Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання ікт на уроках дає можливість учням вибрати послідовність І темп вивчення тем, систему тренувальних завдань І задач, способи контролю знань

Скачати 56.66 Kb.

Використання ікт на уроках дає можливість учням вибрати послідовність І темп вивчення тем, систему тренувальних завдань І задач, способи контролю знань
Скачати 56.66 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір56.66 Kb.

Використання ІКТ на уроках дає можливість учням вибрати послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти – вироблення в учнів індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток. Реалізація цих завдань не можлива без інформаційного компонента в системі хімічної освіти.

Педагогічна доцільність використання комп’ютера в навчальному процесі визначається педагогічними цілями, досягнення яких можливе за допомогою ІКТ.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

На уроках хімії я використовую ІКТ в процесі викладу навчального матеріалу, контролю його засвоєння, для вивчення явищ і експериментів. Комп’ютерні технології ефективно впроваджую при організації проектної діяльності учнів.

Адже метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання за допомогою комп’ютера. Результати виконання проектів повинні бути, що називається «відчутними», тобто якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв’язання, якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження.

На уроках хімії та в позакласній роботі найчастіше я використовую дослідницькі проекти. На мою думку вони вимагають добре продуманої структури, актуальності предмета дослідження, відповідних експериментальних і дослідницьких робіт, методів обробки інформації.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Цей тип проектів пов’язаний з аргументацією актуальності теми, формулюванням проблеми дослідження, висуванням гіпотез і обговоренням отриманих даних, оформленням результатів досліджень і їх презентація за допомогою ІКТ. Саме таким був міні-проект під час вивчення теми «Метали» .

Дослідницька діяльність – самостійна діяльність учнів. Проектування докорінно змінює відносини між вчителем і учнем. Метод проектів на уроці за допомогою ІКТ звільняє мене від ролі вчителя, а перетворює на помічника і консультанта учнів, які в свою чергу стають активними учасниками процесу навчання. Мої учні – це мої соратники, співавтори уроків, мультимедійних презентацій. Досліджувати – означає бачити те, що бачили всі, але думати так як не думав ніхто. Вивчення хімії в школі сприяє формуванню світогляду учнів. Тому необхідно створювати умови для розвитку пізнавальної активності учня і його самореалізації через накопичення власного досвіду та застосування сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання. Адже саме така співпраця дає можливість учням:


 • проявити індивідуальні творчі здібності;

 • отримати знання в нестандартних ситуаціях при виході за рамки предмета;

 • розкрити творчий потенціал практично кожного учня;

 • підвищити інтерес до навчального матеріалу;

 • посилити практичну спрямованість навчання;

 • оперативно, продуктивно, насичено, швидко здійснювати процес навчання.

Конспект уроку

Тема: Хімічні властивості металів.

Хімічні властивості - властивості речовин, що стосуються хімічних процесів, тобто це такі властивості, які проявляються в ході хімічної реакції. До хімічних властивостей відноситься здатність реагувати з іншими речовинами, а також схильність до розкладу.Мета: поглибити знання учнів про хімічні властивості металів, розвивати вміння писати рівняння реакцій, аналізувати хімічні процеси з погляду теорії електролітичної дисоціації та окисно-відновних реакцій;

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.

О́кисно-відно́вна реа́кція (заст. оки́снювально-відно́вна реа́кція) - хімічна реакція, яка відбувається із зміною ступеня окиснення атомів, що входять до складу реагентів, і реалізується перерозподілом електронів між атомом-окисником та атомом-відновником.

Електроліти́чна дисоціа́ція - явище розпаду нейтральних молекул на іони, що відбувається в електролітах. Наприклад, молекула кислоти НCl розпадається при розчиненні на іони Н+ та Cl-.

формувати вміння працювати з додатковою літературою, готувати повідомлення, вміння спілкуватись, розвивати предметну, комунікативну компетентність.

Очікувані результати:

Учень:


 • характеризує хімічні властивості металів;

 • складає йонні та окисно-відновні рівняння реакцій;

 • називає сполуки металів за сучасною українською номенклатурою;

 • дотримується правил техніки безпеки під час виконання дослідів;

  Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. • порівнює хімічні властивості різних металів та робить висновки.

Обладнання:

Періодична система хімічних елементів Д. І.

Хімі́чний елеме́нт (заст. первень) - тип атомів з однаковим зарядом атомних ядер (тобто однаковою кількістю протонів в ядрі атому) і певною сукупністю властивостей. Маса ядра атома хімічного елементу може бути різною, в залежності від кількості нейтронів у ньому.

Менделєєва, таблиця розчинності основ, кислот, солей у воді, електрохімічний ряд напруг металів, мультимедійна презентація, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.Тип уроку: мультимедійний урок – міні-проект.

Форми роботи: тестовий контроль, лабораторний експеримент, самостійна робота.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань

(На слайді висвітлюються твердження, а учні записують у зошит<< >>,якщо воно є правильним.або<<->>,якщо виявляється хибним.)

Слайд 1. Гра «Так - ні»

Слайд 2.

(Учні перевіряють відповіді.Учитель оцінює результати гри.)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3.
 • Атоми яких хімічних елементів зображено?

 • Чому це металічні елементи?

Слайд 4. • Яка спільна ознака зумовлена будовою атомів металічних елементів?

ІV. Повідомлення теми і мети уроку

Слайд 5.(Учні об’єднуються в групи, повторюють правила техніки безпеки під час виконання дослідів та правила роботи в групі (Додаток 1)).

Слайд 6.V. Вивчення нового матеріалу

(групи одержують завдання (Додаток 2)).

Слайд 7.VІ. Узагальнення і систематизація знань

Завдання 1. Слайд 8Слайд 9


Завдання 2 .Складіть генетичний ряд металів.Напишіть відповідні рівняння реакцій.

Слайд 10.

Слайд 11. Завдання 3. (Робота із здібним учнем)

VІІ. Підведення підсумків уроку

VІІІ. Рефлексія.

Слайд 12.

ІХ. Домашнє завдання.

§56;


с.244, задача 5, 6* (Н.М.Буринська,10 кл.,профільний рівень)

Додаток 1

Правила роботи в групі

 1. Працюючи в групі, ми творимо спільну справу. 1. У суперечці народжується істина. 1. Кожен з нас прислухається до думки іншого. 1. Ми відверті та толерантні один з одним. 1. Свої думки висловлюємо логічно, чітко.

Додаток 2

Завдання для роботи в групі

1 група

У три пробірки налийте порівну хлоридної кислоти і опустіть у них Цинк, Магній, Мідь.

Хлоридна кислота, також: соляна кислота, хлороводнева кислота - розчин хлороводню (HCl) у воді. Соляна кислота є типовою кислотою. За своєю хімічною активністю вона належить до найсильніших кислот. Подібно до інших сильних кислот вона активно розчиняє більшість металів з виділенням водню, взаємодіє з оксидами металів тощо.

Що спостерігаєте?

Порівняйте результати дослідів. Обгрунтуйте.

Складіть О.В.Р. та рівняння реакцій в йонному вигляді.

Зробіть висновок.

Назвіть дослід.

2 група

В одну пробірку налийте розчину купрум (II) сульфату і занурте прив’язаний до нитки цвях. Залиште у розчині на кілька хвилин. В іншу налийте розчину ферум (II) сульфату і занурте мідну дротину.

Порівняйте результати дослідів. Обгрунтуйте.

Поясніть їх.

Який з металів є окисником, а який відновником?

Доведіть це склавши схему електронного балансу та реакцій йонного обміну.

Назвіть дослід.

3 група

У велику пробірку на третину налийте розчин лугу (NaOH), опустіть алюмінієву зачищену дротину (для цього використайте наждак) у розчин.

Що спостерігаєте?

Складіть О.В.Р.

Зробіть висновок про амфотерність алюмінію.

Назвіть дослід.4 група

Алюміній стійкий до дії води, навіть кип’ячої, завдяки оксидній плівці на його поверхні. Якщо цю плівку зруйнувати (потріть поверхню алюмінію наждачним папером), то алюміній активно взаємодіятиме з водою з виділенням газу (якого?).

Складіть О.В.Р.

Зробіть висновок.Назвіть дослід.
Каталог: attachments
attachments -> Методичні рекомендації щодо ефективного засвоєння граматики. Особливість посібника багатство дидактичних ігор та вправ, різноманітних за формою та змістом
attachments -> На вирішенні проблеми застарілої комп’ютерної техніки в школах
attachments -> Дизайн слайдів презентації. Захист залікової роботи
attachments -> Розділ системи транкінгового зв’язку
attachments -> Поняття миттєвого повідомлення. Спілкування в чатах. Поняття форуму
attachments -> Створення відеокліпу. Додавання відео ефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду


Скачати 56.66 Kb.

 • Конспект уроку Тема: Хімічні властивості
 • Обладнання
 • Тип уроку
 • І. Організаційний етап. ІІ. Актуалізація опорних знань
 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
 • І V . Повідомлення теми і мети уроку
 • V . Вивчення нового матеріалу
 • V ІІ. Підведення підсумків уроку V ІІІ. Рефлексія.
 • Завдання для роботи в групі 1 група