Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВивчення дії комплексного індуктору інтерферону при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті

Скачати 53.02 Kb.

Вивчення дії комплексного індуктору інтерферону при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті
Скачати 53.02 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір53.02 Kb.

ВИВЧЕННЯ ДІЇ КОМПЛЕКСНОГО ІНДУКТОРУ ІНТЕРФЕРОНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕРПЕТИЧНОМУ МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТІ

Скроцька О.І.1, Жолобак Н.М.2, Антоненко С.В.3, Карпов О.В.1

1Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна

3Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.
Інфекція або заражування хворобою (англ. Infection - проникнення в організм хвороботворних мікробів; інфікування, зараження) - стан, коли в організм потрапляє чужорідний агент - патоген (бактерія, паразитичний грибок, найпростіший організм, гельмінти, вірус або пріон), який розмножується і може чинити хвороботворний ефект.
Вірусоло́гія - галузь науки, яка вивчає властивості вірусів людини, тварин, рослин, бактерій, грибів і процеси, котрі вони спричиняють в організмі чутливих хазяїв, розробляє методи діагностики, лікування та профілактики вірусних інфекцій.
Мікробіоло́гія - розділ біології, що займається вивченням мікроорганізмів, в основному вірусів, бактерій, грибів, водоростей і найпростіших. Ця різнорідна, штучно об'єднана група мікроскопічно малих організмів складає предмет однієї науки в силу того, що для їхнього вивчення використовуються методи, спочатку розроблені для дослідження бактерій.
Епідеміоло́гія (грец. ἐπιδημία - має всенародне поширення; грец. λόγος - вчення) - галузь медицини, разом з тим і загальномедична наука, що вивчає закономірності виникнення і поширення захворювань різної етіології з метою розробки профілактичних заходів (преморбидна, первинна, вторинна і третинна профілактика).
Інфекці́йні захво́рювання / хворо́би - розлади здоров'я людей, тварин, рослин у вигляді хвороби, які спричинюють збудники - віруси, різноманітні бактерії, найпростіші, паразитичні гриби, гельмінти, продукти їх життєдіяльності (екзотоксини, ендотоксини), патогенні білки - пріони, здатні передаватися від заражених організмів здоровим і схильні до масового поширення.
Громашевського Л.В., Київ, Україна


E-mail Shevchukk@yandex.ru
Герпес – одне із найбільш поширених захворювань, що викликається вірусом простого герпесу (ВПГ), йому належить одне із перших місць серед причин смертності від вірусних інфекцій.
Смертність - демографічний показник кількості смертей у певній популяції або певній підгрупі населення в одиницю часу, що найчастіше визначається як кількість смертей на 1000 осіб на рік. Показник може використовуватися як для визначення повного числа смертей у певній країні, так і для певних груп, зокрема виділяють смертність немовлят або малюкову смертність (до 1 року), дитячу смертність (до 5 років), смертність дорослих (після 15 років), материнську смертність, смертність від певних хвороб та інші підгрупи.
Ге́рпес прости́й (грец. ἕρπης - повзучий, лат. simplex - простий); англ. cold sores) - хронічна рецидивна антропонозна патологія, яку спричинюють герпесвіруси людини 1 та 2 типів (ГВЛ-1 та ГВЛ-2) або ще їх називають вірусами простого герпесу типу 1 і типу 2 (ВПГ-1 та ВПГ-2) (англ. Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
Віруси ( Вимова. Від лат. virus - отрута) - неклітинні форми живих організмів , які складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, зрідка включаючи інші компоненти (ферменти, ліпідні оболонки тощо).
За даними ВООЗ близько 90% населення Земної кулі інфіковані ВПГ, а 10-20% із них мають ті чи інші прояви герпетичної хвороби. ВПГ належить етіологічна роль у виникненні енцефаліту, менінгіту та менінгоенцефаліту вірусної природи [1].
Менінгоенцефаліт - одночасне запалення мозкових оболон, сірої та білої речовини головного мозку, а іноді й спинного мозку.
Менінгіт (грец. μῆνιγξ - м'яка мозкова оболона, лат. -itis - запальний процес) - це запалення м'якої мозкової оболони, що покриває головний мозок людини і спинний мозок. Запалення можуть спричинити віруси, бактерії або інші мікроорганізми, й, у більш рідкісних випадках, деякі лікарські препарати.
Енцефалі́т (грец. ἐνκεφαλίτις, запалення мозку) - запалення головного мозку (суфікс «іт» саме вказує на запальний характер захворювання). Термін «енцефалопатія» свідчить про відсутність запалення, а процес ураження спричинений переважно судинними порушеннями.
Тому доволі актуальним є пошук та розробка речовин, здатних до протигерпетичної дії. Серед них чільне місце займають індуктори інтерферону (ІФН) [2].

Раніше було показано, що інтерфероніндукуючий молекулярний комплекс, який утворюється при взаємодії дріжджової РНК з дигідрохлоридом тилорону (МК), пригнічує репродукцію ряду РНК-вмісних вірусів в умовах in vitro [3].

Моле́кула (новолат. molecula, зменшувально від лат. moles - маса) - здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.
Дрі́жджі - позатаксономічна група одноклітинних грибів, які втратили міцеліальну будову у зв'язку з переходом до проживання у рідких і напіврідких, багатих на органічні речовини субстратах. Об'єднує близько 1500 видів, що належать до аскоміцетів та базидіоміцетів та домінують серед грибів у водних середовищах.
Метою даної роботи було дослідження дії МК в на ДНК-вмісний вірус – ВПГ-1 – умовах in vivo.


МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Для створення моделі герпетичного менінгоенцефаліту мишей лінії Balb/c (вагою 10-12 г) інфікували внутрішньомозково ВПГ-1 в дозі 100 LD50/0,025 мл (титр вірусу становив 5 lg LD50 ).

Препаратами порівняння були: стандартний протигерпетичний препарат – віролекс (“KRKA”, Slovenia) та еталонний індуктор інтерферону (ІФН) poly(І)-poly(C) (“Sigma”, Germany).

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Тваринам ввводили препарати за терапевтичною схемою двократно внутрішньоочеревно (через добу та через три доби після інфікування) в дозах, що за літературними даними чи власними попередніми дослідженнями були максимально ефективними МК – 1,46 мг/кг, poly(І)-poly(C) – 0,66 мг/кг, віролекс – 100 мг/кг.
Лікар-терапевт - спеціаліст у галузі терапії; лікар, що спеціалізується на виявленні, лікуванні, профілактиці внутрішніх хвороб.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Література Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Контрольним інфікованим тваринам вводили дистильовану воду.

Ефективність противірусної дії застосованих препаратів та вибраної схеми їх введення оцінювали за показниками тривалості життя інфікованих тварин, кратності захисту (КЗ) та індексу ефективності (ІЕ) препаратів [4]. Рівень реплікації ВПГ-1 у мозковій тканині досліджуваних тварин визначали за методом ПЛР [5].


РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.

Внутрішньомозкове введення ВПГ-1 викликало розвиток герпетичного менінгоенцефаліту, який у контрольних тварин супроводжувався 100% летальністю на 9 день після інфікування (Рис. 1).
Рис. 1. Летальність мишей лінії Balb/c при експериментальному герпес-вірусному менінгоенцефаліті.

В групі тварин, які отримували МК, летальність за весь період спостережень (21 день) склала 20%. Ефективність рoly(І)-poly(C) та віролексу практично не відрізнялась смертність тварин в обох випадках склала 40%.

Летальність - статистичний показник, рівний відношенню числа померлих від якоїсь хвороби, поранення тощо до числа перехворілих (уражених) цією хворобою, за певний часовий проміжок. Умовно виражається у відсотках і являє собою міру ризику.
Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.
Смерть Смерть - припинення життєдіяльності організму. У теплокровних тварин і людини смерть пов'язана насамперед із припиненням дихання і кровообігу. У медицині вивченням смерті займається наука танатологія.
Таким чином, у порівнянні із офіцинальними препаратами МК виявився найефективнішим летальність мишей, лікованих МК, була в 2 рази меншою, ніж в групах тварин, що отримували віролекс та рoly(І)-poly(C).

Розрахунок КЗ досліджуваних препаратів (Табл.1.) підтверджує ефективність застосування МК: КЗ МК виявилась в 2 рази більшою, ніж віролексу та рoly(І)-poly(C) .

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


Таблиця 1. Захисна дія МК та препаратів порівняння при експериментальному герпес-вірусному менінгоенцефаліті.

№ п/п

Препарат

Доза, мг/кг

Смертність тварин, %

КЗ

ІЕ

1

МК

1,46

20

5

80

2

Віролекс

100

40

2,5

60

3

Рoly(І)-poly(C)

0,66

40

2,5

60

4

Контрольні інфіковані тварини100
Достовірним показником противірусної активності препарату є ІЕ  60 [6]. ІЕ МК при застосованій схемі введення складає 80, що повністю відповідає вимогам до ефективних противірусних препаратів, тоді як ІЕ 60 віролексу та рoly(І)-poly(C) є нижнім гранично допустимим значенням.

Визначення рівня реплікації ВПГ-1 в мозку інфікованих тварин дозволяє говорити про інтенсивність вірусної репродукції. (Рис. 2).Рис. 2. Рівень реплікації ВПГ-1 в тканині мозку мишей лінії Balb/c при експериментальному менінгоенцефаліті.

В групі контрольних інфікованих тварин титр ВПГ-1 становив 5 lg LD50, найбільший вірусінгібуючий ефект справляло застосування МК – зниження титру вірусу на 4 lg; віролекс викликав зниження титру ВПГ-1 на 2 lg, а рoly(І)-poly(C) – на 1 lg.

Таким чином, як за результатами смертності вірус-інфікованих тварин, КЗ, ІЕ досліджуваних препаратів, так і визначення рівня репродукції ВПГ-1 в мозковій тканині експериментальних тварин, найбільш ефективним виявився досліджуваний комплекс (МК).

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Препарати порівняння рoly(І)-poly(C) та віролекс були менш ефективними.

Отримані результати дозволяють розглядати запропонований комплексний препарат дріжджової РНК з тилороном як протигерпетичний засіб, перспективний для подальшого дослідження, що характеризується більшою ефективністю в порівнянні зі стандартними офіцинальними препаратами.1. Владимирова Е.В. Герпетическая инфекция кожи и слизистых оболочек // Вестн. дерматологии и венерологии. – 1997. – №2. – С. 45-51.

2. Ершов Ф.И., Тазулахова Э.Б. Индукторы интерферона – новое поколение иммуномодуляторов // Вестн. Рос. АМН. – 1999. № 4. – С. 52-56.

3. Karpov A.V., Zholobak N.M., Spivak N.Ya., Rybalko S.L., Antonenko S.V., Krivokhatskaya L.D. Virus-inhibitoty effect of a yeast RNA-tilorone molecular comple in cell cultures. // Acta Virologica. – 2001. – Vol. 45 – P. 181-184.

4. Методы испытания и оценки противовирусной активности химических соединений в отношении вируса гриппа. Метод. указания. Сост. проф. В.И.Ильенко – Л. – 1977. – 35 с.

5. Инструкция по применению тест-системы “АмплиСенс ВПГ І, ІІ-430” для выявления ДНК вируса простого герпеса человека І и ІІ типов методом полимеразной цепной реакции.

6. Щербинская А.М., Дяченко Н.С., Рыбалко С.Л. и др. Изучение антивирусного действия потенциальных лекарственных средств. В кн. Доклинические исследования лекарственных средств. К. – 2002. – С. 394-420.


Скачати 53.02 Kb.

  • Таблиця 1. Захисна дія МК та препаратів порівняння при експериментальному герпес-вірусному менінгоенцефаліті.
  • Рис. 2. Рівень реплікації ВПГ-1 в тканині мозку мишей лінії Balb/c при експериментальному менінгоенцефаліті.