Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВикористання мобільних інтернет-пристроїв для забезпечення рівного доступу до освіти та персоналізації навчання

Скачати 45.62 Kb.

Використання мобільних інтернет-пристроїв для забезпечення рівного доступу до освіти та персоналізації навчання
Скачати 45.62 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір45.62 Kb.
УДК [004.382.76 004.738.5]:378.147 Модло Є. О. старший викладач кафедри автоматизованого управління металургійними процесами та електроприводом Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ ТА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ За висновком ЮНЕСКО, застосування мобільних технологій надає можливість суттєвого розширення та покращення можливостей для навчання, зокрема, у вищих навчальних закладах [5, с. 5].

Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Так, за допомогою мобільних пристроїв ті, хто навчаються, можуть отримувати доступ до освітніх ресурсів, зв’язуватися з іншими або створювати пов’язані з навчанням матеріали як у навчальній аудиторії, так і за її межами. ЮНЕСКО розроблені рекомендації з використання мобільних технологій для організації навчального процесу незалежно від місця та часу, у яких визначено основні переваги використання мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні [1].

Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Розглянемо деякі з них. I. Забезпечення рівного доступу до освіти. У наші дні мобільні технології повсюдно використовуються навіть там, де не вистачає закладів освіти, книжок і комп’ютерів через зниження витрат на мобільний зв’язок. Зростаюче число проектів свідчить про те, що мобільні технології є гарним засобом навчання для осіб, позбавлених можливості отримати якісну освіту. Яскравим прикладом використання мобільних пристроїв у навчанні в Колумбії є проект BlueGénesis [2], розпочатий у 2006 році та спрямований на студентів, із мобільних пристроїв яких утруднений або неможливий доступ до Інтернет. У якості альтернативи пропонується використання Bluetooth із авторським програмним забезпеченням, що надає студентам та викладачам можливості обліку відвідуваності, онлайн-оцінювання, педагогічного спостереження, програмування та ведення журналу подій, консультаційних зауважень, призначення завдань для індивідуальної та групової роботи, проведення голосувань та опитувань, оцінювання якості роботи викладачів, адміністрації та персоналу, ведення навчального календарю, підтримки аудиторних проектів, оцінювання конференцій та виставок, поширення лекцій в аудіоформаті, масового розсилання відомостей, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників ВНЗ.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО, раніше також Зовнішнє тестування, ЗТ) - іспити для вступу до ВНЗ в Україні.

На відміну від BlueGénesis, проект Aprendizaje Móvil [3], розпочатий у 2010 році, зосереджується саме на використанні мобільних Інтернет-пристроїв студентами першого курсу для доступу до навчальних ресурсів, представлених на різних платформах: на навчальному порталі Red.UNID, у віртуальному навчальному середовищі Moodle, комунікаційній системі Live@Edu, соціальних мережах Facebook та Twitter, системі управління навчальним закладом Banner, університетському каналі на iTunes та ін. На рис. 1 представлено модель використання мобільних Інтернет-пристроїв, розроблену авторами проекту А. Моліно та В. Чіріно. Ці проекти поліпшують ситуацію з точки зору рівності прав на отримання освіти за рахунок використання нових методів навчання і розширення можливостей у цій сфері.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

Завдяки використанню унікальних переваг мобільних пристроїв, ці проекти не підміняють, а, скоріше, доповнюють існуючі освітні ресурси (підручники, інфраструктуру, обладнання, засоби підготовки і інформаційне забезпечення). II. Персоналізація навчання. Мобільні пристрої, як правило, належать їхнім відповідним власникам, знаходяться в їх розпорядженні протягом усього дня і мають безліч функцій для налаштування. Саме тому мобільні технології забезпечують ширші можливості для персоналізації в порівнянні зі стаціонарними технологіями і технологіями обміну інформацією.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Залежно від навичок і знань користувача програмні засоби мобільних Інтернет-пристроїв надають можливість вибирати складніші або простіші завдання. Такий підхід дозволяє усунути обмеження, з якими стикаються студенти, що мають більш високий або, навпаки, більш низький рівень знань у порівнянні з рештою групи. Хоча ці можливості були реалізовані на персональних комп’ютерах вже кілька років тому, їх використання мало серйозні обмеження: студенти не мали можливості вільно приносити персональні комп’ютери в навчальний заклад, багато хто навіть не міг дозволити собі придбати подібний пристрій, у зв’язку з чим комп’ютери, доступні в комп’ютерних класах, не були по-справжньому персоналізовані.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».

Рис. 1. Модель використання мобільних Інтернет-пристроїв у навчанні (за [3]) У зв’язку з тим, що мобільні пристрої збирають та зберігають дані про користувача, мобільні Інтернет-пристрої є більш придатними для персоналізованого навчання, ніж традиційні засоби ІКТ. Наприклад, якщо студент краще сприймає візуальні дані і цікавиться картами, то історичні дані можуть бути поданими на інтерактивному атласі, керованому за допомогою сенсорного інтерфейсу. Студенту з іншою провідною модальністю можна надати аналогічні відомості в іншому вигляді, наприклад у вигляді шкали часу із зазначеними на ній важливими подіями і посиланнями на відеоматеріали і першоджерела. У цілому інтелектуальні мобільні Інтернет-пристрої надають студентам більшу гнучкість у просуванні у власному темпі, керуючись особистими інтересами, що потенційно підвищує їх мотивацію до навчання. Автори [4] стверджують, що персоналізація може бути досягнута за допомогою двох адаптивних підходів: 1) навчальні послуги можуть бути адаптовані до характеристик студентів, таких як стилі навчання, вимоги, стан, продуктивність, уподобання та профілі (наприклад, через доставляння мультимедійних матеріалів для студентів-візуалів або надання покрокових інструкцій для студентів, які зазнають труднощів при розв’язанні конкретних навчальних задач); 2) навчальні послуги можуть бути чутливими до умов середовища (контексту), в якому знаходиться студент (наприклад, раціонально надавати навчальні матеріали з ботаніки студенту під час його знаходження у ботанічному саду, а не тоді, коли він перебуває у мистецькій галереї) [4, с. 164]. Авторами [4] запропоновано архітектуру адаптивного мобільного навчального середовища на основі системи Moodle (рис. 2), яке пропонує багато послуг для навчання студентів у будь-який час і в будь-якому місці, використовуючи переваги мобільного навчання. Рис. 2. Архітектура адаптивного мобільного навчального середовища на основі системи Moodle (за [4]) Список використаних джерел 1. Модло Є. О. До визначення поняття мобільного Інтернет-пристрою [Електронний ресурс] Модло Є. О. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015». 10 грудня 2015 року за заг. ред. проф. Бикова В. Ю та Спіріна О. М. ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України. – К.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

: ІІТЗН НАПН України, 2015. – С. 37-38.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.

 – Режим доступу : http:lib.iitta.gov.ua7047281Збірник конф_Наукова молодь 2015_1.pdf 2. Celular Con uso Académico (BlueGénesis) [Electronic resource] Edwin Guaman. – 2015. – Access mode : http:bluegenesiscelular.blogspot.com 3. Molina A. G. Mejores Prácticas de Aprendizaje Móvil para el Desarrollo de Competencias en la Educación Superior [Electronic resource] Arturo Molina, Violeta Chirino IEEE-RITA. – 2010. – Vol. 5. – Núm. 4, Nov. – P. 175-183. – Access mode : http:rita.det.uvigo.es201011uploadsIEEE-RITA.2010.V5.N4.A9.pdf 4. Kinshuk. Adaptivity and Personalization in Mobile Learning Kinshuk, Maiga Chang, Sabine Graf and Guangbing Yang Technology, Instruction, Cognition and Learning. – 2010, Vol. 8. – Issue 2. – P. 163-174. 5. UNESCO policy guidelines for mobile learning [Electronic resource] Edited by Rebecca Kraut. – Paris : UNESCO, 2013. – 41, [1] p. – Access mode : http:unesdoc.unesco.orgimages0021002196219641E.pdf
Каталог: Images -> Files
Files -> Комбінування засобів віртуалізації у навчанні бакалаврів інформатики дисципліни "операційні системи та системне програмування"
Files -> Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
Files -> Програмові вимоги – 2015 на державний iспит з циклу професійної підготовки та спеціальних курсів
Files -> Криптографічні можливості microsoft windows
Files -> Огляд програмного засобу blueberry flashback express для створення відеолекцій
Files -> Підтримка організації навчання у вищій школі за допомогою мобільних технологій
Files -> Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах
Files -> Оптимізація обчислювальних процесів в комп’ютерно орієнтованих системах за рахунок використання хмарно-туманних технологій


Скачати 45.62 Kb.

  • НАПН України