Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВидвид державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» реферат роботи

Скачати 131.38 Kb.

Видвид державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» реферат роботи
Скачати 131.38 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір131.38 Kb.
ТипРеферат


ВИДВИД

Державне підприємство

«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»

РЕФЕРАТ РОБОТИ


УДК 004.942:519.254
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИМІРІВ
ПРИ СТВОРЕННІ НОВИХ КОНСТРУКЦІЙ
РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ


Автори: Деревянко І.І., к.т.н., науковий працівник

Козіс К.В., провідний інженер

Дніпро – 2017

На ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» функціонує система менеджменту якості. Це управління станом і якістю шести основних процесів створення, вдосконалення та модернізації ракетно-космічних комплексів: проектування, розробка конструкторської та експлуатаційної документації, проведення експериментального відпрацювання, визначення характеристик ракетно-космічної техніки та моніторинг її стану. Ефективність управління цими процесами залежить від методів і засобів отримання інформації про стан та якість досліджуваних об'єктів ракетно-космічної техніки, що міститься в якісних оцінках і кількісних вимірах різної фізичної природи та їх математичної обробки, а також від формування візуально-аналітичних даних для підтримки прийняття рішень на різних рівнях менеджменту якості продукції.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
Експлуатаці́йна документа́ція - вид конструкторських документів, які окремо або у сукупності з іншими документами визначають правила експлуатації виробу і (або) відображають відомості котрі, засвідчують гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей) виробу, гарантії і дані по його експлуатації протягом встановленого терміну служби.
Раке́та (італ. rocchetta - «маленьке веретено», нім. rakete) - літальний апарат, що рухається в просторі за рахунок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси (робочого тіла) апарату без використання речовини з навколишнього середовища.
Якість - філософське поняття, з термінології гуманітарних наук. В Арістотелівській логіці якість - одна з 10 категорій, на які Арістотель поділив усі речі реальності. Як одна з таких категорій, якість це - побічна обставина, за допомогою якої річ є якогось типу чи виду; побічна обставина, що вказує, якою є річ (її змістовні якості та форми) і як річ діє (її здатності та навички); побічна обставина, котра є зовнішньою оцінювальною формою.

В даний час ракетно-космічна техніка являє собою безліч агрегатів, котрі відрізняються своїми конструктивними особливостями. Серед них особливе місце займають металеві конструкції зі зварними з'єднаннями, як сама ненадійна ланка. Як наслідок цього неруйнівний контроль якості та визначення властивостей зварних з'єднань є однією з важливих задач оцінки надійності таких агрегатів. Одними з методів контролю зварних з'єднань є метод магнітної пам'яті металу та ультразвуковий метод, які мають ряд переваг перед іншими.

Також перспективи розвитку ракетно-космічної галузі в значній мірі пов'язані з використанням нових матеріалів та застосуванням передових технологій.

Металоконструкції (також: металеві конструкції, скор .: МК) - загальна назва конструкцій з металів і різних сплавів, використовуваних в різних галузях господарської діяльності людини: побудові будівель, виробництві верстатів, масштабних пристроїв, механізмів, апаратів тощо.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Кінець 20-го та початок 21-го століть відмічені все більш широким застосуванням в конструкціях ракет-носіїв полімерних композиційних матеріалів (ПКМ), та як наслідок, появою нових технологій створення та технологій контролю високоефективних виробів на їх основі.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
Серед вузлів ракет-носіїв особливе місце займають конструкції з ПКМ. Однією з важливих задач при створенні таких конструкцій є оцінка конструкційно-технологічних рішень, які закладаються в конструкцію міжступеневих відсіків ракет-носіїв та конструкцію корпусів ракетних твердопаливних двигунів із полімерних композиційних матеріалів. Відмінною рисою роботи є унікальність об'єктів контролю – подібні великогабаритні конструкції не виготовлялися раніше з ПКМ, а їх виготовлення вимагає розробки нових інформативних параметрів і методик обробки даних.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Тензометричний та фотометричний (оптичний) методи контролю є ефективними для отримання експериментальних вимірювань, що описують якісний стан таких конструкцій і їх локальних місць.

Ці типи контрольованих об'єктів відносяться до класу просторово-розподілених. У першому випадку при магнітометричному та ультразвуковому контролі просторові матриці вимірювань формуються за рахунок переміщення датчиків по поверхні об'єкта та почергового зондування поверхні. У другому випадку, при тензометричному контролі, просторові матриці – це вимірювання великого числа вимірювачів, розташованих віддалено один від одного на поверхні об'єкту контролю. У третьому випадку, вимірювання являють собою безконтактні дистанційні вимірювання за допомогою фото і відеокамер, вимірювачі яких це
ПЗЗ-матриці. Вимірювання проводяться одночасно і охоплюють всю контрольовану поверхню і застосовуються в місцях, недоступних для контактних вимірювачів.

Інформація про стан цих нестаціонарних об'єктів неруйнівного контролю та технічної діагностики міститься в вимірах їх параметрів, стохастичні закономірності яких невідомі, вимірювання спотворені перешкодами, а обсяг вимірювань обмежений.

Технічна діагностика - галузь науково-технічних знань, сутність якої складають теорія, методи і засоби постановки діагнозу про стан технічних об'єктів.
Неруйнівний контроль (скорочено НК) - контроль властивостей і параметрів об'єкта, не руйнуючи його та при якому не повинна бути порушена придатність об'єкта до використання та експлуатації.
Математична модель таких вимірювань лінійно-протяжних об'єктів представлена у вигляді дискретної послідовності автокорельованих випадкових величин виду, (1)

де – контактна (моделююча) перешкода, яка описується автокорельованою послідовністю випадкових величин з законом бета-розподілу;

Випадкова величина (англ. Random variable) - одне з основних понять теорії ймовірностей.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
– вимірювальний шум, послідовність незалежних нормальних випадкових величин, як правило, з невідомою інтенсивністю; – постійна або повільно змінювана стохастична складова, яка характеризує вплив зовнішніх джерел; – автокорельована експоненціальна складова, породжувана структурними якісними неоднорідностями; – складова, породжувана дефектами; – номер вимірювання точечних об'єктів або номер координат лінійно-протяжних та просторово-протяжних об'єктів.

При контролі просторово-протяжних об'єктів шляхом їх сканування, вимірювання містять інформацію про структуру матеріалу, внутрішніх залишкових напруженнях, їх аномальних вимірах на окремих ділянках і все це відбивається на статистичних закономірностях вимірювань.

Проведено порівняльний статистичний аналіз магнітометричних вимірювань зварних з'єднань чотирьох однотипних блоків. Кожен з блоків містить 45-50 з'єднань і кожному ставиться в відповідність магнітометричні вибірки обсягом 150-250 вимірювань. Магнітометричні вимірювання зварного з'єднання представляють собою випадкові величини з невідомими статистичними закономірностями. Їх послідовність розглядається як нестаціонарний дискретний процес обмеженої тривалості, причому в одному і тому ж блоці в більшості випадків невідомі зв'язки номерів точок з координатами їх на зварних з'єднаннях, невідомо також – вибірки замкнуті або не замкнуті.

Проведено порівняльний статистичний аналіз тензометричних вимірювань відносної деформації на чотирьох етапах статичних випробувань (Транспортне навантаження, Політ-1, Політ-2, Політ-3). За допомогою тензорезисторів контролювались характеристики міцності та оцінювалася відносна деформація. Вся поверхня була розподілена на 83 точки, в кожній точці розташовано 4 тензодатчика, що роблять такі виміри: 1-й та 2-й - відносні деформації в горизонтальному та вертикальному напрямку на зовнішній поверхні, 3-й та 4-й - відносні деформації в горизонтальному та вертикальному напрямку на внутрішній поверхні конструкції.

Також у роботі представлені результати розробки теплозахисної системи із матеріалів вітчизняного виробництва, що застосовується в конструкції корпусу ракетного двигуна твердого палива. При створенні котрого було проведено експериментальне відпрацювання внутрішнього теплозахисного покриття та розроблена інформаційна технологія візуально-аналітичної обробки цифрових зображень внутрішніх теплозахисних покриттів.

Тверде паливо - горючі речовини, основною складовою частиною яких є вуглець. До твердого палива належать кам'яне вугілля, буре вугілля, горючі сланці, торф і деревина.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Проведено порівняльних статистичний аналіз цифрових зображень внутрішньої поверхні теплозахисного покриття на перших трьох демонстраційних конструкціях ракетних двигунів.

Розв'язана задача оцінки статистичних параметрів та дослідження статистичних закономірностей експериментальних вимірювань лінійно-протяжних об'єктів. Розглянуто питання оцінки стаціонарності та незалежності вибірок, вид та порядок їх моделей, виділення різних складових моделі (1), а також дефектоскопія та дослідження якості контрольованих об'єктів.

Досліджувані об'єкти - це система пристроїв, механізмів та агрегатів. Їх параметри перебувають в причинно-наслідкових зв'язках, як між собою, так і з навколишнім середовищем, на їх якість та працездатність впливає багато факторів (навантаження, теплові впливи, вібрації, тертя, порушення зв'язків та багато інші невідомі). Щоб з'ясувати, як і на що вони впливають, необхідним є факторний аналіз, проведений шляхом дорогих фізичних експериментів. У наше століття інформаційних технологій не все, але багато чого, можна оцінити шляхом проведення комп'ютерних обчислювальних експериментів.

Фа́кторний ана́ліз - статистичний метод аналізу впливу окремих факторів (чинників) на результативний показник.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Це потужний засіб подолання багатьох незнань, невизначеностей і навіть невідомого.

Факторні керуючі обчислювальні експерименти – це одна з можливостей отримання інформації про причинно-наслідкові зв'язки. Обчислювальні експерименти проводяться на віртуальних об'єктах менеджменту якості шляхом створення математичних моделей з керованими параметрами, факторами, причинно-наслідковими зв'язками, невизначеностями і заданими статистичними закономірностями. Керуючи ними, можна досліджувати їх вплив на стан і якість майбутньої ракетно-космічної продукції, оцінювати і прогнозувати зміни, визначати інформативність вимірювань і ефективність рішень.

Математичне забезпечення обчислювальних експериментів – це система комп'ютерно-інтегрованих алгоритмів і програм, на основі яких формуються вибірки вимірювань, що містять інформацію про стан та якість контрольованих об'єктів, і шляхом їх обробки формуються дані для підтримки прийняття рішень і впливу на них різних факторів. Результати досліджень на віртуальних об'єктах обов'язково перевіряються шляхом проведення фізичних експериментів зі значно зменшеними обсягами і витратами.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Процеси менеджменту якості складних технічних об'єктів, зокрема ракетно-космічної техніки (РКТ), при розробці та модернізації мають свої особливості: рішення про їх стан має прийматися на основі обробки експериментальних вибірок вимірювань параметрів різної фізичної природи, що контролюються, шляхом аналізу і підготовки візуально-аналітичних даних для інтелектуального методу прийняття рішень. Рішення цієї задачі пов'язано з необхідністю врахування таких факторів як відсутність апріорних знань про статистичні закономірності вимірюваних параметрів, помилок вимірювань і обмежень на обсяг вимірювань. Об'єкти контролю, як правило, складні системи і комплекси з випадковими і нестаціонарними параметрами, одно і багатопараметричні, лінійно і просторово-розподілені, з невідомими причинно-наслідковими зв'язками і нечітко сформульованими критеріями стану і якості.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
Серед відомих методів неруйнівного контролю найчастіше використовуються ультразвукові, тензометричні і магнітометричні (метод магнітної пам’яті). Їх вимірювання можуть оброблятися одними і тими ж вимірювально-інформаційними технологіями, вдосконалення яких має бути спрямоване на подолання перерахованих вище труднощів. Методологічні і теоретичні основи їх простежуються в дослідженнях таких вчених як Дегтярев О.В., Потапов О.М., Бабак В.П., Дубов А.О., Малайчук В.П., Єрьоменко В.С., Кобзар А.І., Лемешко С.Б., Маєвський С.М., Радченко С.Г., Maybeck P.S., Box G., Reinsel G., Konishi S.

Серед об'єктів менеджменту особливе місце займають лінійно і просторово-розподілені об'єкти. Контроль їх має на меті виявлення і оцінку параметрів ділянок у межах яких якість і стан матеріалів не відповідають вимогам норми або має місце порушення їх цілісності. Такі ділянки називаються аномальними, а серед них необхідно виділити дефектні. Розробка інформаційних технологій підготовки даних для аналізу і прийняття рішень в задачах неруйнівного контролю лінійно і просторово-розподілених об'єктів у процесі їх розробки та модернізації є актуальною науково-технічною задачею.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконані відповідно з роботами по розробці ракети-носія, призначеної для оперативного, високоточного виведення на кругові, геостаціонарні та сонячно-синхронні орбіти одного або групи космічних апаратів різного призначення.
Сонячно-синхронна - орбіта являє собою геоцентричну орбіту з такими параметрами, що об'єкт, що знаходиться на такій орбіті, проходить над будь-якою точкою земної поверхні приблизно в один і той же місцевий сонячний час.
Космічний апарат (КА) - технічний пристрій, що використовується для виконання різноманітних завдань у космічному просторі, а також проведення дослідницьких та іншого роду робіт на поверхні різних небесних тіл.

Також дослідження виконувалися в рамках наступних держбюджетних договорів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на виконання науково-дослідних робіт Міністерства освіти та науки України:

– ДР № 0110U001291 «Математичне забезпечення неруйнівного контролю, моніторингу та прогнозування стану виробів та агрегатів ракетно-космічної техніки та транспорту», термін виконання 2010-2012 рр.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
;

– ДР № 0113U003038 «Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень у задачах технічної діагностики вузлів та агрегатів ракетно-космічної техніки», термін виконання 2012-2014 рр.Мета та завдання досліджень. Мета дослідження полягає у вирішенні актуальної науково-технічної задачі створення інформаційної технології підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу, а також підтримки прийняття рішень стосовно стану та якості лінійно і просторово-розподілених об’єктів при їх проектуванні, модернізації та випробуваннях.

Об'єкт дослідженьпроцеси неруйнівного контролю лінійно та просторово-розподілених об’єктів в умовах невизначеності їх статистичних закономірностей та обмежень на об’єм вимірів.

Предмет досліджень – моделі, методи і інформаційні технології обробки та візуально-аналітичного аналізу експериментальних вимірів у задачах підготовки даних для підтримки прийняття рішень про стан об’єктів, що контролюються.

Методи досліджень. Лінійна алгебра, математичний аналіз, теорія ймовірності та математична статистика, теорія випадкових процесів, теорії адаптивної фільтрації та чисельних методів.
Чи́сельні ме́тоди - методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел. Основні вимоги до чисельних методів, щоб вони були стійкими та збіжними.
Теорія ймовірності - розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. Математичні моделі в теорії ймовірності описують з деяким ступенем точності випробування (експерименти, спостереження, вимірювання), результати яких неоднозначно визначаються умовами випробування.
Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.
Математи́чний ана́ліз - фундаментальний розділ математики, що веде свій відлік від XVII століття, коли було строго сформульовано теорію нескінченно малих. Сучасний математичний аналіз включає в себе також теорію функцій, теорії границь і рядів, диференційне та інтегральне числення, диференціальні рівняння та диференціальну геометрію.
Випадко́вий проце́с (англ. stochastic process) - важливе поняття сучасної теорії ймовірностей. Є певним узагальненням поняття випадкова величина, а саме - це випадкова величина, що змінюється з часом (іншими словами: випадкова величина, що залежить від змінної величини, яку називають час, або іншими словами - це набір випадкових величин, параметризованих величиною T - часом).


Наукова новизна отриманих результатів.

 1. Синтезовано нові моделі ультразвукових, магнітометричних та тензометричних вимірів, котрі за експертним рішенням більш якісно описують експериментальні виміри, та дають можливість проводити розрахункові експерименти з метою факторного аналізу без залучення трудомісткого процесу їх одержання. Запропоновано візуально-аналітичний метод підготовки даних для прийняття рішень про стан та якість контрольованих об'єктів шляхом обробки експериментальних вимірювань при випробуваннях РКТ та аналізу їх результатів.

 2. Вперше розроблені та запропоновані методи оцінки вимірів стану стаціонарності, засновані на дослідженні різниць, незалежності і коррельованості вимірювань в умовах невизначеності їх статистичних закономірностей і обмежень на обсяг вимірювань з урахуванням помилок першого і другого роду.

 3. Удосконалено метод цифрової адаптивної фільтрації нестаціонарних складних стохастичних автокорельованих ультразвукових вимірювань, спотворених контактною перешкодою і вимірювальним шумом, за рахунок адаптивного вибору найкращого порядку і розміру рухомого вікна на кожній ділянці кривої.

 4. Вперше запропоновано і розроблено метод цифрової обробки вибірок двовимірних ультразвукових автокорельованих вимірювань у задачах підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу та підтримки прийняття рішень про дефектність і зміни якості лінійно-розподілених об'єктів, заснований на одночасному оцінюванні на кожній елементарній ділянці середніх значень, дисперсій і показників кореляції, їх порівнянні й співставленні.

 5. Вперше розроблено теплозахисну систему з матеріалів вітчизняного виробництва, що застосовується в конструкції корпусу ракетного двигуна твердого палива.

 6. Вперше розроблено нові методи обробки великих масивів даних та створені нові інформаційні технології дослідження і оцінки стану просторово-розподілених об’єктів, шляхом обробки:

– магнітометричних вимірів однотипних блоків зварних з’єднань;

– тензометричних вимірів міжступеневого відсіку із полімерних композиційних матеріалів;

– цифрових зображень поверхонь теплозахисних покриттів.

Практичне застосування отриманих результатів. Отримані результати статистичного візуально-аналітичного аналізу тензометричних вимірювань міжступеневого відсіку ракети-носія та цифрових зображень поверхонь теплозахисних покриттів з полімерних композиційних матеріалів включені в підсумкові технічні звіти, що підтверджує практичну цінність наукової роботи.

Методи оцінки стаціонарності, незалежності, фільтрації, дефектоскопії та контролю якості були застосовані для оцінки якості міжступеневих відсіків


ракет-носіїв, вуглепластикових корпусів маршових двигунів, а також вуглепластикових кабельних жолобів та жолобів термостатування.

На підставі проведених досліджень розроблено методичне та програмне забезпечення, яке використовується для аналізу експериментальних вимірювань просторово-розподілених об'єктів ракетно-космічної техніки в ДП «КБ «Південне», а також використовується в навчальному процесі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара при викладанні фахових дисциплін: «Статистичні методи в неруйнівному контролі», «Проектування вимірювально-інформаційних технологій неруйнівного контролю» і «Обробка вимірювань та сигналів НК».

Про практичне застосування отриманих результатів, представлених в роботі, свідчать відповідні акти про впровадження.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати досліджень, представлені в роботі, доповідалися та обговорювалися на XX Ювілейній міжнародній конференції «Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю та технічної діагностики» (Гурзуф – 2012 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність сотових конструкцій у виробах авіаційно-космічної техніки» (Дніпропетровськ – 2013), IX Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Наука та освіта – 2014» (Астана – 2014 р.), VIII Міжнародній конференції «Матеріали та покриття в екстремальних умовах: дослідження та застосування екологічно чистих технологій виробництва та утилізації виробів», (Київ – 2014 р.), Міжнародному форумі студентів, аспірантів та молодих вчених (Дніпропетровськ – 2013 р.), XVXVIII Міжнародних молодіжних науково-практичних конференціях «Людина та космос» (Дніпропетровськ – 20132015 рр.), XII Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (Варна – 2016 р.).Публікації. За результатами наукових досліджень опубліковано 35 наукових робіт, з них 6 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Index Scopus та Index Copernicus), 9 статей у фахових виданнях України (з них одна – у секретному виданні);
Index Copernicus (IC) - онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
20 робіт у матеріалах наукових конференцій і збірниках тез доповідей.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.


Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків до роботи та доданих публікацій по темі роботи. Загальний обсяг роботи становить 250 сторінок. Основний зміст викладено на 180 сторінках. Робота містить 81 малюнок, 51 таблицю та 123 формули. Список використаної літератури містить 115 найменувань. Прикладених публікацій – 37 сторінок.
Оскільки робота на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2017 р. подається повторно, то варто відзначити розвиток роботи із попереднього її розгляду:

– вперше розроблена теплозахисна система із матеріалів вітчизняного виробництва, а також технологія її нанесення на корпус ракетного двигуна твердого палива;

– проведені відпрацювання технології виготовлення теплозахисного покриття з визначенням її експлуатаційних параметрів методами дериватографії та спектрометрії;

– вперше розроблено нові методи обробки великих масивів даних та створені нові інформаційні технології дослідження візуально-аналітичних показників цифрових зображень поверхонь теплозахисних покриттів для оцінки стану та прийняття рішень про їх якість;

– вперше розроблено міжступеневий відсік із ПКМ, розроблені методики проведення статичних випробувань та розроблена нова спеціальна оснастка для проведення випробувань;

– створенні інформаційні технології обробки тензометричних вимірів міжступеневого відсіку із полімерних композиційних матеріалів;– закінчено дослідження розроблених методів оцінки вимірів стану стаціонарності і незалежності в умовах невизначеності їх статистичних закономірностей і обмежень на обсяг вимірювань з урахуванням помилок першого і другого роду;

– закінчено дослідження розробленого методу цифрової обробки вибірок двовимірних ультразвукових автокорельованих вимірювань у задачах підготовки даних для візуально-аналітичного аналізу та підтримки прийняття рішень про зміни якості лінійно-розподілених об'єктів.


Скачати 131.38 Kb.

 • ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИМІРІВ ПРИ СТВОРЕННІ НОВИХ КОНСТРУКЦІЙ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ Автори
 • Математична модель
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.
 • Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами.
 • Мета та завдання досліджень.
 • Методи досліджень.
 • Наукова новизна отриманих результатів.
 • Практичне застосування отриманих результатів .
 • Апробація результатів роботи.
 • Публікації.
 • Структура та обсяг роботи.