Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВходження українського бізнесу до стратегічних альянсів тнк анотація

Скачати 203.14 Kb.

Входження українського бізнесу до стратегічних альянсів тнк анотація
Скачати 203.14 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.05.2017
Розмір203.14 Kb.
  1   2

УДК 334.012.61-022.56:[334.752:339.944]](045)
Охріменко О.В.

аспірантка кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Національного авіаційного університету
ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ДО СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ ТНК
Анотація: Статтю присвячено дослідженню входження українського бізнесу до стратегічних альянсів ТНК.
Міжнародні економічні відносини Міжнаро́дні економі́чні відно́сини - відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів.
Визначено українські компанії, що можуть бути віднесені до числа ТНК за методикою ЮНКТАД та за допоміжними критеріями, а також компанії, що мають потенціал до перетворення на ТНК. Виокремлено стратегічні альянси за участю українських ТНК та потужних вітчизняних бізнес-структур. Охарактеризовано особливості та специфіку стратегічних альянсів, партнерами в яких виступають українські компанії. Встановлено негативні чинники впливу на національну економіку України та розвиток партнерських зв’язків у контексті стратегічних альянсів.

Ключові слова: стратегічні альянси, український бізнес, спільні підприємства, ТНК.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.

Постановка проблеми. Поступовий розвиток бізнес-структур України та їх інтеграція у світогосподарський простір зумовлюють перетворення окремих українських підприємств на повноцінні ТНК чи потужні бізнес-одиниці, а також долучення до сучасної практики розбудови системи взаємозв’язків із конкурентами, постачальниками та споживачами, частиною якої є стратегічні альянси компаній. Так ТНК широко використовують інструмент стратегічних альянсів з метою посилення власних конкурентних переваг та ринкових позицій, максимально ефективного використання наявних ресурсів, залучення ресурсів та досвіду ззовні, але зі збереженням автономності діяльності та уникнення повноцінного злиття та поглинання.
Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.
До тенденцій із формування стратегічних альянсів поступово долучаються й українські підприємства, але така практика має свої особливості, зумовлені як рівнем розвитку національної економіки України та вітчизняних компаній, так і міжнародними стратегіями ТНК, що виходять на ринок України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тенденціям та спонукальній мотивації до формування стратегічних альянсів за участю українських компаній, їхньому галузевому розподілу та перспективам розвитку у межах національної економіки України присвячені праці О.М. Гребешкової, Г.В. Махової, О.В. Мельник, В.В. Тронька, О.О. Шубіна, Л.Є. Шульженко, В.М. Ясінської та ін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження стратегічних альянсів за участю українських підприємств охоплюють усі види співробітництва, що більш-менш відповідають критеріям стратегічних альянсів, тоді як питання пов’язані із формуванням стратегічних альянсів ТНК за участю бізнес-структур України, які поступово перетворюються на ТНК, залишаються поза увагою.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження входження українських бізнес-структур до стратегічних альянсів ТНК, у т.ч. потенціалу до перетворення українських компаній на ТНК та рівноправних партнерів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Активність ТНК у формуванні стратегічних альянсів зумовила винесення даного питання у площину теоретичних досліджень, у яких стратегічні альянси часто розглядаються у широкому розумінні – як співробітництво економічних суб’єктів усіх рівнів. Тоді як представники західної наукової думки – Дж.
Теорети́чні дослі́дження - висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різних гіпотез і теорій.
Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
 Блейкі, Д. О`Ніл, К. Прахалад, П. Уільямсон, Г. Хемел [1] – аналізували стратегічні альянси у розрізі взаємодії ТНК та виокремлювали таку їх ознаку, як реалізація у межах міжнародної стратегії ТНК.

Тенденції до наукового узагальнення сутності поняття «стратегічний альянс» шляхом його звуження (наприклад – [2-3]) зумовили виокремлення низки вже усталених визначальних критеріїв: довгострокова основа та тимчасовий характер співпраці, орієнтація на досягнення синергетичних ефектів, збереження незалежності компаній, фрагментарність зв’язків, автономна діяльність компаній-партнерів поза межами альянсу, гнучкість утворення.

Синергетика (англ. Synergetics, від грецького. син - «спільне» і ергос - «дія») - міждисциплінарна наука, що займається вивченням процесів самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду структур (систем) різної природи на основі методів математичної фізики («формальних технологій»).

Розгляд питання щодо входження українського бізнесу до стратегічних альянсів ТНК та реалізації співпраці, що наближається до них, слід здійснювати із урахуванням усіх вище зазначених ознак та критеріїв стратегічних альянсів, а також їх видів (спільне підприємство, спільне здійснення виробничої діяльності, контракти у сфері дистрибуції та маркетингу, спільні НДДКР).

Стратегічні альянси – не новий феномен для України. Так першим спільним підприємством, подібним до сучасних стратегічних альянсів, у т.ч. за критерієм участі ТНК, було Радянсько-Англійське спільне підприємство (м. Бориспіль, Київська обл.), утворене у 1988 р. за Угодою між Головним аптечним управлінням Міністерства охорони здоров’я УРСР та компанією Tambrands Ltd. (світовий виробник засобів особистої гігієни для жінок) [4].

Проголошення незалежності України та перехід до засад ринкової економіки зумовили поступальний розвиток вітчизняних бізнес-структур, їх наближення та перетворення на ТНК. За визначенням ЮНКТАД, транснаціональна корпорація – підприємство, господарські підрозділи якого розміщені більше, ніж в одній країні світу, та функціонують у межах єдиної системи прийняття рішень, спільної політики та загальної стратегії розвитку.

Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК - це міжнародні компанії.
Гігіє́на - наука, що вивчає закономірності впливу на організм людини та суспільне здоров'я комплексу чинників довкілля з метою розробки гігієнічних норм, санітарних правил, запобіжних і оздоровчих заходів.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Господарські підрозділи ТНК тісно пов’язані правом власності чи іншим чином, але один чи кілька з них можуть чинити значний вплив на інші підрозділи, особливо у сферах обміну досвідом, ресурсами та зобов’язаннями [5].
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Згідно з підходом ЮНКТАД окремі компанії України можуть бути віднесені до ТНК, основні з них наведені у табл. 1. Хоча у 2005 р. ЮНКТАД до материнських компаній ТНК України зараховувала тільки одну – Корпорацію «Індустріальний союз Донбасу» [6].

Таблиця 1Бізнес-одиниці України, що згідно з підходом ЮНКТАД можуть бути віднесені до числа ТНК

Компанія

Підрозділи за країнами світу

Корпорація «Граніт» [7]

(будівництво)Hafeera-Granit International W.L.L. (Бахрейн);

Skonto Buve (Латвія);

Eurus Capital (Польща);

Мальтійсько-Українсько-Італійська компанія «Малукіт» (Мальта)Кондитерська Корпорація ROSHEN [8]

(харчова промисловість)Липецька кондитерська фабрика (Росія);

Клайпедська кондитерська фабрика (Литва);

Bonbonetti Choco Kft (Угорщина)


Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» [9]

(металургія)ISD-Huta Stali Chestochowa (Польща);

ISD-Dunaferr (Угорщина)«УкрАвто» [10]

(автомобілебудування)Fabryka Samochodow Osobowych (Польща)

Group DG [11]

(хімічна промисловість)АТ «Nitrofert» (Естонія)

Джерело: складено автором за [7-11]

Підхід ЮНКТАД є широким, тому приналежність компаній до ТНК часто визначається за низкою допоміжних ознак. Типовими є: виробництво товарів/послуг не менше, ніж у 6 країнах; частка зайнятих у приймаючих країнах не менше 25%; не менше 25% іноземних активів; річний оборот не менше 1 млрд. дол.; обсяг реалізації товарів/послуг за межами материнської компанії не менше 20% [12, с. 62].

За низкою критеріїв до повноцінної ТНК України можна віднести багатогалузеву (добувна промисловість, металургія, енергетика, фінанси, консалтинг, телекомунікації, ЗМІ, торгівля) Групу System Capital Management (SCM): діяльність у 7 країнах, валовий дохід у 2013 р. – 24,465 млрд. дол. Відсутність консолідованої фінансової звітності Групи унеможливлює аналіз інших критеріїв, але враховуючи обсяг іноземних активів: Trametal SPA (100% акцій у власності групи) та Ferriera Valsider SPA (Італія); Metinvest International SA (Швейцарія); SCM Advisors Limited (100%) та Spartan UK LTD (100%) (Великобританія); United Coal Company (100%) (США);

Валовий/загальний виторг (англ. Gross/Total revenue) - загальна сума надходжень суб'єкта господарювання від усіх видів діяльності.
United Coal Company (UCC) - велика вугледобувна компанія, розташована у Аппалачському вугільному басейні США. З 2009 р. входить до складу групи «Метінвест».
ВАТ «Корум Каменський Машинобудівний завод» (95,99%,) та Метінвест Євразія (Росія); «Промет Стіл» АД (Болгарія) [13]; загалом SCM володіє 71,25% акцій Групи Метінвест [14]; можна зробити припущення, що частка іноземних активів є не меншою за 25% консолідованих активів, і за іншими ознаками SCM відповідає критеріям ТНК. Крім того, у структурі Групи System Capital Management окремо виділеною є операційно-холдингова компанія – SCM Holdings Limited (Кіпр), яка володіє усіма корпоративними активами Групи за виключенням АТ «СКМ», що здійснює загальне стратегічне управління бізнесом [13].
Стратегі́чний ме́неджмент (стратегічне управління) - це процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі.

Поряд з вже сформованими ТНК України, ЮНКТАД виокремлює низку вітчизняних компаній, що мають потенціал до перетворення на ТНК (табл. 2).

Таблиця 2

Найбільші компанії України у 2010 р., що мають потенціал до перетворення на ТНК


Галузь

Компанія

Гірничодобувна промисловість

ТОВ Donbas Keramika

Машинобудування та обладнання

ПрАТ «Укрпостач», ВАТ «Росс», ВАТ «Темп»

Металургія

ТОВ «Prettl-cabel Ukraine», ПрАТ «Науково-дослідний інститут лазерних технологій»,

ВАТ «Енергомашспецсталь»Харчова промисловість

ВАТ «МОЕЗ», ТОВ «Арамант»

Виробництво гуми та виробів з пластмаси

ТОВ «Вояджер»

Легка промисловість

ТОВ «Таланпром»

Електричне та електронне обладнання

ТОВ «Підприємство Таврида Електрик Україна»

Хімічна промисловість

ТОВ «Кріогенсервіс»

Неметалеві мінеральні продукти

ПАТ «Спецскло А»

Деревообробна промисловість

ТОВ «Престиж Україна»

Точні інструменти

ТОВ «Укргазтехкомплекс»

Оптова торгівля

ТОВ «Нертус», ТОВ «Геолік-фарм»,

ТОВ «Юнітон»Бізнес послуги

ЗАТ «Елакс», ТОВ Softserv, ТОВ «Науково-виробнича фірма Ірком-ерк»

Будівництво

ТОВ «Екорембуд»

Фінанси

ЗАТ Golden Gate Business, ТОВ Foyil Securities New Europe, ТОВ «Профіт Брок»

Джерело: складено автором за [15]

Отже, у національній економіці України вже сформованими є ТНК, які можуть виступати партнерами у стратегічних альянсах ТНК, а також низка компаній має потенціал для розвитку до рівня ТНК. Поряд з тим, аналіз українських ТНК вказує на відсутність у них конкурентних переваг, що можуть бути основою для реалізації рівноправного партнерства з провідними ТНК світу: компанії не володіють унікальними технологіями та інноваціями, не здійснюють передові НДДКР, не постачають на ринок унікальну продукцію, аналогів якій не існує. Тоді як іноземних партнерів не цікавлять маркетингові дослідження ринку України, які можуть надати вітчизняні компанії.

Дослідження ринку - це будь-які організовані зусилля для збору інформації про цільові ринки або клієнтів. Це дуже важлива складова бізнес-стратегії. Термін часто використовується як аналог маркетингових досліджень; однак, експерти-практики вбачають відмінність в тому, що маркетингові дослідження пов'язані конкретно з маркетинговими процесами, у той час як ринкові дослідження пов'язані конкретно з ринками.
Крім того, більшість українських ТНК сформовані у не найбільш альянсомістких галузях економіки. За таких умов у національній економіці України можна виокремити тільки кілька стратегічних альянсів ТНК (табл. 3), до того ж у них український партнер – нерівноправний партнер. Позитивними тенденціями є використання стратегічних альянсів ТНК вітчизняними ТНК для виходу на іноземні ринки та реалізації співробітництва у третіх країнах.

Таблиця 3

  1   2


Скачати 203.14 Kb.

  • ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ДО СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ ТНК Анотація
  • Постановка проблеми .
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій .
  • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
  • Виклад основного матеріалу дослідження.
  • Бізнес-одиниці України, що згідно з підходом ЮНКТАД можуть бути віднесені до числа ТНК
  • Найбільші компанії України у 2010 р., що мають потенціал до перетворення на ТНК