Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВісник львівського університету філософські науки

Вісник львівського університету філософські науки
Сторінка1/27
Дата конвертації31.03.2017
Розмір4.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27ВІСНИК

ЛЬВІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

Філософські науки
Випуск 9
Виходить з 1999 р.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Львів–2006

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2006. Вип. 9. 290 с.

Visnyk of Lviv University. Series: Philosophical sci. 2006. Vol. 9. 290 p.

Висвітлено широкий спектр філософських, культурологічних, політологічних і психологічних досліджень духовного світу людини, її свободи та самоствердження у динамічному та глобалізованому світі.

A vast spectrum of philosophical, culturological, politological and psychological investigations of the spiritual world of a person, the will and freedom of self-confirmation in a dynamical and global world is elucidated.


Редакційна колегія: Іван Баклицький, канд. психол. наук, доц.; Мирон Варій, д-р психол. наук, проф.; Назар Горбач, д-р філос. наук, проф.; Олег Гринів, д-р філос. наук, проф.; Василь Лисий, д-р філос. наук, проф. (заступ. відп. ред.); Анатолій Карась, д-р філос. наук, проф.; Марія Кашуба, д-р філос. наук, проф.; Антоніна Колодій,
д-р філос. наук, проф.; Володимир Кульчицький, д-р юрид. наук, проф.; Борис Мар’єнко, д-р медичн. наук, проф.; Володимир Мельник, д-р філос.наук, проф. (відп. ред.); Віктор Москалець, д-р психол. філос. наук, проф.; Людмила Рижак, канд. філос. наук, доц. (відп. секр.), Лідія Орбан, д-р психол. наук, проф.; Андрій Пашук, д-р філос. наук, проф.; Микола Поліщук, канд. філос. наук, доц.; Борис Поляруш, канд. філос. наук, доц.; Мирослав Савчин,
д-р психол. наук, проф.; Тамара Старченко, д-р філос. наук, проф.; Наталія Черниш, д-р соціол. наук, проф.

Editorial board: Ivan Baklyts’kyi, Myron Variy, Nazar Horbach, Oleh Hryniv, Vasyl’ Lysyi (assistant of editor-in-chief), Anatoliy Karas’, Mariya Kashuba, Antonina Kolodiy, Volodymyr Kulchyts’kyi, Borys Maryenko, Volodymyr Mel’nyk (editor-in-chief), Victor Moskalets’, Lyudmyla Ryzhak (editorial secretary), Lidiya Orban, Andriy Pashuk, Mykola Polishchuk, Borys Polyarush, Myroslav Savchyn, Tamara Starchenko, Nataliya Chernysh.


Адреса редакційної колегії:

79000 Львів, вул. Університетська, 1

Університет, філософський факультет

Тел. (0322) 296-45-79

Address of the Editorial board:

Ivan Franko National University of L’viv, Universytets’ka Str., 1, L’viv 79000

Tel. (0322) 296-45-79

Відповідальний за випуск В. Мельник

Редактори Л. Баран

Редактор (англ. анотацій) О. Висоцька

Макетування, комп’ютерна верстка О. Лозинський
Друкується за ухвалою Вченої Ради
Львівського національного університету імені Івана Франка


Протокол № 3/6 від 29.06.2006 р.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.

Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ (у 1918-1939 - Університет Яна Казимира) - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Заснований у 1784 імператором Йосифом ІІ з латинською мовою викладання.


ЗМІСТ

Філософія


Володимир Мельник, Володимир Кондзьолка.

ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Володимир Мельник, Володимир Кондзьолка 8

PROBLEMS OF A RISE OF SCIENCE:


A PHILOSOPHICO-METHODOLOGICAL ANALYSIS
Volodymyr Mel’nyk, Volodymyr Kondziolka 14

САМОДОСТАТНЯ ОСОБА ЯК ІДЕАЛ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТИ


Людмила Рижак 15

A SELF-SUFFICIENT PERSON AS AN IDEAL OF THE


POST-NONCLASSICAL MODEL OF EDUCATION
Liudmyla Ryzhak 26

ЛЮДСЬКЕ ІСНУВАННЯ В ГОРИЗОНТІ СМЕРТІ: РЕФЛЕКСІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ


Андрій Дахній 27

A MAN IN THE HORIZON OF DEATH:


REFLECTION OF THE EXISTENTIAL THINKING
Andriy Dakhniy 38

ЕВОЛЮЦІЯ ОНТОЛОГІЧНОЇ ПРИРОДИ ГРОШЕЙ ЯК ФЕНОМЕНУ КУЛЬТУРИ


Зоя Скринник 39

THE EVOLUTION OF ONTOLOGICAL NATURE OF MONEY


AS A PHENOMENON OF CULTURE
Zoya Skrynnyk 47

ҐЕНДЕРНА КОМУНІКАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ


Марія Альчук 49

GENDER COMMUNICATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES


Mariya Al’chuk 58

НЕЗАВЕРШЕНІСТЬ ПРОЕКТУ МОДЕРНУ


І СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ
Борис Поляруш 59

INCOMPLETENESS OF A PROJECT OF MODERNISM AND


A SOCIETY OF RISK
Borys Polyarush 66

СУБ’ЄКТИВАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ:


ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ
Надія Гапон 67

SUBJECTIVITY OF A UKRAINIAN WOMAN:


PHILOSOPHIC AND ANTHROPOLOGICAL DISCOURSE
OF THE SECOND HALF OF THE XX-TH CENTURY
Nadiya Hapon 73

ФІЛОСОФСЬКО-НАУКОВІ ВИТОКИ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО РОЗУМІННЯ СВОБОДИ


Ореста Лосик 75

PHILOSOPHICAL-SCIENTIFICAL SOURCES OF THE POSTMODERN UNDERSTANDING OF FREEDOM


Oresta Losyk 82

ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ТА СЕМІОТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ НАСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ДЕСКРИПЦІЙНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ Ростислав Якуц 83

PHENOMENOLOGICAL AND SEMIOTIC PATTERNS
OF INTERPRETATION IN THE CONTEXT
OF A DESCRIPTIVE METHODOLOGY
Rostyslav Yakuts 89

КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ


У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ К. ЮНҐА
Наталя Саноцька 91

COLLECTIVE UNCONSCIOUSNESS AS A SOURCE


OF WORKS IN C. JUNG’S PHILOSOPHICAL THEORY
Natalya Sanots’ka 99

ІМОВІРНІСНА ЛОГІКА З ДВОМА ЗНАЧЕННЯМИ


АРГУМЕНТІВ ТА НЕСКІНЧЕННОЮ КІЛЬКІСТЮ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦІЙ
Ігор Дуцяк 100

PROBABILISTIC LOGIC WITH TWO VALUES OF ARGUMENTS AND ENDLESS AMOUNT OF VALUES OF FUNCTIONS


Ihor Dutsyak 109

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКОЇ ДУМКИ ХVІІ-ХVІІІ ст.


Валерій Стеценко 110

PECULIARITIES OF UKRAINIAN PHILOSOPHICAL THEOLOGICAL THOUGHT OF THE 17th AND 18th С.С.


Valeriy Stetsenko 119

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОГЕНЕЗУ


(ХVІ–ПЕРША ПОЛОВИНА XVІІ СТ.)
Олег Мальчевський 120

CULTUROLOGICAL ASPECTS OF THE UKRAINIAN NATIOGENESIS


(the XVI-th – FIRST HALF of the XVII-th CEN.)
Oleh Mal’chevs’kyi 129

ДІЯЛЬНІСТЬ “РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ”


В РУСЛІ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ
Галина Гучко 130

WORK OF THE “RUS’KA TRIYTSIA” IN THE RIVER-BED OF CYRIL


AND METHODIUS TRADITION
Halyna Huchko 137

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ В КОМПОЗИЦІЇ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА


Дарина Скринник 138

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS


OF COMPOSITION IN ART
Daryna Skrynnyk 146

ВЧЕННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ПРО ОБОЖНЕННЯ (Θέωσισ)


Ірина Пукас 147

HRYHORIY SKOVORODA’S TEACHING ABOUT WORSHIP


(Θέωσισ)
Iryna Pukas 155

ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ


Данило Петрушенко 156

POSTMODERNISM AS A PHENOMENON OF CULTURAL STUDIES


Danylo Petrushenko 163

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН


Оксана Рудакевич 164

EVOLUTION OF THE UKRAINIAN NATIONALISM IN THE CONTEXT OF THE UKRAINIAN–POLISH RELATIONS


Oksana Rudakevych 173

ПРОБЛЕМА „ІНШОСТІ” ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ


Катерина Откович 174

A PROBLEM OF THE WOMAN'S "OTHERNESS" IN THE UKRAINIAN CULTURE IN THE END OF THE 19-th AND EARLY 20-th CENTURY


Kateryna Otkovych 182

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РОМАНТИЗМ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА


Володимир Кепич 184

ENLIGHTENING ROMANTICISM OF MARKIYAN SHASHKEVYCH


Volodymyr Kepych 192

НОВИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ В ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ


Анатолій Романюк 193

A NEW INSTITUTIONALISM AND A CONCEPT OF INSTITUTION IN POLITICAL SCIENCE


Anatoliy Romanyuk 201

ПРОСТІР–ЧАС ПОЛІТИЧНОГО ВИМІРУ БУТТЯ ЛЮДИНИ


Олександр Сорба 203

SPACE-TIME OF THE POLITICAL MEASUREMENT


OF EXISTENCE OF A HUMAN
Olexandr Sorba 211

РИЗИКОВАНА СПОКУСА ПОЛІТИЧНОГО ПРОГНОЗУ


Володимир Холод 212

RISKY TEMPTATION OF POLITICAL PROGNOSIS


Volodymyr Kholod 221

ПРИНЦИПИ СВОБОДИ В ПОЛІТИЧНИХ ІДЕОЛОГІЯХ ЄВРОПИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ


Сергій Дорошенко 222

PRINCIPLES OF THE POLITICAL IDEOLOGIES IN EUROPE:


A CONTRASTIVE ANALYSIS OF A DEMOCRATIC TRADITION FORMATION
Serhiy Doroshenko 230

СВОБОДА І ПРЕДСТАВНИЦЬКЕ ВРЯДУВАННЯ


У ТВОРЧОСТІ ДЖ. МІЛА
Марія Оліщук 232

LIBERTY AND REPRESENTATIVE GOVERNMENT


IN CREATIVITY OF J. MILL
Mariya Olishchuk 242

ПРОБЛЕМА ЛЕГІТИМНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ:


ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ
Оксана Дащаківська 243

A PROBLEM OF POLITICAL AUTHORITY LEGITIMACY:


THE MAIN CONCEPTUAL STREAM
Oksana Dashchakivs’ka 251

УЗАГАЛЬНЕНІ КОНЦЕПЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ФРУСТРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ


В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ
Анна Вовк 252

GENERAL CONCEPTIONS OF PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF THE EXISTENTIAL FRUSTRATION IN MODERN PSYCHOLOGY


Annа Vovk 260

ПЕРЦЕПТИВНИЙ КОМПОНЕНТ СТОСУНКУ


“ПСИХОТЕРАПЕВТ - КЛІЄНТ”
Каріна Шамлян 261

A COMPONENT OF PERCEPTION IN THE RELATION ”A PSYCHOTHERAPIST – A CLIENT”


Karina Shamlian 269

СТРУКТУРА ОСОБИСТІСНОЇ ПОТРЕБИ ВЛАДИ


Руслана Карковська 270

A STRUCTURE OF PERSONAL NEED FOR AUTHORITY


Ruslana Karkovs’ka 279

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ


ПРИЙНЯТТЯ КОМАНДНИХ РІШЕНЬ
Юлій Верста 280

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF A TEAM DECISION-MAKING


Juliy Versta 287


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27  • Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2006. Вип. 9. 290 с. Visnyk of Lviv University. Series: Philosophical sci. 2006. Vol. 9. 290 p.
  • Львівський національний університет
  • Володимир Мельник, Володимир Кондзьолка.