Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВищий навчальний заклад

Скачати 205.85 Kb.

Вищий навчальний заклад
Скачати 205.85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2017
Розмір205.85 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О. І. Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Вступ до спеціальності
Міжнародна інформація»


Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою міжнародних відносин та інформації

факультету міжнародних відносин
РОЗРОБНИКИ

Терещук В. І., кандидат політичних наук, доцент


РЕЦЕНЗЕНТ

Запорожець Т. В., кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільних наук

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №

4

від

«29» листопада 2011 р.

Завідувач кафедри
Д. І. ТкачУХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №

2

від

«12» січня 2012 р.

Декан факультету
В. В. Рокоча


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1.

Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та семінарських занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1.

Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.

Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

 4. Додатки:

– (опорний) конспект лекцій;

– наочні матеріали.1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Конспе́кт - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспе́кт лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.

Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності "Міжнародна інформація"» вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки

Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація  1   2   3


Скачати 205.85 Kb.

 • КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Вступ до спеціальності Міжнародна інформація» Київ – 2012 Передмова
 • Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО
 • РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ
 • Завідувач кафедри Д. І. Ткач
 • Протокол № 2 від «12» січня 2012 р.
 • Галузі знань Напрями підготовки Шифр Найменування