Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВизначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом держаного регулювання Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копали та інструкцій з їх

Скачати 96.63 Kb.

Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом держаного регулювання Проект наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копали та інструкцій з їх
Скачати 96.63 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір96.63 Kb.
1   2

Визначення цілей державного регулювання

Ціллю прийняття проекту є державне регулювання щодо забезпечення чіткої та прозорої системи державної обліку запасів і ресурсів корисних копалин усунення неоднозначного тлумачення в сфері регулювання.

Прийняття проекту забезпечить підвищення ефективності накопичення та використання геологічної інформації, отриманої в результаті геологічного вивчення та використання надр, шляхом впровадження єдиних вимог до надання(отримання) обов’язкової державної звітності щодо кількості, якості, ступеню геологічного та техніко-економічного вивчення корисних копалин з метою забезпечення економіки країни достовірними та вірогідними запасами мінеральної сировини.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
Існує два альтернативних способи досягнення цілі.

Перший – керуватися при здійсненні державного обліку запасів корисних копалин пунктом 15 Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.1995 № 75, але без затвердження у встановленому порядку звітних балансів зазначена норма не може бути реалізована в повному обсязі та не встановлює обов’язковості надання звітності суб’єктами господарювання що здійснюють діяльність з геологічного вивчення та використання надр, що не відповідає статті 42 Кодексу України про надра.

Другий спосіб – враховуючи, що геологічне вивчення та використання надрами вимагає обов’язкової наявності спеціального дозволу на користування конкретною ділянкою надр, вважати спеціальний дозвіл на користування надрами тотожним звітним балансам, але в такому випадку інформація щодо кількості та якості корисних копалин отриманої в результаті такої діяльності буде не повною.

Таким чином, прийняття проекту наказу є єдиним способом, що забезпечить підвищення ефективності накопичення та використання геологічної інформації, отриманої в результаті геологічного вивчення та використання надр, шляхом впровадження єдиних вимог до складання обов’язкової державної звітності з обліку запасів (ресурсів) корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України.


4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Після набрання чинності нормативно-правового акта та механізму дії зазначеного регуляторного акту суб’єкти господарювання для подання та складання звітності з метою державного обліку запасів (ресурсів) надають звітні баланси за групами корисних копалин, що засвідчують достовірність обліку запасів (ресурсів) корисних копалин що сприятиме отриманню систематизованої інформації про їх кількість, якість, ступінь геологічної та техніко-економічної вивченості і проектів для промислового освоєння.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Узагальнення звітних балансів дозволить отримати повні та обгрунтовані відомості про видобуток і втрати корисних копалин для забезпеченості економіки країни достовірними та вірогідними запасами мінеральної сировини. Зазначене сприятиме розробці планів розвитку видобувної галузі з визначенням оптимальних рівнів видобутку корисних копалин в країні, забезпеченню раціонального і комплексного освоєння родовищ в процесі їх промислового використання, а також дозволить розробити напрями подальшого геологічного вивчення надр та використанню надр. Державна служба геології та надр України за поданням державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України», який здійснює державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр, застосовує відповідні санкції щодо порушень порядку надання звітності та її достовірності.

Реалізація вимог проекту дозволить забезпечити облік державного балансу запасів корисних копалин у відповідності до Кодексу України про надра та чинного законодавства щодо користування надрами.

Ступінь ефективності механізмів для реалізації цілей закладених в проекті наказу оцінюється як висока, оскільки прийняття проекту визначить чітку процедуру подання звітних балансів за групами корисних копалин та не потребує додаткового законодавчого або державного регулювання.
5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого акту буде удосконалення з боку держави порядку здійснення державного обліку запасів корисних копалин, що дасть можливість підвищити ефективність раціонального використання запасів мінерально-сировинної бази України, посилити відповідальність суб’єктів господарювання щодо своєчасного подання та достовірності даних внесених до звітних балансів.

Реалізація запропонованого проекту наказу Мінприроди не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта


Вигоди

Витрати

У сфері держави

Забезпечення державного регулювання державного обліку запасів корисних копалин.

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

У сфері суб’єктів господарювання

Установлення єдиних вимог подання та складання звітних балансів корисних копалин за групами.

Витрати відсутні

У сфері громадян

У разі коли громадяни є суб’єктами підприємницької діяльності - визначення чітких вимог до складання звітних балансів за групами корисних копалин.

Витрати громадян відсутні

Очікуваним результатом прийняття даного регуляторного акту є визначення чіткої, прозорої процедури подання звітності.


7. Обґрунтування запропонованого строку чинності акта

Обмеження строку чинності регуляторного акта немає, що дасть можливість розв’язувати питання та досягати цілей державного регулювання. Термін дії регуляторного акта – відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.


8. Визначення показників результативності акта
Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • розмір надходжень до державних, місцевих бюджетів та державних цільових фондів повя’зані з дією акта, не передбачається так як проект наказу не несе додаткових витрат;

 • кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на які поширюється дія акта - всі суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з геологічного вивчення та використання надр.
  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
  Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.


 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та фізичними особами, повя’заними з виконанням вимог акта - додатково не передбачається, оскільки проект не несе додаткових витрат.

 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють діяльність з проведення робіт по геологічному вивченню надр, з основних положень акта – високий. З цією метою здійснюється підготовка листів-роз’яснень, методичних рекомендацій на Інтернет сайті Мінприроди «menr.gov.ua».


9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

базове відстеження – до набрання актом чинності шляхом відстеження аналізу статистичних даних;

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Державним геологічним контролем буде здійснюватися контроль, що визначатиме регулярні перевірки суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта за додержанням вимог щодо подання в звітних балансах достовірної інформації та її термінів.Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою геології та надр України.


Т.в.о. Голови Державної

служби геології та надр України М.О. Бояркін
1   2


Скачати 96.63 Kb.

 • 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу
 • 4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта Після набрання чинності нормативно-правового акта
 • 5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
 • 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта Вигоди
 • У сфері суб’єктів господарювання
 • 7. Обґрунтування запропонованого строку чинності акта
 • 8. Визначення показників результативності акта
 • 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
 • Закону України
 • Т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України М.О. Бояркін