Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідповіді на зауваження Європейської Бізнес Асоціації

Скачати 131.51 Kb.

Відповіді на зауваження Європейської Бізнес Асоціації
Скачати 131.51 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір131.51 Kb.

Відповіді на зауваження Європейської Бізнес Асоціації


 1. Некоректна термінологія проекту Закону (наведені поняття є неоднозначними, не усувають недоліки у правовому регулюванні залізничного транспорту та викликають юридичні колізії):

1) Проект Закону не містить визначень та основних характеристик таких понять як «загальне» і «незагальне» користування.
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
Європейська Бізнес Асоціація (за українським правописом - бізнес-асоціація) - організація міжнародного бізнесу в Україні, неприбуткове об'єднання юридичних осіб, засноване в 1999 році.
У той же час, на цих визначеннях ґрунтується вся основна термінологія проекту Закону.

Це твердження не відповідає дійсності. Статтею 1 законопроекту в термінах чітко прописана різниця між залізничним транспортом загального та незагального користування:

залізничний транспорт загального користування забезпечує потреби держави, фізичних та юридичних осіб у перевезеннях залізничним транспортом на умовах публічного договору та виконання інших робіт (послуг), пов’язаних із такими перевезеннями.

залізничний транспорт незагального користування забезпечує потреби фізичних та юридичних осіб у транспортуванні маневровим порядком рухомого складу та/або вантажу залізничними коліями незагального користування на умовах договорів (чи задоволення власних потреб їхніх володільців) та виконання інших робіт (послуг), пов’язаних із таким транспортуванням.

Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
Залізнична колія (англ. railway track; нім. Gleis n) - комплекс інженерних споруд та пристроїв, що утворюють дорогу із рейковою колією, призначених пропускати залізничний рухомий склад із установленою швидкістю.

Директивою 2001/14/ЄС передбачено перелік додаткових послуг, які надаються оператором інфраструктури (додаток 2 до директиви). Пункт 2 зазначеного додатку містить перелік послуг з доступу коліями для об’єктів обслуговування, які можуть надаватись на конкурентних засадах. Фактично це – послуги з транспортування вантажів до сортувальної станції та маневрова робота.

Маневровая робота - це позапоїздне пересування рухомого складу в межах станції, а в окремих випадках, і з виїздом на перегін.
Саме такі послуги надаються, наприклад, підприємствами ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ». Оскільки такі підприємства мають у володінні як інфраструктуру, так і маневрові локомотиви, їх діяльність в законопроекті виділено в окремий розділ «інфраструктурний комплекс незагального користування». Отже, законопроектом, зокрема визначеннями основних термінів, статями 23 та 27 враховано специфіку роботи промислового залізничного транспорту який є залізничним транспортом незагального користування, володіє інфраструктурою та взаємодіє з залізничним транспортом загального користування.

Однак, у випадку, коли такі підприємства вирішать придбати магістральні локомотиви та отримати доступ до магістральних залізничних колій загального користування, вони повинні будуть отримати ліцензію перевізника. Також, якщо такі підприємства інвестують в розвиток своєї інфраструктури, та надаватимуть послуги з доступу до залізничної інфраструктури перевізникам для здійснення перевезень – вони повинні авторизуватись як оператор інфраструктури залізничного транспорту. В обох випадках такі підприємства відноситимуться до залізничного транспорту загального користування.


2) Відсутнє визначення терміну «об’єкт інфраструктури», у зв’язку з чим, всі дефініції, які використовують даний термін, є некоректними і не діють чіткого уявлення про предмет регулювання. При цьому вказаний термін широко використовується в проекті Закону.

Статтею 1 законопроекту визначено термін «інфраструктура» – сукупність об’єктів права господарського відання та/або інших об’єктів, що призначені для забезпечення виконання усіх стадій перевізного процесу на залізничному транспорті загального користування та використовуються оператором інфраструктури залізничного транспорту загального користування на умовах, визначених цим та іншими законами.

Об’єкт інфраструктури – це складова частина цієї сукупності.
3) Визначення термінів «вантаж», «об’єкти права господарського відання» та ін. потребують уточнення та коригування для можливості однозначного трактування.
Необхідно зазначити, що від Європейської бізнес асоціації жодних зауважень офіційно не надходило.

Єдине зауваження щодо терміну «вантаж» надходили в однаковій редакції від Укрвідтрансу та Американської торгівельної палати, а саме: вантаж - матеріальні цінності, які перевозяться залізничним транспортом у спеціально призначеному для цього вантажному рухомому складі.

Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.

При цьому законопроектом термін вантаж визначено як майно (у тому числі вироби, предмети, корисні копалини, матеріали, сировина, відходи виробництва та споживання), прийняте у встановленому порядку для перевезення у вантажних вагонах, контейнерах, а також порожні вагони, контейнери та інший залізничний рухомий склад, що не належить перевізнику та прийнятий для перевезення.

Відповідно до статті 139 ГК України майном визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів.

Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)
Ванта́жний ваго́н - залізничний вагон, який використовується для перевезення будь-яких вантажів. Інша назва - товарний вагон.
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Таким чином, формулювання, запропоноване Укрвідтрансом та Американською торгівельною палатою може призвести до звуження даного терміну.

Щодо терміну «об’єкти права господарського відання», то необхідно зазначити, що його включено відповідно до пропозицій представників Укрвідтрансу та експертів Американської торгівельної палати.
 1. Проект Закону передбачає розширення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а саме – запровадження ліцензування перевезень усіх без виключення вантажів залізничним рухомим складом. Експерти компаній-членів Комітету Асоціації вважають, що види ліцензованої діяльності з залізничних перевезень не мають переглядатись в бік розширення.

Дуже дивує зауваження Європейської Бізнес Асоціації до передбаченої Законом системи ліцензування, яка повністю корелює з директивою ЄС у сфері залізничного транспорту №95/18.

Законопроектом запропоновано нову систему ліцензування залізничних підприємств, аналогічну європейській системі. Відповідно до директиви 95/18/ЄС, на залізничному транспорті ліцензуванню підлягають залізничні підприємства – тобто, підприємства, основна діяльність яких полягає у наданні послуг з перевезення вантажів та/або пасажирів залізницею за умови забезпечення тяги самим підприємством (перевізник).

Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Необхідність їх ліцензування викладено в преамбулі до директиви 95/18/ЄС, зокрема це:

- постійна відповідність залізничних підприємств певним умовам, пов’язаним з доброю репутацією, фінансовою здатністю та професійною компетенцією для забезпечення надійних та відповідних послуг;

- належне страхування залізничних підприємств або наявність у них відповідних угод щодо ризиків відповідальності для захисту користувачів;

- дотримання національних стандартів щодо послуг залізничних перевезень, які спрямовані на забезпечення здійснення підприємством своєї діяльності на умовах цілковитої безпеки.

При цьому порядок ліцензування та взагалі здійснення діяльності оператора вантажних вагонів не зміниться, за однієї різниці – після розвитку конкуренції перевізників такі оператори матимуть вибір між Укрзалізницею та іншими перевізниками.
 1. Питання залучення приватних інвестицій у залізничну галузь:

1) З урахуванням значного ступеню зношеності залізничної транспортної інфраструктури та рухомого складу, для модернізації, заміни і розвитку якої/якого є необхідним вкладення значних коштів, достатня кількість яких відсутня у підприємств державного сектору, давно назріло питання залучення приватних інвестицій для розвитку залізничної транспортної інфраструктури та рухомого складу. На думку експертів Асоціації, це можливо зробити виключно шляхом створення економічних стимулів для їх вкладання у залізничний транспорт, а саме шляхом закріплення у тарифі (і) термінальної (станційної), (іі) локомотивної, (ііі) вагонної, (іv) інфраструктурної складових, при визначенні яких необхідно врахувати та закласти економічні механізми стимулювання, формування, створення, розвитку зазначених приватних залізничних активів. Також у Прикінцевих положеннях проекту Закону передбачено, що введення у дію положень про тарифи, закріплених у статті 7, відбудеться через два роки з моменту публікації Закону. На думку експертів Комітету Асоціації, це може ускладнити реформування залізничних перевезень, оскільки положення щодо тарифів мають набирати чинність одночасно з Законом.

Відповідно до Директиви 2001/14/ЄС станційні послуги (в тому числі послуги складання поїздів) є частиною послуг оператора інфраструктури, вони є додатковими послугами і не включаються до тарифу за доступ до інфраструктури. Поряд з цим, відповідно до вказаної директиви, оператор інфраструктури зобов’язаний надати ці послуги в разі, якщо в даному сегменті відсутня конкуренція.

Стосовно введення в дію положень про тарифи – їх відтермінування обумовлено необхідністю розробки відповідних методик розрахунку тарифів, реального розподілу витрат і доходів всередині ПАТ «УЗ» між оператором інфраструктури і перевізником, запровадження прозорої фінансової моделі та утворення НКРТ. Без реалізації зазначених заходів може призвести до неконтрольованого підвищення тарифів (вагонна та локомотивна складові).
2) Як зазначають компанії-члени Комітету Асоціації, запропонована редакція статті 12 проекту Закону передбачає не всі можливі механізми фінансування нових об’єктів господарського відання. Так, виключається такий механізм як самостійне придбання або створення інвестором об’єкту права господарського відання (надалі – об’єкт ПГВ) з наступною передачею державі. Зміст вказаної норми зводиться до того, що приватне інвестування в об’єкти ПГВ буде полягати виключно у фінансуванні. При цьому як проектування, так і будівництво будуть здійснюватися виключно ПАТ «УЗ». Враховуючи, що у системі ПАТ «УЗ» існують як проектні інститути, так і будівельні підрозділи, то фактично створюється монопольний сегмент по проектуванню і будівництву залізничної інфраструктури, яку будуть здійснювати лише підприємства ПАТ «УЗ».

Теза не відповідає дійсності. Стаття 12 проекту Закону передбачає усі можливі способи фінансування будівництва таких об'єктів. При цьому Уряд, враховуючи їх особливу важливість, вбачає за доцільне зберегти державний контроль за проектуванням, будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та придбанням об’єктів права господарського відання шляхом здійснення таких дій оператором інфраструктури в порядку, визначеному законодавством.

Поряд з цим необхідно зазначити, що Закон України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» залишив мало можливостей щодо застосування механізму державно-приватного партнерства для розвитку інфраструктури.

Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Після прийняття законопроекту планується розроблення спільно з представниками бізнесу окремого законопроекту про державно-приватне партнерство у сфері залізничного транспорту, який враховуватиме всесвітню практику, особливості національного законодавства та інтереси всіх учасників ринку залізничних перевезень в України. Запрошуємо вас долучитися до цієї роботи.
3) Експерти компаній-членів Асоціації вважають, що абзац 2 частини 4 статті 12 проекту Закону в поточній редакції передбачає можливість користування ПАТ «УЗ» об’єктами інфраструктури, які належать іншим власникам, в тому числі і недержавним. Крім того, дана норма передбачає можливість безоплатної передачі таких об’єктів у власність ПАТ «УЗ», що також є дискримінаційним по відношенню до інших учасників ринку і надає ПАТ «УЗ» необґрунтовані переваги. Компанії-члени Комітету Асоціації вже мають такий негативний досвід щодо безоплатної передачі майна і саме тому наголошують, що дане формулювання, фактично, нівелює можливість створення та передачі об’єктів ПГВ на компенсаційній основі, чим значно знижує інвестиційну привабливість залізничної інфраструктури.

Вказана норма стосується тих об’єктів, які безпосередньо пов’язані із забезпеченням руху на залізничному транспорті.

Статтею 12 законопроекту визначено, що Створені (придбані) об’єкти права господарського відання із залученням бюджетних коштів, інвестиційної складової тарифів на послуги оператора інфраструктури та власних коштів оператора інфраструктури закріплюються в державній власності та передаються оператору інфраструктури у визначеному законом порядку.

У разі нового будівництва та/або придбання об’єктів права господарського відання за рахунок чи із залученням інших коштів такі об’єкти передаються у державну власність та закріплюються за оператором інфраструктури у встановленому законодавством порядку, за згодою відповідного інвестора, або на підставі договорів про компенсацію витрат на їх будівництво (придбання), укладених у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Слід підкреслити, що стаття 12 не містить імперативу щодо обов'язковості виконання усіх зазначених робіт виключно підприємствами залізничного транспорту, а також щодо обов'язковості безоплатної передачі інших об’єктів інфраструктури, відмінних від об’єктів права господарського відання.

Власники зазначених об’єктів, мають право за згодою оператора інфраструктури передавати відповідний об’єкт безоплатно у власність оператору інфраструктури для здійснення його експлуатації.
 1. Частиною 2 статті 18 проекту Закону передбачена можливість закриття оператором інфраструктури (ПАТ «УЗ») за згодою Міністерства інфраструктури України (надалі – Міністерство) експлуатації збиткових та мало використовуваних станцій, якщо органи місцевого самоврядування або підприємства, які обслуговуються цими залізничними станціями, не візьмуть на себе повну компенсацію збитків оператору інфраструктури.
  Залізни́чна ста́нція - виробничо-технологічний підрозділ залізниці з організації перевезень пасажирів, вантажу, вантажобагажу і пошти
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Міністерство інфраструктури України Міністерство інфраструктури України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та зв'язку України.
  Такий підхід має ризики для малого та середнього бізнесу, розташованого в депресивних регіонах.


ПАТ «УЗ» є господарюючим суб’єктом і не повинна нести на собі соціальний тягар депресивних регіонів. З іншої сторони, відповідно до законопроекту, таке закриття здійснюватиметься за погодженням з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері залізничного транспорту.
Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері. 1. Стаття 32 проекту Закону покладає відповідальність за збереження вантажу на «Перевізника», який по суті не має відповідної інфраструктури, спрямованої на забезпечення збереження вантажів (контроль ваги, кріплення і т.д.). Основна діяльність «Перевізника» полягає у наданні послуги перевезення «з використанням належного йому тягового рухомого складу». Отже, проблема відповідальності за збереження вантажів під час транспортування, на наш погляд, у проекті Закону не є вирішеною належним чином.

Це твердження не відповідає дійсності. В законопроекті статтею 19 визначено, що істотною умовою договору перевезення є безпечна та цілісна доставка прийнятого до перевезення вантажу до пункту призначення у визначений строк.

При цьому оператор інфраструктури надає послуги з доступу до інфраструктури та відповідає за якість цих послуг. Він не несе відповідальності за несправний стан рухомого складу або неналежне кріплення вантажу до рухомого складу.

.


 1. На даний момент відповідно до чинного законодавства, технологічний залізничний транспорт, а саме: розміщені на території підприємства залізничні колії, залізничний рухомий склад, інше майно, яке призначене та використовується для переміщення по території таких підприємств сировини, матеріалів, устаткування тощо для власних потреб підприємства не потребують додаткового контролю з боку органів виконавчої влади.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
  Компанії-члени Асоціації виступають категорично проти того, щоб проектом Закону технологічний залізничний транспорт прирівнювався до залізничного транспорту незагального користування, при цьому потребуючи додаткового контролю зі сторони органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки на залізничному транспорті, сертифікату безпеки, а відповідні перевезення – підлягали ліцензуванню.


Технологічний транспорт, тобто той транспорт, який використовується для власних потреб не відноситься до сфери регулювання цього Закону. 1. В проекті Закону відсутнє положення, що закріплює відповідальність оператора інфраструктури за терміни доставки вантажів, яка наразі передбачена у статті 23 Закону України «Про залізничний транспорт» №273/96-ВР від 4 липня 1996 року, що може призвести до суттєвого зниження конкурентоспроможності залізниці у порівнянні з іншими видами транспорту. Це питання потребує обговорення та законодавчого закріплення.

Це твердження також не відповідає дійсності. Пунктом 3 статті 17 законопроекту визначено що необхідною умовою договору про надання послуг доступу до інфраструктури зокрема є відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, у тому числі порядок відшкодування збитків, завданих третім особам таким невиконанням або неналежним виконанням.

Статтею 19 законопроекту визначено, що обов’язки та відповідальність осіб, що беруть участь в організації перевезення вантажу, визначаються Статутом залізничного транспорту України, Правилами та Порядком рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту та умовами договору перевезення
 1. Також в проекті Закону відсутня норма, що передбачає цільове використання інвестиційної складової тарифу.
  Залізни́чний тра́нспорт в Украї́ні - залізничний транспорт загального користування, підпорядкований ПАТ «Укрзалізниця», та залізничні під'їзні колії різних форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування.
  Оскільки, як зазначають компанії-члени Комітету Асоціації, зібрані кошти можуть бути витрачені на інші інвестиційні проекти в рамках інвестиційної програми, що, у свою чергу, створює передумови для виникнення корупції.
  Інвестиційний проект - це сукупність поєднаних в одне ціле намірів і практичних дій з метою здійснення інвестиційних вкладень, з метою забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих і соціальних заходів з метою отримання прибутку.


Статтею 7 законопроекту визначено, що під час встановлення державних регульованих тарифів до складу таких тарифів обов’язково включається інвестиційна складова, яка використовується на розвиток інфраструктури відповідно до затвердженої у встановленому порядку інвестиційної програми. При цьому інвестиційна програма обов’язково підлягає затвердженню НКРТ.

Тобто твердження експертів щодо не передбачення в законі цільового використання інвестиційної складової не відповідає дійсності.
 1. Окремої уваги в проекті Закону заслуговує лібералізація тягового залізничного рухомого складу (у проекті Закону мається на увазі «Перевізник»). Практика цього питання досить дискусійна і складна, успіх якої багато в чому залежить від організації перевізного процесу, графіковості відправки, однорідності тяги, можливостей інфраструктури. Необхідно відзначити, що в країнах з «ринковою тягою», як правило, залізничні перевезення займають 20-30% обсягу загальних перевезень і працюють за принципом чіткого графіку з високою часткою маршрутних відправлень. Така організація перевізного процесу супроводжує ефективність «приватної тяги». Україна має протилежну практику – висока частка залізничних перевезень з формуванням поїздів на станціях, низький відсоток маршрутних відправлень без прив’язки до графіку. Особливість української практики ускладнює організацію ефективного бізнес-процесу та комунікації між «Оператором інфраструктури», «Перевізником» та «Оператором залізничного рухомого складу». Сценарій лібералізації без структурних змін в організації перевізного процесу може призвести до організаційного і економічного хаосу, від якого програють усі зацікавлені сторони. Питання вимагає значних тонких налаштувань і професійного підходу. Проект Закону не відповідає на питання організації цього складного процесу.

Директива 2001/14 передбачає, що графік руху поїздів приймається 1 раз на рік.
Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.
Гра́фік ру́ху поїзді́в (ГРП) - організуюча і технологічна основа роботи всіх підрозділів залізниць, план всієї експлуатаційної роботи. Рух поїздів строго за графіком забезпечується правильною організацією роботи та точним виконанням технологічного процесу роботи станцій, депо, тягових підстанцій, пунктів технічного обслуговування та інших підрозділів, пов'язаних з рухом поїздів.
Вона також передбачає поїзди ad-hoc (за запитом), але такі перевезення в Європі не займають значної частки (приблизно 15%).

Зазначене зауваження викликає враження, що експерти ЄБА пропонують не здійснювати жодних реформ, у тому числі не впроваджувати директиви ЄС, в першу чергу що стосуються впровадження конкуренції на ринку залізничних перевезень.
Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації


Скачати 131.51 Kb.

 • 3) Визначення термінів «вантаж», «об’єкти права господарського відання» та ін. потребують уточнення та коригування для можливості однозначного трактування.
 • Питання залучення приватних інвестицій у залізничну галузь
 • Закон України
 • Частиною 2 статті 18 проекту Закону передбачена можливість закриття оператором інфраструктури (ПАТ «УЗ») за згодою Міністерства інфраструктури України