Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВимоги до оформлення титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)

Скачати 168.73 Kb.

Вимоги до оформлення титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)
Скачати 168.73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір168.73 Kb.
ТипВимоги до оформлення
  1   2

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 1

СУТЬ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗАВДАННЯ:

 1. За різними інформаційними джерелами визначити рейтинг 30 найбільших компаній світу (показники рейтингу: ринкова вартість капіталу, об’єм продаж, прибуток, тощо) у 2012рр.

 2. Дати стислу характеристику конкретної компанії (кожний студент обирає компанію відповідно свого місця у списку групи: № компанії у визначеному рейтингу = № студента у списку групи)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)

 2. Виконане завдання

 3. Інформаційні джерела.

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 1бал

 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 1 бал

 3. Всього – 2 бали

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Семінарське заняття № 2

ОЦІНКА ПОЛІТИЧНОГО, ПРАВОВОГО, ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ (іншої країни)

ЗАВДАННЯ:

 1. Оцінити політичне, правове, економічне і культурне середовище України, як середовища міжнародного менеджменту (середовища діяльності ТНК), за стандартними процедурами оцінки.

 2. Група студентів відповідно списку ділиться на чотири команди від 5 до 8 чоловік. Кожна з команд отримує своє завдання: 1 – оцінка політичного середовища, 2 – оцінка правового середовища, 3 – оцінка економічного середовища, 4 - характеристика українського національного культурного стереотипу.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

 1. Титульний лист (назва завдання, прізвище студента, № групи, прізвище викладача, дата здачі)

 2. Виконане завдання

 3. Резюме

 4. Інформаційні джерела.

ОЦІНКА ЗАВДАННЯ

 1. Вчасно здане домашнє завдання з дотриманням вимог оформлення – 2 бала

 2. Презентація в аудиторії, участь в обговоренні чи дискусії – 3 бала

 3. Всього – 5 балів

СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 1. Політичний режим в країні – господарі (країні – перебування) та його відносини з країною базування.

 2. Міждержавні (міжрегіональні, міжміські) угоди між країною перебування і країною базування.

 3. Участь країни в політичних блоках і міжнародних економічних союзах (можливий вплив на майбутній бізнес: можливості, загрози)

 4. Політичні партії і громадські організації країни базування, які мають тісні контакти з владою, політичними партіями і громадськими організаціями країни – перебування.
  Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
  Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.


 5. Найвидатніші політичні лідери (короткі біографічні дані)

 6. Основні політичні партії і найвпливовіші громадські організації в країні перебування.

 7. Основні політичні суперники, що борються за владу в країні, сутність їх принципових позицій в економічних, правових і соціальних питаннях.

 8. Коротка характеристика зв’язку «бізнес – політика» ( компанії, партії, лідери)

 9. Найближчі вибору парламенту і президента (або їх аналогів у країні), перспективи їх результатів і ймовірний вплив на бізнес і відносини з країною базування

 10. Роль та вплив регіональної влади (з урахуванням регіонів проникнення компанії)

 11. Політична ситуація в регіонах проникнення компанії

 12. Загальна оцінка політичної стабільності в країні ( політичні ризики).

СТРУКТУРА ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 1. Загальна оцінка узгодженості системи права в країні з основними положеннями міжнародного права.
  Систе́ма пра́ва - це сукупність чинних принципів і норм права, якій притаманні єдність, узгодженість, диференціація (поділ) і згрупованість норм у відносно самостійні структурні утворення (інститути, галузі та підгалузі права).
  Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.


  1. Оцінка законів орієнтованих на внутрішній ринок

  2. Оцінка законів, що регулюють міжнародні ділові операції

  3. Оцінка законів, направлених проти іноземних компаній (приватизація, обмеження на долю іноземної власності)

  4. Оцінка патентного законодавства

  5. Виконання рішень при врегулюванні конфліктів ( перелік ратифікованих угод)

 2. Регулювання експортно – імпортних операцій (включаючи міжнародні перевезення).

 3. Регулювання виїзду та в’їзду приватних осіб.

 4. Захищеність власності та прав особистості.

 5. Регулювання переміщення капіталу, експорту прибутку, інших фінансових операцій через кордон.

 6. Оцінка елементів комерційного права.

 7. Регулювання створення та трансформації бізнесу.

 8. Регулювання трудових відносин

 9. Регулювання цін.

 10. Елементи антимонопольного законодавства

 11. Питання оподаткування фізичних і приватних осіб

 12. Загальна оцінка стабільності правової системи країни (бажаний/можливий варіант розвитку загроз).
  Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
  Антимонопо́льне законода́вство - сукупність законодавчих, урядових та інших нормативно-правових актів, які обмежують монополізацію виробництва, утворення монопольних структур і об'єднань (крім спеціально визначених державою).
  Комерційне право або Торгове право - галузь права, яка регулює діяльність в сфері торгового (комерційного) обігу.
  Правова система - це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини та ін.).


ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

 1. Класифікація національної економіки за рівнем розвитку

 2. Індекси оцінки

Стандартна процедура:

 1. Місце країни за показниками:ВВП, темпів економічного зростання, темпів зростання інвестицій, зовнішньоторгового обороту, імпорту, експорту товарів і послуг

 2. Населення країни в цілому і регіонів проникнення, вікова та статева структура населення в динаміці)

 3. Структура суспільства з характеристиками динаміки доходу на душу населення , сімейного доходу.
  Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
  Економічне зростання Економі́чне зроста́ння - зміна результатів функціонування економіки. Розрізняють такі типи економічного зростання.


 4. Ресурси основних видів, що цікавлять компанію з ранжуванням по: наявністю в країні і регіонах, вартісній оцінці, рівню дефіцитності. Особлива довідка про можливість отриманні цих ресурсів в країнах сусідах.

 5. Основні характеристики можливостей зв’язку (кількість телефонів на тисячу жителів, пошта, комп’ютерні – сіткові мережі, доступу до Інтернету).

 6. Характеристика транспортних комунікацій.

 7. Рівень заробітної плати у відповідних сферах бізнесу, прийняті в країні форми оплати праці.
  Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


  1   2


Скачати 168.73 Kb.