Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВищий навчальний заклад

Скачати 169.97 Kb.

Вищий навчальний заклад
Скачати 169.97 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір169.97 Kb.
ТипПротокол
  1   2


Вищий навчальний заклад«Університет економіки та права «КРОК»

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ, ПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І. Шаров

"___" _______________2012 р.

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Інформатика ”Київ – 2012

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією з комп’ютерних наук коледжу економіки, права та інформаційних технологійРОЗРОБНИК


О.В. Чілій, старший викладач, спеціаліст 1 категорії

РЕЦЕНЗЕНТ

І.О. Чернозубкін, кандидат технічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК


Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Голова комісії
Т.К. Терзян


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Директор
Л.П. СумбаєваЗМІСТ

 1. Сфера застосування 4

 2. Опис дисципліни 5

 3. Навчальна програма дисципліни 8

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 8

3.2.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Зміст навчальної дисципліни 9 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та

практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних

робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни 16

4.1. Тематичний план дисципліни 16

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для практичних

робіт. Завдання для самостійної роботи студентів 17

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю 50

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних

та дидактичних матеріалів 65 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 67

 2. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з

дисципліни 71

 1. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 74

 2. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 76


1.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на структурні підрозділи Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна за програмами підготовки молодших спеціалістів.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.Навчальна дисципліна «Інформатика» вивчається згідно навчальних планів підготовки молодших спеціалістів з спеціальностей

Галузі знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050702

Комерційна діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050901

Бухгалтерський облік

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010301

Розробка програмного забезпечення2.
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Шифр дисципліни (ідентифікатор)

0.17HТип дисципліни

Обов’язковаПопередні умови

Висхідна дисциплінаТриместр

ІЗагальний обсяг

80 год.Заняття з викладачем

68 год.Форми підсумкового контролю

Диференційований залікМетоди проведення

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів
Результати навчання

Студент повинен:

знати, мати уявлення:

 • про інформаційні ресурси суспільства, про сучасні інформаційні системи в професійній сфері,

 • про основи сучасних інформаційних технологій обробки інформації і їх вплив на успіх у професійній діяльності;
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


назвати та пояснити:

 • основні поняття, терміни, методи інформатики, правила і принципи роботи комп’ютера;

використовувати:

 • уміння працювати як користувач ПК, самостійно використовувати зовнішні носії інформації для обміну даними між комп’ютерами, створювати резервні копії і архіви даних і програм;

 • уміння працювати з ПЗ загального призначення, що відповідають сучасним вимогам світового ринку ПЗ;

 • уміння працювати з інформаційними ресурсами в мережі Інтернет;
  Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
  Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 • володіння прийомами антивірусного захисту;
  Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.


аналізувати:

 • алгоритми розв’язання прикладних задач;

 • знаходити помилки в логіці розв’язання прикладних задач;

 • робити висновки після виконання завдання;

здійснювати операції синтезу

 • складати новий план або алгоритм розв’язання задачі;

 • виконувати постановку задачі для її розв’язання за допомогою ПК;

оцінювати

 • логіку розв’язання задачі та одержані результати (висновки), виходячи з початкових даних;

 • значущість результату навчальної діяльності;

 • застосування різних інформаційних технологій при розв’язанні певного класу задач;Зміст дисципліни

Тема 1. Основні поняття інформатики

Тема 2. Програмне забезпечення ПК

Тема 3. Текстовий процесор

Тема 4. Комп’ютерні презентації та публікації

Тема 5. Системи обробки табличної інформації

Тема 6. Комп’ютерні мережі

Тема 7. Служби Інтернету

Тема 8. Інформаційні технології у навчанні

Тема 9. Основи інформаційної безпеки
Література

 1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2011.

 2. Глинський Я. М Основи інформатики та обчислювальної техніки, 10 - 11 класи,.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
  , БаК, 2007.

 3. Завадський І.О., Стеценко І.В. Інформатика, 10 клас, Київ., "BHV", 2010.

 4. Завадський І.О. та ін..Практикум та робочий зошит з інформатики. Рівень стандарту: 10 кл.; К.: Видавнича група BHV, 2010, 192 с.

 5. Остапенко Г.І. Збірник практичних завдань з дисципліни ―Основи інформатики та комп’ютерної техніки – К.: Університет економіки та права ―КРОК, 2006 р. – 164 с.Мова

Українська

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Програма схвалена комісією з інформатики Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Витяг з протоколу № 5 від 13.07.2011 р.).

Програма рекомендована для використання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 22.07.2011р. № 1.4/18-2326).

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Примітка: Розділи: Інформаційні технології у проектній діяльності, Бази даних, Основи програмування інтегровані в дисципліну «Інформатика та комп’ютерна техніка», які вивчаються на другому курсі підготовки молодших спеціалістів.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є:

 • формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.


 • розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 • формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Міждисциплінарні зв’язки

Курс “Інформатика” вивчається в І першому триместрі І першого курсу для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Програма, базується на шкільному курсі інформатики.

Набуті знання студенти можуть використовувати для ефективного застосування комп’ютера в процесі рішення економічних та фінансових задач при вивченні курсів (“Інформатика та комп’ютерна техніка", “Статистика”, “Інформаційні системи та технології”, “Економічний аналіз”, “Бухгалтерський облік” та ін.), підготовці курсових та дипломних робіт.
3.2. Зміст навчальної дисципліни

  1   2


Скачати 169.97 Kb.

 • КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 • Протокол № від «__» _____________ 201_ р.
 • РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ коледжу економіки, права та інформаційних технологій
 • Вищого навчального закладу
 • Галузі знань Спеціальності Шифр Найменування
 • Студент повинен: знати, мати уявлення: про інформаційні ресурси
 • Навчальний посібник
 • 3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 • 3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни Метою
 • Міждисциплінарні зв’язки
 • 3.2. Зміст навчальної дисципліни