Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідомості про умови праці та матеріально-технічну базу Національного меморіального комплексу «Висота маршала І. С. Конєва» Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І. С. Конєва»

Скачати 44.86 Kb.

Відомості про умови праці та матеріально-технічну базу Національного меморіального комплексу «Висота маршала І. С. Конєва» Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І. С. Конєва»
Скачати 44.86 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір44.86 Kb.


Відомості про умови праці та матеріально-технічну базу

Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва»
Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С. Конєва» (далі – Меморіальний комплекс) належить до сфери управління Міністерства культури України (далі – Орган управління майном).

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Міністерство культури України Міністе́рство культу́ри Украї́ни - міністерство в Україні. Утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства культури і туризму України. Положення про Міністерство культури України затверджене указом Президента України.

Меморіальний комплекс є державним бюджетним закладом культури, майно якого є державною власністю і закріплене за Меморіальним комплексом на праві оперативного управління.

Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.

Здійснюючи право оперативного управління майном, Меморіальний комплекс володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до напрямів своєї діяльності та призначення майна.

Основними напрямами діяльності Меморіального комплексу є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейного зібрання, експозиційна, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота, популяризація пам’ятників матеріальної і духовної культури, вивчення історії Другої світової війни.

Кошти Меморіального комплексу формуються за рахунок асигнувань з Державного бюджету України;

Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію.

Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

надходжень коштів від надання платних послуг; інших надходжень, що не заборонені законодавством України.

Кошти з Державного бюджету України (загального і спеціального фондів) використовуються Меморіальним комплексом за цільовим призначенням згідно з затвердженим кошторисом.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Майно Меморіального комплексу складають будівлі та споруди, техніка та обладнання, обігові засоби, грошові кошти, нематеріальні активи, що перебувають у державній власності та закріплені за Меморіальним комплексом на праві оперативного управління.

Меморіальний комплекс може продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно та в тимчасове користування юридичним та фізичним особам належні йому техніку та обладнання, транспортні засоби, інвентар та інше рухоме майно, а також списувати їх з балансу відповідно до законодавства України за погодженням з Органом управління майном.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди. До рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, майнові права та обов'язки.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Територія, відведена для Меморіального комплексу, належить до земель історико-культурного призначення. Територія, споруди та земельні ділянки використовуються для наукових, культурно-просвітницьких, експозиційних, рекреаційних, природоохоронних та господарських цілей згідно з встановленим режимом їх використання.

Музейний фонд Меморіального комплексу належить до Державної частини Музейного фонду України, науково формується, вивчається, обліковується, зберігається, охороняється і використовується відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу», Положення про Музейний фонд України, інших нормативно-правових актів у сфері музейної справи.

Музéйна спрáва - спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Музе́йний фонд Укра́Їни - це сукупність рухомих пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, незалежно від їх виду, місця створення і форм власності, та зберігаються на території України, а також нерухомих пам'яток, що знаходяться в музеях України і обліковані в порядку, визначеному законом.

Музейні фонди Меморіального комплекс не входять до складу майна, що знаходяться на балансі Меморіального комплексу й обліковуються в спеціальній фондово-обліковій документації.

Керівництво закладом культури здійснює генеральний директор, який підзвітний Мінкультури, самостійно вирішує питання діяльності Меморіального комплексу за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном, несе відповідальність за достовірність статистичної та бухгалтерської звітності Музею.

Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.

З генеральним директором Меморіального комплексу за результатами конкурсного відбору, укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.

Генеральний директор Меморіального комплексу: • здійснює керівництво діяльністю Меморіального комплексу, несе відповідальність за виконання покладених на Меморіальний комплекс завдань;

 • організовує та спрямовує культурно-освітню, науково-дослідну, адміністративну та фінансово-господарську діяльність Меморіального комплексу;

 • затверджує плани роботи Меморіального комплексу та його структурних підрозділів, розглядає та затверджує звіти про їх виконання;

 • встановлює режим території Меморіального комплексу та здійснює контроль за його дотриманням;

 • діє від імені Меморіального комплексу без доручення, представляє його інтереси в органах влади, установах, організаціях України та за її межами, має право розпоряджатися коштами Меморіального комплексу у межах Кошторису та Плану асигнувань, відкриває рахунки у банках, розпоряджається майном в межах, визначених законодавством України, укладає трудові, господарські, цивільні та інші договори, видає доручення;

 • подає до Органу управління майном в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності Меморіального комплексу;

 • визначає структуру й штатний розпис Меморіального комплексу в межах фонду оплати праці та подає їх до Органу управління майном на затвердження;

  Шта́тний ро́зпис - організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Крім того, він може включати в себе також облік всіх можливих додаткових виплат співробітникам - премій, компенсацій і т. д.

  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. • за погодження з Органом управління майном призначає й звільняє головного зберігача;

 • відповідно до трудового законодавства України призначає на посади, переводить і звільняє з посад працівників Меморіального комплексу відповідно до чинного законодавства України;

 • застосовує різні форми організації праці, гнучкі режими роботи відповідно до законодавства України;

  Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності. • видає накази, організовує й контролює їх виконання, затверджує відповідні положення та інструкції;

 • приймає рішення про витрати бюджетних коштів відповідно до затвердженого плану їх використання та позабюджетних коштів на досягнення завдань та забезпечення напрямів діяльності Меморіального комплексу;

  Державні асигнування - це певні суми коштів, виділені із централізованих і децентралізованих джерел, фінансових ресурсів для покриття видатків на певні цілі. • створює умови для продуктивної праці працівників, використовуючи засоби матеріального та іншого заохочення, та накладає стягнення в межах трудового законодавства України;

 • несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;

  Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. • несе персональну відповідальність за стан бухгалтерського обліку, достовірність фінансової, бюджетної, статистичної звітності та дотримання звітної дисципліни;

 • звітує про свою діяльність перед Органом управління майном;

 • направляє працівників Меморіального комплексу у відрядження, на навчання та підвищення фахової кваліфікації, та за погодження з Органом управління майном – у відрядження за кордон;

 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України, що зазначені в контракті.
Скачати 44.86 Kb.

 • Міністерства культури України
 • Музейного фонду України