Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВисновок на проект Закону України Про створення та виробництво озброєння, військової І спеціальної техніки

Скачати 17.64 Kb.

Висновок на проект Закону України Про створення та виробництво озброєння, військової І спеціальної техніки
Скачати 17.64 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір17.64 Kb.
Висновок на проект Закону України Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки Розроблений Мінекономрозвитку законопроект не відповідає його основній меті - визначенню організаційно-правових основ провадження діяльності, повязаної із створенням та виробництвом озброєння, військової і спеціальної техніки.
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
Автори законопроекту намагаються поширити сферу дії акту, окрім врегулювання відносин у створенні та виробництві озброєння, військової і спеціальної техніки, на інші сфери, зокрема: питання формування та реалізації військово-промислової політики; державного оборонного замовлення; формування та реалізацію цінової політики; технічного регулювання та стандартизації; зовнішньоекономічної діяльності; державного експортного контролю; прав інтелектуальної власності; інвестиційної діяльності. Слід зазначити, що більшість з цих питань вже законодавчо врегульовані. Зокрема, в цій сфері діють закони України: «Про державне оборонне замовлення», «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» «Про особливості управління обєктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» «Про управління обєктами державної власності» «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» «Про інвестиційну діяльність» «Про режим іноземного інвестування» «Про зовнішньоекономічну діяльність» «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» тощо.
Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Таким чином, виникає питання доцільності розробки окремого закону, що має регулювати суспільні відносини у сфері виробництва військової техніки, з огляду на наявність значної кількості законодавчих актів у цій сфері.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Водночас, зазначений законопроект створює прямі та формальні суперечності у діючому на сьогодні законодавстві, що потребуватиме повного переопрацювання більшості законів у сфері оборони та безпеки, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та інш. Розробник пішов шляхом несистемного плагіату та компіляції текстів законопроектів, які розроблялись у 2010, 2013 та 2014 роках. Низка положень законопроекту потребує узгодження з Конституцією України та законодавчими актами, з іншими положеннями самого законопроекту.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Автори законопроекту намагаються у статтях 4, 7 та 18 значно звузити або наділити невластивими функціями та повноваженнями Кабінет Міністрів та РНБО, що не узгоджується ні з Конституцією, ні з законами «Про Кабінет Міністрів України» та «Раду національної безпеки та оборони України». Деякі приписи законопроекту мають суто декларативний зміст або потребують техніко-юридичного удосконалення. Довідково: Абзац З статті 7: «Кабінета Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, що відповідають положенням Конституції України».
Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Може є Укази Президента, що не відповідають Конституції Законопроект містить чимало бланкетних норм з посиланнями на законодавчі акти або взагалі на чинне законодавство. Законопроектом визначається термін - «державна військово-промислова політика», що є поняттям більш загальним ніж сфера дії запропонованого законопроекту, який по суті є спеціальним. Відповідно і визначення субєктів державної військово-промислової політики не може бути сферою регулювання цього закону. У законопроекті (стаття 8) пропонується утворити (або наділити повноваженнями) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, однак не визначається порядок його створення та функціонування, сумнівним є перелік його повноважень в рамках зазначеного законопроекту.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Крім того, створення нового органу державної влади потребує додаткового фінансування з коштів державного бюджету.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Принципи державної військово-промислової політики викладені розробником вкрай недбало, та не лише не забезпечують створення конкурентного середовища у цій сфері, але й фактично сприятимуть виникненню нерівних умов діяльності субєктів господарювання державної та недержавної форм власності. Стаття 4 законопроекту є по суті термінологічним каламбуром принципів, декларацій та побажань. Досить сумнівним є нібито принцип державної військово-промислової політики щодо «впровадження у сфері створення та виробництва озброєння, військової і спеціальної техніки механізмів проектного менеджменту, заснованих на вимогах міжнародних європейських оборонних стандартах та нормативних документах НАТО».
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Подібна термінологія свідчить про низький рівень кваліфікації та поверхневі знання автора (авторів) документу, який плутає принципи політики з поняттям проектний менеджмент.
Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.
Слід зауважити, що більшість формулювань автором принципів державної військово-промислової вже є дефініціями та нормами інших актів законодавства із сектору оборони та безпеки. Окремі положення законопроекту, які пропонуються до врегулювання, взагалі не передбачають механізмів та шляхів їх реалізації. Так, в статі 5 серед засобів державного регулювання передбачається регулювання державою цін і тарифів на військову техніку, виконання робіт та послуг. Проте механізмів такого регулювання в цьому законопроекті не розкрито, натомість є посилання на цей же акт та інші закони України. Значна кількість положень законопроекту містить інструктивний характер, що притаманний підзаконним актам, або посилання на відповідні постанови Кабінету Міністрів України та інші підзаконні нормативно-правові акти та стандарти (див.: п.
Військо́ва те́хніка - озброєння, бойові й небойові машини, прилади, апарати й інші технічні засоби, якими оснащуються збройні сили. Зброю, як засіб ураження часто виділяють у самостійне поняття (звідси висловлювання «озброєння та військова техніка» (ОВТ).
Підзаќонний ́акт (англ. Bylaw, нім. Satzung, пол. Zarządzenie) - нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
4 статті 2; п. З статті 6, п. З статті 11, п.З статті 12 , абзац 2 п.З статті 13, абзац 2 і 3 статті 14, абзац 3 статті 15, абзац 2 п.2. статті 16, тощо). В рамках запропонованого законопроекту передбачається розроблення біля 20 нормативно-правових актів Уряду, які носять регулятивний характер. Попередній аналіз запропонованих до регулювання Кабінетом Міністрів сфер свідчить про намагання розробника встановлення понад надмірної зарегульованості процесу створення та виробництва виробів військового призначення та подвійного використання.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Кабіне́т міні́стрів - найвищий орган виконавчої влади уряду, який здійснює адміністративно-розпорядчі функції у сфері державного управління. У ряді країн найвищий орган виконавчої влади може мати іншу назву.
Положення статті 26 взагалі не узгоджуються регулюють розвідувальну та контррозвідувальну діяльність (див.
Контррозвідка (нім. Spionageabwehr) - діяльність, яка здійснюється спеціальними органами держави для боротьби проти розвідок іншої держави.
закони України «Про Службу безпеки України», «Про Службу зовнішньої розвідки України»). Ряд положень законопроекту створюють режим максимальної протидії ініціативам субєктів господарювання. Для прикладу, стаття 3 визначає, що субєкт господарювання не може виконувати дослідно-конструкторські роботи, повязані із створенням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх модернізацією за рахунок власних коштів без порядку, який встановлює Кабінет Міністрів України. Аналогічна абсурдна норма викладена в статті 18, яка наділяє КМУ та РНБО, зокрема, повноваженнями щодо прийняття рішення про поставлення виробів на виробництво до прийняття на озброєння, статті 28, щодо встановлення Урядом порядку ініціювання створення виробів в інтересах іноземних держав, статті 29, щодо запровадження тимчасового державного управління військовими адміністраціями приватними підприємствами. Не витримує критики положення щодо обовязкового залучення на договірних засадах представництв державного замовника для контролю якості виробів для потреб іноземних держав.
Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Ця норма взагалі створює умови для корупційних зловживань і, по суті, є втручанням чиновників Мінекономрозвитку у господарську діяльність субєктів господарювання, у тому числі нерезидентів. Безсистемними є статті щодо залучення інвестицій та режимів інвестиційної діяльності, які не лише не врегульовують цю сферу, але й створюють додаткові перешкоди щодо можливостей залучення інвестицій у виробництво та реалізації інвестиційних проектів. З огляду на викладене, зазначений законопроект потребує повного переопрацювання.
Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
uploads -> Короткий посібник користувача – ukr шановний покупець!


Скачати 17.64 Kb.