Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВимоги до оформлення тез доповідей наукової конференції «геопростір-2015»

Скачати 54.94 Kb.

Вимоги до оформлення тез доповідей наукової конференції «геопростір-2015»
Скачати 54.94 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір54.94 Kb.
ТипВимоги до оформлення

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЕОПРОСТІР-2015»


 1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.
  Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
  Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».
  doc, *docx).

 2. Мова тез: українська, англійська, російська, польська, німецька.

 3. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, виклад результатів дослідження та висновки.

 4. Обсяг тез до 3-х повних сторінок (зі списком літератури) формату A4; вартість кожної додаткової сторінки 40 грн.

 5. При оформленні тез необхідно використовувати шаблон «ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ». В шаблоні використано наступні розміри та інтервали:

 • Поля з усіх боків - 2 см.

 • У верхньому лівому кутку вказується УДК.

 • Назва статті – посередині прописними літерами, шрифт 12пт, Тimes New Roman, жирний.

 • Далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора – шрифт 11пт, Тimes New Roman, жирний, вирівнювання посередині.

 • Нижче назва установи, науковий ступінь, вчене звання та e-mail – шрифт 10пт, Тimes New Roman, курсив вирівнювання посередині.
  Наукові ступені і вчені звання - кваліфікаційна система в науковій та науково-педагогічній діяльності, державне визнання рівня кваліфікації вченого, що є критеріями ранжування наукових і науково-педагогічних працівників.
  Науковий ступінь (учений ступінь, академічний ступінь, титул) - ступінь кваліфікаційної системи в науці, що дозволяє ранжувати наукових діячів і науково-педагогічних працівників у певній галузі знання на окремих етапах академічної кар'єри.


 • Далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль – шрифт 11пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1см; вирівнювання за шириною;

 • Слово «Таблиця №» розташовується праворуч, а заголовок нижче – посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman.

 1. Рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату - відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунку після нього по центру.

 2. Всі формули, незалежно від версії Microsoft Word, набираються тільки як вставка об’єкту в редакторі Microsoft Equation;

 3. Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту - шрифт 9 пт, Тimes New Roman.

 4. Список літератури укладають у відповідності до ДСТУ 7.1:2006.Відповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються.
Требования к оформлению тезисов докладов НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ГЕОПРОСТОР-2015»


 1. Материалы подаются в электронном виде в формате Microsoft Word (* .doc, * docx).

 2. Язык тезисов: украинский, английский, русский, польский, немецкий.

 3. Структура тезисов должна содержать постановку проблемы, цель, изложение результатов исследования и выводы.

 4. Объем тезисов до 3-х полных страниц (со списком литературы) формата A4; стоимость каждой дополнительной страницы 40 грн.

 5. При оформлении тезисов необходимо использовать шаблон «Образец оформления тезисов». В шаблоне использованы следующие размеры и интервалы:

 • Поля со всех сторон – 2 см.

 • В верхнем левом углу указывается УДК.

 • Название статьи – посередине прописными буквами, шрифт 12пт, Тimes New Roman, жирный.

 • Далее через один интервал размещаются фамилия и инициалы автора – шрифт 11пт, Тimes New Roman, жирный, выравнивание посередине.

 • Ниже название учреждения, ученая степень, ученое звание и e-mail – шрифт 10пт, Тimes New Roman, курсив, выравнивание посередине.

 • Далее через один интервал – текст тезисов основным стилем; основной стиль – шрифт 11пт, Тimes New Roman, межстрочный интервал – 1; абзац – 1 см; выравнивание по ширине;

 • Слово «Таблица №» располагается справа, а заголовок ниже – посередине; наполнение таблицы – шрифт 10пт, Тimes New Roman.

 1. Рисунки группируются как один объект, приводятся к формату – оттенки серого, размещенные по центру, название рисунка ниже по центру.

 2. Все формулы, независимо от версии Microsoft Word, набираются только как вставка объекта в редакторе Microsoft Equation;

 3. Нумерованный список литературы размещается через строку от основного текста – шрифт 9 пт, Тimes New Roman.

 4. Список литературы составляют в соответствии с ДСТУ 7.1: 2006.


Ответственность за содержание тезисов несут авторы и научные руководители. Материалы, присланные позднее установленного срока к публикации не принимаются.
Requirements for the abstracts of report of scientific conference "Geospace-2015"


 1. Materials submitted in electronic form using the format of Microsoft Word (* .doc, * docx).

 2. Language of abstracts: Ukrainian, English, Russian, Polish, German.

 3. The structure of the abstract should contain statement of the problem, the purpose, the exposition of research results and conclusions.

 4. The abstracts up to 3 full pages (with references) format A4; the cost of each additional page 40 UAH.

 5. If you want to use theses design template "A sample of the abstract." The template used in the following sizes and ranges:

 • All fields – 2 sm.

 • In the upper left corner the UDC.

 • Title of the article – in the middle of uppercase letters, 12pt, Times New Roman, bold.

 • Next, single-spaced placed last name and initials of the author –11pt, Times New Roman, bold, in the middle.

 • Below is the name of the institution, academic degree, title, and e-mail – 10pt font, Times New Roman, italic, middle.

 • Next, single-spaced – the main text of the abstract; basic style – font 11pt, Times New Roman, line spacing – 1; paragraph – 1 sm; justification;

 • The title «Table №» located on the right and below the title – in the middle; filling the tables – font 10pt, Times New Roman.

 1. The drawings are grouped as a single entity, given the format – grayscale, in the middle, the name of the figure below its, in the middle.

 2. All the formulas, irrespective of the version of Microsoft Word, typed just as inserting an object in Microsoft Equation editor;

 3. Numbered list of references is placed in a line from the main text – font 9 pt, Times New Roman.

 4. References up in accordance with the State Standard 7.1: 2006.


Authors and supervisors responsible for the content of abstracts. Materials sent after the deadline will not be accepted for publication.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК 528.48


ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКЦІЙНИХ КУТІВ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТУНЕЛІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ
Шульц Р.В.
Дирекці́йний кут (рос. дирекционный угол, англ. grid bearing, grid azimuth; directional angle; нім. Richtungswinkel m, Richtwinkel m, topographischer Azimut n, m, Gitterazimut n, m) - кут в горизонтальній площині, між напрямком, паралельним осі абсцис та даним напрямком, відлічений за годинниковою стрілкою.
1), Білоус М.В. 2)

1) Київський національний університет будівництва і архітектури, д.т.н., професор, r-schultz@mail.ru;

2) ДП «Укргеодезмарк», к.т.н., доцент, geodezmark@kiev.ua
І. Постановка проблеми

Головним поштовхом до інтенсивного розвитку будівництва ліній метрополітену в світі, який почався в 1863 р. і продовжується до теперішнього часу, стала майже повна відсутність у необхідній кількості побудованих ліній метрополітену в крупних та великих містах.

Теперішній час - в українській мові - форма дієслова, що в основному виражає дію або стан, сучасні з моментом мовлення. Часто, однак, вона набуває значень безвідносних до цього моменту (у приказках, правилах, описах і т. д., наприклад, «Тиха вода греблю рве», «Київ лежить над Дніпром»)
Сучасний метрополітен це – екологічно чистий, швидкісний, комфортний і безпечний вид пасажирського транспорту з найбільшою провізною спроможністю.…IІ. Мета роботи

Метою представленої роботи є дослідження сучасних методів визначення дирекційних кутів для орієнтування геодезичних мереж на прикладі геодезичної мережі на денній поверхні та розроблення рекомендацій щодо використання методів орієнтування при побудові підземних геодезичних мереж.III. Виклад основного матеріалу дослідження

Головною умовою будівництва тунелів є забезпечення збійки зустрічних забоїв. З цією метою створюється опорна геодезична мережа на денній поверхні.

Опорна геодезична мережа(опорная геодезическая сеть;geodetic network; Vermesungsnetz n, geodatisches Netz n):- мережа, або система певним чином вибраних і закріплених на місцевості точок , які служать опорними пунктами для топографічної зйомки та геодезичних вимірів на місцевості, створена на основі Державної геодезичної мережі для отримання відповідної густоти геодезичних пунктів.
Згідно з вимогами ДБН [5] така мережа створюється методами тріангуляції, трилатерації…


Вплив похибки у визначенні дирекційного кута першої сторони ходу підземної полігонометрії на положення наступних пунктів можна представити наступним чином (рис. 1) [1].

Рис. 1. Вплив похибок орієнтування вихідної сторони


Якщо СКП гіроскопічного азимута прийняти рівною 20", тоді при цих умовах похибки окремих джерел геодезичної прив'язки і гіротеодоліту не повинні перевищувати величин, зазначених у табл. 2.

Таблиця 2

Величини похибок, що впливають на точність гіротеодолітних вимірювань [8]

Джерело

Одиниці

Величина

Похибка геодезичної прив’язки 

Точність зняття відліків t

Похибка центрування теодоліта і візирної цілі, (при S = 100 м)

Похибки інструментальні та зовнішніх умов, не більше

Допустима зміна температури

Похибка горизонтування гіротеодолітусек

сек

мм

сек

град С°

сек

8,9

16,1


1,3

4,5


7,0

11,2


Формули друкуються по центру з відповідним номером, що проставляється по правому краю сторінки. При набиранні формул використовують наступні розміри символів:


Висновок

В роботі виконано аналіз існуючих методів передачі вихідного дирекційного кута до підземної геодезичної основи через вертикальні стволи шахт при будівництві тунелів, зокрема ліній метрополітену….

Геоде́зія (грец. γεωδαισια) - наука про методи визначення фігури і розмірів Землі, зображення земної поверхні на планах і картах і точних вимірювань на місцевості, пов'язаних з розв'язанням різних наукових і практичних завдань.Список використаних джерел

 1. Biezad, D. J. Integrated Navigation and Guidance System [Text]. / D. J. Biezad. – Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1999. – 242 p.
Скачати 54.94 Kb.

 • 3-х повних
 • Відповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються.
 • Ответственность за содержание тезисов несут авторы и научные руководители. Материалы, присланные позднее установленного срока к публикации не принимаются.
 • Requirements for the abstracts of report of scientific conference "Geospace-2015"
 • Authors and supervisors responsible for the content of abstracts. Materials sent after the deadline will not be accepted for publication.
 • І. Постановка проблеми
 • III. Виклад основного матеріалу дослідження
 • Величини похибок, що впливають на точність гіротеодолітних вимірювань
 • Висновок
 • Список використаних джерел