Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаVii національний конкурс кейсів з ксв ціль №5: Досягнення гендерної рівності та надання рівних із чоловіками можливостей розвитку для жінок та дівчат Роль бізнесу

Скачати 48.82 Kb.

Vii національний конкурс кейсів з ксв ціль №5: Досягнення гендерної рівності та надання рівних із чоловіками можливостей розвитку для жінок та дівчат Роль бізнесу
Скачати 48.82 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір48.82 Kb.

VII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС КЕЙСІВ З КСВ

Ціль № 5: Досягнення гендерної рівності та надання рівних із чоловіками можливостей розвитку для жінок та дівчат

Роль бізнесу

Гендерна рівність є фундаментальним правом людини, а розширення можливостей та прав жінок та дівчат є необхідним для збільшення економічного зростання, сприяння соціальному розвитку та ефективності бізнесу.

Гендер (англ. gender - «стать», від лат. genus - «рід») - соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини.
Економічне зростання Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.
Права людини Права́ люди́ни - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Повна реалізація потенціалу жінок може збільшити показники національних темпів зростання, в деяких випадках навіть вдвічі. Більше того, інвестиції в розширення прав жінок мають подвійний результат, приносячи дивіденди для жінок та дітей, і є надважливими для здоров’я та соціального розвитку сімей, громад та націй.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).Розширення прав і можливостей жінок і дівчат та досягнення рівності чоловіків і жінок потребує концентрації зусиль усіх стейкхолдерів, включаючи бізнес. Усі компанії мають базові обов'язки по дотриманню прав людини, включно з правами жінок та дівчат. Окрім цих базових зобов’язань, у компаній є також можливості сприяти розширенню прав жінок та дівчат через основні бізнес- та соціальні інвестиції, громадські програми залучення та партнерства. Будучи рушійною силою для 90% робочих позицій у країнах, що розвиваються, технологічні інновації, нарощування капіталу, інвестиції та відповідальний бізнес є критично важливими для розширення можливостей жінок і дівчат у всьому світі. Через зростання частки бізнесу, лідери приватного сектору все більше розвивають та адаптують провідні практики, впроваджують передові ініціативи для розширення прав та можливостей жінок в рамках своїх робочих середовищ, ринків та громад.
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.
Старт Цілей сталого розвитку в вересні 2016 р.
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
надає величезні можливості компаніям для подальшого узгодження своїх стратегій та кроків з світовими пріоритетами шляхом забезпечення гендерної рівності у всіх областях корпоративної стійкості і систематичного та стратегічного розширення масштабів дій, що сприяють розвитку потенціалу жінок і дівчат.
Ґендер (англ. gender - «стать», від лат. genus - «рід») - соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена неповторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим поняттям жіночого та чоловічого, здобута індивідом у результаті набуття індивідуального ґендерного досвіду. Тобто деякий соціальний конструктор, що визначає соціальну стать людини.


Основні бізнес - питання , на які впливає ця ЦСР

 • Рівна заробітна плата для жінок і чоловіків

 • Різноманітність і рівні можливості

 • Доступність послуг з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я

 • Боротьба з насильством та домаганням на робочому місці

 • Жінки-управлінці

 • Догляд за дітьми та пільги

Приклади основних бізнес-заходів та рішень

Нижченаведені приклади не є вичерпними, і для одних галузей промисловості можуть бути більш актуальними, ніж для інших.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


 • Забезпечити ефективну участь жінок (30% чи більше) в прийнятті рішень та управлінні на всіх рівнях і у всіх сферах бізнесу

 • Виплачувати рівну винагороду за рівноцінну працю, включно з одержання пільг, і прагнути оплачувати прожитковий мінімум для всіх жінок і чоловіків

 • Забезпечити доступ до піклування про дітей та підопічних через надання послуг, можливостей та інформації для жінок та чоловіків

 • Встановити політику нульової терпимості по відношенню до всіх форм насильства на робочому місці, в тому числі словесного і / або фізичного насильства і запобігти сексуальним домаганням

 • Розширити бізнес-співпрацю з підприємствами, які очолюють жінки, включно з малими компаніями та жінками-підприємцями

Приклади основних бізнес-показників

 • Якою є політика бізнесу щодо материнства та батьківства, декретної відпустки та допомоги?
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
  Наскільки вона перевищує нормативні показники для бізнесу на території функціонування? Чи ця політика застосовується для всіх видів діяльності в усіх країнах? (Принципи розширення можливостей жінок - Звіт по результатам, The Women’s Empowerment Principles - Reporting on Progress)

 • Чи є у компанії чітка, зрозуміла політика нульової терпимості по відношенню до гендерного насильства та домагань? Чи існує процедура конфіденційних скарг? (Принципи розширення можливостей жінок - Звіт по результатам)

 • Загальна кількість та співвідношення нових працівників та зміни працівників за віком, статтю та регіоном (Звітність у сфері сталого розвитку GRI G4, G4-LA1)

 • Склад органів управління та розподіл працівників по категоріях за статтю, віком, представництвом меншин, а також інших показників різноманітності (Звітність у сфері сталого розвитку GRI G4, G4-LA12)

 • Співвідношення базової заробітної плати та винагороди жінок та чоловіків за робочою категорією та важливими ділянками процесу (Звітність у сфері сталого розвитку GRI G4, G4-LA13)

 • Вказівки щодо практики закупок: Опишіть політику та практики, що використовуються з метою сприяння економічній інтеграції при виборі постачальників. Форми економічної інтеграції можуть включати: жінок-постачальників;
  Економі́чна інтегра́ція - об'єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави. Економічна інтеграція - форма інтернаціоналізації господарської діяльності (виробництва), зближення та поглиблення взаємодії національних економік.
  постачальників, що належать членам уразливих, маргінальних і недостатньо представлених соціальних груп або наймають їх;
  Соціа́льна грýпа - сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, ідеєю, працею; сукупність індивідів, що взаємодіють певним чином на основі сподівань кожного члена групи, що розділяються, відносно інших.
  малих і середніх постачальників (Звітність у сфері сталого розвитку GRI G4, G4-DMA-b)

Повний огляд бізнес-показників можна знайти на www.sdgcompass.org

Приклади основних бізнес-інструментів

Корпоративний Індекс порівняння з прав людини (Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), Принципи гендерної рівності (Gender Equality Principles), Стандарти звітності соціального впливу інвестицій (Impact Reporting & Investment Standards (IRIS), Портал соціальних гарячих точок (Social Hotspots Database/Portal (SHDB), Глобальний договір ООН - Oxfam щодо бідності (UN Global Compact- Oxfam Poverty Footprint), Розуміння та вимірювання розширення прав та свобод жінок (Understand and Measuring Women’s Economic Empowerment)Повний огляд бізнес-інструментів можна знайти на www.sdgcompass.org

Цілі сталого розвитку

5.1 Ліквідувати дискримінацію жінок та дівчат у всіх її проявах у всьому світі

5.2 Ліквідувати усі прояви насильства проти жінок та дівчат у громадській та приватній сферах, зокрема, торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію

5.

Торгі́вля людьми́ - протизаконна торгівля людськими істотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі наркотиками.
3 Ліквідувати усі види небезпечних традиційних практик, а саме примусові шлюби, зокрема у дитячому та ранньому віці, та жіноче обрізання

5.

Жіноче обрізання (англ. Female genital cutting, FGC або female circumcision) - набір процедур, що включають часткове або повне хірургічне усунення зовнішніх жіночих статевих органів або їх пошкодження, що здійснюється з культурною, релігійною або іншою метою.
4 Забезпечити визнання цінності неоплачуваного догляду та домашньої роботи шляхом надання соціальних послуг, покращення інфраструктури надання таких послуг та посилення заходів соціального захисту, поширення практики спільної відповідальності у домашньому господарстві та сім’ї як національного стандарту

5.

Соціа́льні по́слуги - комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.
Дома́шнє господа́рство або Ха́тнє господа́рство, домогоспода́рство (англ. Household) - суб'єкти економічної діяльності, пов'язані з веденням домашнього господарства, тобто переважно зі споживанням. Вони охоплюють економічні об'єкти і процеси, які відбуваються там, де постійно проживають людина, сім'я.
5 Забезпечити всебічну та ефективну участь жінок та створити рівні можливості для лідерства жінок на усіх рівнях прийняття рішень у політичній, економічній та суспільній сферах

5.6 Забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я та репродуктивних прав згідно Програми дій Міжнародної конференції населення та розвитку (ICPD), Пекінської платформи дій та заключних документів цих конференцій

5.a Запровадити реформи з метою надання жінкам рівних прав на використання економічних ресурсів, а також доступу до права власності, зокрема на землю, та інші форми власності, та їх контролю, а також доступу до фінансових послуг, права наслідування та природних ресурсів згідно законів держави

5.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
b Збільшити використання передових, зокрема, інформаційних та комунікативних технологій (ІСТ) з метою сприяння розширенню прав та можливостей жінок

5.c Забезпечити прийняття та зміцнення політики та законодавства щодо сприяння гендерній рівності та розширення прав та можливостей жінок та дівчат на усіх рівнях суспільного життя©SDG Compass, www.sdgcompass.org

Перекладено UN Volunteers на замовлення Центру “Розвиток КСВ”
Скачати 48.82 Kb.

 • Роль бізнесу
 • Основні бізнес - питання , на які впливає ця ЦСР Рівна заробітна плата
 • Приклади основних бізнес-заходів та рішень Нижченаведені приклади не є вичерпними, і для одних галузей промисловості
 • Приклади основних бізнес-показників
 • Приклади основних бізнес-інструментів