Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Винахід – 2011» Абсолютна номінація І місце Винахід: Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб

«Винахід – 2011» Абсолютна номінація І місце Винахід: Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб
Сторінка1/4
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4

«Винахід – 2011»

Абсолютна номінація
І місце
Винахід: Спосіб виготовлення тиглів, посудин, труб

та профільованих виробів з тугоплавких матеріалів

з монокристалічною, полікристалічною та певною структурою
патенту: 95541

Патентовласник: Інститут електрозварювання ім. Є.О.
Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона - науково-дослідний інститут, заснований 1934 року в Києві.
Патона НАН України

Автори: Шаповалов В.О., Колєсніченко В.І., Гніздило О.М., Якуша В.В.,

Карускевич О.В.Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Регіон: Київський

Винахід відноситься до технології отримання виробів з тугоплавких матеріалів з монокристалічною, полікристалічною та певною наперед заданою структурою методом пошарового наплавлення з використанням різновидів висококонцентрованих джерел енергії.

Існуючі технології отримання тугоплавких матеріалів та виробів з них ґрунтуються на процесах осадження і напилення, основними недоліками яких є низька густина матеріалу, що отримується, та недостатня продуктивність процесу. Матеріали, отримані такими методами, не задовольняють сучасним вимогам атомної, ракетної, літакобудівної галузей внаслідок їх низької щільності та недосконалості структури, що призводить до швидкої втрати їх робочих параметрів.

Автори винаходу розробили технологію отримання монокристалів тугоплавких матеріалів та сплавів пошаровим наплавленням з використанням плазмового джерела енергії, а також з використанням комбінації різновидів висококонцентрованого, індукційного та радіаційного джерел енергії, що забезпечує умови для створення локальної розплавленої зони матеріалу та обігріву виробу. Наплавлення відбувається на зародковий кристал з потрібною структурою та орієнтацією, що дозволяє отримати виріб зі спадковою структурою.

Використання запропонованого способу дозволяє отримувати вироби з монокристалічною, полікристалічною структурою з високою щільністю та досконалістю структури, які не можуть бути отримані іншими відомими способами.

Технологія за винаходом дає можливість контролювати теплове поле виробу, і тим самим вирішує задачу розширення номенклатури виробів з тугоплавких матеріалів за рахунок зняття обмеження на їх габаритні розміри. Це відкриває можливість отримання великогабаритних посудин, труб, профільованих виробів, а також — найперспективнішого напрямку: тиглів з тугоплавких матеріалів і сплавів з температурою плавлення 3000-4489ºК. Використання таких тиглів матиме широке застосування не тільки у високотемпературних технологіях, дуже перспективним є їх застосування для отримання напівпровідникових матеріалів для світлодіодної промисловості з багатокомпонентних розплавів лужних металів, для яких непридатні звичайні тиглі.

Вироби з тугоплавких матеріалів мають широкий спектр призначення – від сопел реактивних двигунів до елементів конструкцій атомних реакторів.

Лу́жні мета́ли - елементи 1 групи періодичної системи за винятком водню. За старою класифікацією елементи головної підгрупи I групи. Назва пов'язана з тим, що при взаємодії лужних металів з водою утворюється їдкий луг.
Реакти́вний двигу́н - двигун-рушій, що створює реактивний рух внаслідок швидкого витікання робочого тіла із сопла, найчастіше робочим тілом є гарячі гази, що утворюються внаслідок спалювання палива у камерах згоряння.
Температу́ра плáвлення і затверді́ння - температура, при якій тверде кристалічне тіло здійснює перехід у рідкий стан і навпаки. За іншим визначенням - температура, за якої тверда фаза речовини знаходиться в рівновазі з рідкою.
Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.
Я́дерний реа́ктор - пристрій для одержання енергії за рахунок керованої реакції поділу ядра.

Розрахований авторами економічний ефект від впровадження винаходу є дуже перспективним для його широкого застосування у різних галузях виробництва, зокрема металургійній та хімічній промисловість, енергетиці.


Абсолютна номінація
ІІ місце
Винахід: Напівпровідниковий сцинтиляційний матеріал на основі активованого селеніду цинку та спосіб його одержання
патенту: 92286

Патентовласник: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

Автори: Бреславський І.А., Воронкін Є.Ф., Галкін С.М., Гриньов Б.В., Лалаянц О.І., Рижиков В.Д.

Галузь: сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали

Регіон: Харківський
Винахід відноситься до галузі сцинтиляційної техніки і може бути використаний для одержання напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів, що застосовуються для реєстрації низькоенергетичних (10-50 кеВ) іонізуючих випромінювань і можуть бути використані у детекторах цифрових радіографічних систем та комп'ютерних томографів.
Іонізаці́йна радіа́ція - потоки електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з речовиною утворювати в ній іони. До іонізаційного випромінення відносять альфа-, бета-, гамма-промені, рентгенівське випромінювання, а також інші високоенергетичні заряджені частинки на кшталт протонів та іонів, отриманих у прискорювачах.

Винахід вирішує завдання отримання напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів на основі селеніду цинку, що відзначаються зниженим рівнем післясвітіння при збереженні світлового виходу на рівні кращих світових зразків, мають рівень неоднорідності сцинтиляційного сигналу в радіальній та осьовій площинах кристалічної булі не більше 5%/см. Це дозволить розширити номенклатуру напівпровідникових сцинтиляційних матеріалів, що можуть застосовуватись також у позиційно-чутливих детекторах рентгенівських сканерів та медичних томографів.

За винаходом напівпровідниковий сцинтиляційний матеріал на основі активованого селеніду цинку містить активуючі домішки третьої групи (індій, галій або алюміній), що утворюють з селенідом цинку тверді розчини заміщення при певному співвідношенні компонентів.

Тверді розчини заміщення (рос. твердый раствор замещения, англ. substitutional solid solution, substitutional isomorphic mixture) - розчини, в яких атоми, іони однієї речовини (розчинника) заміщуються атомами, іонами іншої речовини, які статистично розміщуються в тих самих регулярних вузлах кристалічної ґратки.
Згідно зі способом, ці матеріали отримують без термообробки кристалів в парах власних компонентів.

Завдяки впровадженню винаходу вдосконалюється рентгенівська апаратура медичної діагностики та скануючої інтроскопії в напрямку поліпшення просторового розділення, контрастної чутливості та швидкодії детекторних систем.

Підвищення чутливості та швидкодії радіаційних детекторів дозволяють значно розширити діагностичні можливості просвічуючих рентгенівських установок антитерористичного та медичного призначення, і, одночасно, знизити дози опромінення, які отримують пацієнти при томографічних обстеженнях.

Крім того, впровадження винаходу дає поштовх для розвитку мультиенергетичних методів реєстрації тіньового рентгенівського зображення в системах безпеки аеропортів для надійного виявлення вибухових речовин. Матеріали за винаходом можуть бути використані в системах, які забезпечать підвищену здатність виявлення металевих виробів (зброї) і вірогідність розрізнення органічних та неорганічних матеріалів, які відрізняються за питомою щільністю та атомним номером.

Вибухо́ві речови́ни (ВР) - хімічні сполуки або механічні суміші речовин, здатні під впливом зовнішньої дії (початкового імпульсу) до швидкого самопоширюваного хімічного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості теплоти та утворенням газів, здатних спричиняти руйнування і переміщення навколишнього середовища.
А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.
Також є можливість виявляти небезпечні речовини на фоні безпечних (мило, цукор, сіль та ін.)

Впровадження винаходу має значний економічний ефект. За даними авторів, загальний обсяг експортних поставок сцинтиляторів з використанням винаходу та детекторів на їх основі лише першій половині 2011 р. становив близько 700 тис. євро.
Абсолютна номінація
ІІІ місце
Комплекс винаходів:

Технологія виконання земельних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів і комплекс технологічного обладнання для її здійснення

патенту: 94374Автори: Дмитриченко М.Ф.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
, Мусійко В.Д., Білякович М.О., Кузьмінець М.П.,

Баланін В.Х.


Тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу або іншого подібного підземного об'єкта

патенту: 94563Автори: Дмитриченко М.Ф., Мусійко В.Д., Білякович М.О., Кузьмінець М.П.,

Баланін В.Х., Савенок В. І.


Патентовласник: Національний транспортний університет

Галузь: будівництво і транспорт

Регіон: Київський
Комплекс винаходів належить до галузі технології капітального ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів і технологічного устаткування, яке для цього використовують.
Національний транспортний університет Націона́льний тра́нспортний університе́т (НТУ) - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Києві.
За винаходом, тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу забезпечують додатковим устаткуванням: пристроями для евакуації ґрунту від робочих органів машин, для контролю відстані між робочими органами машин, а також для регулювання швидкості переміщення машини підкопувальної роторної та/або машини для розкриття трубопроводу.

Технологія виконання земляних робіт за винаходом вирішує задачу забезпечення синхронної роботи машин і контролю відстані між ними технічними засобами. Впровадження технології дозволяє зменшити навантаження на операторів та виключити можливість їх помилок. В результаті усуваються фактори, дія яких може спричинити миттєву або поступову негативну зміну напружено-деформованого стану труби.

Напружено-деформо́ваний стан - сукупність внутрішніх напружень і деформацій конструкції або її елементу, що виникають при дії на неї зовнішніх навантажень, температурних полів чи інших факторів. Напружено-деформований стан визначається розрахунковими та експериментальними методами у вигляді розподілу напружень, деформацій і переміщень в конструкції і є базою для оцінки статичної міцності і ресурсу конструкцій на всіх етапах їх життєвого циклу.

Автори стверджують, що використання технології та механізмів за комплексом винаходів, порівняно з традиційними, надасть низку принципових переваг під час проведення капітальних ремонтів магістральних трубопроводів. Серед основних — зменшення кількості трубоукладників у 2–4 рази, зменшення загального обсягу земляних робіт на 35–45%, зменшення загальної довжини розкритих ділянок трубопроводу під час ремонту від кількох сотень до 30–40 метрів, виключення неконтрольованих напружень і деформацій у тілі трубопроводу, виключення переміщення важкої техніки поперек трубопроводу, зниження ризику пошкодження трубопроводу, а також багаторазове підвищення безпеки виконання ремонтних робіт.

Розрахований авторами економічний ефект від впровадження винаходів дає підстави сподіватись на їх широке застосування.

Не можна не відзначити високий рівень актуальності запропонованої технології на тлі невідкладних завдань, поставлених Кабінетом міністрів нашої країни у рамках «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», яка передбачає реконструкцію нафто- та газотранспортних систем України.

Газотра́нспортна систе́ма (рос.газотранспортная система; англ. gas transport system; нім. Erdgasfortleitungsnetz n, Erdgastransportnetz n) - сукупність взаємопов'язаних газопроводів і супутніх з ними споруд, призначених для забезпечення газом споживачів.
Кабіне́т міні́стрів - найвищий орган виконавчої влади уряду, який здійснює адміністративно-розпорядчі функції у сфері державного управління. У ряді країн найвищий орган виконавчої влади може мати іншу назву.


Галузеві номінації
Ресурсозбереження, енергоефективність, екологічна чистота
Винахід: Установка для очищення забрудненої води

електроерозійною коагуляцією
патенту: 87055

Патентовласник: Національний університет

біоресурсів і природокористування УкраїниАвтори: Мельничук Д.О., Копілевич В.А., Каплуненко В.Г., Косінов М.В.,

Поляков Д.В., Чаусов М.Г., Ярославський В.П.Регіон: Київський

Установка за винаходом призначена для комплексної обробки промислових, комунальних, медичних, дощових та інших стоків, має на меті поліпшення біологічних властивостей води і може бути використана для отримання води, придатної для вживання.

Винахід вирішує задачу підвищення продуктивності очищення водних розчинів.

Водний розчин - розчин, який складається з води, розчиненої речовини та продуктів їхньої взаємодії - гідратованих (сполучених з молекулами води) йонів.
Установка за винаходом очищує забруднену воду методом електроерозійної коагуляції з введенням в установку соленоїда, підключеного до джерела струму, та додаткових електродів. Під час проходження імпульсів струму через ланцюжки, утворені металевими гранулами, по ланцюгах, що огинають діелектричні ребра, між окремими гранулами і електродами виникають електричні розряди. При цьому за рахунок електричної ерозії у водному розчині утворюється коагулянт. В каналах розряду температура досягає 10 тис. градусів. За такої температури здійснюється піроліз речовин, що знаходяться у воді, утворюються оксиди і гідрооксиди того металу, гранули якого завантажені в розрядну камеру. Оксиди і гідрооксиди є коагулянтами, які сорбують іони важких металів, органічні сполуки та ін.
Органі́чні сполу́ки - клас сполук, в склад яких входить хімічний елемент Карбон (за винятком карбідів, карбонатної кислоти, карбонатів, оксидів Карбону і ціанідів). Окрім Карбону, вони майже завжди містять Гідроген, досить часто - Оксиген, Нітроген та галогени, рідше Фосфор, Сульфур та інші елементи.
Важкі метали - нечітко визначена група елементів з металічними властивостями, що зазвичай включає перехідні метали, деякі металоїди, лантаноїди і актиноїди. Історично було запропоновано багато визначень цього терміну, деякі засновані на густині, інші на атомному номері або атомній масі, ще інші на хімічних властивостях або токсичності.
Завдяки цьому прискорюється вихровий поток у магнітному полі та підсилюються кавітації в рідині, тим самим підвищується інтенсивність процесу очистки забрудненої води.

Установка за винаходом втілює сучасний та безпечний метод водопідготовки, який виключає використання небезпечних хімічних реагентів та не вимагає значних додаткових витрат. Винахід має важливе значення для збереження навколишнього середовища.

Впровадження винаходу може стати корисним та економічно вигідним для використання у промисловості, комунальному та сільському господарстві.

Галузеві номінації
Будівництво і транспорт
Винахід: Спосіб визначення значення випадаючої водяної пари

в атмосферній поправці для GPS сигналів
патенту: 94324

Патентовласник: Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Автори: Каблак Н.І.

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь економіки, що призначена для забезпечення населення продовольством і отримання сировини для промисловості. Галузь представлена практично у всіх країнах. У світовому сільському господарстві зайнято близько 1,1 млрд економічно активного населення.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
, Жигуц Ю.Ю.

Регіон: Закарпатський
Спосіб за винаходом відноситься до геодезії, а саме до способів визначення впливу атмосфери на точність віддалемірних спостережень за штучними супутниками Землі, і може бути використаний для визначення точних координат пунктів спостереження у геодезії, топографії, картографії та будівництві і при прогнозуванні метеорологічних даних.
Шту́чний супу́тник - об'єкт, поміщений на орбіту Землі чи іншого небесного тіла зусиллям людини. Інколи називається просто супутник, однак в такому випадку слід відрізняти від природних супутників, таких як Місяць.

Для підвищення точності визначення випадаючої водяної пари та врахування реального стану атмосфери необхідно встановлювати значення випадаючої водяної пари на основі даних, які враховували б реальний стан атмосфери в момент віддалемірних спостережень. Використання винаходу дозволяє вирішувати цю задачу та надає можливість точнішого врахування впливу атмосфери на точність прогнозування погодних даних.

Переваги запропонованого способу полягають у тому, що значення IWVe (IWVe – миттєве значення випадаючої водяної пари) можна вважати миттєвими, бо вони враховують реальний стан атмосфери за миттєвими значеннями таких метеопараметрів, як парціальний тиск водяної пари е і температура Т.

Парціа́льний тиск (від лат. partialis - частковий) - внесок газу певного роду в загальний тиск суміші газів і відповідає тиску, під яким перебував би газ, що входить до складу газової суміші, коли б він один займав об'єм, рівний об'ємові суміші при тій же температурі.
Запропонований спосіб дає можливість зменшити похибку впливу атмосфери на віддалемірні спостереження штучних супутників Землі, що використовуються для визначення точних координат пунктів спостереження.

Ще однією перевагою способу можна назвати можливість його реалізації на існуючій інфраструктурі (мережі активних референційних станцій з єдиним центром управління), а також те, що отримані на основі винаходу оцінки не залежать від випадіння дощу та наявності хмар. Крім того, існує можливість детального вивчення просторово-часового розподілу водяної пари.

За оцінкою авторів, очікуваний економічний ефект може перевищувати 1,5 млн. гривень на рік.

Галузеві номінації
Будівництво і транспорт
Винахід: Спосіб подачі будівельних сумішей
патенту: 84699

Патентовласник: Харківський національний університет будівництва та архітектури

Автори: Ємельянова І.А.

Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна, а урочисто відкритий 29 січня (17) 1805 року.
, Задорожний А.О., Баранов А.М., Непорожнев О. С.,

Стрельнік Р.В.Регіон: Харківський
Винахід відноситься до галузі будівництва і може бути використаний для подачі, перекачування по трубопроводах та торкретування з використанням будівельних сумішей різної рухомості, дрібнозернистих бетонних сумішей, цементних розчинів, а також гіпсових розчинів та будь-яких видів готової штукатурної суміші.
Гіпс (рос. гипс, англ. gypsum, нім. Gips m) - мінерал класу сульфатів.

При традиційному способі транспортування будівельних сумішей використовують одно- та двопоршневі бетоно- і розчинонасоси. Але в умовах будівельного майданчика чи заводських умовах застосовують металоємні та енергоємні насоси, які дозволяють транспортувати тільки рухомі суміші і розчини. Тому проблема подачі крупнозернистих будівельних сумішей обладнанням з мінімальними витратами металу і енергії є досить актуальною.

Винахід вирішує задачу розробки способу подачі будівельних сумішей різної рухомості, включаючи малорухомі, при якому шляхом спільного використання механічної та пневматичної подач створюється можливість транспортування не тільки дрібнозернистих, а і крупнозернистих будівельних сумішей за допомогою малогабаритного обладнання. Для цього пропонується одночасне використання двопоршневого розчинобетононасосу для подачі дрібнозернистої суміші та пневматичного конвеєра для подачі крупного наповнювача.

Продуктивність обладнання забезпечується розчинобетононасосом і залежить від рухомості будівельних сумішей.

Винахід з успіхом був використаний при виконанні бетонних робіт на першому терміналі Міжнародного аеропорту м. Харкова. Випробування підтвердили високу працездатність комплексу обладнання за винаходом та можливість його використання як на дрібнозернистих, так і на крупнозернистих будівельних сумішах.

За оцінками авторів винаходу, економічний ефект від його впровадження може перевищувати 350 тис. грн. на рік, при терміні окупності становить1–2 місяці.


Галузеві номінації
Інформаційні технології, телекомунікації, електроніка
Винахід: Буферний каскад
патенту: 92963

Патентовласник: Вінницький національний технічний університет

Автори: Азаров О.Д., Богомолов С.В.

Регіон: Вінницький
Винахід відноситься до імпульсної техніки і може бути використаний в аналогово-цифрових перетворювачах і цифрових вимірювальних приладах.

Вирішує задачу створення буферного каскаду, в якому введені нові елементи та зв'язки між ними, що дозволяє підвищити точність роботи за рахунок вирівнювання коефіцієнтів підсилення по струму верхнього і нижнього ярусів підсилювальних каскадів, побудованих на транзисторах різної структури, а також підвищення лінійності за рахунок автоматизації процесу симетрування робочих точок по постійному струму підсилювальних каскадів. Це розширює галузь використання винаходу у різноманітних пристроях імпульсної та обчислювальної техніки, автоматики тощо.

Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Винахід забезпечує точність передачі сигналу на рівні 0,001–0,0015%, має низьку споживану потужність, надійність забезпечується стабільністю параметрів базового вузла пристрою в широкому діапазоні вхідного сигналу і змін навколишнього середовища. На відміну від закордонних аналогів, пристрій за винаходом може бути побудований як на дискретних, так і на мікро- і наноелектронному рівнях, завдяки використанню двотактного принципу дозволяє досягнути високої швидкості і точності обробки сигналів, точність зберігається у широкому діапазоні частот.

Обробка сигналів - галузь схемотехніки, електротехніки і прикладної математики, яка досліджує теорію перетворення як цифрових, так і аналогових сигналів, що є змінними в часі або просторі фізичними величинами.

Переваги пристрою за винаходом досягаються без значних додаткових витрат та складних схемотехнічних рішень.

Низька вартість пристрою забезпечує ймовірність його широкого застосування.

Галузеві номінації
Сучасні промислові технології, нова техніка і матеріали
Винахід: Спосіб вирощування монокристалів оксиду алюмінію
патенту: 86876

Патентовласники: Інститут монокристалів НАН України, ТОВ «Оксідал»

Автори: Пузіков В.М.

Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України (м. Харків) - державна наукова установа, провідний науковий центр, у якому проводяться міждисциплінарні дослідження у багатьох пріоритетних напрямках сучасного матеріалознавства, фізики, хімії, біології та медицини.
Окси́д алюмі́нію (рос. алюминия оксид, англ. aluminium oxide, нім. Aluminiumoxyd) - неорганічна сполука Алюмінію з Оксигеном складу Al2O3. Являє собою білі кристали, хімічно дуже стійкі, температура плавлення 2050 °C.
, Данько О.Я., Адонкін Г.Т., Ніжанковський С.В.,

Гринь Л.О., Мірошников Ю.П.


  1   2   3   4