ключовими, життєво важливими подіями суспільства.

Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.

Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Робота з навчаючими програмами на уроках іноземної мови містять : вивчення лексики ( збільшення лексичного матеріалу); відпрацювання артикуляції та вимови; навчання діалогічного та монологічного мовлення;

Монолог - компонент художнього твору, що становить мовлення, яке звернене до самого себе чи інших (мовлення від 1-ї особи), на відміну від діалогу.

Діало́г (dialog) - двосторонній обмін інформацією (розмова, спілкування) між двома або більше людьми (або у технічній мові - людиною та ЕОМ) у вигляді питань та відповідей.

навчання письму; розбір граматичних конструкцій.

Інтернет ресурси мають величезні можливості для їх використання, вони створюють умови для отримання необхідної інформації, яка міститься у будь-якій точці земної кулі: матеріали з країнознавства, новини з життя молоді, статті з газет та журналів і т.п. На уроках англійської мови за допомогою інтернету можна вирішувати низку цілих завдань: формувати навички та уміння вимови, читання, аудіювання;

Існує гіпотеза, що англійська мова насправді є скандинавською, тобто належить до північногерманської мовної групи, разом з норвезькою, данською, шведською, ісландською і фарерською. Автором цієї гіпотези є професор лінгвістики з Університету Осло Терьє Форлунд (Jan Terje Faarlund)

удосконалювати вміння писемного мовлення; доповнювати їх словниковий запас;

Країнозна́вство - синтетична наукова дисципліна, що синтезує та узагальнює різнорідні дані про політичну, економічну, соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, окремих регіонів, держав та країн.

Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.

формувати стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Так, наприклад компанія LucentTechnologies ( BellLabs ), дозволяє почути як вимовляється будь-яка фраза на іноземній мові. На цьому сайті розроблений синтезатор мовлення, який перетворює друкований текст у звук.

Синтеза́тор - електронний пристрій, який синтезує звук за допомогою одного чи кількох електричних генераторів коливань. Необхідне звучання досягається регулюванням властивостей електричного сигналу (в аналогових синтезаторах), або параметрів центрального процесора (у цифрових синтезаторах).

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

Інтернет створює природне мовне середовище, дає унікальну можливість почути та поспілкуватися з носіями мови. Так, наприклад соціальна мережа Postcrossing.com дає унікальну можливість учням не тільки удосконалити своїх писемні навички, а і познайомитись із новими людьми з іншої країни не виїжджаючи за межі своєї; поповнити свій лексичний запас новими словами, виразами; отримувати задоволення від листування і не нетерпінням чекати на пошті чергового листа з кольоровою листівкою.

Таким чином, використання ІКТ у процесі навчання іноземній мові є просто необхідним для формування стійких знань учнів. Тут можна озвучить будь-яку фразу із будь-якого підручника, особливо підійдуть посібники ( on-line ), із нього можна просто копіювати частини тексту; все, що вимовляється можна не тільки прослухати, а і зберегти. Інтернет- це також відмінний засіб для отримання інформації про події у світі.

Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.

Ко́лір (також ба́рва у контексті теми) - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в області видимого діапазону (видимий діапазон - довжини хвиль від 380 до 760 нм).

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

З цього слідує, що кабінет можна перетворити в агентство новин, а учнів – у репортерів, а у викладача брати інтерв’ю, нехай відповідає на питання. Цей вид діяльності вміщує в себе і тренування швидкості мовлення. Учні також можуть приймати участь у on-line тестуваннях, вікторинах, конкурсах, олімпіадах, вони можуть отримувати усю необхідну інформацію з даної проблеми.

Тре́нінг (англ. training) - це запланований процес модифікації (зміни) відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в одному виді діяльності або в певній галузі.

Журналіст (новинар) - людина, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, - або займається такою діяльністю за власною ініціативою.

Ко́нкурс (лат. concursus) - змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. Також конкурс - відбір претендентів на заміщення деяких посад. Вибір працівника належить не адміністрації, а проводиться за рішенням колегіального органу (наприклад, вченої ради), яке є обов'язковим для адміністрації. К.

Це може бути робота українських учнів та закордонних однолітків з декількох країн одночасно. Адже згодом всі зрозуміють, що 75% всесвітнього листування здійснюється на англійській мові, 80% інформація на комп’ютері зберігається також на цій мові, а більшість міжнародних документів, статей, літературних видань, інструкцій написано саме на англійській мові. Сюди можна додати також кіноіндустрію та музичний олімп. Фільми американського та англійського виробництва міцно увійшли у наше життя, а будь-який поп-виконавець вважає престижним виконати пісню на англійській мові.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Кіноіндустрія (кінопромисловість) - це галузь промисловості, що займається виробництвом і розповсюдженням (зокрема прокатом) кінофільмів.

Прести́ж (фр. prestige - авторитет, повага) - громадська оцінка суспільної вагомості індивіда, соціальної групи, професії, організації, певної норми тощо. Практично тісно переплітається з авторитетом, повагою і впливом, має значний вплив на мотиви поведінки людей, на їхні рішення і дії.

Англи (лат. Anglii, англ. Angles, нім. Angeln) - германські племена, що населяли південь та центральний схід півострова Ютландія. У V столітті н. е. з невідомих причин (можливо, через зміну клімату, неврожаї) переселилися на Британські острови, де потіснили місцеве кельтське населення.

Напевно, кожному з нас у шкільні роки хотілось хоча трохи побути у ролі вчителя, керувати дітьми із молодших класів, щоб на тебе дивилися з повагою, віталися, обговорювали.. Це є цілком нормально, адже саме у школі відбувається становлення особистості, іде процес соціалізації, визначаються життєві пріоритети, розподіляються соціальні ролі… В нашій школі активно впроваджується використання інтерактивних технологій.

Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -

Соціаліза́ція - комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути повноправним членом суспільності. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.

З кожним роком все більше предметних кабінетів оснащуються екранами, проекторами, магнітофонами та комп’ютерами.

З кожним днем інформаційно-комунікативні технології стають невід’ємним засобом спілкування для все більшої і більшої кількості людей. ІКТ створюють нове середовище, у якій майбутньому поколінню належить не тільки спілкуватись, але і будувати професійні та міжособистісні стосунки, демонструвати свої вподобання та презентувати себе.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.

В багатій оселі могло бути два(або більше) кабінети - для господаря і господині. Жіночий кабінет також використовувався як вітальня і будуар.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Міжособо́ві стосу́нки - це взаємозв’язки між людьми, що об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування.

Практика показує, що, володіючи елементарною комп’ютерною освіченістю, вчитель здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують та націлюють учнів на відмінні результати.

Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

Спираючись на досвід провідних спеціалістів, я дійшла висновку, що використання ІКТ, а також таких сучасних педагогічних технологій як метод проектів та навчання співпраці допомагають реалізувати особистісний підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей учнів, їх рівня навченості, схильності.

Особливість предмету «Англійська мова» складається у формуванні комунікативних компетенцій, тобто навчанню різноманітним видам мовленнєвої діяльності: говорінню, читанню, аудіюванню.

Комунікативність - сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.

Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.

Особливість, або сингулярність в математиці - це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).

Таким чином, враховуючи специфіку предмету, який я викладаю ( англійська мова), я визначила основні аспекти своєї роботи з ІКТ: • семантизація лексичного та граматичного матеріалу;

 • здійснення наочної та опорній підтримки;

 • проведення проміжного та підсумкового контролю;

 • використання презентацій PowerPoint у творчій діяльності учнів.

Впровадження ІКТ у практику навчання англійській мові є не тільки засобом підтримки мотивації, а і допомагає у розв’язанні дидактичних задач:

 • формування вмінь читання;

  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

  Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.

  Дида́ктика (дав.-гр. διδακτικός - повчаючий) - один із розділів педагогіки, який вивчає закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань; визначає обсяг і структуру змісту освіти, вдосконалює методи й організаційні форми навчання, вплив навчального процесу на особу. • поповнення словникового запасу учнів;

 • підвищення пізнавальної активності учнів;

 • удосконалення їх знань з предмету;

 • розширенню їх кругозору, знайомство з країнознавчими знаннями.

 • сучасні технології приваблюють учнів і є одними з головних їх інтересів. Презентація допомагає проілюструвати будь-який виступ, як вчителя, так і учня. Тому при роботі над проектом учні активно застосовують комп’ютер та Інтернет-ресурси. Зрозуміло, що кожен учень має свій багаж знань, умінь та навичок, і проекти відрізняються за змістом та якості, але вони виконані у співпраці з однокласниками або вчителем. При цьому мої учні мають змогу побачити реальний практичний результат. Вони будують нові відносини. Свої роботи вони скоріш показують своїм однокласникам ніж мені. Тут важливо показати свої здібності, приховані таланти, знайти модель демонстрації, захистити свою позицію, думку.

Проект допомагає мені перевірити рівень сформованості вміння читання та навичок усного мовлення, а також розвиває в учнів вміння знаходити відповідну інформацію, відстоювати свою точку зору, творчо мислити. Тим самим вирішуються такі соціальні та виховні завдання, як:

 • розвиток творчого потенціалу;

 • формування комунікабельності;

 • підвищення ефективності самостійної роботи учнів;

 • підтримка освітньої ініціативи школярів.

Головним критерієм при оцінюванні проекту є використання мовних засобів, а також комп’ютерне оформлення теж враховується.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Я аналізую висловлювання учнів, слідкую за тим, як засвоєна лексика, чи правильно вони використовують граматичні структури. Наявні помилки обов’язково розбираються, виправляються, а проміжки відпрацьовуються на наступних заняттях. Освітній потенціал ІКТ, як засіб навчання широко використовується мною на заняттях для здійснення наочного та базового навчання мовлення. Тут я використовую тексти та фотоматеріали. Застосовую деякі слайди у якості роздаткового матеріалу. Наприклад: схеми, таблиці, опорні роздруківки текстів. При вивченні лексики ефективно сприймаються та запам’ятовуються учнями слайди-малюнки, які я беру з Інтернету на британському сайті для вчителів ( www.MES-English.com). Він пропонує всілякі флеш-картинки з різноманітною тематикою. Такі завдання як CompleteWordnet ( завершіть словникове павутиння), Completethesentence ( продовжить речення), Fillinthenecessaryword ( вставте пропущене слово) дають можливість керувати увагою учнів, торкають емоціональну сферу дітей, дозволяють закріпити лексику з окремої теми.

Павутина - секрет павутинних залоз, який незабаром після виділення застигає у формі ниток. За хімічною природою являє собою білок, близький за складом до шовку комах. Павутину здатні виділяти представники ряду груп павукоподібних (павуки, псевдоскорпіони, деякі кліщі) і губоногі багатоніжки.

Вважаю, що окрему ланку у своїй роботі займає формування компетенцій. Слід зазначити, що комунікативна компетенція тісно пов’язана з культурною та країнознавчою компетенцією на уроці англійської мови. Учням дається можливість знайомство з країною мови яку вивчають. Я прагну навчити школярів поваги та толерантності по відношенню до людей іншої національності та іншої культури.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.

Тут ІКТ як засіб наочності дає великі можливості, заняття стає більш яскравим та запам’ятовується надовго. Велику увагу країнознавчої компетенції приділяється на уроках англійської мови у 7 класі. Але я вважаю це запізно, і дуже вдячна батькам, які це розуміють і закуповують автентичні підручники вже з 1 класу.

Автентичність - доказ походження, вірогідність. Автентичний - цілком вірогідний, заснований на першоджерелах.

Тому діти мають змогу послідовно занурюватись у культуру, традиції та святкування Британії та інших країн. Використовуючи можливості комп’ютера, складаю уроки-презентації. Маючи серії уроків з конкретної теми, яка поступово складається у систему. На таких уроках я показую велику кількість матеріалу за короткий проміжок часу. Картинки, малюнки, коментарі до них, змінюють один одного, залучаючи кожного учня у процес навчання. У кінці презентації обов’язково проводжу перевірку розуміння. Це можуть бути питання за змістом побаченого, кросворд, тест на вибір правильної відповіді.

При здійсненні контролю цікаво та доречно проведення інтерактивного тестування за допомогою модуля тестування та голосування ACTIVOTE, яке допомагає спростити процес контролю та опитування.

Комента́р (від лат. commentārium - записки, тлумачення) - * Тлумачення певного тексту або книги.

Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.

Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.

Учні відповідають на задані питання, а інформація від них тут же автоматично обробляється, дозволяючи вчителю оцінити їх знання.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Таким чином, я проводжу контроль читання та розуміння тексту (ReadingComprehension), контроль граматичних навичок конкретного явища, контроль аудіювання ( ListeningComprehension). Учні швидко адаптуються до нових засобів навчання та з бажанням приєднуються до роботи. При такому вигляді контролю кожен учень самостійно обмірковує та виконує завдання за призначений йому час. І питання про об’єктивне оцінювання знімається.

Всі описані мною способи значно підвищують рівень оволодіння мовним матеріалом, рівень самостійності учнів, їх внутрішню мотивацію. ІКТ дозволяє тренувати різноманітні види мовленнєвої діяльності та поєднувати їх у різних варіаціях, допомагає освідомити мовні явища, автоматизувати мовні дії, реалізувати індивідуальний підхід та самостійну роботу школярів.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

Комп’ютер став ефективним засобом реалізування конкретних завдань на уроці. Можливість використання різних видів вправ: • імітативних, підстановчих, трансформаційних;

 • проведення граматичних та країнознавчих вікторин;

 • ведення моніторінгу учбового процесу;

 • виготовлення роздаткового та наочного матеріалу.

Оформлення проектів робить комп’ютер незамінним технологічним пристроєм в роботі вчителя.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

У визначенні ролі та місця ІКТ у системі навчання англійській мові дало можливість мені визначити основні принципи, якими керую у своїй роботі. У мене склалось своє певне бачення системи роботи на уроках з використанням ІКТ. Усі описані мною вище прийоми ти види роботи з ІКТ допомагають підвищити ефективність уроку, залучити учнів, зробити процес оволодіння англійською мовою цікавим для учнів.

У даний час стратегічне завдання розвитку шкільної освіти полягає у оновленні його змісту, методів навчання та досягнення на цій основі принципово нової якості освіченості.

Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.

Іноземна мова володіє рядом особливостей, які необхідно враховувати при організації навчання. На даному етапі головна ціль навчання іноземній мові полягає у формуванні комунікативної компетенції тобто у здатності та готовності здійснювати іншомовне, міжособистісне та міжкультурне спілкування у реальному мовному середовищі. Основною стратегією навчання стає особистісно- орієнтовний підхід, який спрямовує особистість дитини, його можливості та здібності, схильності та потреби у центр учбово-виховного процесу.

У математиці, орієнтовність - це властивість поверхні у евклідовому просторі, що визначає чи можливо зробити цілісний вибір вектора нормалі поверхні у кожній точці. Вибір нормалі поверхні дає можливість використовувати правило правої руки для визначення орієнтації за годинниковою стрілкою для петлі на поверхні, як це вимагається, наприклад, теоремою Стокса.

Особистість - відображення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин Під «особистістю» розуміють стійку систему соціально значущих рис, що характеризують особу як члена того чи іншого суспільства або спільноти. Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини, пов'язану із засвоєнням різноманітного виробничого і духовного досвіду суспільства. Деякі теорії особистості не включають в неї біологічні характеристики людини, інші, приміром, фрейдизм, надають біологічним чинникам визначального значення. Більш виваженим є трактування особистості як динамічної єдності біологічного та соціального.

Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.

Все це може бути реалізовано на основі нових навчальних технологій.  1   2   3


Скачати 348.37 Kb.