Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВіктор Вікторович Тринчук

Скачати 39.09 Kb.

Віктор Вікторович Тринчук
Скачати 39.09 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір39.09 Kb.

УДК 336.71

Віктор Вікторович Тринчук

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ


УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Ускладнення ризикової ситуації обумовлено трансформацію механізмів управління ризиком.
Керування ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.
В даний час ризик розглядається не як фрагментарна несприятлива подія, а як атрибут навколишнього середовища. Відповідно, функціонування страхової компанії відбувається в умовах невизначеності. А від так управління ризиком не може бути зведено лише до мінімізації ризику, оскільки на сучасному етапі суспільного розвитку важливим завданням стає трансформація потенційно несприятливої події в шанс.

Оскільки страхова компанія одночасно є й об’єктом, на якого впливає ризик, і суб’єктом управління ризиком, вона знаходиться «на перетині» двох процесів: ускладнення ризикової ситуації, що підвищує потребу в страховому захисті, і трансформації методів управління ризиком.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Страхування Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Складність об’єктивних процесів, що впливають на страхову компанію, ставить питання про необхідність поглиблення теоретичних уявлень щодо процесу управління фінансовими ризиками з метою дотримання вимог платоспроможності страхової компанії.

В ході дослідження було з’ясовано, що фундаментальні наукові праці в галузі ризик-менеджменту належать таким авторам як: Альгін А.

Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
, Балабанов І., Бланк І., Вітлінський В, Донець Л., Котлобовский І., Кузнєцов В., Нейман Дж., Прандецький І., Черкасов В., Чернова Г., Шарп У, Філін Г., Ястремський О. та інші.

Вагомий внесок у дослідження питань розвитку суб’єктів страхового підприємництва зробили вчені: Базилевич В., Барановський О., Внукова Н., Гаманкова О., Коломін Є., Рейтман Л., Осадець С., Орланюк-Малицька Л., Шумелда Я., Юлдашев Р. та інші.

Незважаючи на значну кількість праць з ризик-менеджменту, питання управління фінансовими ризиками страховика в економічній науці залишається мало дослідженим.

Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Основна увага приділена ризику страхувальника, в той же час гострою залишається проблема забезпечення платоспроможності і надійності страхової організації.

Проведене дослідження економічної природи фінансового ризику дозволило сформулювати дефініцію: «Фінансовий ризик – це імовірність виникнення непередбачуваних втрат у ситуації невизначеності умов фінансово-господарської діяльності страхової компанії».

Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).

Серед основних фінансових ризиків страховика слід виокремити: ризик втрати фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик.

До методів управління фінансовими ризиками страховика належать: перестрахування, самострахування, нейтралізація, співстрахування, уникнення, лімітування, страхування, диверсифікація, передача контролю за ризиком, хеджування.

Перестрахування – специфічний метод управління фінансовими ризиками, який притаманний виключно страховикам й дозволяє мінімізувати ризик неплатоспроможності та ризик зменшення фінансової стійкості.

Для обґрунтування необхідності формування системи управління фінансовими ризиками наголошуємо на доцільності визначення ефективності витрат такого управління й доцільності передачі інвестиційної функції страхової компанії до компаній з управління активами.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Послідовність реалізації процесу управління фінансовими ризиками має включати: ідентифікацію ризиків; визначення кількості ризиків та ступеня їх важкості; пошук методів обробки ризиків; зниження ризиків та оцінку їх наслідків у процесі прийняття рішення.

Наріжним каменем для побудови ефективного фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту має стати теоретичне осмислення механізму виникнення ризику як наслідку прояву невизначеності економічного середовища.

Застосування комплексної оцінки фінансового ризику страховика надасть можливість автоматизувати процес реалізації фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту та виявити сили впливу невизначеності на фінансові потоку. А алгоритмізація добору фінансового інструментарію сприятиме досягненню значної економії фінансових ресурсів та підвищенню фінансової ефективності функціонування страхової компанії.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.


Форма заявки


ПІБ авторів

Тринчук Віктор Вікторович

Назва доповіді

Управління фінансовими ризиками страхової компанії

Назва обраного тематичного напряму

Розвиток фінансової системи соціально-орієнтованої економіки

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання

Київський національний торговельно-економічний університет,

доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наукКонтактна адреса

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19

кафедра фінансівКонтактний телефон

8-097-68-28-664

e-mail

victor_trinchuk@mail.ru

Назва файлу

trinchuk2


Скачати 39.09 Kb.

  • Форма заявки