Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВ. Т. Шевчук Незалежно від бажання людей в їх життя влилися І стали його органічною часткою електронні засоби зв’язку, цифрові технології, комп’ютерна техніка. Тому проникнення сучасних, в тому числі І мультимедій

Скачати 101.17 Kb.

В. Т. Шевчук Незалежно від бажання людей в їх життя влилися І стали його органічною часткою електронні засоби зв’язку, цифрові технології, комп’ютерна техніка. Тому проникнення сучасних, в тому числі І мультимедій
Скачати 101.17 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір101.17 Kb.

Використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

В.Т.Шевчук

Незалежно від бажання людей в їх життя влилися і стали його органічною часткою електронні засоби зв’язку, цифрові технології, комп’ютерна техніка.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Тому проникнення сучасних, в тому числі і мультимедійних, технологій в галузь освіти є закономірним і невідворотним. Реалізація урядової програми комп’ютеризації шкіл дала свої результати і на сьогодні майже кожна школа має на своєму озброєнні один або кілька комп’ютерів. Певна кількість шкіл оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами, які, крім комп’ютерів об’єднаних в локальну мережу, мають засоби копіювання та друкування, та цілий ряд програмних засобів для викладання окремих предметів, таких, зокрема, як фізика, хімія, історія, інформатика, економічна географія тощо.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Економі́чна геогра́фія - розділ соціально-економічної географії, наука про територіальну організацію суспільного виробництва, вивчає закономірності, принципи та фактори формування територіальної структури господарства різних країн і регіонів.

Використання навчальних комп’ютерних комплексів для підготовки та проведення уроків, у тому розумінні до якого ми звикли, має цілий ряд переваг. Перш за все це індивідуалізація навчання, коли учень і вчитель самостійно добирають рівень складності матеріалу, темп засвоєння знань та рівень їх перевірки. Високий рівень наочності, ілюстративне багатство, інтерактивний зв'язок з програмним продуктом значно підвищують рівень засвоюваності матеріалу учнями. НКК дозволяють в певній мірі автоматизувати систему контролю за рівнем навчальних досягнень учнів. В той же час недостатня підготовленість учителів та учнів до роботи з комп’ютерами, старі підходи до структури уроки і до форм та змісту навчальної діяльності, ненадійність та низька якість доступу до ресурсів Інтернету, відсутність локальних мереж по школах та, насамкінець, недостатня кількість самих комп’ютерів зводять нанівець всі переваги у використанні навчальних комп’ютерних комплексів при викладанні різних предметів.Вирішенню цієї проблеми можуть зарадити такі сучасні мультимедійні засоби, як мультимедійний проектор та мультимедійна дошка. Мультимедійний проектор передає зображення з екрана монітора на великий демонстраційний екран. Це дає можливість вчителю значно розширити доступ учнів до інформаційних ресурсів.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

Широке використання поряд з традиційними ілюстративним засобами такими як кіно, відео кліп, фотографії та малюнки, схеми, таблиці та ілюстрації такого могутнього засобу як мультимедійна презентація дозволяють вчителю значно підвищити якість уроку. Незначний досвід використання мультимедійних засобів, який школа одержала як винагороду за перемогу в конкурсі проектів впровадження передових педагогічних технологій, дає змогу говорити про надзвичайно широке поле застосування цього приладу в шкільній практиці. Уроки, на яких за допомогою мультимедійного проектора демонструвалися такі презентації як «Історія ЕОМ», «Інформаційна система», «Структурний підхід при програмуванні» мали більшу, за рахунок використання інформаційних ресурсів Інтернету, ілюстративну насиченість. Створення за допомогою анімації динамічних схем зробило ці уроки більш цікавими, дало змогу вчителю акцентувати увагу учнів на основних поняттях теми. На уроках хімії мультимедійний проектор дозволив вирішити проблему недостатнього доступу до комп’ютерів всіх учнів класу при демонстрації хімічних дослідів у віртуальній хімічній лабораторії. А на уроках фізики при демонстрації таких фізичних явищ як інтерференція та дифракція світла, радіоактивний розпад, елементарні частки.

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

Радіоакти́вність (від лат. radio - «випромінюю» radius - «промінь» і activus - «дієвий») - явище мимовільного перетворення нестійкого ізотопа хімічного елементу в інший ізотоп (зазвичай іншого елемента) (радіоактивний розпад) шляхом випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок або ядерних фрагментів.

Дифракція - явище, що виникає при поширенні хвиль (наприклад, світлових і звукових хвиль). Суть цього явища полягає в тому, що хвиля здатна оминати перешкоди. Це зумовлює те, що хвильовий рух спостерігається в області за перешкодою, куди хвиля не може потрапити прямо.

Крім того мультимедійний проектор, як засіб ілюстрування та демонстрації, повинен і може широко використовуватись не тільки вчителями і не тільки на уроках. Презентація роботи гуртка чи об’єднання учнів перед батьками, робота зі спонсорами, використання на різних виховних заходах – ось незначний перелік сфер застосування мультимедійних проекторів у школі. Але для підвищення ефективності їх використання необхідні підготовлені учителі та учні, цифрові фото та відеокамери і переносний комп’ютер (ноутбук), який дав би можливість використовувати мультимедійний проектор у будь-якій аудиторії. Мультимедійна дошка поєднує в собі всі переваги мультимедійного проектора та комп’ютера. По суті – це великий монітор із сенсорною системою керування, який дозволяє вчителю виконувати різноманітні операції із зображенням на екрані простим доторком руки.

Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.

Але, знову ж, робота з такими технічними засобами вимагає від учителя глибокої і змістовної підготовки та вміння нестандартно підходити до конструювання та проведення уроку. Аналізуючи проблему використання мультимедійних засобів навчання у школі, дійшов парадоксального висновку: ні ці засоби, ні будь-які інші високі технології не будуть використовуватись ефективно до тих пір, доки вони не стануть органічною частиною навчально-виховного процесу. А це можливо лише тоді, коли ми схему, при якій вчитель виступає як засіб подання знань для учнів і може обходитись без мультимедійних систем (як він це робив раніше), на схему коли учень сам здобуває знання і процес здобування і презентації своїх досягнень неможливий без мультимедійних засобів, а учитель в цій схемі виступає як інструктор і керівник навчального процесу кожного учня.

Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Тобто: нові технології вимагають якісних змін у процесі навчання. В даному випадку мова йде про впровадження нових технологій в навчально-виховний процес.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Але це тема окремої розмови і окремої статті.

Мультимедіа - область комп'ютерної технології, пов'язана з використанням інформації, що має різне фізичне уявлення і що існує на різних носіях. Мультимедіа - це сума технологій, що дозволяють комп'ютеру вводити, обробляти, зберігати, передавати і відображати такі типи даних, як текст, графіка, анімація, оцифровані нерухомі зображення, відео, звук, мова. Мультимедіа засоби - це комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють людині спілкуватися з комп'ютером, використовуючи самі різні, природні для себе середовища: звук, відео, графіку, тексти, анімацію. Останнім часом створено багато мультимедійних програмних продуктів.

Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

Це і енциклопедії з самих різних сфер життя (історія, мистецтво, географія, біологія, музика) і повчальні програми (по іноземних мовах, фізиці, хімії) і так далі. Зі всіх аспектів використання комп'ютерів в даній роботі розглядається тільки освітній. Діти і дорослі можуть використовувати мультимедіа як ефективний засіб навчання. Це як прості програми, здатні навчити дитину розпізнавати кольори, так і високоінтелектуальні, повчальні іноземним мовам або математичним законам.

Сучасна школа з її проблемами примушує думати про те, як зробити процес навчання результативнішим. Як учити так, щоб дитина виявляла цікавість до знання. Процес модернізації школи вимагає формування у школярів компетентності, яка припускає уміння самостійно отримувати знання, використовуючи різні джерела. Формуванню компетентності що вчаться сприяють сучасні педагогічні технології, до їх числа відносяться комп'ютерні і проектні технології.

Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.

При роботі з комп'ютерними технологіями міняється і роль педагога, основне завдання якого - підтримувати і направляти розвиток особи що вчаться, їх творчий пошук. Відносини з учнями будуються на принципах співпраці і сумісної творчості. У цих умовах неминучий перегляд організаційних форм учбової роботи, що склалися сьогодні: збільшення самостійної індивідуальної і групової роботи що вчаться, відхід від традиційного уроку з переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення об'єму практичних і творчих робіт пошукового і дослідницького характеру. Використання засобів нових інформаційних технологій і можливостей комп'ютера як засоби пізнання підвищує рівень і складність виконуваних завдань, дає наочне представлення результату виконаних дій, можливість створювати цікаві дослідницькі роботи, проекти. Своїм головним завданням я вважаю допомогти учням освоїти такі способи дії, які виявляться необхідними в їх майбутньому житті. Нові педагогічні технології немислимі без широкого використання нових інформаційних технологій, і комп'ютерних насамперед. Саме вони дозволяють повною мірою розкрити педагогічні, дидактичні функції нових методів освіти, реалізувати закладені в них потенційні можливості. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій відкриває для вчителя нові можливості у викладанні свого предмету. Вивчення будь-якої дисципліни з використанням ІКТ дає дітям можливість для роздуму і участі в створенні елементів уроку, що сприяє розвитку інтересу школярів до предмету. Класичні і інтегровані уроки у супроводі мультимедійних презентацій, on-line тестів і програмних продуктів дозволяють таким, що вчиться поглибити знання, отримані раніше, як мовиться в англійському прислів'ї - “Я почув і забув, я побачив і запам'ятав”. Застосування сучасних технологій в освіті створює сприятливі умови для формування особи що вчаться і відповідає запитам сучасного суспільства.

До найчастіше використовуваних мультимедійних елементів в навчальному процесі відносяться: електронні підручники і допомога, що демонструються за допомогою комп'ютера і мультимедійного проектора, інтерактивні дошки, електронні енциклопедії і довідники, тренажери і програми тестування, освітні ресурси Інтернету, DVD і CD диски з картинами і ілюстраціями, відео і аудіотехніка, інтерактивні карти і атласи, інтерактивні конференції і конкурси, матеріали для дистанційного навчання, науково-дослідні роботи і проекти.

Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Уроки з використанням мультимедійних засобів окрім навнальних цілей по предметах мають ще і завдання по розвитку творчих здібностей учнів:

 отримання знань, що дозволяють переробляти, осмислювати, оцінювати великі потоки сучасної інформації і умінь користуватися і управляти їй для різних практичних цілей;

 оволодіння сучасними інформаційними технологіями як інструментом професійної діяльності і загальної культури людини.

Плануючи урок із застосуванням мультимедійних інформаційних технологій, вчитель повинен дотримувати дидактичні вимоги, відповідно до яких:

  чітко визначати педагогічну мету застосування інформаційних технологій в навчальному процесі;

  уточнювати, де і коли він використовуватиме інформаційні технології на уроці в контексті логіки розкриття учбового матеріалу і своєчасності пред'явлення конкретній навчальній інформації;

  погоджувати вибраний засіб інформаційної технології з іншими технічними засобами навчання;

  зважати на специфіку учбового матеріалу, особливості класу, характер пояснення нової інформації;

  аналізувати і обговорювати з класом фундаментальні, вузлові питання матеріалу, що вивчається.

Інформаційні технології на різних етапах уроку:

1. Організаційний етап. У вступній частині уроку учням пояснюються мета і зміст подальшої роботи. На даному етапі доцільно показати слайд з вказівкою теми і переліку питань для вивчення. Показ цій інформації на екрані прискорює конспектування.

2. Мотиваційно-пізнавальна діяльність. Мотиваційно-пізнавальна діяльність вчителя формує зацікавленість учня в сприйнятті інформації, яка буде розказана на уроці або віддається на самостійне вивчення. Формування зацікавленості може відбуватися різними шляхами:

А) роз'яснення значення інформації для майбутньої діяльності, демонстрація завдань науки, які можуть бути вирішені за допомогою цієї інформації;

Б) розповідь про проблеми, які були вирішені за допомогою цієї інформації. Ефект від застосування якої-небудь інформації може демонструватися у вигляді графіків або діаграм, що показують прибутковість, економічний або інший ефект від її застосування. Зображення на екрані є рівнозначним словам вчителя. В цьому випадку вчитель пояснює те, що показане на екрані. При вивченні загальних понять явищ, законів, процесів основним джерелом знань є слова вчителя, і зображення на екрані дозволяє продемонструвати їх умовну схему.

3. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу. За допомогою контролю може бути встановлена ступінь засвоєння матеріалу: запам'ятовування прочитаного в підручнику, почутого на уроці, такого, що дізнався при самостійній роботі, на практичному занятті і відтворення знань при тестуванні.

4. Вивчення нового матеріалу. При вивченні нового матеріалу наочне зображення є зоровою опорою, яка допомагає найповніше засвоїти матеріал, що подається. Співвідношення між словами вчителя і інформацією на екрані може бути разным, і це визначає пояснення, які дає вчитель.

5. Систематизація і закріплення матеріалу. Це необхідно для кращого запам'ятовування і чіткої структуризації. З цією метою в кінці уроку вчитель робить огляд вивченого матеріалу, підкреслюючи основні положення і їх взаємозв'язок. При цьому повторення матеріалу відбувається не тільки усно, але і з демонстрацією найбільш важливої наочної допомоги на слайдах, виконання тестів на комп'ютері. Зараз існує велика кількість мультимедійних підручників по різних предметах і класах. Тому використання на уроках демонстраційних засобів (слайди, атласи, малюнки в підручнику, картини, анімації, відеозаписи) сприяють формуванню у дітей образних уявлень, а на їх основі - понять. Цікаві різні енциклопедії і електронні довідники, які видають велику кількість видавництв. Але не завжди в таких підручниках можна знайти те, що дійсно потрібне в конкретному випадку і підходить даному класу і даному вчителеві. Залежно від дидактичних цілей і специфіки курсу учбових предметів можна виділити такі види комп'ютерних програм: учбові, тренажери, контролюючі, демонстраційні, імітаційні, довідково-інформаційні, мультимедіа-підручники. Найчастіше в своїй роботі вчителя використовують демонстраційні програми, до яких окрім картин, відеофрагментів, фотографій можна віднести і інтерактивні атласи, і комп'ютерні лекції і уроки-презентації, розроблені за допомогою Power Point.

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.

Використовувати їх можна і на уроках закріплення знань, практичних умінь і навиків, уроках повторення і систематизації знань, оцінки і перевірки отриманих знань.

Комп'ютерна лекція, розроблена засобами Power Point, - це тематично і логічно зв'язана послідовність інформаційних об'єктів, що демонструється на екрані або моніторі. В ході лекції використовуються різні інформаційні об'єкти: зображення (слайди), звукові і відеофрагменти. Ефективність роботи із слайдами, картинами і іншими демонстраційними матеріалами буде набагато вища, якщо доповнювати їх показом схем, таблиць.

Після таких уроків вивчений матеріал залишається у учнів в пам'яті як яскравий образ і допомагає вчителеві стимулювати пізнавальну активність школяра. Програма розробки презентацій Power Point дозволяє підготувати матеріали до уроку, комбінуючи різні засоби наочності, максимально використовуючи достоїнства кожного і нівелюючи недоліки.

Умови презентації:

1. Проектування на великий екран (учасники стежать за показом зі своїх місць, змінити порядок і швидкість кадрів не можуть).

2. Демонстрація на комп'ютерах слухачів (але управління презентацією здійснюється тільки автором).

3. Самостійний перегляд готової презентації на комп'ютері в автоматичному або керованому слухачем, а не автором, режимі.Використання комп'ютерних технологій ефективне на всіх предметах, при вивченні нового матеріалу, повторенні та узагальненні завершальних лекціях з курсу і інших типах уроків. Використання слайд - фільмів (Power Point) під час лекцій забезпечує динамічність, наочність, вищий рівень і об'єм інформації в порівнянні з традиційними методами, підвищується інтерес до питання, що вивчається, і в цілому до предмету. При підготовці до уроку використовуються електронні підручники, інформація мережі Internet, створюються дидактичні матеріали, навчально-методична допомога і для вчителя і для учня .


Скачати 101.17 Kb.