Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідділ освіти Свалявської районної державної адміністрації

Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації
Сторінка4/4
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4

1.
Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.
Наявність документального підтвердження наявність фінансової спроможності

1.1. Копія балансу підприємства за останній звітний період з відміткою відповідного органу про прийняття.

1.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (форма 2) з відміткою відповідного органу про прийняття.


  1. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період з відміткою відповідного органу про прийняття.
   Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
   Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


1.4 Довідка з обслуговуючого банку про наявність розрахункових рахунків в Учасника та відсутність (наявність) заборгованості за кредитами по цих рахунках строком видачі не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

копія Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія витягу з реєстру платників ПДВ (при наявності);

1.5 Учасники фізичні особи – підприємці (які сплачують єдиний податок або які знаходяться на загальній системі оподаткування) та юридичні особи, що є платниками єдиного податку, для підтвердження фінансової спроможності подають у складі пропозиції конкурсних торгів належним чином завірені учасником копії документів податкової та фінансової звітності, які подаються ними до податкових органів та органів статистики згідно з вимогами законодавчих актів України.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

2.1. Учасник надає інформаційну довідку в довільній формі щодо технічних можливостей та потужностей виробництва, наявності ресурсної та матеріально-технічної бази для виконання умов договору про закупівлю, а саме: найменування обладнання/матеріально-технічної бази необхідного для виконання договору. наявність офісу (надати копії договорів оренди, або копій документів на право власності ), автомобільного транспорту, власний чи орендований та підтвердження щодо технічного стану автомобілів.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Надати інформацію щодо наявності центру технічної підтримки, адреса та телефони.3. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

3.1 Надати довідку у довільній формі про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід (вказуються ПІБ, посада, стаж роботи).

3.2 Учасники надають в складі своєї пропозиції конкурсних торгів дозволи або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

4.1 Надати довідку про повне виконання аналогічних договорів за 2014-2015 роки, в разі здійснення господарчої діяльності, в якій зазначити предмети договорів, замовників, їх адреси, контактні телефони;

4.2. Копії договорів зазначених в довідці, крім відомостей, що становлять комерційну таємницю

4.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
3 Оригінали листів-відгуків про хід виконання вищевказаних договорів та співпрацю Учасника з Замовниками, з якими укладені вищезазначені договори, з печаткою Замовника.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.5.Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;


-1-1) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону
2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.

(інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення видана Уповноваженим органом (або сформована іншим чином) виданої не раніше як за 10 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів);

3) суб’єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

4) фізична особа, яка є учасником , була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

оригінал довідки (або нотаріально завірену копію) з МВС України) (довідка надається тільки переможцем торгів в строки визначені законодавством, але Учасник може надати цю довідку на свій розсуд, видану не раніше, як за 10 днів до дати розкриття).

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

оригінал довідки (або нотаріально завірену копію) з МВС України (довідка надається тільки переможцем торгів в строки визначені законодавством, але Учасник може надати цю довідку на свій розсуд, видану не раніше, як за 10 днів до дати розкриття).

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника;

7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

Учасник надає з електронного реєстру «Повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство». Дата формування довідки не раніше, як за 10 днів до дати розкриття. Довідка засвідчується підписом та печаткою Учасника.

Інформацію щодо вищевказаних підстав Учасник надає в довільній формі.

Учасник несе повну відповідальність за достовірність наданих відомостей

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
6. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо
учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту – надати завірену учасником копію Статуту (положення, установчого договору, або іншого документу, який його замінює);


 • учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

учасник надає оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки фіскального органу за місцем реєстрації учасника про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів,
учасник надає відомості про те, що він не зареєстрований (зареєстрований) в офшорних зонах. (Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України)
надає завірену Учасником копію Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємств, виданої не раніше як за 10 днів до дати розкриття.
Офшорна зона (від англ. off shore - «поза берегом») - один із видів вільних економічних зон, що належать до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

* Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1-1, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої ст.17 визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

При цьому, Замовник не заперечує проти подання учасником таких документів в складі пропозиції.

Документи, які не передбачені господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб не подаються в складі пропозицій конкурсних торгів.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Учасник зазначає в пропозиції конкурсних торгів в довільній формі, що він ознайомлений з Законом України «Про санкції» та Указом Президента від 16.09.2015 №549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України» від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Додаток № 4


Голові комітету конкурсних торгів відділу освіти Свалявської районної

державної адміністрації

Софілканичу Михайлу Йосиповичу

(П. І. Б. особи, що надає згоду)    ____________________________ 

( місце реєстрації)
   
  ____________________________
(Паспортні дані)
____________________________

           _____________________


                           (Ідентифікаційний номер)

ЗГОДА
на збір та доступ до персональних даних  
    Даним документом, ___________________________________________- надаю згоду комітету з конкурсних торгів замовника – Відділу освіти Свалявської районної державної адміністрації на збір та збереження моїх персональних даних, які містяться у складі конкурсної пропозиції Учасника _____________________________________________________________________                                                                                   
виключно для здійснення повноважень замовника при проведенні конкурсних торгів на закупівлю ____________________ , передбачених Законом України «Про здійснення держаних закупівель» та Документацією конкурсних торгів.

    Даю свою згоду на ознайомлення з моїми персональними даними виключно членами комітету конкурсних торгів замовника та осіб, які мають право приймати участь у засіданнях комітету з правом дорадчого голосу.

Передача моїх персональних іншим особам, може бути проведена виключно в межах Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, та після отримання моєї письмової згоди.

     Зі змістом ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI я ознайомлений      


__________________________ ________________________
   (Число, місяць, рік) (підпис, прізвище та ініціали)

Підпис _________________ засвідчую_________________________

(ПІБ учасника або посадової особи учасника з зазначенням посади, підпис та відбиток печатки, за наявності)
1   2   3   4 • 2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
 • 3. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
 • 5.Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо
 • 6. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо
 • ЗГОДА на збір та доступ до персональних даних