Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВідзив офіційного опонента доктора геологічних наук, професора Деревської К.І. на дисертаційну роботу Цільмак Оксани Василівни «Мінералого-геохімічна модель Бобриківського золоторудного родовища»

Відзив офіційного опонента доктора геологічних наук, професора Деревської К.І. на дисертаційну роботу Цільмак Оксани Василівни «Мінералого-геохімічна модель Бобриківського золоторудного родовища»
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір4.19 Mb.
  1   2

Відзив

офіційного опонента доктора геологічних наук, професора Деревської К.І. на дисертаційну роботу Цільмак Оксани Василівни «Мінералого-геохімічна модель Бобриківського золоторудного родовища», поданої у вигляді рукопису до прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.

Геологія Геоло́гія (від грец. γῆ - земля, і грец. λογος - наука) - комплекс наук про тверду оболонку Землі, історію її розвитку та процеси, що її створили.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
20 – мінералогія, кристалографія


Актуальність теми.

У Загальнодержавній програмі розвитку МСБ України на період до 2030 р. указано, що вагомим чинником у подоланні кризового становища в економіці України є належне забезпечення потреб економіки в мінерально-сировинних ресурсах та ефективне їх використання. Нагольний кряж вважають однією з трьох головних золотоносних провінцій України. Золотоносність Донецького басейну вивчається тривалий час, проте залишаються невирішені питання мінералогії та рудоутворення. Тема дисертаційної роботи є актуальною з точки зору вирішення питань стосовно створення мінерально-сировинної бази золота України і досягнення сталого розвитку нашої держави.

Нагольний кряж - південно-східна частина Донецького кряжу. Розташований на півдні Луганської област та на заході Ростовської області РФ. Рельєф ускладнений пасмами, гривами та куполами (Грибоваха 222 м, Дяківський, Центральний).
Донецький вугільний басейн (скорочено Донецький басейн, Донбас) - промисловий регіон, що охоплює більшу частину Донецької області без Приазов'я та крайньої півночі, південь Луганської області, а також прилеглі частини суміжних зі сходу і заходу областей - схід Дніпропетровської (Україна) та захід Ростовської області (Росія).
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Сталий розвиток Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 62 рисунків, 21 таблиці, висновків, списку літератури із 217 найменувань. Основний текст дисертації викладений на 190 сторінках, а її загальний обсяг займає 217 сторінок.

Обґрунтованість наукових положень і висновків, новизна досліджень. Наукові положення і висновки дисертації ґрунтуються на вивченні значної кількості кам’яного матеріалу, а використаний комплекс методів дослідження вирішує поставлені задачі. Автор застосувала сучасні комп’ютерні технології накопичення, обробки, аналізу геологічних даних, графічної й аналітичної візуалізації одержаних результатів.

Основні положення дисертаційної роботи висвітлені у 13 публікаціях і є обґрунтованими. Положення дисертації автор висвітлила на 7 міжнародних та регіональних конференціях.  1   2  • Актуальність теми.
  • Нагольний кряж