Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВимоги до статей, що подаються до збірника наукових праць „Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики”

Скачати 60.18 Kb.

Вимоги до статей, що подаються до збірника наукових праць „Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики”
Скачати 60.18 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір60.18 Kb.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКА

НАУКОВИХ ПРАЦЬ „Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики”


 • Статті приймаються українською, російською, англійською мовами.

 • Статті виконуються відповідно до вимог ВАК України. Усі зазначені підпункти в статті мають бути присутні. Назву складових виділити.

 • Обсяг статті обмежується – не менше та не більше 6 стор. формату А4. Статті подаються у друкованому вигляді електронною поштою за адресою: olgazelinska_1@ukr.net до 1 грудня 2015 року.

 • Паралельно на кафедру міжнародної економіки НТУУ «КПІ» у роздрукованому вигляді подається рекомендація, підписана науковим керівником, яка підтверджує відповідність статті вимогам ВАК та відсутність плагіату.

 • Статті набираються у тестовому редакторі Microsoft Word.

  Міжнародна економіка Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.

  Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

  Файл може мати розширення *.doc. Шрифт тексту статті Arial 14. Таблиці виконувати 12 шрифтом. Поля 2,0 з усіх сторін. Інтервал одинарний. Графіки та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове та здійснюється за зразком: [1, с.1] (перша цифра – порядковий номер літературного джерела;

  А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

  друга цифра – номер сторінки)

 • Назва файлу з електронною версією статті повинна збігатися з прізвищем першого автора в англомовному варіанті.

 • Структура: УДК, автор (прізвище, e-mail), науковий керівник (науковий ступінь, наукове звання) назва статті, анотація, ключові слова, вступ (постановка проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та публікаціями, науковими та практичними завданнями, обґрунтування актуальності дослідження), постановка задачі (сформовані цілі дослідження), методологія (короткий перелік і обґрунтування методологічної бази дослідження, використаних методів, математичного апарату, алгоритмів і програмного забезпечення), основні результати дослідження (наукова новизна, практичне значення), висновки (наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок за даним напрямом, рекомендація щодо використання).

  Математичний апарат - сукупність математичних знань, понять і методів, що застосовуються в деякій області науки, а тому необхідних для її розуміння й успішної в ній роботи. Наприклад, математичним апаратом класичної механіки є математичний аналіз та теорія диференціальних рівнянь, математичним апаратом квантової механіки є функціональний аналіз, математичним апаратом статистики є теорія ймовірності тощо.

  Стаття повинна відповідати зазначеній вище структурі.

Просимо дотримуватися встановлених вимог і термінів подання статей. Відбір матеріалів проводиться редакційною колегією наукового збірника.


Редакційна колегія

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


УДК 123.456:789

Петренко А.Б. e-mail

Науковий керівник Іванов А.О.

канд. економ. наук, доцент

Національній технічний університет Україні «КПІ»

НАЗВА СТАТТІ

Анотація
Українською (російською) і англійською мовами (до 60 слів)


Ключові слова:

(3-7 слів)


Вступ

(постановка проблеми, її зв’язок з останніми дослідженнями та публікаціями, науковими та практичними завданнями з обов’язковим посиланням на використані джерела; обґрунтування актуальності дослідження)Постановка задачі

(формулювання цілей дослідження)
Методологія

(перелік і обґрунтування методологічної бази дослідження, використаних методів, математичного апарату, алгоритмів і програмного забезпечення)


Результати дослідження

(викладення основного матеріалу з обґрунтуванням наукових результатів)
Висновки

(наукова новизна, теоретичне та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок за даним напрямом, рекомендація щодо використання)Література:

(5 - 10 джерел)
Вимоги до оформлення літератури

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 2. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два або три автори

 1. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

 2. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

Без автора

 1. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів


 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

Словники


 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

 3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Стандарти

 1. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.Скачати 60.18 Kb.

 • НАЗВА СТАТТІ
 • Постановка задачі
 • Література
 • Словники
 • Частина книги, періодичного, продовжуваного видання