Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013

Скачати 77.48 Kb.

Відповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Скачати 77.48 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації06.04.2017
Розмір77.48 Kb.
  1   2

Відповіді

Екологія 11 клас

Січень 2013

Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

1. Випадання кислотних дощів пов’язане з:а/ зміною сонячної активності;

б/ підвищенням вмісту вуглекислого газу в атмосфері;
Кисло́тний дощ - всі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, - кислотність яких вища від нормальної. Мірою кислотності є значення рН (водневий показник). Нормальне pH у чистих дощах - 5,6.
Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.

в/ викидами в атмосферу діоксину сульфуру і оксидів нітрогену;г/ перенесенням повітряних мас із промислових зон.
2. Властивість радіоактивних ізотопів, яка призводить до патологічних змін в організмі людини називається:

а/ природним радіаційним фоном;
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Радіонуклі́д - атом з нестійким ядром, що характеризується додатковою енергією, яка доступна для передачі до створеної радіаційної частинки, або до одного з електронів атома в процесі внутрішньої конверсії.

б/ радіотоксичністю;в/ штучним радіоактивним фоном;

г/ радіоактивністю.
3. Найбільший природний комплекс Землі – це:

а/ материк; б/ географічна оболонка;

в/ природна зона; г/ Світовий океан.
4. Урбанізація – це:

а/ зростання кількості міст та частки міського населення;б/ зростання кількості селищ міського типу;
Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
Світови́й океа́н (англ. World Ocean, нім. Weltmeer) - водна оболонка Землі, яка омиває всі материки та острови і займає близько 70,8 % поверхні земної кулі.
Приро́дна зо́на, фізико-географічна зона - частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Вона є частиною природної країни. На рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання, тобто змінюються від екватора до полюсів (широтна зональність) і від океанів углиб континентів (довготна зональність).
Се́лище місько́го ти́пу - міське поселення (місте́чко), яке за функціональним призначенням у загальній системі адміністративно-територіального устрою України посідає проміжне місце між сільським населеним пунктом і містом, але в обліку населення належить до міського.


в/ зменшення кількості населення на земній кулі;

г/ збільшення кількості населення на земній кулі.
5. Явище замору (масової загибелі мешканців водойм), може бути спричинено:

а/наявністю паразитів; б/ нехваткою їжі;

в/ браком кисню; г/ відсутністю світла.


6. Збільшення якого газу в атмосфері спричинює "парниковий ефект":

а/ кисню; б/ чадного;

в/ вуглекислого; г/ азоту.


7. Організми, що розкладають органічні речовини на прості, називаються:

а/ продуценти;
Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.
б/ консументи;


в/ фотосинтетики; г/ редуцентими.
8. Об’єкти природно-заповідного фонду, де зберігаються, охороняються і вивчаються всі компоненти екосистеми називають:

а/ заповідниками; б/ заказниками;в/ пам’ятниками природи; г/ парками.
9. Переселення окремих видів водних тварин або рослин за межі природного ареалу та їх адаптація до нового середовища існування, - це:

а/ інтродукція; б/ біотехнологія;в/ марикультура; г/ альтернативне землеробство.
10. На якій висоті розміщений озоновий шар:

а/ 5-10 км; б/ 10-15 км; в/ 20-50 км; г/50-80 км.
11. Яку частину від загальної маси води планети Земля складає прісна вода:

а/ 2%;

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Прісні води (англ. fresh (sweet) water; нім. Süsswasser n) - природні води з мінералізацією до 1 ‰ (проміле), вода з вмістом солі, меншим за 1‰ (1 г/дм³ або 1000 мг/дм³). Крижані масиви в полярних регіонах і льодовики містять в собі найбільшу частину прісної води землі.
б/ 34%; в/ 66%; г/ 98%.


12. Органо-мінеральний продукт багаторічної сумісної діяльності живих організмів, води, повітря, світла та сонячного тепла – це:

а/ гумус; б/ грунт; в/ надра; г/ літосфера.
13. Яку площу всіх земель України складають чорноземи:

а/ 20%; б/40%; в/ 60%; г/ 80%.
14. Випадкове або антропогенне проникнення в екосистеми не характерних для них рослин, тварин, мікроорганізмів, - це:

а/ хімічне забруднення;
Хімі́чне забру́днення - зміна природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частинки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди).
б/ біологічне забруднення;
Біологічне забруднення- полягає у надходженні до водойм із стічними водами різних видів мікроорганізмів, рослин і тварин (віруси, бактерії, грибки, черви), яких раніше тут не було. Багато з них є хвороботворними для людей, тварин і рослин.


в/ фізичне забруднення; г/ токсичність.
15. Місцем проживання рослин-галофітів служить:

а/ болото;

б/ прибережна, затоплювана при розливі, зона водойми;

в/ прісноводна водойма з текучкою водою;

г/ сухий степ з засоленими ґрунтами.Тести групи Б. Виберіть декілька правильних відповідей із запропонованих варіантів. За кожну правильну відповідь – 2 бали.
1. Які речовини викликають утворення "кислотних дощів":

а/оксиди сірки; б/ оксиди азоту;в/ тютюновий дим; г/ вуглекислий газ.
2. До яких наслідків на планеті може привести випадіння "кислотних дощів":

а/ загибель лісів;б/ руйнування озонового шару;
Окси́ди азо́ту, окси́ди нітроге́ну - сполуки нітрогену з оксигеном. Їхній склад залежить від ступеня окиснення нітрогену.
Озо́новий екран або озоновий шар або озоносфера - шар атмосфери (стратосфери), в межах якого концентрація молекул озону (О3) в 10 разів вища, ніж біля поверхні Землі. Озоновий шар лежить в стратосфері на висоті від 15 до 35 км.

в/ руйнування пам’ятників архітектури та житлових приміщень;

г/ отруєння води водойм.
3. Які наслідки спричинює смог у природі:

а/ прискорює корозію металів;

б/ спричинює задуху та емфізему у людей;

в/ призводить до загибелі рослин;г/ спричинює танення льодовиків.
4. Які наслідки ядерних конфліктів загрожують цивілізації:

а/ забруднення атмосфери величезною кількістю куряви та сажі внаслідок вибухів і пожеж;

Забру́днення атмосферного пові́тря - один з основних типів антропогенного забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих організмів.

б/ охолодження тропосфери на 15-50 Сº;

в/ танення льодовиків, повені;

г/ різке зниження прозорості атмосфери.
5. Які фактори роблять тютюновий дим одним з найбільш шкідливих забруднювачів повітря:

а/ наявність канцерогенних речовин;

б/ наявність біля 200 отруйних речовин;

Канцероге́н (лат. cancer - рак, лат. gen - утворення, створення) - хімічні речовини або фізичні чи біологічні агенти, які є причиною виникнення злоякісних новоутворень (раку).
Отру́ти - речовини, здатні при дії на живий організм викликати різке порушення нормальної його життєдіяльності: отруєння або смерть. Віднесення тих або інших речовин до отрут є умовним, оскільки токсичність багатьох з них визначається обставинами або способом введення в організм.


в/ поширення куріння серед молоді;

г/ висока вартість цигарок.
6. Укажіть серед зазначених нижче найбільш важливі джерела забруднення внутрішніх водойм України:

а/ комунальне господарство; б/ промисловість;

в/ сільське господарство; г/ присадибне господарство.
7. Укажіть найбільш небезпечні забруднювачі Світового океану:

а/ нафта і нафтопродукти; б/ тверді речовини;

в/ радіоактивні відходи; г/ фреони.
8. Основними забруднювачами навколишнього середовища є:

а/ виробники енергії; б/ харчова промисловість;

Особисте селянське (підсобне) господарство - форма організації аграрного виробництва, здійснюваного працею членів сім'ї на основі їх приватної власності.
Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.
Харчова промисловість Харчова промисловість - галузь переробної промисловості, сукупність виробництв харчових продуктів у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, а також тютюнових виробів, мила і миючих засобів, парфюмерно-косметичної продукції.

в/ металургійна промисловість;

Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).
г/ транспорт.
9. По характеру дії на навколишнє середовище розрізняють наступні забруднювачі:

а/ стійкі; б/ нестійкі; в/ навмисні; г/ аварійні.
10. Укажіть серед зазначених нижче сучасні техногенні забруднювачі:

а/ землетруси; б/ електромагнітні хвилі;
Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.

в/ штучна радіація; г/ вібрації.


11. Назвіть міста з критичною екологічною ситуацією в Україні :

а/ Запоріжжя; б/ м. Київ;

в/ м. Луганськ; г/ м. Лисичанськ.
12. Основний контроль за станом навколишнього середовища в Україні здійснюють:

а/ Міністерство охорони здоров'я і природи;

б/ Санітарно-епідеміологічні служби;

в/ гідрометеослужба;г/ «Партія зелених».

Завдання відкритого типу

Завдання №1 ( 5 балів)

Укажіть назву (до роду) зображеної на малюнку рослини, дайте її морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, у яких мешкає дана рослина, назвіть екологічну групу по відношенню до води до якої відноситься зображена рослина.

Молодило руське. Багаторічна трав'яниста м’ясиста рослина. Опушена залозистими волосками, утворює дуже густі багато листкові шаровидні розетки 1 -15 см в діаметрі та численні столони, що несуть дрібні розетки листків. Листки суккулентні, на квітконосних пагонах чергові. Цільнокраї яйцевидні або продовгуваті. Квітки зеленкуваті або блідо-жовті. Правильні, двостатеві, з подвійною оцвітиною, майже сидячі, зібрані в густі щитовидні суцвіття. Росте в сухих умовах, на пісках , у соснових лісах. За ознаками морфологічної та анатомічної будови відноситься до ксерофітів сукулентів.

Завдання №2 ( 5 балів)

Укажіть назву (до роду) зображеної на малюнку тварини, дайте її морфологічний опис. Укажіть пристосування до умов середовища, в яких мешкає дана тварина.

Ведмідь бурий. Вигляд ведмедя бурого є типовим для ведмедів взагалі.
Сосновий ліс, сосняк - ліс, в деревостані якого головною лісоутворювальною породою є сосна. Це вічнозелений світло-хвойний ліс, який росте переважно в помірній лісовій та лісостеповій зоні Північної півкулі, також зустрічається в тропіках та субтропіках.
Анатомія Анато́мія (з грец. ἀνα- - верх і τέμνω - різати) - це наука про форму, будову організму та окремих його органів чи систем. Загальний термін анатомія охоплює анатомію людини, або антропотомія (грец. ἄνθρωπος - людина та грец. τέμνω - різати)
Ведмі́дь бу́рий (Ursus arctos) - хижий ссавець родини ведме́девих (Ursidae). Цей звір є найбільш знаним видом своєї родини, одним з найбільших наземних хижаків у світі та найбільшим хижаком фауни України.
В нього кремезний тулуб з високою холкою, масивна голова з невеликими вухами та очима. Лапи міцні, з не втяжними кігтями довжиною 8-15 см, п’ятипалі . стопо ходячі. Шерсть густа,забарвлена рівномірно або з деяким потемнінням основного кольору на морда та лапах. Найбільш типовими місцями життя бурого ведмедя є глухі ліси з буреломами, що чергуються з болотами, галявинами, водоймами. У лісі ведмідь знаходить притулок для захисту, відкриті місця є місцем для годівлі, а поля вівса мають значення для відгодівлі восени, водойми дають можливість поживитися рибою. Живляться ведмеді переважно ягодами, плодами, горіхами, зеленими рослинами, комахами, їх личинками, рибою падлом, зрідка вони охотяться на великих тварин – лосів, оленів,кабанів. У здобуванні їжі їм допомагають м'язи, кігті, висота тулуба тощо. Восени ведмідь накопичують підшкірний жир, залягають у барлогу на зимовий сон,і цьому стані переживають до весни.


Завдання № 3. Розв'яжіть задачу ( 5 балів):

За


Каталог: internetshkola
  1   2


Скачати 77.48 Kb.

  • Ведмідь бурий.