Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВищий навчальний заклад

Скачати 157.51 Kb.

Вищий навчальний заклад
Скачати 157.51 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.05.2017
Розмір157.51 Kb.
ТипПротокол
  1   2


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І. Шаров

"___" _______________2012 р.
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Статистика ”
Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією з вищої математики та статистики

коледжу економіки, права та інформаційних технологій
РОЗРОБНИК


Романович Н.В. старший викладач

РЕЦЕНЗЕНТ

Степанкевич К.С. ,к. е. н., доцент

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ комісією з вищої математики та статистики Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Протокол №
від

«__» _________ 201_ р.

Голова комісії
О.Ю.Кузьменко


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ коледжу економіки, права та інформаційних технологій


Протокол №
від

«__» _________201_ р.

Директор
Л.П.Сумбаєва

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для практичних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на структурні підрозділи Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна за програмами підготовки молодших спеціалістів.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

Навчальна дисципліна «Статистика» вивчається згідно навчальних планів підготовки молодших спеціалістів з спеціальностей

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050901

Бухгалтерський облік


2.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

7ФНТип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

Одночасно з вивченням «Вищої математики», та «Економіки підприємства»Триместр

5Кредити ECTS

4.0 ( урахуванням додаткового обсягу)Заняття з викладачем

63 годиниФорми підсумкового контролю

диференційований залікМетоди проведення

лекції, практичні заняття, самостійна

робота студентів

Результати навчання

- вміти здійснювати статистичні спостереження, в залежності від можливості їх подальшої оцінки та аналізу;

- вміти виявити і кількісно описати статистичні закономірності в економіці;

- виявити і кількісно описати динаміку, на основі якої складаються відповідні прогнози для прийняття необхідних управлінських рішень;

- описувати результати статистичних спостережень; знаходити та здійснювати оцінку параметрів статистичних розподілів;

- формувати результати статистичних спостережень у вигляді статистичних таблиць;

- визначати хто, де, коли може здійснювати та проводити обробку статистичних даних;

- вміти асоціювати та порівнювати результати розрахунків з соціально-економічними явищами суспільного життя;

- вміти формувати висновки та передбачати наслідки, за результатами певних розрахунків.


Зміст дисципліни

 1. Методологічні засади статистики

 2. Статистичні спостереження.

 3. Форми, види та способи спостереження

 4. Зведення та групування статистичних даних

 5. Узагальнюючі статистичні показники

 6. Аналіз рядів розподілу

 7. Характеристики варіації

 8. Види та взаємозв’язок дисперсій

 9. Концентрація, диференціація та подібність розподілу.

 10. Кореляційний аналіз

 11. Регресійний аналіз

 12. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку

 13. Індексний метод аналізу

Література

 1. Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 2. Статистика. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник/ К.С. Степанкевич. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 121 с.

 3. Вашків П.Г. Теорія статистики: Навчальний посібник/ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. - Київ: Либідь, 2001. - 320 с.

 4. Єріна, А. М. Теорія статистики: практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. - 7-ме вид., стереотип. - К. : Знання, 2009. - 255 с.


Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація нормативної дисципліни затверджена Заступником Міністра освіти та науки України 23 квітня 2009 р. в складі Тимчасової освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 – «Економіка і підприємництво».

Навчальна програма дисципліни розширена додатковими темами і питаннями.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування знань щодо методів збору, обробки та аналізу інформації про соціально-економічні явища і процеси в суспільстві, формування у майбутніх фахівців теоретичних та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ, оволодіння методами статистичного аналізу.

Статистичні оцінки - це статистики, що використовуються для оцінювання невідомих параметрів розподілів випадкової величини.


Завдання: - збирання, перевірка та оцінювання статистичної інформації, розробка статистичних формулярів;

 • зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, виявлення зв’язків між окремими явищами та процесами , встановлення його структури;

 • техніка збирання узагальнюючих статистичних показників ( абсолютних, відносних та середніх) та їх економічна інтерпретація;

 • статистична оцінка однорідності зібраного статистичного матеріалу:

 • вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій та закономірностей їх розвитку;

 • аналіз складних економічних явищ та виявлення дії окремих факторів у їх розвитку;

 • проведення вибіркового спостереження і техніка перенесення його результатів на генеральну сукупність.

Предмет: масові явища і процеси в економіці, закономірності їх формування та розвитку.
Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Статистика» читається на рівні з такими курсами, як «Економіка підприємства», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Математика для економістів» та поглиблює і розширює знання студентів в області використання статистичних методів і засобів аналізу для закріплення кількісної оцінки раніше вивчених економічних категорій, процесів і закономірностей.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.


3.2. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Організація предмету статистики.

Тема 1. Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні.

Становлення статистики як науки. Предмети статистики. Основні поняття і категорії статистичної науки.

Статистична сукупність. Одиниці сукупності та її ознаки. Закон великих чисел і статистичні закономірності. Метод статистики та статистична методологія. Узагальнюючі статистичні характеристики.

Галузі статистичної науки. Завдання статистики в сучасних умовах та її організація в Україні. Права та обов’язки органів статистики. Порядок і умови доступу до статистичної інформації.


Тема 2. Статистичне спостереження.

Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. Види статистичного спостереження відносно часу реєстрації фактів та повноти охоплення одиниць сукупності. Способи отримання даних. План статистичного спостереження. Мета спостереження. Об’єкт та одиниця спостереження. Програма спостереження. Статистичні формуляри та форма їх розробки. Організаційні питання плану статистичного спостереження. Органи державної статистики. Підготовчі роботи.

Гірничопідгото́вчі робо́ти (рос.горно-подготовительные работы, англ. development operations; нім. Vorrichtung f, Vorrichtungsarbeiten f pl) - гірничі роботи, що проводяться з метою підготовки родовища або його частини для видобування корисних копалин.
Засоби забезпечення точності спостереження.

Первинний облік звітність. Види звітності. Основні форми статистичної звітності. Помилки спостереження. Контроль даних спостереження.
Модуль 2. Центральні тенденції обробки статистичної інформації.

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних.

Суть і завдання статистичного зведення. Особливості зведення матеріалів звітності і спеціально організованого спостереження. Групування як основа наукової обробки даних.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Завдання групування та їх значення у статистичному дослідженні. Групувальні ознаки та їх вибір. Типологічні, структурні, аналітичні групування. Прості та комбінаційні групування. Визначення кількості груп та розміру інтервалів групування. Основні правила вибору групувальної ознаки.

Класифікація ознак та інтервалів групування. Метод вторинного групування. Найважливіші групування і класифікації, що застосовуються в статистиці.

Основні класифікатори України. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), класифікатор форм власності (КФВ), Класифікатор основних фондів (КОФ), Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) та інші.

Това́рна номенклату́ра - це систематизований перелік усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонуються виробником для реалізації. Основними показниками номенклатури продукції окремого підприємства є широта, насиченість, глибина та гармонічність (сумісність).
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.

Засоби графічного зображення статистичної інформації. Поняття про статистичний графік та його елементи. Класифікація статистичних графіків.

Статистичні таблиці, їх види. Правила побудови. Аналіз таблиць. Розробка макетів таблиць. Статистичні таблиці у вивченні оптової та роздрібної торгівлі.

Статистичні графіки - графіки, що використовуються у статистиці для візуалізації кількісних даних.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.


  1   2


Скачати 157.51 Kb.

 • ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор О.І. Шаров "___" _______________2012 р.
 • Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО
 • РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ комісією з вищої математики та статистики Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
 • Протокол № від «__» _________ 201_ р.
 • РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ коледжу економіки, права та інформаційних технологій
 • Протокол № від «__» _________201_ р.
 • 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 • Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування
 • 3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 • 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
 • Міждисциплінарні зв’язки
 • 3.2. Зміст навчальної дисципліни Модуль 1. Організація предмету статистики. Тема 1. Методологічні засади статистики. Організація статистики в Україні.
 • Тема 2. Статистичне спостереження.
 • Модуль 2. Центральні тенденції обробки статистичної інформації. Тема 3. Зведення та групування статистичних даних.