Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВиконання Плану роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у період з 13 по 22 лютого 2017 року

Виконання Плану роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій у період з 13 по 22 лютого 2017 року
Сторінка1/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.76 Mb.
ТипВиконання плану
  1   2   3   4
Додаток: на 39 арк. в 1 прим.

Тимчасово виконуючий обов'язки

директора Департамент^зшТббїгання

надзвичайним ситуаціямР.БуханецьДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, тел.(044) 247-30-54, тел./факс: (044) 247-30-50, факс: (044) 247-31-44


\Ґ\Ґ\Ґ.тп8.§оу.иа ЕДРПОУ 38516849 Е-таіІ: орег@тт.еоу.иа

На № від

Львівська обласна державна


адміністрація

Про результати комплексної
перевірки

Державною службою України з надзвичайних ситуацій відповідно до


Плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 9-р,
Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

№ 1052 та на виконання Плану роботи Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у період з 13 по 22 лютого 2017 року здійснено
комплексну перевірку виконання вимог законів та інших нормативно-
правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки
та діяльності аварійно-рятувальних служб у Львівській області.
Аварíйно-рятувáльна слýжба - сукупність організаційно об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.

ДСНС направляє акт перевірки та пропонує спланувати заходи щодо


реалізації пропозицій з метою удосконалення територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту у Львівській області.

Хорошун В ].
5X5-68-91

116201

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ЯГ.ГЖАВІ ІА АДМН ЗАГАЛЬНИЙ НІВДП

№ 7/8-3558/0/1-17 від 09.03.201",


1017011700354Додаток до листа ДСНС України

АКТ

комплексної перевірки виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань цивільного захисту,
техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-
рятувальних служб у Львівській області

23 лютого 2017 року м.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
ЛьвівНа виконання Плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 р. № 9-р, та Плану роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2017 рік у період з 13 по 23 лютого 2017 року здійснено комплексну перевірку виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Львівській області.
Поже́жна охоро́на - сукупність створених у встановленому порядку органів управління, підрозділів та організацій, призначених для організації профілактики пожеж, їх гасіння та здійснення покладених на них аварійно-рятувальних робіт.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.


Мета перевірки :

 1. Перевірити стан виконання вимог законодавчих та інших нормативно- правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Львівській області.

 2. Оцінити готовність Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її районних і міських ланок до запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та в особливий період.

 3. Надати організаційно-методичну та практичну допомогу керівному складу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в організації виконання вимог Кодексу цивільного захисту України.
  Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
  Ко́декс циві́льного за́хисту Україн́и - кодекс, що регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів влади, права та обов'язки громадян, підприємств, установ та організацій.


Комісією ДСНС України встановлено, що Львівською обласною державною адміністрацією, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами і організаціями забезпечується конституційне право громадян на їх захист життя і здоров'я у мирний час та в особливий період, вживаються відповідні заходи щодо захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим.
Держа́вна слу́жба Украї́ни з надзвича́йних ситуа́цій (ДСНС України) - один з центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.
Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Під час перевірки членами комісії надано методичну допомогу стосовно усунення виявлених недоліків. Це сприяло усуненню багатьох недоліків та приведенню рішень місцевих органів виконавчої влади у


2


відповідність з вимогами Кодексу цивільного захисту України та інших нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту в ході перевірки.

Разом з цим, залишаються невирішеними деякі проблеми та невиконаними заходи.Планування діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок, організація їх роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно- рятувальних служб

З метою здійснення заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у Львівській області створена та функціонує територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту, а також її міські та районні ланки.

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та від 11 квітня


  1. р. № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту» в області розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 29 жовтня

  2. р. № 669/05-15 затверджено Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, яке погоджено з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

У всіх перевірених адміністративно-територіальних одиницях, а саме: містах Львів, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицькому та Сколівському районах Положення про ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ розроблено та затверджено відповідними розпорядженнями (рішеннями) керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У той же час зазначеними положеннями не визначено перелік суб'єктів господарювання, які входять до складу такої підсистеми та її ланок, а також перелік формувань у складі сил цивільного захисту. Також необхідно зазначити, що текстова частина Положень про ланки територіальної підсистеми не враховує притаманні містам і районам особливості та містить однотипну інформацію, що не належить до їх компетенції.

Крім цього, станом на 23 лютого 2017 року залишається невирішеним питання про утворення відповідно до вимог статті 10 Кодексу цивільного захисту України ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ органом місцевого самоврядування міста районного значення Сколе.

Місто районного значення - адміністративно-територіальна одиниця в Україні. До категорії міст районного значення віднесено міста з кількістю населення менше 50 тисяч осіб, які не мають статусу міст обласного значення.

Для організації заходів цивільного захисту та управління територіальною підсистемою ЄДСЦЗ згідно з розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 27.12.2012 № 934/0/5-12 утворено Департамент з питань цивільного захисту та затверджено положення про нього, яке в цілому відповідає завданням, покладеним на цей Департамент. Проте у районах та містах області положення про відповідні структурні підрозділи з


метою розподілу завдань між органами управління цивільного захисту у складі ланок територіальної підсистеми та уникнення дублювання функції між ними, необхідно привести у відповідність з методичними рекомендаціями, виданими ДСНС 15.07.2016р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів державних адміністрацій», а у місті Трускавець ще і врахувати завдання цивільного захисту у самій назві такого структурного підрозділу.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 774-10 «Про затвердження Порядку розроблення планів цивільного захисту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Автономної Республіки Крим, областей, міст (районів у містах), районів та об'єктів економіки (господарювання) на особливий період та Порядку переведення єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час в режим функціонування в умовах особливого періоду» в області, районах та містах обласного значення розроблено плани цивільного захисту на особливий період.

Міста обласного значення, міста обласного підпорядкування - міста, які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб (указ 1958 р).

План цивільного захисту на особливий період Львівської обласної державної адміністрації затверджений ЗО квітня 2009 року, і на час перевірки керівник територіальної підсистеми Львівської області з зазначеним планом ознайомлений.

Аналітична частина плану має застарілу інформацію, насамперед щодо складу сил цивільного захисту, зокрема спеціалізованих служб цивільного захисту, а також завдань, що виконуються у взаємодії з органами і силами територіальної оборони (за погодженням зі штабом третьої зони територіальної оборони).

Потребує внесення змін і доповнень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 630 календарний план з переведення з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду, уточнення та коригування інших додатків до плану у частині основних показників стану цивільного захисту, врахування вимог Указів Президента від 24.09.2015 р. № 555 («Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України») та від 2.09.2013 р.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Воє́нна доктри́на - декларація про державну політику в галузі воєнної безпеки. Це система офіційних поглядів і положень, що встановлює напрямок військового будівництва, підготовки держави і збройних сил до війни, способи і форми її ведення.
№ 471 ДСК.

На виконання постанови КМУ від 8.07.2015 р. № 469 «Про затвердження положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» в області видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08.09.2015 №497/0/5-15, яким створено 11 спеціалізованих служб та затверджено положення про них. На місцевому рівні також розроблено та затверджено відповідні положення про спеціалізовані служби, проте самі положення необхідно привести у відповідність з нормами діловодства, визначити організаційну структуру місцевих спеціалізованих служб, органи управління в їх складі, порядок приведення у готовність, завести облік працівників, техніки і майна спеціалізованих служб.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
У ланці територіальної підсистеми Сколівського


4


району визначити для кожної з утворених служб свій орган управління та призначити відповідного керівника спеціалізованої служби.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9.10.2013 № 787 «Про затвердження порядку утворення, завдання та функції формувань ЦЗ», протокольного рішення селекторної наради під головуванням Прем'єр-міністра України від 23.01.2015 № 2666/0/1-15 «З питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об'єктів інфраструктури» на місцевому та об'єктовому рівнях розпочато роботу з утворення формувань цивільного захисту, проте Положення про такі формування в установах та організаціях не розроблено, плани приведення у готовність не відпрацьовано, методичних рекомендацій щодо складання таких документів установи та організації не мають. Зарахування працівників до складу об'єктових формувань цивільного захисту установ та організацій, що перевірялися, здійснюється без урахування вимог пункту 7 Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9.10.2013 р. № 787.

Також необхідно зауважити, що територіальні формування цивільного захисту обласного підпорядкування на час перевірки не утворено.

Плани взаємодії між структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальним органом ДСНС, його підрозділами при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій розроблено та затверджено (57 планів взаємодії).

В області видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2016 № 1094/0/5-16 «Про план основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2017 рік».

При розробці документів з підготовки та проведення командно-штабних навчань у 2016 році допускається скорочення термінів на їх проведення (Бориславська міська ланка), за результатами проведених навчань плани діяльності ланок територіальних підсистем не коригуються.

Для підготовки органів управління і сил цивільного захисту суб'єктів господарювання в області видано методичні рекомендації з організації і проведення спеціальних об'єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту. В районах та містах області організовано роботу з погодження графіків проведення на суб'єктах господарювання таких навчань, тренувань та встановлено контроль за їх виконанням.

Разом з цим звіти з проведення комплексних об'єктових навчань, а також акти з допуску працівників до участі в їх проведенні на час перевірки представлені не були.

Протягом 2016 року в області проведено 833 комплексних об'єктових навчання і тренування, 816 протиаварійних тренувань та 314 тренувань об'єктових спеціалізованих служб.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.07.2015 р року № 339/0/5-15 відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про


5


регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» затверджено Положення та посадовий склад регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а також уточнено та затверджено персональний склад комісії.

Плани роботи обласної комісії розроблено. У 2016 році проведено 27 засідань комісії, з них 8 - планових та 19 - позапланових, на яких розглянуто 43 питання.

Відповідно до затвердженого плану роботи обласної комісії на 2017 рік проведено 6 засідань, на яких розглянуто 9 питань, з них позапланових - 5.

У результаті звернення обласної комісії до керівництва облдержадміністрації видано 2 розпорядження голови облдержадміністрації щодо виділення з резервного фонду обласного бюджету коштів на суму:

300 тис. грн. для виплати матеріальної допомоги сім'ям рятувальників, які загинули внаслідок зсуву твердих побутових відходів у межах Комунального підприємства Львівської міської ради «Збиранка»;

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).

50 тис. грн. для надання матеріальної допомоги мешканцям с. Новосілки- Гостинні Самбірського району, житлового будинку внаслідок пожежі став непридатним для проживання.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Са́мбірський райо́н - район України у південно-західній частині Львівської області. Районний та адміністративний центр - місто обласного значення Самбір. Адміністративний центр - місто Самбір. Населення становить 69 223 особи (на 1 серпня 2013).
Зазначені виділені кошти використано за призначенням.

Майже в усіх перевірених адміністративно-територіальних одиницях у планах роботи місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не передбачено розгляд питань стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки із заслуховуванням їх керівників, технічного стану будівель і споруд з масовим перебуванням людей, дотримання вимог законодавства у газовому господарстві, стану виконання місцевих програм у сфері цивільного захисту.

Техногéнна безпéка у праві - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Так, плани роботи комісій техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій місцевого рівня (Дрогобицька районна державна адміністрація, міста Трускавець) складаються без урахування техногенного навантаження та небезпечних природних факторів, притаманних відповідній території, заплановані заходи іноді мають формальний характер, переписуються з року в рік одні й ті ж самі. Функціональні обов'язки членів комісії усіх рівнів потребують доопрацювання з урахуванням завдань, що виконуються обласною територіальною підсистемою ЄДС ЦЗ у відповідних режимах функціонування, а також фахового спрямування на кожного члена комісії. Не всі члени комісій всіх рівнів забезпечені спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту. У місті Сколе міську комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій не створено взагалі.

На території області для реалізації заходів цивільного захисту та попередження виникнення надзвичайних ситуацій розроблені та діють відповідні програми, а саме:

1. Комплексна програма цивільного захисту населення і територій Львівської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки (рішення сесії облради від 01.03.2016 № 110).


2. Обласна цільова програма з організації рятування на водах Львівської області на 2015-2017 роки (рішення облради від 12.01.2016).

Загальний обсяг фінансування цих програм становить 5 млн. 830 тис. грн., фінансування зазначених програм відбувається відповідно до затвердженого плану, майже на 100%.

Крім цього, аналогічні міські та районні цільові соціальні програми забезпечення цивільного захисту прийнято майже у всіх районах і містах, які перевірялися та в інших адміністративно-територіальних одиницях області, але зазначені програми фінансуються не в повному обсязі.

Соціа́льна програ́ма - комплекс узгоджених заходів за цілями, строками, ресурсами та виконавцями у масштабах визначеної території та галузі соціальної сфери, що спрямовані на вирішення комплексу соціальних проблем.

Відповідно до статті 130 Кодексу цивільного захисту України у масштабі області, міста, району розроблено плани реагування на надзвичайні ситуації, обласний План реагування на надзвичайні ситуації затверджений головою облдержадміністрації 22 січня 2017 року.

Плани реагування на надзвичайні ситуації у всіх перевірених ланках територіальної підсистеми цивільного захисту ЄДС ЦЗ потребують коригування в частині уточнення сил та засобів, графічних частин та карт-схем.

Плани реагування на надзвичайні ситуації у Дрогобицькому районі та в місці Трускавець потребують коригування з урахуванням заходів, які стосуються режимів функціонування підсистеми цивільного захисту ЄДС ЦЗ.

Дрого́бицький райо́н - район України на південному заході Львівської області. Районний та адміністративний центр - місто обласного значення Дрогобич. Населення становить 74 539 осіб (на 1 серпня 2013).

Стан планування діяльності, готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту оцінюється як «обмежено відповідає вимогам».

Організація оповіщення та інформування керівного складу і населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та дії в умовах надзвичайних ситуацій

У Львівській області на базі Львівської філії ПАТ «Укртелеком» створено регіональну автоматизовану систему централізованого оповіщення (далі - СЦО).

Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.
До складу СЦО підключено 20 районів та 9 міст обласного значення. СЦО підтримується у робочому стані і готова до застосування за призначенням. СЦО у поєднанні із залученням до оповіщення телебачення, ефірного та проводового радіомовлення, наявних електросирен та сигнально-гучномовних пристроїв, звуковими сигналами цивільного захисту охоплює близько 90 % населення області.

Водночас апаратура та засоби оповіщення морально та фізично застаріли, зняті з виробництва.

Комплексною програмою захисту населення та територій Львівської області від надзвичайних ситуацій на період 2016-2018 роки передбачено на 2017 рік фінансування у розмірі 1 млн. грн. для проведення експлуатаційно- технічного обслуговування та розвитку системи оповіщення.

Систе́ма опові́щення - комплекс організаційно-технічніх заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

Для підтримання системи у працездатному стані та проведення ремонту організації, які виконують експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури (далі - ЕТО), забезпечені запасним майном та приладами.


7


Запуск 170 електросирен проводиться централізовано з міського та позаміського запасних пунктів управління (далі - МЗПУ та ПЗПУ). Під час практичного запуску не спрацювали 19 електросирен із 170, що складає 11,7% загальної кількості, з них: у м. Львові - 7 з 85, м. Бориславі - 1 з 3, м. Дрогобичі - З з 22, Бродівському районі - 2 з 7, Городоцькому районі - 1 з З, Золочівському районі - 2 з 6, Радехівському районі - 3 з 4.

Для оповіщення населення використовується 212 вуличних гучномовців та 91838 радіоточок проводового мовлення (з них 66125 радіоточок у м. Львові). Кращий стан із забезпеченням проводового мовлення у м. Львові та Бродівському районі (радіофіковано 79 % населених пунктів району).

Раде́хівський райо́н - район України на північному сході Львівської області. Районний та адміністративний центр - місто районного значення Радехів. Населення становить 48 414 (на 1 серпня 2013). Площа району 1144 км².
Зо́лочівський райо́н - район України на сході Львівської області. Районний та адміністративний центр - місто районного значення Золочів. Населення району становить 69 799 осіб (на 1 серпня 2013). Площа району 1097 км².
Бро́дівський район - район України на північному сході Львівської області. Районний та адміністративний центр - місто районного значення Броди. Населення становить 59 981 особа (на 1 серпня 2013). Площа району - 1162 км².
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Найбільша кількість нерадіофікованих населених пунктів у Городоцькому районі - 97 %.

Оперативним черговим пункту управління облдержадміністрації для оповіщення населення здійснюється "перехоплення" каналів ефірного телебачення (1 Національний - НТКУ, ТРК "Львів" - філія НТКУ "Львівська регіональна дирекція"), ефірного радіомовлення в УКХ діапазоні (УР-3) та в ФМ діапазоні ("Львівське радіо" - філія НТКУ "Львівська регіональна дирекція"). Додатково для інформування населення в районах області залучаються 8 місцевих телерадіокомпаній (ФМ-радіомовлення та комунальне телебачення).

Для визначення рівня покриття території області звуковими сигналами електросирен та сигнально-гучномовних пристроїв під час комплексних перевірок СЦО проводиться інтерактивне опитування в мережі Інтернет мешканців області шляхом їх залучення до складання "Карти покриття звуковими сигналами цивільного захисту".

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
За результатами опитування проводиться оцінка охоплення населення області оповіщенням та плануються роботи з покращення його якості.

ЕТО апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку проводиться працівниками Львівської філії ПАТ "Укртелеком" та Центру технічної експлуатації № 5 Казенного підприємства "Укрспецзв'язок".

При́лад (англ. device, apparatus, appliance; нім. Gerät n, Vorrichtung f, Einrichtung f) - технічна конструкція, що уможливлює виконання певного процесу і служить для визначених цілей (наприклад, для перетворення енергії, виконання певної механічної роботи, перетворення інформації), що має специфічну форму будови (часто є групою з'єднаних між собою частин, які утворюють функціональну цілісність) в залежності від виконуваних параметрів роботи та цільового призначення.

Апаратура технічно справна, регламентні роботи проводяться згідно із затвердженими графіками. Заборгованість за ЕТО відсутня.

Затверджено схему оповіщення органів управління і населення у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

Документи щодо утворення та діяльності обласної спеціалізованої служби цивільного захисту зв'язку і оповіщення відпрацьовано відповідно до наказу ДСНС від 12.07.2016 № 335 "Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту". В районах та містах обласного підпорядкування, щодо підлягали перевірці, утворено спеціалізовані служби цивільного захисту оповіщення, затверджено розпорядчі та плануючі документи що їх діяльності.

Проводиться удосконалення системи оповіщення з урахуванням сучасних технологій зв'язку та оповіщення. У 2016 році впроваджено нову систему автоматизованої розсилки голосових та текстових повідомлень (оповіщення) на стаціонарні і мобільні телефони керівного складу та чергових

8


служб місцевих органів виконавчої влади, сил цивільного захисту, керівного та особового складу аварійно-рятувальних підрозділів, служб взаємодії. Оповіщення виконується з використанням цифрових РШ потоків для підключення до відомчих захищених мереж зв'язку, телефонних мереж загального користування (ТМЗК).
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Особовий склад - термін, який уживається щодо всіх військослужбовців і цивільних найманих осіб військової частини, з'єднання, об'єднання, установи або іншої військової організації. У ньому виділяють військослужбовців і цивільний персонал.
PSTN (англ. Public Switched Telephone Network, рос. Телефонная сеть общего пользования, ТСОП, ТфОП) - це планетарна телефонна мережа загального користування (ТМЗК), для доступу до якої використовуються звичайні проводові телефонні апарати, міні- АТС і обладнання передавання даних.

На базі системи розгорнуто внутрішню мережу телефонного зв'язку на пункті управління облдержадміністрації.

З метою заміни застарілого обладнання для оповіщення керівного складу та населення через апаратуру, встановлену в територіальних підрозділах ЛФ ПАТ "Укртелеком", впроваджено 11 сучасних пристроїв відтворення повідомлень з цифрових носіїв інформації.

Придбано та встановлено на автомобілях 16 комплектів мобільного обладнання гучномовного зв'язку, які забезпечують оповіщення населення безпосередньо на місці події.

Для організації заходів цивільного захисту населення об'єднаних територіальних громад за пілотними проектами на території області встановлено 8 комплектів стаціонарного обладнання вуличної звукофікації та оповіщення.

Проведено перевірку обладнання вуличної звукофікації та оповіщення, встановленого в с. Рясне Руське Яворівського району.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Носі́й інформа́ції (англ. data medium) - матеріальний об'єкт природного або штучного походження, який здатен містити, зберігати і передавати інформацію.
Я́ворівський райо́н - район України на північному заході Львівської області. На південному сході району примикає до міста Львова. Районний та адміністративний центр - місто районного значення Яворів.
Озвучення населеного пункту та оповіщення мешканців села забезпечується через апаратуру звукопідсилення та управління (потужністю 0,4 кВт), встановлену в органі місцевого самоврядування, мережу проводового зв'язку протяжністю 3 км та 11 гучномовців.

Підвищено ефективність роботи мережі зв'язку на ПЗПУ - упродовж 2015 року виконано роботи з облаштування локальної обчислювальної мережі з використанням сучасних матеріалів та обладнання.

На території м. Львова розміщено 85 зовнішніх електричних сирен, із них у робочому стані 78, (9 % електросирен у неробочому стані). Зазначена кількість електросирен забезпечує оповіщення лише 75 % населення м. Львова. Довготривалий час заходи щодо відновлення працездатності несправних електросирен не проводяться.

У 2016 році було виділено кошти на придбання обладнання, придбано З комплекти системи автоматизованого оповіщення Науково-виробничого підприємства «ОЗОН-С». Під час перевірки працездатності вказаного обладнання гучномовного зв'язку, встановленого на адмінбудівлі районної адміністрації Франківського району м.

Франкі́вський райо́н - один з районів Львівської міськради, що охоплює територію центрально-південної частини міста Львова. Місцевості з яких складається район: На байках (також Новий Світ), Богданівка (частково), Кульпарків, Кастелівка, Вулька.
Львова, було виявлено збої в роботі обладнання та його малу ефективність (поблизу входу в адмінбудівлю та в самій адмінбудівлі повідомлення про перевірку роботи обладнання звучало дуже тихо та нерозбірливо).

Необхідно відмітити, що на цей час в області проваджено 8 пілотних проектів із створення місцевих систем оповіщення та вуличної звукофікації у населених пунктах - майбутніх центрах територіальних громад системи оповіщення територіальних громад (відповідно до Меморандуму про співпрацю


9


між Львівською обласною державною адміністрацією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій), все обладнання Львівського виробництва. Планами розвитку місцевих систем оповіщення у 2017 році передбачено впровадження систем оповіщення у 12 територіальних громадах і 45 окремих населених пунктах області та об'єднання місцевих систем з регіональною системою оповіщення. Також впроваджено автоматизовану систему оповіщення органів виконавчої влади та сил цивільного захисту області на стаціонарні та мобільні телефони, яка є складовою частиною регіональної системи оповіщення.

Разом з цим є недоліки, в організації діяльності спеціалізованої служби зв'язку та оповіщення м. Львова:

спеціалізована служба зв'язку та оповіщення міськвиконкому м. Львова не укомплектована (відсутнє відповідне розпорядження про призначення посадових осіб служби-призначений лише керівник спеціалізованої служби);

відсутній узагальнений облік працівників об'єктових спеціалізованих служб та ланок міських формувань зв'язку та оповіщення;

оповіщення керівного складу органів управління і сил цивільного захисту м. Львова здійснюється в ручному режимі диспетчерами центральної міської диспетчерської служби, не вирішується питання автоматизації процесу оповіщення.

Диспе́тчерська слу́жба, Диспетчеризація (рос. диспетчерская служба, диспетчеризация; англ. dispatching, traffic control, нім. Dispatcherdienst m, Dispatcherisierung f) - система оперативного контролю та управління технологічними процесами з метою забезпечення узгодженої роботи ланок одного або групи підприємств для досягнення оптимальних техніко-економічних показників, виконання графіків робіт, виробничих програм, логістичних операцій.

На території Дрогобицького району утворено дві ланки цивільного захисту спеціалізованої служби зв'язку та оповіщення Дрогобицького району та міста Дрогобич.

З метою удосконалення системи оповіщення керівного складу цивільного захисту та оповіщення населення району Дрогобицькою районною радою прийнято Програму технічного і фінансового забезпечення удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Дрогобицького району на 2017-2018 р, загальний кошторис якої складає 197 тис. грн., із них кошти районного бюджету складають 104 тис. грн., місцевих бюджетів - 93 тис.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
гривень.

Аналогічну програму з фінансування заходів удосконалення місцевої системи оповіщення прийнято у м. Дрогобич. За рахунок виділених коштів (50 тис. грн.) у 2016 році закуплено сучасну автономну систему оповіщення, яка змонтована в міській раді м. Дрогобич та здійснює оповіщення та інформування населення центра міста. Крім цього, на території міста змонтовано 21 електросирену (із них 6 несправних), що в свою чергу негативно впливає на оповіщення населення міста.

Оповіщення та інформування населення проводиться через перехват місцевого РМ-радіо та місцевої телевізійної телекомпанії «Алсет».

Недоліки, не усунуті під час перевірки службової документації спеціалізованих служб зв'язку та оповіщення Дрогобицького району, такі:

не розроблені у повному обсязі функціональні обов'язки посадових осіб спеціалізованої служби зв'язку та оповіщення району;

не здійснюється облік працівників, техніки та майна спеціалізованої служби;


10


відсутній план приведення спеціалізованої служби у готовність.

На території міста Трускавець у санаторіях та пансіонатах, які є об'єктами з масовим перебуванням людей, встановлені об'єктові системи оповіщення.

Комплекс технічних засобів оповіщення на базі апаратури П-160, П-164, встановленої у Станційно-лінійній дільниці № 3 м.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Трускавець та міському відділі поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, перебуває в працездатному стані, графіки регламентних робіт розроблено, договір на експлуатаційно-технічне обслуговування укладений, обслуговування апаратури проводиться своєчасно.

Адміністрацією міста здійснено закупівлю обладнання системи оповіщення та інформування населення.

Доведення сигналів цивільного захисту до населення Сколівського району здійснюється через мережу проводового радіомовлення ЛФ ПАТ «Укртелеком».

Ско́лівський райо́н - район України на південному заході Львівської області.

Загальними недоліками при розробці розпорядчих та плануючих документів спеціалізованої служби зв'язку та оповіщення є:

незалучення до складу спеціалізованої служби представників приватних місцевих телерадіокомпаній, операторів та провайдерів, які надають послуги кабельного та ефірного телебачення, доступу до мережі «Інтернет» та РМ- радіо;

не доопрацьовано інструкції спеціалізованої служби щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

у графіку накопичення матеріальних резервів спеціалізованої служби зв'язку та оповіщення не враховано матеріальні резерви складових підрозділів служби, за винятком ЛФ ПАТ «Укртелеком».

Стан організації оповіщення оцінюється як «відповідає вимогам».

Стан інженерного захисту територій, укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту

Заходи щодо організації та забезпечення інженерного захисту населення і територій області здійснюються, в основному, відповідно до вимог законодавства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 561-9 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 87-2 місто Львів віднесено до II групи з цивільного захисту.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.07.2016 № 2/0/5-16 ДСК затверджено перелік суб'єктів господарювання, що віднесені до категорій цивільного захисту (до переліку включено 66 суб'єктів господарювання комунальної та приватної форми власності).

У 2016 році проведено 29 засідань обласної архітектурно-будівельної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, де розглянуто матеріали 38 генеральних планів розташованих на території області населених пунктів.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.

11


Під час перевірки встановлено, що розділи інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі генеральних планів з 9 міст обласного значення розроблені лише в м. Львові.

Водночас проводиться робота щодо розроблення розділів ІТЗ ЦЗ у складі генерального плану міста Борислав.

В області розроблено Схему планування території Львівської області (містобудівна документація розроблена у 2009 році та затверджена на 17 сесії V демократичного скликання Львівської обласної ради від 8 грудня 2009 року рішення № 1077).

Робота щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту на об'єктах будівництва, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6, у частині надання вихідних даних та вимог, необхідних для проектування розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, в області в цілому ведеться. У 2016 році погоджено 115 завдань на розробку розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об'єктів будівництва (АЗС, сонячні і вітрові електростанції, система очисних споруд, багатоквартирні житлові будинки з підземним простором), з початку 2017 року - 12 зазначених завдань.

Вітрова електростанція (ВЕС), також: вітроелектростанція - електростанція, яка за допомогою вітрової турбіни перетворює механічну енергію вітру на електричну. Вітрові електростанції - це система відновлюваної енергетики, оскільки вітер - відновлюване джерело енергії.
Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Всього в період з 2011 по 2017 рік видано 286 вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об'єктів будівництва.

Для укриття населення в області створено фонд захисних споруд цивільного захисту (далі - ЗСЦЗ) у кількості 966 одиниць (271 сховище та 695 протирадіаційних укриттів), з них: 337 - державної форми власності, 398 - комунальної форми власності та 231- приватної форми власності.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Відповідно до розрахунку, проведеного Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації, наявного фонду ЗСЦЗ вистачає для укриття населення області в особливий період.

За результатами проведених протягом 2016 року комплексних перевірок ЗСЦЗ на території районів (міст) області: „готові" до укриття населення - 83 споруди (8,6%), „обмежено готові" - 428 (44,4%); не готові" - 455 (47%), з яких 87- фактично відсутні.

Основними причинами неготовності ЗСЦЗ є:

руйнування конструкцій споруд;

затоплення ґрунтовими або стічними водами; порушення гідроізоляції огороджувальних конструкцій; несправність інженерних мереж, фільтровентиляційних установок; закінчення терміну використання фільтрів-поглиначів різного типу; демонтаж обладнання; фактична відсутність об'єктів.

На сьогодні проведено технічну інвентаризацію 715 ЗСЦЗ, що складає 74,4 % їх загальної кількості.

На неналежному рівні проводиться технічна інвентаризація ЗСЦЗ у Бузькому-52,6 %, Дрогобицькому районах-39% та у м. Новий Розділ -13 %.

Новий Розділ (до 1992 року - Новий Роздол) - місто обласного значення у Львівській області. Розташоване неподалік від річки Дністер.

12


Робота щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з підтопленням, зсувами на території Львівської області, проводиться. Відпрацьовано відповідні плани реагування та карти зон можливих підтоплень і зсувонебезпечних ділянок.

Стан інженерного захисту оцінюється як «обмежено відповідає

вимогам».

Організація заходів з евакуації

Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 08.04.2009 № 289/0/5-09 утворено обласну евакуаційну комісію, останні зміни до її складу внесено розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 19.05.2014 № 166/0/5-14.

На час перевірки склад комісії з питань евакуації уточнено, розроблено проект нового розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації про обласну комісію з питань евакуації з урахуванням змін, внесених до постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій".

План евакуації населення Львівської області у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій затверджено. Карта (додаток до плану евакуації) у наявності, але потребує коригування відповідно до розробленого проекту розпорядження.

Питання евакуації населення на особливий період відображені у плані цивільного захисту Львівської області на особливий період, відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 658 рт "Про затвердження переліку районів, міст і селищ, населення яких підлягає евакуації в особливий період у разі проведення бойових дій або виникнення надзвичайних ситуацій".

У перевірених містах та районах планування евакуаційних заходів відповідно до існуючих загроз у мирний час та на особливий період загалом здійснюється, проте плани евакуації потребують коригування.

На базі додатку до Плану транспортного забезпечення області на мирний час та особливий період проведено орієнтовні техніко-економічні розрахунки розміру фактичних (понесених) витрат суб'єктів господарювання та громадян під час здійснення ними заходів з евакуації.

Схеми організації оповіщення керівного складу органів управління і населення про початок евакуації та схеми управління проведенням евакуаційних заходів відпрацьовано. Разом з цим, у м. Львові, м. Трускавці, Дрогобицькому та Сколівському районах плани евакуації населення міста (району) потребують коригування відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 841.

У м. Львові план евакуації населення та карта-схема до нього не коригувалися, починаючи з 2010 року. У Дрогобицькому районі план евакуації


13


населення відкориговано під час перевірки, але карту-схему евакуації населення району не відпрацьовано.

У м. Трускавці План евакуації населення відкориговано у 2017 році, однак відсутні додатки щодо евакуації населення з обмеженими можливостями та додаток щодо евакуації матеріальних та культурних цінностей.

У Сколівському районі відсутня карта - схема до плану евакуації, не розроблено додатки щодо евакуації матеріальних цінностей, додатки щодо евакуації людей з обмеженими можливостями, не визначено транспортне забезпечення для евакуації, не укладено договори стосовно використання транспортного забезпечення.

Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.

Стан організації евакуаційних заходів оцінюється як «обмежено відповідає вимогам».

Стан організації радіаційного та хімічного захисту населення і територій

Організація радіаційного та хімічного спостереження здійснюється на основі наказу МНС України від 6 серпня 2002 року № 186 "Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки" та розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 9 грудня 2010 року № 1478/0/5-10. У зв'язку зі змінами, які відбулися у складі обласних спеціалізованих служб цивільного захисту та в установах мережі спостереження і лабораторного контролю, розроблено проект розпорядження голови облдержадміністрації з уточненими переліками установ обласної мережі спостереження і лабораторного контролю, номерних постів радіаційного та хімічного спостереження.

В області розроблено Методичні рекомендації щодо складання переліку суб'єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту та Перелік суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, що надають санітарно-гігієнічні послуги і можуть залучатися до проведення вищезазначених робіт.

Спеціа́льна обро́бка - є одним із видів бойового забезпечення військ, і входить в комплекс заходів Радіаційного, хімічного, біологічного захисту (РХБЗ).

На виконання п.З частини першої статті 35 Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 14 січня 1998 року № 15/98-ВР "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" та з метою виключення масових радіаційних уражень і опромінення людей вище-встановлених доз розроблено Положення про введення режимів радіаційного захисту та рекомендації щодо поведінки населення Львівської області при радіаційних аваріях.

Радіаційне або променеве ураження - ушкодження органа, тканини або системи органів, спричинене дією іонізуючого випромінювання і деякими іншими видами випромінювання, наприклад - інфрачервоного, ультрафіолетового тощо.
Іонізаці́йна радіа́ція - потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. До іонізаційного випромінення відносять альфа-, бета-, гамма-промені, рентгенівське випромінювання, а також інші високоенергетичні заряджені частинки на кшталт протонів та іонів, отриманих у прискорювачах.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Дозиметричний контроль в області здійснюється згідно з вищезазначеним Положенням.

Класифікацію адміністративно-територіальних одиниць та хімічно небезпечних об'єктів визначено протоколом Комісії з питань ТЕБ та НС Львівської облдержадміністрації від 16 січня 2017 року № 3.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення


14


населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю" розроблено Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту.

Разом з цим, накопичення засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення, яке проживає в зонах прогнозованого хімічного забруднення в районах та містах обласного значення, не здійснюється.

Розрахунки потреби у засобах індивідуального захисту для цієї категорії населення у наявності, проте не реалізуються у зв'язку з обмеженим фінансуванням місцевих бюджетів.

Хімі́чне забру́днення - зміна природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частинки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди).
Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.

Відповідно до комплексних програм захисту населення і територій Львівської області було профінансовано коштів на придбання засобів індивідуального захисту:

у 2015 році - 41 тис. 200 з передбачених 487 тис. 300 грн. (8,5%);

у 2016 року - не профінансовано (передбачено також 487 тис. 300 грн.).

Необхідно зазначити, що вказані суми передбачаються на виконання всього комплексу заходів цивільного захисту, а фінансова потреба для закупівлі засобів індивідуального захисту не відокремлена від загальних витрат.

Всього засобами індивідуального захисту забезпечено 41% персоналу хімічно небезпечних об'єктів, 24 % персоналу підприємств, які працюють в зоні можливого хімічного забруднення. При цьому населення, яке проживає зоні можливого хімічного забруднення та прогнозованій зоні хімічного забруднення не забезпечено засобами індивідуального захисту взагалі.

Стан радіаційного та хімічного захисту оцінюється як «обмежено відповідає вимогам».

Стан організації медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

На базі державних та комунальних закладів охорони здоров'я Львівської області утворено медичну спеціалізовану службу цивільного захисту. Службою організовано надання медичної допомоги населенню, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, вживаються заходи для недопущення виникнення небезпечних та особливо небезпечних інфекційних захворювань.

Психологічний захист - це психічна діяльність, спрямована на спонтанне усунення наслідків психічної травми (В. Ф. Басін, В. Е. Рожнов) окремі випадки відношення особистості хворого до травматичної ситуації або хвороби, що вразила його (В. М. Банщиков)
Інфекція або заражування хворобою (англ. Infection - проникнення в організм хвороботворних мікробів; інфікування, зараження) - стан, коли в організм потрапляє чужорідний агент - патоген (бактерія, паразитичний грибок, найпростіший організм, гельмінти, вірус або пріон), який розмножується і може чинити хвороботворний ефект.
Охорона здоров'я - галузь діяльності держави, метою якої є організація та забезпечення доступного медичного обслуговування населення. Охорона здоров'я – це ключовий елемент національної безпеки держави.

План реагування закладів охорони здоров'я Львівської області на виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру складено та уточнено з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України та Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

Розроблено плани використання наявних сил та матеріальних засобів у разі виникнення прогнозованої надзвичайної ситуації, визначено заходи медичного та біологічного захисту населення, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення адміністративно-територіальних одиниць області, районів та міст. Плануюча документація відповідає основним вимогам керівних документів, має відмітку про коригування. Заходи

15


сплановано згідно з прогнозованими надзвичайними ситуаціями на території області. Рекомендовані додатки до Планів розроблено.

Система управління силами та засобами медичної служби повністю забезпечує керівництво закладами охорони здоров'я області всіх рівнів при можливому виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру мирного часу і в особливий період.

Військова медицина - галузь медицини, яка являє собою систему наукових знань і практичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я військовослужбовців з метою максимально підняти професійну здатність армії, а також запобігання бойовим ушкодженням та захворюванням і їх лікування.
Оповіщення керівного складу МС ЦЗ при виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру здійснюється оперативним черговим централізовано з територіального органу цивільного захисту (обласного пункту управління цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації), а в межах служби - фельдшерами-диспетчерами системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області.
Ми́рний час - епоха або відрізок часу в історії якої-небудь держави, коаліції держав, позначена відсутністю відкритих військових конфліктів та війн між народом, що живе на даній території, та іншим народом.
Швидка́ меди́чна допомо́га - спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги при станах, загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків (поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо) або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень.

Заклади охорони здоров'я усіх рівнів, що надають медичну допомогу, на 98% забезпечено регіональним матеріальним резервом - лікарськими засобами та медичними виробами.

Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).
Номенклатура та обсяги лікарських засобів, виробів медичного призначення лікувальних закладів, призначених для матеріального резерву, визначено наказом Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації з урахуванням прогнозованих для конкретної території надзвичайних ситуацій.

У комунальній установі територіальне медичне об'єднання «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» розроблено та затверджено Статут Центру, Положення про службу медицини катастроф Львівської області та функціональні обов'язки посадових осіб центру, створено та затверджено склад обласної координаційної комісії з питань надзвичайних ситуацій, у наявності плани реагування Центру на прогнозовані види та рівні надзвичайних ситуацій.

Організаційно-технічна документація щодо діяльності станцій (підстанцій) екстреної медичної допомоги розроблена, в наявності інструкції першочергових дій диспетчерських служб.

Бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги укомплектовано спеціальними медичними укладками (наборами), призначеними для одночасного надання екстреної медичної допомоги при ураженнях, які прогнозуються в межах адміністративної території.

У той же час населення області забезпечено автомобілями екстреної медичної допомоги лише на 75 %, потребу складає 91 автомобіль.

Департаментом охорони здоров'я Львівської ОДА передбачено, у разі виникнення надзвичайних ситуацій розгортання в лікувальних закладах медичних формувань цивільного захисту (спеціалізовані бригади постійної готовності 2 черги) та додаткових ліжок для госпіталізації потерпілих від надзвичайних ситуацій.

Здійснено прогнозування медико-тактичної обстановки в області і районах та розрахунки можливих медико-санітарних наслідків (санітарних втрат серед населення) за видом, обсягом і структурою.

16


Організовано проведення занять з підготовки сил спеціалізованої медичної служби цивільного захисту області до дій з ліквідації медико- санітарних наслідків НС, у наявності документи планування, обліку (звітності), План підготовки у 2016 році виконаний на 100 %.

На належному рівні організавано планування заходів в медичних спеціалізованих службах цивільного захисту міста Львів. У МС ЦЗ розроблено План реагування та взаємодії МС ЦЗ м. Львова під час виникнення НС та ліквідації їх наслідків, яким визначено заходи медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Розроблено Комплексні заходи з попередження масового розповсюдження поширення грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій серед населення м.

Віруси ( Вимова. Від лат. virus - отрута) - неклітинні форми живих організмів , які складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, зрідка включаючи інші компоненти (ферменти, ліпідні оболонки тощо).
Львова на 2016-2020 рр., а також Комплексний план оперативної готовності на випадок виникнення епідускладнень по особливо небезпечним інфекціям у м. Львові. Разом з цим, у місті Львів близько 80% працівників не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання.
Ди́хальна систе́ма - відкрита система організму, яка забезпечує газообмін, формування гомеостазу в трахеобронхіальних шляхах, очищення повітря, яке вдихається, від чужорідних часток і мікроорганізмів, а також аналіз пахучих речовин в атмосферному середовищі.

В області 55 з 62 закладів охорони здоров'я, що мають у своєму складі хірургічні, реанімаційні та пологові відділення, операційні блоки та палати інтенсивної терапії, забезпечено автономними джерелами електропостачання на 89%.

Частина існуючих АДЕ потребують заміни через свій технічний стан.

Техні́чний стан об'є́кта - стан, який характеризується в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища значеннями параметрів, установлених технічною документацією на об'єкт.
Окремим закладам охорони здоров'я необхідно придбати автономні джерела електроживлення додатково до існуючих.

Недостатнім є забезпечення формувань спеціалізованої медичної служби цивільного захисту, медичного та немедичного персоналу закладів охорони здоров'я приладами хімічної і радіаційної розвідки, дозиметричного контролю та засобами індивідуального захисту.

Потребує врегулювання вирішення питання спільного функціонування в рамках виконання завдань з питань цивільного захисту між підрозділами департаменту охорони здоров'я та правонаступниками колишнього Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області.

Застарілим, неактуальним і таким, що потребує перегляду на галузевому рівні, на сьогоднішній день є існуючий перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, затверджений наказом МОЗ України від 10.08.2001 року за № 331 "Про затвердження номенклатури резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання для запобігання та ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру", на основі якого формуються територіальні регіональні та місцеві резерви закладів охорони здоров'я.

Заклади охорони здоров'я усіх рівнів незадовільно забезпечено лікувальними сиворотками, відсутні протистолбнячна, протигангренозна, проти ботулізму, проти укусів змій та сказу.


17


Стан медичного, біологічного захисту, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення оцінюється як «обмежено відповідає вимогам».
  1   2   3   4 • ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 • Кабінету Міністрів України
 • ДСНС України
 • Самбірського району , житлового будинку
 • «обмежено відповідає вимогам».
 • Бродівському районі
 • «відповідає вимогам».
 • «обмежено відповідає
 • Закону України