Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання логічних функцій під час опрацювання табличних даних

Скачати 79.41 Kb.

Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних
Скачати 79.41 Kb.
Дата конвертації 09.04.2017
Розмір 79.41 Kb.

Тема: Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних.

Мета: Ознайомлення з логічними функціями, їх призначенням та правилами використання під час опрацювання табличних даних.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

А також перевірка теоретичних знань в вигляді тестування.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.Обладнання: Комп’ютери, проектор.

План уроку:

1. Організаційний момент. Правила ТБ при роботі на комп’ютері.

2. Аналіз практичної роботи.

3. Тестування (8-10 хвилин).

4. Логічні функції, їх призначення правила використання.

5. Логічна функція “ЯКЩО (ЕСЛИ)”.

6. Використання майстра для побудови вкладених логічних функцій.

7. Приклади використання логічних функцій.

8. Введення й редагування формул з логічними функціями до ЕТ.

9. Підсумки.

10. Домашнє завдання.

Структура уроку.

На початку уроку вчитель відмічає в журналі відсутніх, проводить короткий інструктаж з ТБ при роботі на комп’ютері, проводить аналіз практичної роботи, яку виконували на попередньому уроці. Потім учні отримують питання Тесту № 1, на які дають відповіді. Тестування проводиться з метою перевірки знань матеріалу попередніх уроків.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Тест № 1 і вірно заповнена таблиця тестування приведені в Додатку № 2.

Після завершення тестування учні записують в зошит тему уроку і вчитель ставить питання до класу:

1) Як переглянути та відредагувати формулу?

2) Які ви знаєте оператори відношення і для чого вони використовуються?.

3) Які базові структури алгоритмів ви знаєте?

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

4) Що таке розгалуження? Які є види розгалуження?

Учитель оцінює відповіді учнів. Після цього учні отримують завдання намалювати структуру повного розгалуження в зошитах і на дошці. Учень біля дошки приводить приклади розгалуження. Відповідь оцінюється.


ФУНКЦІЯ

ОПИС

Функція AND

Повертає значення TRUE, якщо всі аргументи мають значення TRUE.

Функція FALSE

Повертає логічне значення FALSE.

Функція IF

Указує логічну умову.

Функція IFERROR

Повертає вказане значення, якщо обчислення формули призводить до помилки; інакше, повертає результат формули.

Функція IFNA

Повертає вказане значення, якщо обчислення отримує результат #N/A; інакше, повертає результат обчислення

Функція NOT

Перетворює логічне значення аргументу на протилежне.

Функція OR

Повертає значення TRUE, якщо принаймні один аргумент має значення TRUE.

Функція TRUE

Повертає логічне значення TRUE.

Функція XOR

Повертає логічну операцію виключного OR усіх аргументів

1. Застосування функцій.

Функція – це готова складна формула, яка складається із трьох елементів:

1. знака =;

2. імені функції;

3. аргумента функції (ним може бути одна чи кілька комірок).

Електронні таблиці Excel містять близько 200 вбудованих функцій системи. Вони діляться на окремі групи: математичні, логічні, фінансові і т.д.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

викликати потрібну функцію можна за допомогою меню Вставка\функції.
 

 

У вікні треба вибрати потрібну категорію зі списку. Її ім’я чи аргумент з’явиться у лівому нижньому куті вікна діалогу. Клацнувши на кнопці ОК яка знаходиться у вікні палітри формул. Тут міститься список аргументів (обов’язкових і необов’язкових). Опис аргументів можна прочитати прямо у вікні, або додаткова довідка по роботі з палітрою формул чи по конкретній функції завжди доступна за допомогою кнопки Помощник.Також можна скористатися Майстром функцій, інструментом F(x). Майстер функцій допомагає автоматизувати введення функцій у формулу. Ось як нею користуватись:

1. Треба активізувати комірку, в яку я збираюсь вставити функцію

2. Ввести початок формули, до того місця, де повинна бути функція, якщо це потрібно.

3. Клацнути на кнопці Вставить функцію на стандартній панелі інструментів.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.Функції можна використовувати окремо або включати у формули. Поперед кожній функції, яка не є частинною формули, повинен стояти знак рівності (=).

Знак рівності (=) - це математичний символ, що використовується для позначення рівності. Він був винайдений в 1557 році Робертом Рекордом . У рівнянні, знак рівності поміщається між двома виразами, які мають те ж саме значення.

Після іменні функції необхідно вказати у дужках числа або посилання на комірки, використовуємо у обчисленнях, аргументи (параметри) функції.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

Після введення знака рівняння (=) треба вказати ім’я функції. При цьому не має значення, які літери використовуються (прописні або строчці). Допускається "також змішаний" варіант. Після іменні функції треба відкрити дужки та ввести аргументи функції. При використанні деяких аргументів треба розділяти їх крапкою з комою (;). Після вводу функції треба занести її у комірку, нажав при цьому клавішу [ENTER]. Excel відразу визначить результат та відобразить її у чарунці, в якій введена функція.Примітка: якщо у комірці відображується формула, а не результат обчислень, треба відкрити вкладену Вид діалогового вікна Параметри(меню Сервис) та ввімкнути опцію Формула.

Як правило, логічні функції у якості результату повертають значення ИСТИННА або ЛОЖЬ. Існує можливість отримувати замість них значення1 або 0.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.Треба вибрати у меню Сервис команду Параметри та у відкритому діалоговому вікні перейти на вкладену Переход. В області Параметры листа встановити опцію Производить вычисления по правилам Lotus 1-2-3. У результаті логічні функції замість значень ИСТИНА та ЛОЖЬ будуть повертати значення 1 та 0. Якщо у Excel виконую обчислення по правилам Lotus 1-2-3, вміст комірок з текстом встановлюється рівним нулю. 

Результати логічної функції можуть бути не тільки значення ИСТИНА/ ЛОЖЬ чи 1/0. Шляхом вибору відповідного числового формату можна задати, відображення символу х при значенні ИСТИНА і пустої комірки при значенні ЛОЖЬ.

Щоб задати необхідний числовий формат, потрібно виділити комірки з логічними значеннями у меню Формат команду Ячейки. У відкритому вікні треба перейти на вкладник Число і відмітити у полі Числовые форматы елемент [все форматы]. У полі Тип треба вказати код формату: =[=1]"х";[=0];Основной

Після натискання кнопки ОК і закриття діалогового вікна вміст комірок буде представлено потрібним чином. Треба пам’ятати, що цей формат слід назначати тільки коміркам, які містять логічні значення. Інакше нулі та одиниці будуть змінені і у інших комірках листа.


2. Функція ЕСЛИ


Функція Если використовується для умовної перевірки умови і виконання певних дій.

Формат команди: =ЕСЛИ (умова; значення якщо істіна; значення якщо брехня).

Вона відноситься до категорії логічних функцій, і може використовуватися у комбінації з іншими логічними функціями.

Примітка:


  • До 7 функцій ЕСЛИ можуть бути вложені одна в одну у якості значень аргументів значень если_истина та значення если_ложь.

  • Функція ЕСЛИ завжди повертає значення, повертаєме обчислуюмим аргументом значення если_истина та значення если_ложь.

  • Якщо який-небудь аргумент функції ЕСЛИ є масивом, то при виконанні функції ЕСЛИ обраховується кожний аргумент масиву. Якщо яке небуть з аргументів если_истина або значення если_ложь є дією, то усі дії виконуються.

Значення если_ложь - це значення, яке повертається, якщо логічний вираз має значення ЛОЖЬ. Якщо логічний вираз має значення ЛОЖЬ і значення если_ложь втрачено, то повертається значення ЛОЖЬ. Значення если_ложь може бути іншою формулою.

Значення_если_истина - це таке тзначення, яке повертається, якщо логічний вираз має значення ИСТИНА. Якщо логічний вираз має значення ИСТИНА і значення если_истина втрачено, то повертається значення ИСТИНА. Значення если_истина може бути іншою формулою.Логічний вираз - це любе значення або вираз, яке при обчисленні дає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ.

3. Функція ИЛИ


Ця функція повертає значення ИСТИНА якщо хоча б один з аргументів має значення ИСТИНА повертає ЛОЖЬ, якщо всі аргументи мають значення ЛОЖЬ. Вона відноситься до категорії логічних функцій, і може використовуватися у комбінації з іншими логічними функціями

Формат команди: ИЛИ (логічне 1;логічне 2;…)

логічне 1;логічне 2 - це 1 з 30 умов, які перевіряються, які повинні мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ.

 

 

4. Функція НЕ


Ця функція міняє на протилежні логічні значення свого аргументу; повертає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ чи навпаки. Функція НЕ використовується у тому випадку, коли необхідно бути впевненим, що значення нерівні деякій конкретній величині.  

Синтаксис:

НЕ (логическое_значение)

Логічне значення - це значення або вираз, яке при обрахунку дає ИСТИНА або ЛОЖЬ. Якщо логічне значення має значення ЛОЖЬ то функція НЕ повертає значення ИСТИНА;

Значення істинності (логічне значення) - в логіці та математиці, значення, що показує відношення висловлювання до істини. Тобто міру істинності висловлювання.

якщо логічне значення має значення ИСТИНА, то функція НЕ повертає значення ЛОЖЬ. Ця функція відноситься до категорії логічних функцій, і може використовуватися у комбінації з іншими логічними функціями.

5. Функція И


Повертає значення ИСТИНА, якщо усі аргументи мають значення ИСТИНА. Повертає значення ЛОЖЬ, якщо усі аргументи мають значення ЛОЖЬ.

Синтаксис: И(Логічне_значення 1; логічне_значення 2;…)

Логічне_значення 1; логічне_значення 2;… - це від 1 до 30 перевірених умов, які мають значення або ИСТИНА або ЛОЖЬ.

© Аргументи повинні бути логічними значеннями, масивами або посиланнями, які містять логічні значення.

© Якщо аргумент, який є посиланням або масивом, містить тексти або пусті комірки, то такі значення ігноруються.

© Якщо вказаний інтервал не містить логічних значень, то И повертає повідомлення про помилку #ЗНАЧ!.

6. Функції ЛОЖЬ та ИСТИНА


Функція ЛОЖЬ повертає логічне значення ЛОЖЬ.

Синтаксис: ЛОЖЬ ()

Зауваження: Можливо безпосередньо ввести слово ЛОЖЬ на робочій лист або у формулу, і Microsoft Excel буде представлено як логічне значення ЛОЖЬ.

Функція ИСТИНА повертає логічне значення ИСТИНА.Синтаксис:

ИСТИНА ()

Зауваження: Можливо безпосередньо ввести значен ИСТИНА у комірки та формули без використання цієї функції. Функція ИСТИНА призначена для сумісності з іншими системами електронних таблиць.

Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.

Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.Підсумки.

На уроці учні ознайомились:  • з призначенням логічних функцій та операцій;

  • з правилами використання логічних функцій та операцій.

Учні навчились:

  • вводити прості та вкладені логічні функції за допомогою майстра функцій;

  • навчились редагувати логічні функції.

Домашнє завдання.

1. Вивчити за конспектом чи по підручнику відповідний розділ.

2. Освоїти роботу в Excel по введенню і редагуванню логічної функції ЕСЛИ за допомогою майстра функцій.

3. Освоїти використання вкладених логічних функцій в ЕТ.

4. Повторити введення та редагування даних в

Excel, а також введення, редагування та копіювання формул.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.5. Повторити роботу з аркушами.

6. Підготуватися до практичної роботи на використання логічних функцій в Excel.


Скачати 79.41 Kb.

2021