Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2015. – том IV (64). – С. 490-498

Скачати 140.05 Kb.

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2015. – том IV (64). – С. 490-498
Скачати 140.05 Kb.
Дата конвертації15.04.2017
Розмір140.05 Kb.

Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2015. – том IV (64). – С. 490-498.

УДК: 37.091.33.016:616.98-053.2-057.875-054.6 (477)

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ „ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ”

О.В. УсачоваЗапорізький державний медичний університет
Вступ. Сучасною метою реформування та реорганізації медичної освіти в Україні є досягнення якісних змін підготовки майбутніх лікарів відповідно вимогам Болонського процесу шляхом введення нових методологій організації навчання на базі кредитно-модульної системи [1].

Медици́на - галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх лікування, запобігання та зміцнення здоров'я людини.

Креди́тно-мо́дульна систе́ма (КМС) організації навчального процессу - це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць - залікових кредитів.

Болонський процес Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.

Підвищення якості сучасної медичної освіти потребує використання в учбовому процесі інноваційних інформаційних засобів [2]. На сьогодні стрімкими темпами розвиваються комп’ютерні технології, а разом і нові способи надання інформації. На даний час доступним та найбільш популярним способом є Інтернет, завдяки широкому поширенню нових можливостей обміну інформацією.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Завдяки цьому з’являються нові методики навчання, а саме: електронні конспекти, енциклопедії, тести, глосарії, анкети та інші [3].

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).Мета роботи: аналіз особливостей використання сучасних інформаційних технологій у викладанні дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» в медичних ВУЗах.

Основна частина.

Зважаючи на велику роль інфекційних хвороб у структурі захворюваності і високу летальність при цих станах серед дітей, значне погіршення епідеміологічної ситуації у світі, виникнення нових інфекцій, збільшення міграції населення, викладання дитячих інфекційних хвороб у системі вищої медичної освіти є невід‘ємною частиною підготовки лікаря-спеціаліста будь-якого фаху.

Інфекція або заражування хворобою (англ. Infection - проникнення в організм хвороботворних мікробів; інфікування, зараження) - стан, коли в організм потрапляє чужорідний агент - патоген (бактерія, паразитичний грибок, найпростіший організм, гельмінти, вірус або пріон), який розмножується і може чинити хвороботворний ефект.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Міграція населення (лат. migratio - переселення) - переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час.

Інфекці́йні захво́рювання / хворо́би - розлади здоров'я людей, тварин, рослин у вигляді хвороби, які спричинюють збудники - віруси, різноманітні бактерії, найпростіші, паразитичні гриби, гельмінти, продукти їх життєдіяльності (екзотоксини, ендотоксини), патогенні білки - пріони, здатні передаватися від заражених організмів здоровим і схильні до масового поширення.

Цикл дитячих інфекційних хвороб на 5-му та 6-му курсі, як окремі модулі, входять до великого модулю навчальної дисципліни “Педіатрія” і розрахований на –4,25 кредита – 125 годин (5-й курс – 1,75 кредита – 50 годин, 6-й курс – 2,5кредита – 75 годин).

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Вивчення модулю здійснюється різними формами учбового процесу, які об‘єднані за часом – на лекціях, практичних заняттях, семінарах, залікових заняттях [4]. При цьому сучасні тенденції в системі навчання та необхідність переходу до нового Навчального плану 2015 року диктує необхідність збільшення об‘єму самостійної роботи студента до 50% загального часу.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Для успішного впровадження нової програми навчання студентів 5-6 курсу за кредитно-модульною системою на кафедрі дитячих інфекційних хвороб створено якісно нове методичне забезпечення: нові тексти лекції, мультимедійні матеріали, методичні вказівки до практичних занять для викладачів та студентів з обов’язковим повним поданням теоретичного матеріалу за темою, переліку питань до кожної теми, ситуаційних, проблемних задач, тестових завдань з еталонами відповідей до них, переліком рекомендованої літератури. Методичні матеріали обговорені та затверджені на циклових методичних радах ЗДМУ.

Слід зазначити, що в межах значимого зменшення часу для практичних занять з циклу «Дитячі інфекційні хвороби» особливої значимості зазнали саме сучасні інформаційні технології, необхідні для оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками щодо діагностики, лікування та профілактики різних інфекційних захворювань.

Комп'ютерні технології відкрили нові можливості в медичній освіті [5, 6]. Все більш широко упроваджуються медичні довідково-інформаційні системи, програми контролю знань, імітаційні моделі, програмно-апаратні комплекси для візуалізації і аналізу даних діагностичних медичних досліджень. Останніми роками у зв'язку з бурхливим кількісним зростанням і технологічним прогресом глобальної комп'ютерної мережі Інтернет відбувається інтенсивний розвиток концепції дистанційної медичної освіти.

Модель (в широкому значенні) - образ (в тому числі умовний - зображення, опис, схема, креслення, графік, план, мапа) або прообраз (зразок) якогось об'єкту або системи об'єктів, що застосовується за певних умов як їх «замінник».

Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Для вирішення завдань комп'ютеризації медичної освіти слід звернути особливу увагу на вибір адекватної інформаційної технології, покликаної спростити, стандартизувати, здешевити процес розробки і використання програмних продуктів, забезпечити доступність учбових матеріалів широкому кругу студентів незалежно від географічної віддаленості.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Порівняльний аналіз існуючих рішень і власний досвід по розробці і експлуатації комп'ютерних освітніх систем дозволяє рекомендувати для пріоритетного використанню технології Інтернет, які на сьогоднішній день характеризуються наявністю загальних стандартів, масштабністю і, що особливо важливе для місцевих умов, безкоштовністю. Слід зазначити, що технології Інтеренет об'єднують не лише протоколи і програмні засоби для забезпечення власне міжкомп'ютерних комунікацій, також в їх склад входять стандарти і програмне забезпечення для реалізації концепції “активного документа”, який інтегрує в єдиному контейнері текстовий вміст, графічні зображення, мультиплікацію, відео, звук, віртуальні тривимірні світи.

Вся необхідна для навчання на циклі «Дитячі інфекційні хвороби» інформація для студентів викладена на сторінці кафедри сайту zsmu@zsmu.zp.ua Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) та постійно оновлюється силами співробітників кафедри. Тут знайшли відображення тематики практичних і самостійних занять для студентів 5-го та 6-го курсів медичного і педіатричного факультетів, теми лекцій, методичні матеріали для студентів щодо відповідних тематик, мультимедійні презентації лекційного матеріалу, фотоматеріали та ілюстрації до окремих занять, набір тестових завдань, бібліографічні данні щодо актуальної для вивчення дисципліни літератури. Крім того, тут також можна знайти список студентів, що мають заборгованість по циклу, з наданням даних про тематику заборгованості, а також інформацію про дні проведення відпрацювання занять та індивідуальних співбесід з викладачем.

У процесі викладання дитячих інфекційних хвороб в силу сезонного характеру ряду захворювань іноді неможливо надати студентам можливості самостійного огляду тематичних хворих. За таких обставин ми раніше пропонували копії історії хвороб та пацієнтів з іншими інфекційними захворюваннями, які нагадують хворобу, що вивчається. Застосування ж мультимедійних засобів і технологій дозволяє побудувати таку схему навчання, в якій доречне поєднання звичайних і комп‘ютерних форм організації навчального процесу, що створює нову якість викладання і засвоєння систем знань.

В сучасних умовах, коли доступні комунікаційні технології і деякі аудиторії кафедри забезпечені комп’ютерною технікою, ми маємо можливості проводити демонстрацію пацієнтів з відповідними тематиці заняття нозологічними формами: демонструвати типові клінічні ознаки хвороб, особливості перебігу атипових форм, вирішувати клініко-діагностичні завдання на базі відео-прикладів, тощо.

Довгі століття лікар для визначення причини хвороби міг довіряти тільки своїм рукам, очам і вухам, своїм відчуттям, за допомогою яких він обстежував хворого. Першими приладами, які почали допомагати лікареві при огляді, були скляний ртутний термометр для визначення температури тіла, секундомір для підрахунку пульсу і дерев'яна слухова трубка - стетоскоп - для прослуховування серця, винайдений французьким лікарем Рене Ланно в 1819 році.

Температура тіла - комплексний показник теплового стану організму людини, тварин.

Пізніше стетоскоп змінив фонендоскоп з чутливою мембраною, камера під якою сполучена з двома гнучкими трубками. Потім до всього цього додалися хімічні аналізи складу крові і сечі, тощо. Завдяки розвитку сучасних інформаційних технологій і, перш за все, засобів зв'язку почався розвиток телемедицини (тобто "медицина на відстані") - використання сучасних комп'ютерних засобів обробки і передачі інформації між "центром" і "периферією" охорони здоров'я [7]. Телемедицина дає можливість студенту спостерігати за тим, як лікарі навіть невеликих міст і населених пунктів консультуються у фахівців з провідних медичних центрів, представляють «трудних в діагностичному плані» хворих, як проводяться всеукраїнські медичні телеконференції, тощо.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Телемедицина - прикладний напрям медичної науки, пов'язаний з розробкою і вживанням на практиці методів дистанційного надання медичній допомоги і обміну спеціалізованою інформацією на базі використання сучасних телекомунікаційних технологій.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Лікар загальної практики, якого ми готуємо не може однаково добре знати всі хвороби. Його завдання - швидко і точно визначитися з характером хвороби, надати необхідну допомогу. У складніших випадках з'являється необхідність направити хворого до вузького фахівця, наприклад окулістові, або невролога, дерматолога. А кваліфіковані вузькі фахівці, найчастіше, працюють в лікарнях і інститутах великих міст. Все це можна вирішити за допомогою телемедицини.

Більшість нині працюючих телемедичних проектів будуються на двох типах технологій.

Перший - телеконсультація віддалена (телеконсультація офф-лайн) - різновид віддаленого консультування, що відбувається без використання систем внутрішньо-мережевого спілкування в реальному часі. Суть його полягає в накопиченні та передачі зображень в цифровому вигляді від одного користувача (лікаря) до іншого. Для спілкування і передачі інформації абонент і консультант використовують, як правило, електронну пошту і спеціальні системи відкладених телеконсультацій (наприклад форум).

Другий тип - «двостороннє інтерактивне телебачення» або очне віддалене консультування (телеконсультація он-лайн) - телеконсультування з використанням систем реального часу (як правило відеозв'язку).

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Операці́йна систе́ма реа́льного ча́су, ОСРЧ (англ. Real-Time Operating System) - операційна система призначена обслуговувати запити в реальному часі.

Використовується для надання невідкладною медичної допомоги.

Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.

Вимагає наявність хорошого каналу з пропускною спроможністю не менше 128 Кбайт/сек для передачі повноцінного аудіо/відео сигналу, а також установки на робочому місці учасника відеоконференції спеціального апаратного і програмного забезпечення.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

Сенс телемедицини - в створенні великої інформаційної мережі, яка об'єднує медичні установи (спеціалізовані академічні інститути, клініки, лікарні, учбові медичні інститути і училища). Медичні установи кожного міста повинні з'єднуватися системами локального зв'язку (оптоволоконними, телефонними, радіорелейними), а в різних містах - міжміськими комунікаціями (в основному системами супутникового зв'язку). Для цього необхідно розвивати засоби передачі, прийому і відтворення інформації в самих медичних установах і об'єднувати їх внутрішньолікарняними та внутрішньовузовими мережами. Такі мережі дозволять передати інформацію про хворих (рентгенівські знімки, результати аналізів, електрокардіограми, дані комп'ютерної томографії, УЗІ) безпосередньо кваліфікованому вузькому фахівцеві. І тоді у багатьох випадках необхідність поїздки хворого до Києва або іншого крупного міста на консультацію відпаде.

В ЗДМУ створено п’ять класів телемедицини, на базі яких є можливість проводити як відповідну консультативну роботу в межах Запорізької області, так і цілі телемедичні конференції з залученням провідних спеціалістів з інфекційних хвороб в межах України та інших країн світу.

Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.

Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

В своїй роботі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб при проведенні занять із студентами 6-го курсу та інтернами ми використовуємо таку можливість: разом з ними готуємо хворих із рідкісною патологією, або з труднощами, що виникли під час діагностики та лікування, для проведення показового розбору.

Інформаційна технологія передбачає уміння грамотно працювати з інформацією і обчислювальною технікою.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Безумовно, студенти, які зацікавлені в отримані якісної освіти, використовують сучасні технічні засоби при самостійній підготовці (комп’ютерні технології, Інтернет, візуальні та дистанційні форми отримання інформації). Але серед них є і такі, що не мають навичок для самостійного навчання, поповнення, систематизації та перетворювання знань. Подібна ситуація потребує активних та рішучих дій. Саме викладачі вищої школи повинні цілеспрямовано проводити роботу зі студентами по формуванню навичок працювати з літературою, а також широко використовувати статистичні матеріали, наукову медичну інформацію, періодичні видання, сучасні електронні, мультимедійні засоби, глобальні та локальні мережі навчання.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

Преса - друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений наклад.

Вища освіта Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.

Широке використання Internet в медичних інформаційних системах відкриває широкі можливості для поліпшення якості медичної освіти. Це дозволяє створити інформаційний простір, що містить досвід лікування різних захворювань, аналізувати динаміку розвитку захворювання при різних методиках лікування, постановку діагнозу, грунтуючись на досвіді накопичених історій хвороб, отримувати якнайповнішу інформацію про пацієнта.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

За допомогою Internet ви можете дістати доступ до найрізноманітнішої наукової, технічної і гуманітарної інформації, найсвіжіших новин. У Internet ви можете знайти програмне забезпечення, наприклад, бібліотеки обчислювальних програм та інше. Тому інша важлива проблема і студентів і викладачів – відбір необхідної інформації у мережі. Часто у студентів немає чіткого розуміння ступеню важливості інформації та можливостей її застосування, отже відбір необхідної інформації в мережах та оцінки її якості здебільше стає обов‘язковим предметом навчання в рамках дитячих інфекційних хвороб.

Важливою складовою частиною навчання студентів є оцінка його якості, яка проводиться як в процесі викладання дисципліни, так і на кінцевому модульному контролі. На кафедрі дитячих інфекційних хвороб використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, модульний та підсумковий. З метою забезпечення об’єктивності оцінювання і прозорості контролю набутих студентами знань, вмінь і навичок, семестровий контроль здійснюється з використанням тестів, як комплексний іспит у письмовій формі з використанням комп’ютерних технологій. Тестовий контроль отриманих знань служить невід’ємною складовою частиною будь-якої навчальної системи. Істотними особливостями програмного рішення на основі технологій Інтернет є просте використання тестових завдань із застосуванням мультимедіа, легка модифікація не лише тестів, але і самої програми тестування. Дуже важливим представляється використання однієї і тієї ж програми на окремому комп'ютері, в умовах комп'ютерного класу і через мережу Інтернет, коли одночасному тестуванню можна піддати 20-30 студентів. Використання комп’ютерних технологій при проведенні тестового контролю будь-якого рівню дає змогу всім студентам надати однакові тести в різних послідовностях. Завдяки цьому всі студенти залишаються в рівних умовах, що об’єктивізує оцінку їх рівня знання з конкретної теми. Крім того, використання комп’ютерних технологій суттєво прискорює перевірку результатів тестування та полегшує проведення аналізу ефективності викладання як на всьому курсі, так і в окремих групах студентів. Також важливим є і те, що під час такого аналізу викладач може отримати данні про питання, які зрозуміли студенти найгірше і скорегувати своє викладання.На базі інформаційного центру Запорізького державного університету працює постійний відділ тестування.

Запорізький національний університет (ЗНУ) - це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, центр освіти і науки, осередок збирання і розповсюдження цінностей української культури Придніпровського регіону, один із найвідоміших класичних університетів України.

Завдання співробітників кафедри дитячих інфекційних хвороб своєчасно готувати комплекти тестових завдань для студентів 5-6 курсів і подавати їх до наведеного центру. Завдяки програмному забезпеченню центра впродовж короткого часу готуються варіанти тестування (залежно від потреби), та необхідна програма в системі RATOS. Отже вже через кілька днів є можливість проведення тестового контролю для студентів з аналізом його результатів.

Висновки

 1. Під час впровадження Типової навчальної програми 2015 року для студентів медичних ВУЗів медичного та педіатричного факультетів на фоні суттєвого скорочення часів для практичних занять є доречним широке використання інноваційних комп’ютерних технологій.

 2. Серед сучасних інформаційних технологій для викладання дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» особливої уваги заслуговують забезпечення докладної інформації щодо циклу на сайті ВУЗу та використання телемедицини.

 3. Проведення тестового контролю з використанням комп’ютерних технологій є запорукою об’єктивного оцінювання знань студентів з дисципліни та можливості проведення аналізу ефективності викладання на кафедрі.

Література

 1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.

 2. Интеграция преподавания медицинских дисциплин и информационных технологий / А.Г. Гринцов, А.А. Христуленко, А.М. Совпель [и др.] // Архив клiнiчноi та експериментальноi медицини.—2012.—Т.21, № 1.—С.96—98.

 3. Кефели-Яновская, Е.И. Основные принципы применения информационных технологий в совершенствовании подготовки студентов на первых курсах обучения в медицинских университетах / Е.И. Кефели-Яновская // Запорожский медицинский журнал.—2014.—№ 2(83).—С.135—136.

 4. Типова програма нормативної навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IY рівня акредитації «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» –Київ, 2015.

  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. 5. Никитина, Ю.И. Информационные технологии в медицинском образовании / Ю.И. Никитина // Ученые записки ИСГЗ.—2014.—Т.1, № 1.—С.308—311.

 6. Построение информационной системы медицинского вуза / В.Лазаренко, А.В.Иванов, А.Телегин, А.Боев // Аккредитация в образовании.—2013.—№ 1.—С.78—79.

 7. Титов, И.А. Совершенствование информационного обеспечения процесса послевузовской подготовки медицинских специалистов / И.А. Титов, Г.И. Чеченин, Н.М. Жилина // Врач и информационные технологии.—2013.—№ 5.—С.61—69.

Література – англійська транслітерація


 1. Zakon Ukrainy “Pro vyschu osvitu” vid 01.07.2014 № 1556-VII.

 2. Integraciya prepodavanaya medicinskih discipline I informacionnie tehnologii / А.G. Grincov, A.A. Hristulenco, A.M. Sovpel’ [et al.] // Arhiv klinichnoyi ta xperemental’noyi medicine. - 2012.—T.21, № 1.—S.96—98.

 3. Кеfeli-Yanovs’ka, Е.I. Osnovnie principi primenensya informacionnih tehnologiy v sovershenstvovanii podgotovki studentov na pervih kursah obuchensya v medicinskih universitetah / Е.I. Кеfeli-Yanovs’ka // Zaporozshkiy medicinskiy zhurnal.—2014.—№ 2(83).—S.135—136.

 4. Типова програма нормативної навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IY рівня акредитації «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами» –Київ, 2015.

 5. Никитина, Ю.И. Информационные технологии в медицинском образовании / Ю.И. Никитина // Ученые записки ИСГЗ.—2014.—Т.1, № 1.—С.308—311.

 6. Построение информационной системы медицинского вуза / В.Лазаренко, А.В.Иванов, А.Телегин, А.Боев // Аккредитация в образовании.—2013.—№ 1.—С.78—79.

 7. Титов, И.А. Совершенствование информационного обеспечения процесса послевузовской подготовки медицинских специалистов / И.А. Титов, Г.И. Чеченин, Н.М. Жилина // Врач и информационные технологии.—2013.—№ 5.—С.61—69.

АНОТАЦІІ


РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ „ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ”

О.В. УсачоваЗапорізький державний медичний університет

В статті подана інформація щодо особливостей використання сучасних інформаційних технологій у викладанні дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» в медичних ВУЗах. Також обговорюються методичні аспекти їх впровадження в рамках Типового навчального плану для спеціальностей «лікувальна справа» та «педіатрія» 2015 року з метою підвищення якості навчального процесу і професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоздатних спеціалістів вищої ланки. Відображена специфіка викладання дисципліни та роль інформаційних технологій для полегшення її сприйняття та організації самого процесу навчання. В роботі знайшли відображення багаторічній опит учбово-методичної роботи професорсько-викладацького складу кафедри, результати впровадження інформаційних технологій з урахуванням новітніх технологій в медицині.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).

Активна позиція викладацького складу кафедри та пошук індивідуальних підходів до навчання сприяють різнобічному розвитку індивідуальних творчих здібностей та свідомому професійному самовизначенню студентів.Ключові слова: інформаційні технології, медичні вищі навчальні заклади, викладання дитячих інфекційних хвороб
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВНОЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ „ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ”

Е.В.

Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Усачева


Запорожский государственный медицинский университет

В статье приведена информация об особенностях использования современных информационных технологий при преподавании дисциплины «Детские инфекционные болезни» в медицинских ВУЗах. Также обсуждены методические аспекты их внедрения в рамках Типичного учебного плана для специальностей «лечебное дело» и «педиатрия» 2015 года с целью повышения качества учебного процесса и профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов высшего звена. Отражена специфика преподавания дисциплины и роль информационных технологий для облегчения ее восприятия и организации самого процесса обучения. В роботе отображены многолетний опыт учебно-методической работы профессорско-преподавательского состава кафедры относительно внедрения новых информационных технологий в медицине. Активная позиция преподавательского состава кафедры и поиск индивидуальных подходов к обучению способствуют разностороннему развитию творческих возможностей и формированию обдуманного профессионального определения студентов-медиков.Ключевые слова: информационные технологии, медицинские высшие учебные заведения, преподавание детских инфекционных болезней

Інформація про авторів:

Усачова Олена Віталіївна, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., доцент.

Адреса: М. Запоріжжя, вул. Аваліані, б 13, кВ. 6.Тел.. 0-50-59-87-146


Скачати 140.05 Kb.

 • Вступ.
 • Мета роботи
 • Запорізької області
 • Запорізького державного університету
 • Література – англійська транслітерація
 • Ключові слова