Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВищий навчальний заклад

Скачати 157.51 Kb.

Вищий навчальний заклад
Скачати 157.51 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації08.05.2017
Розмір157.51 Kb.
ТипПротокол
1   2
Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники

Суть і види узагальнюючих статистичних показників. Принципи побудови узагальнюючих статистичних показників. Огляд основних джерел статистичної інформації та їх загальна характеристика.

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Відносні величини.
Відносні величини (відносні показники) - різновид статистичних показників; величини, що характеризують міру співвідношення двох порівнюваних між собою статистичних показників, один з яких прийнято за базу порівняння.
Види відносних величин, техніка їх обчислення та форми виразу. Відносні величини динаміки, планового завдання та виконання плану. Базисні та ланцюгові відносні величини, взаємозв’язок між окремими видами відносних величин.

Середні величини. Суть та умови використання середніх величин. Види середніх величин. Середня арифметична та умови їх застосування. Властивості середньої арифметичної та техніка її застосування. Середня геометрична та середня хронологічна. Умови їх використання та техніка обчислень.


Модуль 3. Дисперсія і її основні особливості.

Тема 5. Аналіз рядів розподілу

Поняття ряду розподілу та його елементи. Види рядів розподілу. Форми рядів розподілу: симетричні та асиметричні ряди. Основні характеристики ряду розподілу: середня, мода,медіана, квартилі, децилі.

Суть варіації, необхідність її статистичного вивчення. Показники варіації, техніка їх обчислення та економічний зміст. Розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середній квадрат відхилення (дисперсія) та середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

Коефіцієнт варіації (рос. коэффициент вариации, англ. variation coefficient, нім. Variationskoeffizient m) - відносна величина, що служить для характеристики коливання (мінливості) ознаки. Являє собою відношення середнього квадратичного відхилення τ до середнього арифметичного Х, виражається у відсотках: ν = τ/Х.
Станда́ртне відхи́лення (англ. standard deviation) або середнє квадратичне відхилення, позначається як S або σ. - у теорії ймовірності і статистиці найпоширеніший показник розсіювання значень випадкової величини відносно її математичного сподівання.

Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.

Методи обчислення дисперсії. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.


Модуль 4. Стохастичні зв’язки .

Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків.

Взаємозв’язок показників і виявлення залежностей між ними. Непараметричні методи зв’язку. Кореляційно – регресійні методи. Прямі та обернені , прямолінійні та криволінійні зв’язки. Рівняння регресії як форма аналітичного виразу статистичного зв’язку соціально-економічних явищ.

Обчислення параметрів рівняння регресій . Визначення щільності зв’язку між показниками. Лінійний коефіцієнт кореляції. Коефіцієнт детермінації, індекс кореляції.

Коефіцієнт детермінації (позначається як R2 - R-квадрат) - статистичний показник, що використовується в статистичних моделях як міра залежності варіації залежної змінної від варіації незалежних змінних.

Множинна і часткова кореляції, критерії істотності зв’язку між факторами.


Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки

Динамічний ряд як база аналізу й прогнозування соціально-економічного розвитку. Види рядів динаміки. Статистичні характеристики динамічних рядів і їх взаємозв’язок : абсолютний приріст. Темп зростання, темпи приросту, абсолютне значення одного процента приросту.

Абсолютна величина чи модуль - у математиці, величина, значення або число незалежно від знака. Абсолютна величина числа n записується |x| (іноді - Abs(x) ) і визначається як додатній квадратний корінь з x².

Методи обчислення середнього рівня динамічного ряду. Економічна суть та техніка розрахунку середніх значень основних характеристик рядів динаміки. Випадки застосування середніх геометричної та хронологічної.
Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.

Способи обробки рядів динаміки з метою виявлення тенденцій розвитку: укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх. Приведення рядів до однієї основи, змикання рядів динаміки, вимірювання сезонних коливань.

Прогнозування на основі рядів динаміки. Інтерполяція та екстраполяція в статистиці, аналітичне вирівнювання.
Тема 10. Індексний метод.

Суть індексів та їх роль у статистично-економічному аналізі. Класифікація індексів. Методологічні принципи побудови індексів. Базисні та ланцюгові індекси.

Індекси агрегатної форми. Індекс товарообігу, цін та фізичного обсягу товарообігу. Економічний зміст індексів. Система взаємопов’язаних індексів і визначення впливів окремих факторів.

Індекси із змінними та постійними вагами. Середньозважені індекси. Розкладання загального абсолютного приросту за факторами.


Тема 11. Статистика продукції

Основні показники продукції. Валовий випуск продукції. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та методи його розрахунку: виробний ( реальний), розподільний (особистий) та метод кінцевого використання. Валовий національний продукт та порядок його розрахунку.

Валовий національний продукт (ВНП) - сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств. Цей показник стали використовувати в колишньому СРСР, у тому числі в Україні, з 1987 року.

Промисловість як самостійна галузь господарства. Особливості показників промислової продукції.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Порядок розрахунку показників, які характеризують промисловість. Вартісні та натуральні показники обсягу промисловості
Тема 12. Статистика чисельності та продуктивності персоналу

Чисельність працівників підприємства та особливості її розподілу. Продуктивність праці та порядок її розрахунку.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Розподіл чисельності працівників на підприємстві. Розрахунок продуктивності праці та її аналіз.
В Україні найнижча продуктивність праці з усіх європейських країн.

Витрати, що впливають на продуктивність праці.
Тема 13. Статистика в Україні та основні показники розвитку країни

Україна та її основні показники розвитку. Особливості розвитку країни. Показники розвитку основних галузей країни (металургійної промисловості, сільського господарства, торгівлі). Показники торгівельного балансу України4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

 1. Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 2. Статистика. Загальна теорія статистики: Навчальний посібник/ К.С. Степанкевич. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 121 с.

 3. Статистика :Навчальний посібник/ С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С.Гринькевич, О.З.Сорочак. – Львів: Новий світ – 2000, 2009. -430с.

 4. Вашків П.Г. Теорія статистики: Навчальний посібник/ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. - Київ: Либідь, 2001. - 320 с.

 5. Елисеева И.И. Общая теория статистики: Учебник/ И.И. Елисеева; Под ред. Елисеевой И.И.. - Москва: Финансы и статистика, 1995.- 366 с.

 6. Моторин Р.М. Статистика для економістів:Навчальний посібник /Р.М.Моторин, Е.В.Чекотовський. – К.:Знання, 2009. -430 з ел.опт.диск (CD-ROM)

 7. Єріна, А. М. Теорія статистики: практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. - 7-ме вид., стереотип. - К. : Знання, 2009. - 255 с.

 8. Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник/ О.І. Кулинич. - Київ: Вища школа, 1992. - 135 с.

 9. Теорія статисттики: навчальний посібник/МюВ.Макаренко, І.М.Гойхман, О.О. Гладчук, О.В.Шуть. – К.:Кондор,2010.-236с.

 10. Ткач Є.І.Загальна теорія статистики: підручник/ Є.І.Ткач, В.П.Сторожук.-К.:Центр учбової літератури,2009.-442 с.

 11. Тринько Р.І. Основи теоретичної та прикладної статистики: навчальний посібник/Р.І.Тринько, М.Є.Стадник.- К.: Знання, 2011. -397с.

 12. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ За ред. А.М.Єріної; Р.М. Моторна. - Київ: КНЕУ, 2002. - 448 с.

 13. Теория статистики: Учебник/ Под ред. Р.А.Шмойловой. - Москва: Финансы и статистика, 2000. - 560 с.: ил.

 14. Фещур Р.В. Статистика: Навчальний посібник/ Р.В Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор. - Львів: Інтелект-Захід, 2001. - 276 с.Додаткова література

 1. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ. Методология и проблемы. –М: Статистика, 1977. – 199 с.

 2. Аллен Р. Экономические индексы. Пер. с англ.- М: Статистика, 1980. – 253 с.

 3. Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях. – К: Наукова думка, 1983. – 231 с.

 4. Герчук Я.Н. Графики в математико-статистическом анализе. -М: Статистика, 1972. – 78 с.

 5. Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической статистики в экономических исследованиях. –М: Статистика, 1973. – 132 с.

 6. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. –М: «Финансы и статистика», 1995. –366 с.

 7. Ерина А.М. Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства. –М: «Финансы», 1983. –191 с.

 8. Йейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. –М: Статистика, 1965. – 436 с.

 9. Кокрен У. Методы выборочого исследования. /Пер. с англ. (под ред. А.Г. Волкова). –М: Статистика, 1976. – 440 с.

 10. Миллс Ф. Статистические методы. / Пер. с англ. (под ред. проф. П.П. Маслова). –М: Гос. Стат. Изд., 1958. –799 с.

 11. Моторин Р. М.Статистика для економістів] : навчальний посібник / Р. М.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Моторин, Е. В. Чекотовський. - К. : Знання, 2009. - 430 с.

 12. Плошко Б.Г. Группировка и система статистических показателей. –М: Статистика, 1978. – 176 с.

 13. Статистика. Збірник задач: навчальний посібник. (А.В. Головач, А.М. Єріної, О.В. Козарєв та ін.. За ред. А.В. Головача та ін.).- К: Вища школа, 1994.-448 с.

 14. Статистика. Ч.І. Загальна теорія статистики. – К: НМК ВО, 1991. – 176 с.

 15. Статистика: навчальний посібник / С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак. - Львів : Новий світ-2000, 2009. - 430 с.

 16. Структурно-логические схемы и задачи по общей теории статистики. Учебное пособие. (А.М. Ерина, Л.Л. Викторова, Н.М. Витренко и др.) – К: НМК ВО, 1988. - 208 с.

 17. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. Издание второе. –М: Статистика, 1977. – 200 с.

 18. Юзбашев М.М., Манелло А.Н. Статистический анализ тенденции и колеблемости. – М: «Финансы и статистика», 1983. – 321 с.


1   2


Скачати 157.51 Kb.

 • Модуль 3. Дисперсія і її основні особливості. Тема 5. Аналіз рядів розподілу
 • Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.
 • Модуль 4. Стохастичні зв’язки . Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозвязків.
 • Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки
 • Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.
 • Тема 10. Індексний метод.
 • Тема 11. Статистика продукції
 • Валовий національний продукт
 • Тема 12. Статистика чисельності та продуктивності персоналу
 • Тема 13. Статистика в Україні та основні показники розвитку країни
 • 4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів