Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Властивості та загальні закономірності географічної оболонки

Скачати 120.23 Kb.

Властивості та загальні закономірності географічної оболонки




Скачати 120.23 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір120.23 Kb.
ТипУрок

Заклад «Навчально – виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької міської ради»

ВІДКРИТИЙ УРОК

з ГЕОГРАФІЇ у 6 – В класі

на тему: « ВЛАСТИВОСТІ та ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ»

Урок підготував:

учитель географії

Копилов О.В.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Ві́нниця - місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, Вінницького району, значний історичний осередок східного Поділля, сучасний економічний і культурний центр держави.

Вінниця – 2015



Тема: Властивості та загальні закономірності географічної оболонки

Мета: Закріпити поняття «Географічна оболонка», її межі і формування, природні комплекси. Розглянути одну із основних властивостей географічної оболонкикругообіг речовин та енергії.
Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.
Цикл біогеохімі́чний, кругообіг речовин - система незамкнутих і незворотних кругообігів хімічних речовин у неорганічній природі через рослин і тварин в органічну природу. Це повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер, відбувається за обов'язкової участі живих організмів і часто порушується людською діяльністю.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
Познайомитися з властивостями та загальними закономірностями географічної оболонки: цілісністю, ритмічністю та зональністю. Навчити учнів приводити приклади прояву властивостей і закономірностей розвитку географічної оболонки і явищ природи з точки зору головних властивостей географічної оболонки.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання: підручники, таблиці, рисунки «географічна оболонка»,природні компоненти, розвиток географічної оболонки. Географічна карта «Природні зони», атласи, робочі зошити, фотографії, малюнки.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Географічна карта, - зображення у певному масштабі території земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків із застосуванням географічної (картографічної) проекції. Вона показує розміщення, властивості і зв'язки різних природних і соціально-економічних об'єктів та явищ.


Опорні поняття: географічна оболонка, природний комплекс, атмосфера, гідросфера, біосфера. літосфера

Базові поняття: кругообіг речовин та енергії, властивості та закономірності географічної оболонки, широтна зональність, висотна поясність.
Широ́тна зона́льність - закономірна зміна фізико-географічних процесів, компонентів і природних комплексів геосистем від екватора до полюсів.
Висо́тна по́ясність або висотна зональність - закономірна зміна природних комплексів у горах, зумовлена насамперед зміною кліматичних умов з висотою.


Форма проведення уроку: бесіда

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент (1-хв)

 • Привітання;

 • Налаштування учнів на урок;

 • Перевірка відсутніх.

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку ( 1хв)

ІІІ. Актуалізація опорних знань ( 5 хв.)

А) письмово

К – 1


 1. Що називають природним комплексом? Навести приклади.

 2. Чим географічна оболонка відрізняється від інших земних оболонок?
  Земля має в першому грубому наближенні форму сплюснутої кулі (екваторіальний радіус дорівнює 6377 км, полярний - близько 6355,5 км, середній - 6371 км) і складається з декількох оболонок. Ці шари можуть бути визначені або їх хімічними або їх реологічними властивостями.


К – 2

 1. Що таке географічна оболонка?

 2. Де і чому проходять верхня і нижня межі географічної оболонки?

К – 3

 1. Що таке географічні закономірності?

 2. Доведіть на прикладах, що земні оболонки взаємопроникають і взаємодіють?

К – 4

 1. Що впливає на прояв географічних оболонок?

 2. Чи можуть на вашу думку змінитися межі географічної оболонки?

Б) Фронтальне бліц - опитування:

 1. Назвіть компоненти природи – Грунт, вода, повітря, гірські породи, рослини, тварини

 2. Яке значення для людини мають компоненти природи?
  Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
  Наведіть приклади

 3. Сукупність складників, що становлять єдине ціле - називається … комплекс.

 4. Назвіть самий великий природний комплекс планети Земля? – Географічна оболонка

 5. Дайте визначення географічній оболонці? – Взаємодія всіх оболонок Землі.

 6. Під дією яких сил формується географічна оболонка? – Внутрішніх і зовнішніх.

 7. На які природні комплекси нижчого порядку ділиться географічна оболонка? Назвіть їх. – Материки та океанічні впадини. Географічні пояси( природні зони).

 8. Що таке географічні закономірності? – це протяжні і стійкі взаємозв’язки між географічними об’єктами і явищами.

 9. Що обумовлює прояв географічних закономірностей? – Обертання планети навколо своєї вісі і Сонця.

 10. В чому проявляються, перш за все, географічні закономірності? – У формуванні і розвитку природних компонентів.

В) Робота біля карти:

 1. Покажіть на карті екваторіальні, тропічні, помірні та арктичні широти і назвіть чинники, які впливають на їх зміну?

 2. Назвіть і покажіть верхні і нижні межі географічної оболонки

Г) Робота з підручником:

Розгляньте мал.257. Складники географічної оболонки, стр.230. Прокоментуйте його.



ІV. Мотивація учбової діяльності. 2хв

Видатний англійський учений Чарльз Дарвін якось сказав, що завдяки кішкам в Англії ще не перевелись баранячі котлети.

Чарлз (Чарльз) Ро́берт Да́рвін (англ. Charles Robert Darwin; 12 лютого 1809 - 19 квітня 1882) - англійський науковець, що створив теорію еволюції і запропонував разом з Альфредом Расселом Воллесом принципи природного добору.
На перший погляд здається незрозумілим, який зв’язок існує між кішками та вівцями. Виявляється, миші знищують джмелів (точніше, їх гнізда).

Джмелі — єдині запилювачі червоної конюшини. Отже, там, де немає джмелів, конюшина не росте. Конюшина — головний корм для овець. А значить, де багато кішок, там мало мишей, багато джмелів, гарні врожаї конюшини, ситі вівці та багато м’яса для котлет.

Цей смішний та незвичайний на перший погляд приклад показує, наскільки все взаємопов’язано в навколишньому світі. Всі елементи природи — і живі, й неживі — складна система пристосованих один до одного, взаємодіючих та взаємопов’язаних компонентів.

Складна́ систе́ма - система, поняття, що широко використовується в сучасній науковій літературі і вказує на специфічні особливості об'єктів дослідження практично в усіх розділах природничих та гуманітарних наук.
Поки ця система не порушена, між компонентами існує рівновага. Невміле втручання в життя природи може призвести до непоправних наслідків. Хто ж є головним порушником природної рівноваги? Людина та її господарська діяльність, яка на сьогодні досягла таких масштабів, що її наслідки вже діють проти свого творця: страшні урагани та повені, сильні землетруси та цунамі, виникнення нових хвороботворних вірусів і бактерій.

Усього цього можна було б уникнути, якби кожен крок людської діяльності був обміркований та зважений. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про те, як важливо людині знати закони природи та вміти прогнозувати будь-які зміни у ній унаслідок своєї господарської діяльності.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Науковий закон - вербальне та/або математично виражене твердження, що має докази (на відміну від аксіоми), яке описує співвідношення, зв'язки між різними науковими поняттями, встановлені шляхом індукції або дедукції, і визнане на даному етапі науковим співтовариством узгоджується з іншими науковими законами.


V. Вивчення нового матеріалу ( 25 хв.)

ПЛАН

 1. Кругообіг речовин і енергії

 2. Цілісність

 3. Ритмічність

 4. Географічна зональність

А зараз розглянемо кожну властивість географічної оболонки окремо. Хочу зауважити, що весь, достатньо складний і об’ємний матеріал уроку практично не містить нових для вас знань. Вам потрібно лише знову осягнути і в доступній формі систематизувати те, що ви вивчили раніше.

Кругообіг енергії

Учитель:

Будь – яке явище існує і розвивається завдяки певному джерелу енергії. Завдяки яким джерелам енергії розвивається «Географічна оболонка?»



 • Сонячна енергія

 • Внутрішнє тепло Землі

Дійсно, тільки сонячне випромінювання дає Землі 99,8 % всього отримує мого тепла.
Со́нце (лат. Sol) - зоря, що є центром Сонячної системи.
Частина його відбивається уже верхніми шарами атмосфери, і тільки 40 % досягає земної поверхні.

Які природні процеси на Землі викликає потік сонячної енергії?
Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.


Учні:

 1. Сонячні промені нагрівають поверхню суходолу. Від нього нагрівається повітря, утворюються хмари, піднімаючись вверх, повітря все більше охолоджується, утворюються опади. Ці процеси найбільше простежуються у екваторіальній зоні.

 2. Сонячні промені нагрівають поверхню Світового океану, у результаті випаровування над його поверхнею також утворюються хмари…

 3. В результаті нерівномірного освітлення Сонцем різні ділянки Землі нагріваються по – різному, утворюються області різного атмосферного тиску, появляється вітер, виникають переміщення повітряних мас.
  Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.
  Океа́н - водний простір земної кулі за межами суходолу. Староруська назва - Море-Окіян або Окіян-Море. Назва ймовірно походить від латинської назви oceanus або від аналогічної грецької.


 4. Під впливом сонячних променів виникають тропічні циклони – урагани, смерчі.
  Сонце містить у собі 99,87% маси усієї Сонячної системи


 5. На протязі доби у різні сезони року всі тіла на поверхні Землі то нагріваються, то охолоджуються, в результаті виникає вивітрювання, змінюється рельєф Землі.

 6. Тільки при сонячному світлі зелені рослини поглинають вуглекислий газ, і як побічний ефект виділяють в атмосферу кисень.
  Тропі́чний цикло́н - тип циклону або погодної системи низького тиску, що виникає над теплою морською поверхнею та супроводжується потужними грозами, випадінням зливових опадів і вітрами штормової сили.
  Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.


Підведемо підсумки:

 1. Існують глибокі причино – наслідкові зв’язки між явищами.

 2. Більшість природних процесів на Землі були б неможливі без існування сонячної енергії.

 3. Географічна оболонка має здатність накопичувати енергію Сонця.

Влучно сказав про це М.Прішвін:

«Ми цього не розуміємо, що все Блудово болото, зі всіма запасами горючого торфу, є скарбниця Сонця. Так, саме так і є, що розпечене Сонце було матір’ю кожної травинки, кожної квіточки, кожного болотного кущика та ягідки. Всім їм Сонце давало своє тепло і вони, відмираючи, розкладались у добриві передавали його, як спадок іншим рослинам… Але у болоті трава не дає батькам – рослинам передавати своє багатство дітям. Тисячі років це добро під водою зберігається, болото стає скарбницею Сонця і потім вся ця скарбниця Сонця у вигляді торфу дістається людині у спадок».

Які ще корисні копалини є для зберігачами сонячного тепла? - Вугілля, нафта, крейда.



Учитель:

Іншим джерелом енергії на Землі є її власна внутрішня енергія. Цього внутрішнього тепла потрапляє приблизно в п’ять тисяч разів менше, а ніж сонячного.



Які явища природи здійснюються завдяки цьому джерелу?

 1. Горизонтальне переміщення літосферних плит.( розповідь про дрейф материків…)

 2. Повільні вертикальні коливання земної кори.
  Вн́утрішня ене́ргія тіла (позначається як E або U) - повна енергія термодинамічної системи за винятком її кінетичної енергії як цілого і потенціальної енергії тіла в полі зовнішніх сил.
  Літосфе́рні пли́ти - великі жорсткі блоки літосфери Землі, відокремлені одна від одної тектонічними розривами (швами) по осьових лініях сейсмічних поясів Землі. Згідно з уявленнями нової глобальної тектоніки літосферні плити перебувають у постійному русі, пересуваючись по шару астеносфери від зон розтягу (серединно-океанічні хребти) до зон стиску (зони Беньофа, зони всмоктування).
  Літосфе́ра (від дав.-гр. Λίθος - камінь і дав.-гр. σφαίρα - куля, сфера) - верхня тверда оболонка земної кулі. До її складу входять земна кора та субстрат (верхня частина мантії Землі).
  ( наведення прикладів)

 3. Виверження вулканів і землетрусів (існує 900 діючих вулканів, а кожну годину виникає в середньому 10 землетрусів)

Ще одна із основних властивостей географічної оболонки – кругообіг речовин.

Найбільш знайомий і зрозумілий дітям кругообіг води. Розрізняють малий і великий кругообіг.



Малий: океан – повітря – океан.

Великий: океан – повітря – суходіл – океан.

Вода може знаходитися в трьох агрегатних станах і переходити з одного стану в інший.(твердому, рідкому і газоподібному). Завдяки цій властивості у природі виникає світовий кругообіг води – безперервний процес переміщення води із Світового океану на суходіл через атмосферу і з суходолу знову в Світовий океан.

Кругообіг води́ - безперервний замкнутий процес переміщення води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння.
Агрегáтний стан - термодинамічний стан речовини, сильно відмінний за своїми фізичними властивостями від інших станів цієї ж речовини. Переходи між агрегатними станами однієї і тої ж речовини супроводжуються стрибкоподібними змінами вільної енергії, ентропії, густини і інших фізичних властивостей.
Світови́й океа́н (англ. World Ocean, нім. Weltmeer) - водна оболонка Землі, яка омиває всі материки та острови і займає близько 70,8 % поверхні земної кулі.



Основною причиною утворення кругообігу води у природі є різниця температур повітря. В результаті цього вода змінює свій стан: нагріваючись, випаровується з поверхні Землі, охолоджуючись в атмосфері, конденсується, знову випаровується і таким чином здійснює кругообіг.

http://dorobok.edu.vn.ua/uploaded/shvetso/image007_1.jpg

Для кращого розуміння цього поняття:

 1. На прикладі кругообігу води в природі доведіть, що кругообіг – це процес перетворення та переміщення речовин у природі, що повторюється?

 2. Кругообіг не утворює замкнутого кола, тому деяка кількість води постійно утримується в компонентах географічної оболонки, та інколи накопичується в них. Доведіть це на прикладах, або спростуйте.

 3. Доведіть, що кругообіг води на Землі виникає під дією Сонячної енергії?

 4. Доведіть, що кругообіг води – це важливий механізм природних процесів?

Поміркуйте над географічним змістом прислів’їв, в яких знайшли своє відображення деякі питання географічних закономірностей природи:

 • «З вітром прийшло і з вітром піде» (рос.);

 • «Що вітер уніс, те він і принесе»(осет);

 • «І пил може утворити гори» (япон);

 • «Вічні сніги і ті рухаються»(осет)

Кругообіги пов’язані між собою і всі разом входять в загальний великий кругообіг: Космос – географічна оболонка – глибинні шари Землі. Давайте згадаємо і приведемо приклади прояву властивостей і закономірностей різних оболонок Землі, а потім перейдемо з вами до узагальнення – розгляду властивостей і закономірностей всієї географічної оболонки.

Так, наприклад, говорячи про літосферу, що можна відмітити?

 1. Товщина земної кори і висота рельєфу поверхні взаємопов’язані .

 2. З глибиною температура гірських порід підвищується в середньому на три градуси по С на кожні100 м ( тому у шахтах глибиною 1 км вона може досягати 30 градусів).

 3. Крупні рівнини відповідають стійким і найбільш давнім ділянкам земної кори – платформам, гірські пояси – складчастим областям. Впадини – низовинам.

 4. Зони діючих вулканів і землетрусів приурочені до меж літосферних плит:

 • Ключевська сопка (Росія, Камчатка);

 • Фудзіяма (Японія, Хонсю);

 • Кракатау (Індонезія, Ява);

 • Етна (Сицилія, Середземне море);

 • Гекла (Ісландія).

Говорячи про атмосферу, що можна відмітити?

 1. Температура повітря і атмосферний тиск знижуються з висотою ( на 5 – 6 градусів на 1000 метрів і на 100 мм на 1000 метрів ).

 2. Завдяки різному освітленню Землі Сонцем утворились різні теплові пояси : жаркий, два помірних, два холодних та два дуже холодних, тому, середні температури повітря, річна кількість опадів змінюються з півночі на південь.
  Теплові пояси́ - території на земній поверхні, які різняться кількістю сонячної енергії, яка потрапляє на їхню поверхню. Виділяють п'ять теплових поясів: спекотний (жаркий), два помірні і два холодні.
  Атмосфе́рні о́пади - вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ.


Згадаймо гідросферу. Що можна сказати про її властивості? ( солоність , температуру, рух течій, припливи та відпливи?)

ВИСНОВОК

Розглянувши прояв у природі різних властивостей і закономірностей деяких оболонок Землі, ми ще раз упевнились у тісному взаємозв’язку їх компонентів.



Учитель:

 • Дайте визначення «Географічна оболонка».


Повітря
Розглянемо одну із властивостей географічної оболонки – ЦІЛІСНІСТЬ- прояв взаємозв’язку і взаємовпливу її компонентів.( Єдність природних компонентів).


Вода

Тваринний світ



Грунт

Рослин

ний світ


Гірські породи

Людина

Зміна одного з компонентів беззаперечно викличе зміну інших ( розповідь про вирубку лісу або осушення болота).



Прислів’я на цілісність

 1. На хмару буде і погода ( рос. )

 2. Мутна вода не з чистого озера тече ( малайська ).

 3. Не буде води – не буде трави ( тадж. )

 4. На небі немає хмар, не піде дощ ( кит. )

 5. Роса не дощ, але теж корисна ( груз. )

 6. Хмара не рухається проти вітру ( древ.)

 7. Малі вітри, зібравшись разом, утворюють тайфун ( східна )

 8. Океан радий і малим річкам ( япон. ).

Другою характерною рисою географічної оболонки є РИТМІЧНІСТЬ - закономірне повторення у часі природних явищ та процесів.

Причини, які лежать в основі ритмічності процесів в географічної оболонки можуть бути різними.

Значна частина ритмів в географічній оболонці пов’язана із зміною сонячної активності.

По протяжності розрізняють ритми добові, річні, вікові.

Середня густина Сонця становить всього 1,4 г/см³, тобто дорівнює густині води Мертвого моря.

Під час підвищення сонячної активності зростає прояв полярного сяйва,циркуляції атмосфери, зростає вологість повітря, приріст фіто маси, активізується діяльність бактерій та вірусів.

Кожну секунду Сонце випромінює в 100 000 разів більше енергії, ніж людство виробило за всю свою історію
Поля́рне ся́йво (лат. Aurora borealis) - оптичне явище у верхніх шарах атмосфери, світіння окремих ділянок нічного неба, що швидко змінюється.
Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.
Вологість повітря - вміст водяної пари в повітрі, характеризується пружністю водяної пари, відносною вологістю, дефіцитом вологи, точкою роси, - є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе людина в цей момент часу.

З дворічними циклами медики пов’язують масові епідемії грипу, ріст серцево – судинних захворювань.

Отже, явища в природі можуть бути періодичними (добовими), наприклад, зміна дня і ночі; сезонними: наприклад, зміна пір року; та циклічними( віковими): наприклад, коливання клімату, наступ і відступ льодовиків.

Так як географічна оболонка є цілісною, між різними ритмами існують взаємозв’язки. Особливо відчутно реагують на прояв ритмічності рослини і тварини. ( візьміть добові і сезонні ритми у рослин та тварин, у людини ). Наприклад: багато квітів розкриваються , а потім закриваються у певний час доби: вночі – нічна красуня, тютюн звичайний;

Тютюн справжній (Nicotiana tabacum) - вид рослин роду Тютюн (Nicotiana). Рослина культивується, саме з нього роблять тютюнові вироби.
вранці – кульбаба, шипшина, мак дикий;

Більшість тварин сплять вночі, а деякі, навпаки, стають активні як раз в цей час доби.( польові миші, пацюки, сови, кішки).

Житник, або «польові миші» (Apodemus) - рід невеликих гризунів із родини Мишевих. Донедавна їх об'єднували з групою лісових мишей, що нині визнаються за окремий рід Мишак (Sylvaemus).
Життя людини теж підпорядкована добовим ритмам. Учитель:

Приведіть приклади РИТМІЧНОСТІ процесів , які виникають у географічній оболонці.



Прислів’я на ритмічність

 1. Після припливу завжди настане відплив (Япон.).

 2. Сонце не на вік ховається за хмари (Ассір.).

 3. Вночі Сонце не з’явиться замість Місяця (Азейб.).

 4. Опівночі день не загорається (Осетин.).

 5. Чекати роси у полудень (Малай.).

Однією з загальних закономірностей географічної оболонки є поділ її на менші по розмірам природні комплекси.

Природні комплекси, які послідовно змінюються під впливом зональних чинників від екватора до полюсів, називаються ЗОНАЛЬНИМИ.

Природні комплекси, які виникають під впливом особливостей будови земної кори і рельєфу Землі називаються АЗОНАЛЬНИМИ(материки та океани).

Діти, давайте у параграфі знайдемо головне.

ВИСНОВКИ


 1. Географічна оболонка є цілісною.

 2. Кругообіг речовин і енергії – важливий фактор всіх процесів у географічній оболонці.

 3. Природні процеси і явища у географічній оболонці здійснюються ритмічно.

 4. Географічна оболонка ділиться на зональні і азональні природні комплекси.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.( 10хв)

 1. Назвіть основні закономірності географічної оболонки.

 2. Поясніть практичне значення знань про закономірності географічної оболонки.

 3. Доведіть, що цілісність географічної оболонки є основним законом природи, одним із умов її існування і розвитку.
  Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.


VІІ. Домашнє завдання.( 1 хв. )

Опрацювати параграф 57.



Що мав на увазі Г.Гете, говорячи: «Природа - цілісна книга, кожна сторінка якої наповнена глибоким змістом?».


Скачати 120.23 Kb.