Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВінницький національний технічний університет

Скачати 185.03 Kb.

Вінницький національний технічний університет
Скачати 185.03 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір185.03 Kb.
ТипПрограма

Міністерство Освіти і науки України

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖено

Вченою радою ВНТУ

Протокол №7 від 26.02.2015 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор В.В. Грабко

« » лютого 2015 р.
ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста


зі спеціальності 8.05020101 - «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Вінниця 20151.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
ВСТУП

Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра зі спеціальності 8.05020101- «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», навчальним планом і на основі загальних вимог до магістра.

В програму фахового вступного іспиту для навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» за спеціальністю 8.05020101- «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 7.05020101- «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» крім теоретичних питань включені практичні завдання, які розподілені рівномірно для охоплення всіх головних дисциплін та напрямків підготовки, що є базовими для фахівців кваліфікації бакалавра відповідного напрямку. Кожний з екзаменаційних білетів включає комплекс теоретичних питань та практичних завдань, з різних розділів.

При відповіді на них студент повинен продемонструвати такий рівень фахової підготовки, який дозволить йому успішно опанувати магістерський рівень кваліфікації.

2. МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Метою іспиту є оцінка рівня знань майбутніх магістрів з комп'ютеризованих систем управління та автоматики, які повинні демонструвати теоретичні знання та практичні навички вирішення наступних задач:


 • застосування математичних методів при розв’язанні типових задач, що зустрічаються в практиці бакалавра і подальшій інженерній підготовці;

 • аналіз роботи електричних кіл та процесів що відбуваються в них;

 • програмно-технічна реалізація алгоритмів збору, передачі та обробки інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень на сучасних засобах обчислювальної техніки та зв'язку;
  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


 • застосування сучасних пакетів прикладних програм та мов програмування для автоматизації обробки інформації та управління.
  Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.3 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВИПРОБУВАННЯ
Форма проведення фахового вступного випробування - усна.

Необхідні для вичерпної відповіді на теоретичні питання і розв’язку практичних завдань записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. Питання та практичні завдання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.

При відповідях на теоретичні питання претендент повинен продемонструвати не тільки володіння навчальним матеріалом, але й розуміння зв'язку теорії з практикою інженерної діяльності.

Рекомендується підготовка конспекту самостійної роботи по програмним питанням і по рекомендованій літературі з правом використання як довідника на випробуванні.


4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ

МІСТИТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ
4.1. Вища математика.

4.2. Програмування.

4.3. Операційні системи.

Ви́ща матема́тика - курс, що входить в навчальний план технічних та деяких інших спеціальних навчальних закладів, включає в себе аналітичну геометрію, елементи вищої алгебри, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

4.4. Теорія систем і системний аналіз.

Теорія систем (загальна теорія систем) - спеціально-наукова і логіко-методологічна концепція дослідження об'єктів, які є системами. З розвитком системології теорія систем набула необхідної уніфікації та універсальності, вичерпної однозначності та завершеності.

4.5. Комп’ютерна електроніка.

4.6. Системи управління базами даних.

4.7. Проектування комп`ютеризованих систем управління.

4.8. Web-технології.5. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВХОДЯТЬ В БІЛЕТИ
5.1. Вища математика

Практичні завдання

1. Обчислити визначник:.


 1. Знайти площу трикутника, побудованого на векторах (1; -6; 2) та (0; 1; 2), кут між якими .

3. Обчислити границю:

.

4. Знайти похідну функції .

Похідна́ - основне поняття диференціального числення, що характеризує швидкість зміни функції. Визначається як границя відношення приросту функції до приросту її аргументу коли приріст аргументу прямує до нуля (якщо така границя існує).

5. Обчислити інтеграл: .

6. Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння.
Диференціа́льні рівня́ння - рівняння, що встановлює залежність між незалежними змінними, числами (параметрами), невідомими функціями та їх похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною.

7. Обчислити площу за допомогою подвійного інтегралу, яка обмежена лініями

8. Дослідити на збіжність ряд .


 1. Знайти оригінал за зображенням:

.

 1. Обчислити математичне сподівання дискретної величини, якщо її закон розподілуxi

1

3

6

pi

0,5

0,3

0,2


5.2 Програмування
Теоретичні питання
1. Історія розвитку ЕОМ.

2.Представлення інформації в ЕОМ. Системи числення.

3.Основи алгебри логіки.

Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
Алгебра логіки (Булева логіка, двійкова логіка, двійкова алгебра) - розділ математичної логіки, що вивчає систему логічних операцій над висловлюваннями. Найчастіше передбачається, що висловлювання можуть бути тільки істинними або помилковими, тобто використовується так звана бінарна або двійкова логіка, на відміну від, наприклад, тризначної логіки.

4.Структура технічного забезпечення обчислювальних систем. Принципи фон Неймана.

5. Структура програмного забезпечення сучасних ЕОМ.

6. Мови програмування, класифікація, призначення.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

7. Поняття алгоритму, його властивості, базові структурні елементи алгоритмів.

8. Алгоритм розв’язання інженерних задач на ЕОМ (на прикладі розробки програми створення та роботи з базою даних, що містить інформацію про певний технологічний процес).

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

9.Типи даних та їх застосування (на прикладі мови С).

10. Організація введення-виведення даних (на прикладі мови C).

11. Особливості організації циклічних програм (на прикладі мови C).

12. Основні принципи обробки масивів даних на ЕОМ (на прикладі мови C).

13. Особливості обробки динамічних масивів даних на ЕОМ (на прикладі мови C, С ).

14. Методи пошуку та сортування даних. Навести приклад програми сортування на мові С або С .

15. Основи структурного програмування та його основні принципи. Поняття функції, особливості структури функції, опис та виклик функцій в програмах, типи параметрів функцій, види функцій.

16. Основні принципи організації динамічних структур даних (на прикладі мови C).

В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

17. Особливості розробки програм для роботи з текстовими та бінарними файлами (на прикладі мови C).

18. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, наслідування, поліморфізм, віртуальні функції (на прикладі мови C ).

19. Особливості організації класу, ієрархії класів, шаблону класів (на прикладі мови C ).

20. Структура та призначення бібліотеки шаблонів STL (на прикладі мови C ).


Практичні завдання


 1. Написати програму, яка через рівні проміжки часу здійснює читання текстового файлу, в якому зберігаються дані про температуру технологічного процесу, та виводить їх на екран. Колір фону - чорний, показники температури в межах 50-80C - символи білого кольору, показники в інших межах - символи червоного кольору.

 2. Написати програму для автоматичного пошуку та заміни слів у тексті, що зберігається у текстовому файлі.
  Черво́ний - колір з мінімальною частотою, що сприймається людським оком. Діапазон червоних кольорів в спектрі з довжиною хвилі 630–760 нанометрів, межа сприйняття залежить від віку. Один з трьох «основних» кольорів в системі RGB, додатковий колір до нього - синьо-зелений.
  Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
  Список слів та їх замін зберігається в окремому текстовому файлі.

 3. Написати програму для рисування графічних примітивів засобами ООП. Вимоги: кількість примітивів - 3, використання спадкування, в кожному класі має бути не менше двох власних методів.

 4. Написати програму для обробки динамічного одномірного масиву, що полягає у циклічному зсуві його елементів n позицій вправо або вліво за вибором користувача.

 5. Написати програму організації збереження даних у вигляді динамічного списку. Написати функції додавання та видалення елементів на початку та в кінці списку.

 6. Написати програму, яка заповнює двовимірний динамічний масив випадковими числами «черепашкою».

 7. Написати програму для сортування одномірних динамічних масивів методом вибору або вставки за вибором користувача.

 8. Написати програму для організації збереження даних про студентів з використанням бібліотеки шаблонів STL.

 9. Написати програму для стиснення даних в одномірному статичному масиві, що видаляє з нього всі елементи, значення яких менше заданого користувачем числа.
  Сти́снення да́них (англ. data compression) - це процедура перекодування даних, яка проводиться з метою зменшення їхнього обсягу, розміру, об'єму.


 10. Написати програму для обміну елементів квадратної матриці відносно головної або побічної діагоналі за вибором користувача. Дані про значення елементів зберігаються в текстовому файлі.


5.3 Операційні системи
Теоретичні питання


 1. Зробити порівняльний аналіз файлових систем FAT і FAT32.
  Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.


 2. Зробити порівняльний аналіз файлових систем FAT32 і NTFS.

 3. Методи розподілу оперативної пам’яті що використовуються в сучасних ОС.

 4. Реєстр ОС Windows. Призначення. Опис основних розділів.

 5. Реєстр ОС Windows. Способи доступу до реєстру.

 6. Описати принципи організації багатозадачності в сучасних операційних системах.

 7. Описати принципи конфігурації ОС Linux.

 8. Операційні системи реального часу. Описати основні відмінності від звичайних ОС.

 9. Описати основні принципи роботи ОС, що використовуються в сучасних мобільних пристроях.

10. Методи доступу до функцій ядра ОС Windows.


Практичні завдання
1.Розробити програму читання текстових файлів використовуючи функції Windows API.

2.Розробити програму пошуку заданого файлу, використовуючи функції Windows API.

3.Розробити програму пошуку заданого ключа в реєстрі Windows.

4.Використовуючи командну строку Windows створити директорію і переписати до неї довільний файл.

5.Використовуючи командну строку Windows вивести параметри налаштування мережі системи.

6.Використовуючи командну строку Windows організувати пошук довільного файлу системи.

7.Використовуючи функції Windows API, розробити програму, що створює новий потік і запускає в ньому функцію читання даних з текстового файлу.

8.В ОС Windows за допомогою командної строки створити файл, іменем якого буде поточний час.

9.Використовуючи функції Windows API розробити програму, що змінює атрибути вказаного файлу.

10.Використовуючи функції Windows API, розробити програму, що створює новий текстовий файл та встановлює йому атрибути прихований та лише для читання.


5.4 Теорія систем і системний аналіз

Теоретичні питання
1.Види моделей.

2.Характеристики моделей. Точність і адекватність моделі. Критерії адекватності.

3.Структурні моделі. Графи та їх опис. Операції над графами.

4.Функціональні моделі. Моделі статики і динаміки.

5.Стохастична та нечітка невизначеність.

6.Інформаційні моделі. Бази даних і знань як інформаційні моделі.

7.Активна і пасивна ідентифікація.

8.Статистична ідентифікація.

9.Кореляційний, факторний і регресійний аналіз.

10.Імітаційне моделювання.Практичні завдання
1.Спектр вхідного сигналу описується експоненціальною функцією . Передатна функція лінійної динамічної системи .
Регресі́йний ана́ліз - розділ математичної статистики, присвячений методам аналізу залежності однієї величини від іншої. На відміну від кореляційного аналізу не з'ясовує чи істотний зв'язок, а займається пошуком моделі цього зв'язку, вираженої у функції регресії.
Динамі́чна систе́ма - математична абстракція, призначена для опису і вивчення систем, що еволюціонують з часом. Прикладом можуть служити механічні системи (рухомі групи тіл) або фізичні процеси.
Знайти спектр і форму вихідного сигналу.

2.В результаті пасивного експерименту отримані коваріаційні функції вхідного та вихідного сигналів системи.,

Знайти частотну передатну функцію системи.


3.Дана модель системи у вигляді диференційного рівняння

Знайти передатну функцію системи та АЧХ.


5.5 Комп’ютерна електроніка
Теоретичні питання


 1. Побудувати логічну схему пристрою на елементах 2І-НІ для визначення більшого з двох дворозрядних двійкових чисел (Х1 Х2 > X3Х4 ).

 2. Доведіть функціональну повноту елементів І-НІ та АБО-НІ.

 3. Подання логічних функцій в досконалій диз'юнктивній та кон'юнктивній нормальних формах.

 4. Формування світлодіодних знаків за допомогою семисегментного індикатора.

 5. Формати представлення чисел в ком’ютері.

 6. Напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої.


Практичні завдання
1. Для реального імпульсного сигналу прямокутної форми амплітудою

0,4 В.

Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.
визначити коефіцієнт заповнення та тривалість фронту імпульсу, параметри відобразити на рисунку.2. Розробити схему електричну функціональну та часові діаграми роботи цифрового одновібратора, тривалість імпульсу на виході якого дорівнює 11 періодам імпульсів генератора.

3. Побудувати схему виділення перепаду з «0» в «1» та часові діаграми ії роботи з вихідним імпульсом від’ємної полярності тривалістю 60 нс.

4. Реалізувати систему логічного управління на основі схем ПЛМ булеву функцію виду:Навести фрагменти матриць, в яких в якості запам’ятовуючих елементів використовуються в матрицях: М і - діоди, М або - транзистори.

Бу́лева фу́нкція (функція алгебри логіки, логічна функція) - в дискретній математиці відображення Bn → B, де B = - булева множина.

5. Дайте визначення асинхронного RS тригера. Складіть таблицю істинності та отримайте характеристичне рівняння.

Табли́ця і́стинності - математична таблиця, що широко використовується у математичній логіці зокрема в алгебрі логіки, численні висловлень для обчислення значень булевих функцій.
Наведіть схемну реалізацію на логічних елементах І-НІ, умовне позначення та часові діаграми перемикання станів тригера. За рахунок додаткових з’єднань чи додаванням логічних елементів побудуйте схему перетворення синхронного D тригера в даний тип тригера.

6. Навести схему та часові діаграми роботи подільника частоти з коефіцієнтом ділення 1,5.

7. Розробити пристрій узгодження параметрів датчика -5-0 В. з вхідними ланцюгами СОД. Необхідний динамічний діапазон входу АЦП 0-10 В.

Визначити роздільну здатність для 6 розрядного АЦП.

Розді́льна зда́тність або роздільність (англ. Resolution) - спроможність розрізняти дрібні деталі.

8. Розробити схему та часові діаграми роботи цифрового дільника частоти (з коефіцієнтом ділення 3) на JK-тригерах.

9. В наведеній схемі для тривалості імпульсу одновібратора, яка дорівнює тривалості 10 періодів імпульсу генератора GN, встановити необхідні зв’язки та відобразити на часових діаграмах відповідні сигнали.
5.6 Системи управління базами даних

Теоретичні питання
1. Архітектура та основні технічні характеристики СУБД.

2. Логічна та фізична структура баз даних. 1. Основні поняття про реляційні бази даних.

 2. Правила нормалізації баз даних.

 3. SQL як мова маніпулювання даними. Звичайні запити.

 4. SQL як мова маніпулювання даними. Вкладені запити.

 5. SQL як мова маніпулювання даними. Зв’язані запити.

 6. SQL як мова маніпулювання даними. Запити для модифікації структури таблиць бази даних.

 7. SQL та безпека даних.

 8. Адміністрування бази даних.

 9. Індексування таблиць.


Практичні завдання
1. Дано База даних Firm (сервер: localhost, користувач: admin пароль: pass)

Таблиця 1 - Sellers (Продавці): SNUM (номер продавця), SNAME (ім’я продавця), CITY (місто, в якому працює продавець), COMM (% комісійних продавця).

Таблиця 2 - Customers (Покупці): СNUM (номер покупця), СNAME (ім’я покупця), CITY (місто, в якому працює покупець), RATING (рейтинг покупця).

Таблиця 3 - Orders (Закази): ONUM (номер заказу), AMT (сума заказу), ODATE (дата реєстрації заказу), CNUM (номер покупця), SNUM (номер продавця).

Напишість php-скрипт для введення даних в таблицю Sellers з веб-форми.

2. Дано База даних Firm (сервер: localhost, користувач: admin пароль: pass)

Таблиця 1 - Sellers (Продавці): SNUM (номер продавця), SNAME (ім’я продавця), CITY (місто, в якому працює продавець), COMM (% комісійних продавця).

Таблиця - Customers (Покупці): СNUM (номер покупця), СNAME (ім’я покупця), CITY (місто, в якому працює покупець), RATING (рейтинг покупця).

Таблиця 3 - Orders (Закази): ONUM (номер заказу), AMT (сума заказу), ODATE (дата реєстрації заказу), CNUM (номер покупця), SNUM (номер продавця).

Напишіть команду, яка б додавала в таблицю Продавці такі поля: CITY - San Jose, SNAME - Bianco, COMM - NULL, SNUM - 1100. Напишіть команду, яка б видаляла всі значення зі стрічки таблиці Покупці де СNUM = 1101.

3. Дано База даних Firm (сервер: localhost, користувач: admin пароль: pass)

Таблиця 1 - Sellers (Продавці): SNUM (номер продавця), SNAME (ім’я продавця), CITY (місто, в якому працює продавець), COMM (% комісійних продавця).

Таблиця 2 - Customers (Покупці): СNUM (номер покупця), СNAME (ім’я покупця), CITY (місто, в якому працює покупець), RATING (рейтинг покупця).

Таблиця 3 - Orders (Закази): ONUM (номер заказу), AMT (сума заказу), ODATE (дата реєстрації заказу), CNUM (номер покупця), SNUM (номер продавця).

Напишіть запит з використанням оператора EXISTS який виводить всю інформацію про продавців, які обслуговують покупців RATING яких більше 300.

4. Дано База даних Firm (сервер: localhost, користувач: admin пароль: pass)

Таблиця 1 - Sellers (Продавці): SNUM (номер продавця), SNAME (ім’я продавця), CITY (місто, в якому працює продавець), COMM (% комісійних продавця.

Таблиця 2 - Customers (Покупці): СNUM (номер покупця), СNAME (ім’я покупця), CITY (місто, в якому працює покупець), RATING (рейтинг покупця).

Таблиця 3 - Orders (Закази): ONUM (номер заказу), AMT (сума заказу), ODATE (дата реєстрації заказу), CNUM (номер покупця), SNUM (номер продавця).

Напишіть запит, який виводить номера та імена покупців з максимальною оцінкою RATING по кожному з міст, де вони проживають.

5. Дано База даних Firm (сервер: localhost, користувач: admin пароль: pass)

Таблиця 1 - Sellers (Продавці): SNUM (номер продавця), SNAME (ім’я продавця), CITY (місто, в якому працює продавець), COMM (% комісійних продавця).

Таблиця 2 - Customers (Покупці): СNUM (номер покупця), СNAME (ім’я покупця), CITY (місто, в якому працює покупець), RATING (рейтинг покупця).

Таблиця 3 - Orders (Закази): ONUM (номер заказа), AMT (сума заказу), ODATE (дата реєстрації заказу), CNUM (номер покупця), SNUM (номер продавця).

Напишіть запит, який видає повну інформацію про покупців з рейтингом вище середнього.


5.7 Проектування комп`ютеризованих систем управління
Теоретичні питання


 1. Особливості застосування комп’ютера для управління технічним або технологічним процесом.

 2. Організація сучасних багаторівневих та розподілених комп’ютеризованих систем управління (КСУ) виробництвом.

 3. Загальна побудова, функції та використання розподіленого пристрою зв’язку з об’єктом (ПЗО) в КСУ ТП.

 4. Організація мережевих структур на рівні датчиків і виконавчих механізмів КСУ ТП.

 5. Реалізація концепції інтегрованого комп'ютерного виробництва (CIM) на базі сучасних програмно-апаратних засобів.

 6. Інструментальні засоби розробки програмного забезпечення КСУ ТП.
  Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.
  Їх загальний аналіз та області застосування.

 7. SCADA - інструментальний засіб автоматизованої розробки програмного забезпечення КСУ ТП: різновиди, загальна побудова та функціональні можливості.

 8. Особливості UML для проектування КСУ реального часу.

 9. Типи та характеристики вимірювальних елементів.

 10. Типи та характеристики виконавчих пристроїв.

 11. Призначення та принцип дії автоматичних регуляторів.

 12. САПР Trace Mode.


Практичні завдання
1.Побудувати UML-діагарму варіантів використання КСУ мікрокліматом, що виконує такі функції:

- вимірювання температури;

- розрахунок управління;

- реалізація управління;

- відображення даних на екран;

- збереження даних у файл (не обов'язково).

2. Побудувати UML-діаграму діяльності КСУ мікрокліматом, яка працює за таким алгоритмом:

- вимірювання температури;

- розрахунок управління;

- реалізація управління;

- відображення даних на екран;

- збереження даних у файл.

3. Розробити UML-діаграму послідовності КСУ мікрокліматом, яка працює за таким алгоритмом:

- вимірювання температури;

- розрахунок управління;

- реалізація управління;

- відображення даних на екран;

- збереження даних у файл.

4. Розробити UML-діаграму розгортання КСУ мікрокліматом.
5.8 WEB технології
Теоретичні питання
1. Історичний аналіз сучасних WEB-технологій.

2. Тенденції розвитку WEB-технологій, семантичний WEB.

3. Основні поняття мережі Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

4. Порівняльний аналіз операційних системи для клієнт-серверної

технології.

5. Технологія LAMP - основні характеристики.

6. Інсталяційна процедура технології Apache PHP MySQL.

7. WEB-сервер Apache - конфігураційні файли.

8. Загальна характеристика мови PHP.

9. Структура PHP-програми та синтаксис мови PHP.

10. PHP: константи, змінні, вирази, основні конструкції мови.

11. Основні можливості внесення даних в HTML-форми.

12. Взаємодія HTML-форм та скриптів PHP.

13. Отримання даних з форми в PHP за допомогою методів Get та Post.

14. PHP: арифметичні операції, форматування чисел.

Арифметичні дії є двомісними операціями на множині чисел - на вході беруть два числа (операнда), і повертають одне число як результат.

15. PHP: вбудовані математичні функції.

16. PHP: функції для роботи з рядками, з'єднання рядків, кодування та

декодування рядків.

17. PHP: масиви та функції для роботи з масивами.

18. PHP: створення масивів, додавання елементів, сортування масивів.

19. PHP: перетворення рядків і масивів.

20. PHP: прості функції, складні функції - виклик, аргументи, змінні.

21. Регулярні вирази: прості шаблони, співставлення з шаблонами.

В програмуванні, регулярний вираз (від англ. regular expression, скорочено regex або regexp, а іноді ще й називають rational expression ) - це рядок, що описує або збігається з множиною рядків, відповідно до набору спеціальних синтаксичних правил.

22. Регулярні вирази: складні шаблони, співставлення та заміна.

23. Інсталяція сервера баз даних MySQL.

24. Методика з'єднання з сервером MySQL.

25. MySQL: створення бази даних, створення таблиці, відправлення та

отримання даних.

26. Створення WEB-додатків на основі використання функцій include та require.

27. PHP: визначення дати та часу.

28. PHP: використання http-заголовків.

29. PHP: відправлення електронної пошти.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

30. Відлагодження сценаріїв: розповсюджені помилки, повідомлення про можливі помилки.

31. Відлагодження сценаріїв: протоколювання, моніторинг помилок, функція die.

32. Порівняльний аналіз та перспективи розвитку сучасних WEB-технологій.
Практичні завдання
1. Створити HTML-форму для введення користувачем свого прізвища, ім'я та по-батькові у три окремі поля з PHP-скриптом, який з отриманих даних формує рядкову змінну "Прізвище та ініціали".

2. Створити HTML-форму з двома полями для чисел та кнопкою "Обрахувати" з PHP-скриптом, який для отриманих операндів розраховує суму та добуток і виводить ці результати на екран.

3. Створити HTML-форму для введення користувачем індексу, міста, вулиці та номерів дома і квартири у окремі поля з PHP-скриптом, який з отриманих даних формує рядкову змінну "Адреса".

4. Побудувати HTML-форму для реєстрації користувача з записом отриманої інформації у базу даних MySQL за допомогою PHP-скрипта.5. Побудувати HTML-форму для введення логіна та пароля з PHP-скриптом, який перевіряє отриману інформацію у базі даних MySQL.

ЛІТЕРАТУРА
Вища математика.

 1. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика. В 3-х частинах. Посібник. - К.: КНИГИ УКРАИНЫ ЛТД, -2010.

Програмування.

 1. Буч Г. Объектно-ориентированного проектирования с примерами приложений на C . – М.: Бином, 2005. -560 с.

 2. Глинський Я. М. С і С Builder / Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А.: навч. посібник. – Львів: СПД Глинський, 2011. – 192 с.

 3. Орлов С.А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер, 2013. – 688 с.

 4. Подбельский В.В.Фомин С.С. Программирование на языке С. –М.: “Финансы и статистика”, 2009.- 600 с.

 5. Страуструп Б. Язык программирования C . –М.: Бином, 2007. - 991с.

Операційні системи

 1. Операционные системы, 2-ое издание / А.В. Гордеев, Питер, 2004. – 204 с.

 2. Администрирование и системное программирование / Марк Г Собель, Питер, 2011 – 880 с.

 3. Linux. Администрирование сетей ТСР/IP / Скот Манн, Митчел Крелл, Бином Пресс, 2008 – 672 с.

 4. Разработка приложений для iPhone, iPad и iPod touch с использованием iOS SDK / Д. Марк, Вильямс, 2011 – 624 с.

 5. Разработка приложений для iPhone, iPad и iPod touch с использованием iOS SDK / Д. Марк, Вильямс, 2011 – 624 с.

 6. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Операционные системы. Практикум. М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. — 464 с.

Теорія систем і системний аналіз.

 1. Дубовой, В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування : навчальний посібник / В. М.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Дубовой. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 308 с.

 2. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу. Навчальний посібник. – Вінниця, Нова книга, 2004. – 176 с.

Комп’ютерна електроніка.

 1. Локазюк В.М. Мікропроцесори та мікро-ЕОМ у виробничих системах. – Київ. Видавничий центр «Академія», 2002. – 310 с.

 2. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. - М.:Энергомашиздат, 1991. - 591 с.

 3. Пєтух А.М., Войтко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 67 с.

Системи управління базами даних.

 1. Кузин А. В. Базы данных : учебн. пособие для студентов высш. учебн. заведений / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. – 2-e изд., стер. – М. : Издательский центр "Академия", 2008. – 320 с.

 2. Марков А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологию : учебник / А. С. Марков, К. Ю. Лисовский. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 512 с.

 3. Михеев Р. Н. MS SQL Server 2005 для администраторов / Р. Н. Ми-хеев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2007. – 544 с.

 4. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань / В. В. Пасічник, В. А. Резніченко. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 384 c.

 5. Харрингтон Д. Р. Проектирование реляционных баз данных / Д. Р. Харрингтон. – М. : Лори, 2006, – 241 с.

Проектування комп`ютеризованих систем управління

 1. Сташин В.В. и др. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 341 с.

 2. Локазюк В.М. Мікропроцесори та мікро-ЕОМ у виробничих системах. – Київ. Видавничий центр «Академія», 2002. – 310 с.

 3. Грушвицкий Р., Мурсаев А., Угрюмов Е. Проектирование систем на микросхемах программируемой логики. - BHV-СПб, 2002. - 608 c.

 4. Хассан Гома UML. Проектирование систем реального времени, распределенных и параллельных приложений, 2-е издание // Хассан Гома. ­ ДМК Пресс, 2011 — 704с.

Web-технології

 1. Пасічник О.В., Пасічник В.В. Веб-дизайн: Підручник – Львів: “Магнолія 2006”, 2010. – 520 с.

 2. Борисенко А.А. Web-дизайн. Просто как дважды два М.: Эксмо, 2008. – 320 с.

 3. Введение в Web-дизайн: учебное пособие. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 192 с.: ил. – (Серия “Библиотека студента”).

 4. Глушаков С.В., Лукошина С.Н.  Технология Java 2 / Худож.-оформитель О.Е. Сидоркевич. – Харьков: Фолио, 2006. – 606 с. – (Настольная книга специалиста).

 5. Спилькмайр С., Фридли К., Спилькмайр Дж. Разработка Web-приложений и управление контентом. - М.: Лань, 2013. - 404 c.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
П’ять ставиться,  якщо претендент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях.

Чотири – претендент допускає несуттєві неточності, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

Три – претендент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

Два” – незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.


Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії О.В.Бісікало


Скачати 185.03 Kb.

 • ЗАТВЕРДЖено
 • ПРОГРАМА фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра
 • 2. МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
 • 3 ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВИПРОБУВАННЯ
 • 4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ МІСТИТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ 4.1. Вища математика
 • 5. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВХОДЯТЬ В БІЛЕТИ 5.1. Вища математика Практичні завдання
 • 5.2 Програмування Теоретичні питання 1. Історія розвитку ЕОМ. 2.Представлення інформації в ЕОМ. Системи числення
 • 5. 3 Операційні системи Теоретичні питання Зробити порівняльний аналіз файлових систем
 • 5.4 Теорія систем і системний аналіз Теоретичні питання
 • 5.5 Комп’ютерна електроніка Теоретичні питання
 • Практичні завдання 1. Для реального імпульсного сигналу прямокутної форми
 • 5.6 Системи управління базами даних Теоретичні питання
 • Практичні завдання 1. Дано База даних Firm
 • 5.7 Проектування комп`ютеризованих систем управління Теоретичні питання
 • 5.8 WEB технології Теоретичні питання
 • КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ “П’ять ”
 • Чотири ”