Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки

Скачати 208.18 Kb.

Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
Скачати 208.18 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір208.18 Kb.
ТипВимоги до оформлення
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ОСВІТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


М. П. Павленко

КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Бердянськ

Зміст

Вступ


МЕТА І ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТІВ

ДОДАТКИ


Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Додаток Б. Зразок плану реферату

Додаток В. Зразки оформлення використаних джерел

Додаток Д. Орієнтовний перелік тем рефератів
ВСТУП

В системі вищої інженерно-педагогічної освіти, враховуючи тенденції розвитку та зростання якості навчального процесу (диференціація, індивідуалізація, спеціалізація, безперервність, наступність тощо), актуальним є індивідуально-орієнтований підхід в організації навчання студентів, що визначено нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
За цих умов реферат, як одна із форм індивідуального завдання, є складовою програми підготовки з дисципліни "Комп’ютерні мережі".

Метою письмової роботи є підготовка студентами аналітичних та узагальнюючих матеріалів з питань з комп’ютерних мереж, мережевих протоколів, маршрутизації, адресації, каналів передачі даних.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.

Готуючи реферат, студенти повинні отримати навички опрацьовування літератури, складання плану і розкриття його з використанням нормативного та практичного матеріалу, особистого досвіду тощо.Реферат має містити аналітичні дані щодо специфіки використання та впровадження мережевих технологій, статистичні показники та пропозиції щодо удосконалення програмних та апаратних компонентів, вибір оптимальних мережевих компонентів, проблемні питання функціонування комп’ютерних мереж.

При написанні реферату студенти повинні враховувати, що ця форма письмової роботи базується на аналізі практичної діяльності та реферуванні літературних джерел з обраної тематики, призначена для поточного або підсумкового закріплення навчального матеріалу та контролю знань і навичок, набутих студентами в процесі навчання мережевим технологіям. Виклад матеріалу в рефераті повинен мати практичну спрямованість та зорієнтованість на аналіз практики, здобуття та систематизацію знань студентів. При написанні реферату слухач повинен не лише опрацьовувати матеріал з обраної теми, але й проявивши творчий підхід, зробити спробу узагальнити отриманий досвід, визначити шляхи вирішення питань, що досліджується.

Методичні вказівки містить детальні рекомендації з написання рефератів, а також правила їх оформлення. У додатках містяться орієнтири у виборі тематики, зразки титульних аркушів та бібліографії.
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат є формою закріплення й контролю знань та навичок, набутих студентами в процесі їх практичної навчальної діяльності з дисципліни "Комп’ютерні мережі".Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування студентами основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного теми змістового модуля, мати прикладний характер та практичну спрямованість.

Завданнями написання реферату є:

- вивчення стану розробки обраної проблеми в літературі та публікаціях;

- розгляд у контексті обраної теми практики й підходів до розв'язання конкретних завдань;

- вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що стосуються теми реферату та їх аналітична обробка;

- логічний, аргументований виклад матеріалу, узагальнення досвіду;

- розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності, визначеній темою реферату.Тема реферату обирається слухачем самостійно, виходячи із запропонованого переліку. Вона має відповідати потребам сучасного суспільства, базуватися на прагненні фахівців впровадити в практику власні пропозиції.

Окрім запропонованих, студенти можуть самостійно визначати тему реферату, враховуючи актуальність проблеми дослідження.Реферати готуються студентами самостійно і, у разі потреби, доводяться до готовності протягом декількох днів.

При необхідності студенти можуть отримати консультативно-методичну допомогу викладачів щодо остаточного формулювання теми реферату, його плану, залучення джерел та літератури тощо. Оформивши реферат належним чином, студенти здають його викладачу для перевірки.


ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Актуальність теми визначається проблематикою дисципліни і має базуватися на аналізі наукової літератури й практики діяльності.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Орієнтири у виборі тем для різних напрямів підвищення кваліфікації містяться у додатку Д.

Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного аналізу питання, що досліджується, з урахуванням сучасного розвитку науки, техніки, економіки, теоретичних узагальнень, оперування об'єктивною та раціональною аргументацією, наведення характерних прикладів, доказових фактів тощо.

Практична спрямованість. Тема реферату повинна бути спрямована на практику вирішення актуальних проблем функціонування комп’ютерних мереж. Теоретичний матеріал необхідно підкріплювати аналізом практичної діяльності з предмету дисципліни. Це дозволить забезпечити прикладний характер роботи, більш повно використовувати практичний досвід студента.

Структура. Матеріал наукової праці розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату: вступ, основна частина, висновки, список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим.

У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи.

В основній частині розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на науково-теоретичному аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості. З цією метою варто залучити практичний матеріал.

У висновках необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу.Список літератури містить використані джерела та публікації. Правила оформлення дивіться у додатку В.

Додатки. Такими можуть бути документи, матеріали, що розкривають зміст реферату, методичні розробки, результати досліджень, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, на які студент посилається в тексті реферату тощо.

Застереження: не слід давати в додатках документи, законодавчі чи нормативні акти, які офіційно надруковані.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Такі документи мають бути вказані в списку використаних джерел.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Планування та стиль. Обсяг реферативної роботи має складати 10-15 сторінок. Реферат має бути акуратно написаний від руки чи надрукований з дотриманням стилістичних і граматичних норм. Сторінки мають бути пронумеровані. У тексті обов'язково вказуються посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату. Титульний лист та план оформлюються відповідно до додатків А та Б.

Текст реферату викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А4.

Робота друкується 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення.

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ).

Ти́тульна сторі́нка (від лат. titulus - напис, заголовок) - заголовний аркуш видання, основний титульний елемент книги, на якому зазначаються основні відомості про неї - прізвище автора, назву, жанр, місце і час видання, видавництво, марку видавництва, марку серії, номер тому та інше.
Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.
Бердянський державний педагогічний університет Бердянський державний педагогічний університет - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Бердянську Запорізькій області. Сучасна назва з 2002 року.

Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень.

Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.
Велика літера (заголовна буква) - термін у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань та орфографії. Визначає розмір і форму літери.
Заголовки розділів слід починати з належного відступу.

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати 1,27 см.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенос слів у заголовках розділів слід уникати. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом, при друкованому виготовленні письмової роботи, повинна становити один рядок.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок.

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.
І́ндо-ара́бська' або інді́йська систе́ма чи́слення' є позиційною десятковою системою числення розроблена у 1-4 століттях індійськими математиками. Цифри виникли в Індії і в 10-13 ст. були занесені в Європу арабами, через що часто згадуються як «ара́бські».

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. Розділи слід нумерувати також арабськими цифрами.

При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи повинні вказуватися посилань на них, у квадратних дужках вказується порядковий номер посилання у списку літератури та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17].

Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати безпосередньо після першого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не поміщаються на сторінці, де є посилання, їх подають на наступній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами в кожному розділі окремо. Схеми та таблиці повинні мати тематичні заголовки, а рисунки – підписи. Наприклад: “Таблиця 2.1. Динаміка зростання...”.

Зазвичай, до додатків відносять матеріали, включення яких до основної частини може обтяжувати текст і перешкоджати цілісному сприйманню письмової роботи. Кожний додаток має бути пронумерованим та мати назву, яку розміщують посередині рядка. Саме так у додатку наводяться зразки оформлення титульного аркуша (Додаток А) і зразок оформлення списку використаної літератури (Додаток В).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаної літератури подається відповідно до структури роботи, після тексту та додатків.

Формуючи список використаної літератури, слід дотримуватися таких правил.

1. Першими у списку подаються законодавчі та інші нормативні документи: Конституція України; кодекси, закони України; укази Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та ін.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Решту літературних джерел розміщують відповідно в алфавітному порядку прізвищ авторів чи перших слів назв, якщо автори не вказані.

У разі наявності літературних джерел з однаковими прізвищами, їх розміщують в алфавітному порядку з огляду на ініціали, а праці одного автора – за алфавітом заголовків його видань чи у відповідності з хронологією видання. Слід враховувати, що іншомовні джерела та література не підлягають перекладу, а подаються мовою оригіналу.

4. Бібліографічний опис літературних джерел (монографій, книг, брошур) cкладається у відповідності до "ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.

Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації.
Бібліографі́чний за́пис - розгорнута бібліографічна характеристика видання (твору, документального джерела), в якій бібліографічний опис доповнений тими чи іншими елементами: заголовком, анотацією чи рефератом, класифікаційними індексами, предметними рубриками, бібліотечними шифрами зберігання тощо.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Приклади оформлення бібліографічного списку подано в додатку В.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТІВ

Кожний реферат оцінюється, виходячи з аналізу сукупності таких критеріїв:

1Актуальність теми.

2. План реферату має системно розкривати обрану тему.

3. Зміст реферату має передбачати розкриття положень теорії і практики дисципліни.

4. Особистий внесок оцінюється із наявності власних аналітичних висновків та конкретних пропозицій студента.

5. Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних нормативних і наукових джерел.

ДОДАТКИ

Додаток АЗразок оформлення титульної сторінки реферату

  1   2


Скачати 208.18 Kb.

  • М. П. Павленко КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ Бердянськ Зміст
  • ВСТУП
  • МЕТА І ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
  • ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ Актуальність теми визначається проблематикою дисципліни і має базуватися на аналізі наукової літератури
  • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
  • Порядковий номер
  • ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТІВ
  • ДОДАТКИ